Εκ μουρς κι Ελβετία απολαμβάνελα ι δημιουργία ι Ιεχωβάσκι

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗ ΖΩΗ ΝΤΑ ΕΡΓΟΣ Φεβρουάριος 2019

Σαρ τι Κεράς Συζητήσεις

Συζητήσεις σο σικαβένα άμα ισί η Αγία Γραφή αμαρέ ντιβεσένγκε.

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

Τι Σικλιαρέν Τουμαρί Συνείδηση

Αμαρί συνείδηση κα λειτουργίνελ σωστά άμα σικλιαράσα-λα ο αρχές ι Γραφιάκε.

ΣΑΡ ΤΙ ΤΖΟΥΒΝΤΙΑΣ ΣΑΡ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

Αγαβένα Τουμέν ο Ιδιότητες ι Ντεβλέσκε σο να Ντικχίντιβενα;

Η δημιουργία σικαβέλα ι ζορ, ι αγάπη, ι σοφία, ι δικαιοσύνη, ντα ι γενναιοδωρία ι Ιεχωβάσκι.

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

«Ο Ντεβέλ Σικαβέλα Αμένγκε πι Αγάπη»

Σαρ μπορίνασα τι σικαβάς αμαρί εκτίμηση για το λύτρος;

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

Μπεκλεντίνενα Τουμέν «Σαρ Σαρ»;

Σαρ μπορίνενα τι σικαβέν ότι “μπεκλεντίνενα σαρ σαρ τι σικάντιβεν ι Ντεβλέσκε τσσαβέ”;

ΣΑΡ ΤΙ ΤΖΟΥΒΝΤΙΑΣ ΣΑΡ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

Συνεχίνεν τι Μπεκλεντίνεν με Υπομονή

Σο κα βοηθίνελ-αμέν τι νταϊντίνας σαρέ ο πράγματα με υπομονή;

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

Η Παραβολή ι Ζιτιλινάκε

Σο μανγκέλα τι σικαβέλ ο κάθε πράγμας ι ζιτιλινάκο;

ΣΑΡ ΤΙ ΤΖΟΥΒΝΤΙΑΣ ΣΑΡ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

Σαρ τι Κεράς Λάφι ι Ντεβλέσκε πιο Λατσσές​—Σαρ τι Σταματίνας ο Μελέτες σο να Κερένα Πρόοδος

Σο πρέπει τι κεράς άμα εκ τζενό σο κερέλα αρκετός καιρός μελέτη κατά Γραφή να κερέλα πραγματική πρόοδος;