Καλίνενα τζενέν κι συνάθροιση κο Νησιά Κουκ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗ ΖΩΗ ΝΤΑ ΕΡΓΟΣ Σεπτέμβριος 2017

Σαρ τι Ντας ο Έντυπα

Σαρ τι ντας ι Σκοπιά ντα σαρ τι σικλιαράς ι τζενέν ι αλήθεια για τη Γραφή ντα την επιστήμη. Ντικχέν ανταλά παρουσιάσεις ντα γραφίνεν σαρ σκεφτίνενα τι κερέν τουμαρέ.

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

Ξαναντιντιόλα Πάκι Λατρεία!

Η φαντασία σο ντικχλάς ο Ιεζεκιήλ ι ναόσκε κερντάς ι πιστέ Ιουδαιόν, σο ισινέ ντουρ πουμαρέ τθεμέσταρ κι Βαβυλώνα, τι αβέν σίγουροι ότι κα ξαναντιντιόλας πάκι λατρεία.

ΣΑΡ ΤΙ ΤΖΟΥΒΝΤΙΑΣ ΣΑΡ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

Σόσκε Ισί Μπουτ Σημαντική Τουμένγκε η Πάκι Λατρεία;

Η πάκι λατρεία ατσσόλα σταθερή. Τουμέν, κερένα συχνά σκέψεις για το προνόμιος σο τθερένα τι τζανέν ντα τι υπηρετίνεν ι Ιεχωβά Ντεβλές;

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

Ο Ευλογίες σο κα Απολαμβάνελας ο Ισραήλ Όταν κα Βουρτίνελας πι Τθεμέστε

Η φαντασία σο ντικχλάς ο Ιεζεκιήλ ι ναόσκε σικαβέλας ότι κα ξαναντιντιόλας η πάκι λατρεία ντα κα αβένας ευλογίες σαρ ισί η οργάνωση, η συνεργασία ντα η ασφάλεια.

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

Ο Ιεχωβά Ευλογίνελα Οντουλέν σο Ατσσόνα Πιστοί Λέστε

Οντουλά σο βακερέλα η Αγία Γραφή ι τρινέ μουρσένγκε, σο ισινέ Εβραίοι, μπορίνενα τι κερέν-αμέν πιο αποφασισμέ τι ατσσάς πιστοί κο Ιεχωβά Ντεβέλ.

ΣΑΡ ΤΙ ΤΖΟΥΒΝΤΙΑΣ ΣΑΡ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

Τι Ατσσόν Πιστοί Όταν Αντιμετωπίνενα Πειρασμός

Ο Ιησούς Χριστός ατσσιλό πιστός κο Ντεβέλ όταν τθερέλας πειρασμός. Μπορίνενα ο ατελείς τζενέ-ντα τι ατσσόν πιστοί κο Ντεβέλ όταν αντιμετωπίνενα πειρασμός;

ΣΑΡ ΤΙ ΤΖΟΥΒΝΤΙΑΣ ΣΑΡ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

Τι Ατσσόν Πιστοί Όταν Κάποιος Τουμαρέ Τζενένταρ Χάλα Αποκοπή

Όταν κάποιος αμαρέ τζενένταρ χάλα αποκοπή, αμαρί πίστη κο Ιεχωβά Ντεβέλ δοκιμάντιβελα. Σο μπορίνελα τι βοηθίνελ-αμέν τι ατσσάς πιστοί;

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

Υπηρετίνενα Τουμέν ι Ιεχωβάς Χωρίς τι Σταματίνεν;

Ο Δανιήλ υπηρετίνελας ι Ιεχωβάς χωρίς τι σταματίνελ. Να μουκχλάς τίποτα τι χαλαβέλ λέσκο πνευματικός πρόγραμμας.

ΣΑΡ ΤΙ ΤΖΟΥΒΝΤΙΑΣ ΣΑΡ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

Σικλιαρέν-λεν τι Υπηρετίνεν ι Ιεχωβάς Χωρίς τι Σταματίνεν

Σικλιαρέν από την αρχή ι νεβέ ευαγγελιζομενόν τι νικιόν συνέχεια ντα με χαρά κο έργος. Βοηθίνεν ι τζενές σο κερένα-λες μελέτη τι κερέλ λατσσές ο έργος ι Ντεβλέσκο.