Σικαβένα Χριστιανική αγάπη κι Μαλάουι

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗ ΖΩΗ ΝΤΑ ΕΡΓΟΣ Οκτώβριος 2018

Σαρ τι Κεράς Συζητήσεις

Σαρ τι Κεράς Συζητήσεις σο βασίντιβενα κο ερωτήσεις, σόσκε ο τζενέ τθερένα βάσανα ντα σο κα κερέλ ο Ντεβέλ ανταλέσκε.

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

Ο Ιησούς Φροντίνελα Πι Μπρακέν

Ο Ιησούς, ο Λατσσό Τσομπάνης, τζανέλα πι κάθε εκχέ μπρακές ξεχωριστά​—λένγκε ανάγκες, λένγκε αδυναμίες ντα λένγκε δυνάμεις.

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

Τι Σικαβέν ι Συμπόνια σο Σικαβέλας ο Ιησούς

Σόσκε ισινέ αζόμ ξεχωριστός ο τρόπος σο ο Ιησούς πφαμπόλας ι γιαβερένγκε ντα αγαβέλας-λεν;

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

«Μουκχλόμ ο Παράδειγμας Τουμένγκε»

Ο Ιησούς σικλιαρντάς πι μαθητέν τι αβέν ταπεινοί ντα τι κερέν μπουτιά πουμαρέ πφραλένγκε σο να ντικχίντιβενα αζόμ σημαντικά.

ΣΑΡ ΤΙ ΤΖΟΥΒΝΤΙΑΣ ΣΑΡ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

Η Αγάπη Σικαβέλα Κον Ισί ο Αληθινοί Χριστιανοί​—Μα Ντικχέν Σάντε Τουμαρό Συμφέρον Ούτε τι Νευριάνεν

Για τι σικαβάς αγάπη σαρ ο Χριστός, πρέπει τι ντικχάς ο συμφέρον ι γιαβερένγκο ντα μα τι νευριάνας.

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

«Να Τθερένα Καέκ Σχέση Ανταλέ Ντουνιάσαρ»

Οντουλά σο ακολουθίνενα ι Ιησούς κα χρειαζίντιβελας τι σικαβέν θάρρος για μα τι μαγαρίντιβεν ανταλέ ντουνιάσταρ.

ΣΑΡ ΤΙ ΤΖΟΥΒΝΤΙΑΣ ΣΑΡ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

Η Αγάπη Σικαβέλα Κον Ισί ο Αληθινοί Χριστιανοί​—Τι Αρακχαβέν ι Πολύτιμη Ενότητα

Για τι αβάς ενωμέ, πρέπει τι ρόντας ο λατσσό κο γιαβερά ντα τι συγχωρίνας αντράλ αμαρέ γκίσταρ.

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

Ο Ιησούς Ντέλας Μαρτυρία για την Αλήθεια

Σαρ μαθητές ι Ιησούσκε κεράσα ο ίδιος, λαφίντζαρ ντα οντουλέντζαρ σο κεράσα.

ΣΑΡ ΤΙ ΤΖΟΥΒΝΤΙΑΣ ΣΑΡ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

Η Αγάπη Σικαβέλα Κον Ισί ο Αληθινοί Χριστιανοί​—Τι Χαιρίνεν με την Αλήθεια

Πρέπει τι βακεράς ι αλήθεια ντα τι χαιρίνας με την αλήθεια παρόλο σο τζουβντιάσα εκχέ ντουνιάστε σο ισί πφερντό ψέμας ντα αδικία.