Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Σαρ τι Ντας ο Έντυπα

Σαρ τι Ντας ο Έντυπα

Η ΣΚΟΠΙΑ

Ερώτηση: Σο κα βακερέας, καβά ισί ο πιο μπαρό δώρος σο ντινάς-αμέν ο Ντεβέλ;

Εδάφιος: Ιωα 3:16

Ντεν ο Έντυπος: Ακαβά περιοδικός, Η Σκοπιά, βακερέλα σόσκε μπουτσσαντάς ο Ντεβέλ ι Ιησούς κι πφουβ για τι μερέλ αμένγκε ντα σαρ μπορίνασα τι σικαβάς ότι εκτιμίνασα ανταβά δώρος.

ΣΟ ΙΣΙ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ Ι ΝΤΕΒΛΕΣΚΙ;

Ερώτηση: [Σικαβέν ι ανγκλαϊνί σελίδα ι φυλλαδιόσκι] Σαρ κα απαντίνεας ακαλέ ερωτησιάτε; Ισί η Βασιλεία ι Ντεβλέσκι κάτι αντρέ αμαρέ γκίστε; κάτι σο νανέ μπαγιά; ή εκ κυβέρνηση κο ουρανός;

Εδάφιος: Δα 2:44· Ησ 9:6

Ντεν ο Έντυπος: Ακαβά φυλλάδιος βακερέλα σο κα κερέλ η Βασιλεία ι Ντεβλέσκι τούκε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΝΗΣΗ

Ντεν ο Έντυπος: Καλίνασα τζενέν σε κάτι μπουτ σημαντικός σο κα αβέλ-πες 11 Απριλίου. [Ντεν ι πρόσκληση] Οντουβά ντιβές, εκατομμύρια τζενέ σαρό κο ντουνιάς κα γκιντίντιβεν για τι ντεν-πες γκοντί ο μεριπέ ι Ιησούσκο. Κα αβέλ-πες εκ ομιλία αντράλ κατά Αγία Γραφή σο κα εξηγίνελ σαρ κα βοηθίνελ-αμέν λέσκο μεριπέ. Μπορίνεσα τι αβές χωρίς τι ποκινές. Η πρόσκληση σικαβέλα κάνα ντα κάι κα αβέλ-πες ανταγιά ομιλία τουμαρέ τθανέστε. Κα χαιρίνας μπουτ τι αβές.

ΓΡΑΦΙΝΕΝ ΕΚ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥΜΑΡΕ ΛΑΦΙΝΤΖΑΡ

Ανταλένταρ σο ντικχλέν πιο πριν, κερέν εκ παρουσίαση τουμαρέ λαφίντζαρ για το έργος ι Ντεβλέσκο.