Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Σαρ τι Ντας ο Έντυπα

Σαρ τι Ντας ο Έντυπα

Η ΣΚΟΠΙΑ

Σο τι Βακερέν κι Αρχή: Ο βιβλίος Αποκάλυψη βακερέλα σταρέ γκραστένγκε σο τθάβντενα ντα οντουλένγκε σο ισί οπρά-λέντε. Ανταβά κερέλα μερικέ τζενέν τι νταρέν, ενώ γιαβερέν τι τθερέν περιέργεια.

Εδάφιος: Απ 1:3

Ντεν ο Έντυπος: Ακαβά περιοδικός, Η Σκοπιά, εξηγίνελα κον ισί οντουλά σο μπεσένα οπράλ κο γκραστά ντα σο λατσσέ αμπέρια υπαρχίντιβενα αμένγκε.

ΣΙΚΛΙΑΡΕΝ Ι ΑΛΗΘΕΙΑ

Ερώτηση: Πακιάσα ότι μπορίνασα τι τζανάς σο κα αβέλ-πες ανγκλ’ αμέντε;

Εδάφιος: Ησ 46:10

Αλήθεια: Ο Ντεβέλ σικαβέλα σο κα αβέλ-πες ανγκλ’ αμέντε αντράλ πι Λαφίσταρ, κατά Αγία Γραφή.

ΜΠΟΡΙΝΕΝΑ ΤΙ ΤΘΕΡΕΝ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕ ΦΑΜΙΛΙ

Σο τι Βακερέν κι Αρχή: Σικαβάσα ακαβά χουρντό βίντεος σο βακερέλα ι φαμιλίνγκε. [Τσσουβέν ο βίντεος ι βιβλιαριόσκε Μπορίνενα τι Τθερέν Ευτυχισμέ Φαμιλί]

Ντεν ο Έντυπος: Άμα κα μανγκέας τι διαβάνες ο βιβλιάριος σο ντικχλάν κο βίντεος, μπορίναβα τι νταβ-τουτ εκ τανό χωρίς τι ποκινές ή τι σικαβάβ τούκε σαρ τι γουλιαρές-λες κατά ιστότοπος.

ΓΡΑΦΙΝΕΝ ΕΚ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥΜΑΡΕ ΛΑΦΙΝΤΖΑΡ

Ανταλένταρ σο ντικχλέν πιο πριν, κερέν εκ παρουσίαση τουμαρέ λαφίντζαρ για το έργος ι Ντεβλέσκο.