Εκ ντατ ντα εκ ντάι κι Νότια Αφρική διαβάνενα πουμαρέ τσσαΐντζαρ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗ ΖΩΗ ΝΤΑ ΕΡΓΟΣ Ιούνιος 2018

Σαρ τι Κεράς Συζητήσεις

Συζητήσεις σο βακερένα για το προφητείες σο τθερέλα η Γραφή ντα ι τελευταίε ντιβεσένγκε.

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

Προφητείες Νικίστιλε Μπαγιά Οπράλ κο Ιησούς

Αρακχέν καλά πράγματα σο αβιλέ-πες κι ζωή κι Ιησούσκι ταιριάνενα με το προφητείες σο βακέρντιλεας.

ΣΑΡ ΤΙ ΤΖΟΥΒΝΤΙΑΣ ΣΑΡ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

Τι Ακολουθίνεν Πιστά ο Βήματα ι Χριστόσκε

Ο Ιησούς μουκχλάς αμένγκε λατσσό παράδειγμας, ειδικά όταν τθεράσα δοκιμασίες ντα διωγμός.

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

Τι Αβέν Ταπεινοί σαρ η Μαρία

Ο Ιεχωβά Ντεβέλ τραμπιντάς τι ντελ κι Μαρία εκ μπουτ ξεχωριστός προνόμιος επειδή τθερέλας εκ γκι σο δεχτίνελας οντουλά σο βακερέλας λάκε ο Ιεχωβά.

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

Τερνάλεν​—Κερένα πιο Ζουρανί Τουμαρί Φιλία ι Ιεχωβάσαρ;

Ο Ιησούς υπηρετίνελας ι Ιεχωβάς ντα σεβάνελας πι νταντές ντα πι νταγιά.

ΣΑΡ ΤΙ ΤΖΟΥΒΝΤΙΑΣ ΣΑΡ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

Νταντάλεν ντα Νταγιάλεν, Ντεν Τουμαρέ Τσσαβέντε ο πιο Λατσσό σο Τθερένα για τι Βοηθίνεν-λεν

Μπορίνενα τι χρησιμοποιήνεν σο-ντα ευκαιρία ντιντιόλα-τουμέν για τι βοηθίνεν τουμαρέ τσσαβέν τι αβέν πιστοί κο Ντεβέλ.

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

Τζαν Κόντρα κο Πειρασμοί σαρ Κερντάς ο Ιησούς

Καβά ζουρανό όπλος χρησιμοποιηντάς ο Ιησούς για τι τζαλ κόντρα κο τριν πειρασμοί σο τσσουντάς λέσκε ο Μπενγκ;

ΣΑΡ ΤΙ ΤΖΟΥΒΝΤΙΑΣ ΣΑΡ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

Κοινωνικά Δίκτυα​—Μα Περέν κο Παγίδες

Ο κοινωνικά δίκτυα μπορίνενα τι βοηθίνεν-αμέν ή τι κερέν αμένγκε κακός. Μπορίνασα τι χρησιμοποιήνας ο αρχές ι Γραφιάκε για τι αγαβάς ο κίνδυνοι ντα τι νασάς λένταρ.