Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Σαρ τι Ντας ο Έντυπα

Σαρ τι Ντας ο Έντυπα

ΞΥΠΝΑ!

Ντεν ο Έντυπος: Ακαβά περιοδικός, ο Ξύπνα!, τθερέλα εκ μπουτ σουκάρ θέμας. [Ντεν εκ περιοδικός κο τζενό]

Ερώτηση: Τζανέας ότι ο Μάρτυρες του Ιεχωβά μεταφράνενα έντυπα σε πιο μπουτ από 750 τσσιμπά;

Εδάφιος: Απ 14:6

ΞΥΠΝΑ!

Ερώτηση: Πακιάσα ότι ανταγιά συμβουλή ισί σημαντική όταν εκ αντρόγυνος πρέπει τι συζητίνελ εκ πρόβλημας;

Εδάφιος: Ιακ 1:19

Ντεν ο Έντυπος: [Σικαβέν ο θέμας σο αρχίνελα κι σελίδα 10] Ατθέ κα ντικχές γιαβερά-ντα συμβουλές σο τθερέλα η Γραφή ανταλέ θεμάσκε.

ΦΥΛΛΑΔΙΑ

Ερώτηση: Ντικχ χάνικ ακαγιά ερώτηση. [Διαβάνεν ι ερώτηση σο τθερέλα ο φυλλάδιος κι ανγκλαϊνί σελίδα] Τούι σο βακερέσα;

Εδάφιος: [Τραμπίνεν εκ εδάφιος κατά σελίδα 2]

Ντεν ο Έντυπος: Ακαβά φυλλάδιος σικαβέλα σόσκε ανταβά εδάφιος ισί σημαντικός τούκε.

ΓΡΑΦΙΝΕΝ ΕΚ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥΜΑΡΕ ΛΑΦΙΝΤΖΑΡ

Ανταλένταρ σο ντικχλέν πιο πριν, κερέν εκ παρουσίαση τουμαρέ λαφίντζαρ για το έργος ι Ντεβλέσκο.