Ειδική συνέλευση κι Βιέννη της Αυστρίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗ ΖΩΗ ΝΤΑ ΕΡΓΟΣ Ιούλιος 2018

Σαρ τι Κεράς Συζητήσεις

Συζητήσεις σο βακερένα σαρ ο αρχές ι Γραφιάκε μπορίνενα τι κερέν αμαρί φαμιλί ευτυχισμέ.

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

Τι Συμπεριφερίντιβεν Λατσσές Αντράλ Τουμαρέ Γκίσταρ

Ο τζενό σο ντέλα αντράλ πι γκίσταρ, χρησιμοποιήνελα με χαρά πο πράγματα για τι βοηθίνελ ντα τι ντελ θάρρος γιαβερέν.

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

Έλα τι Ακολουθίνες-μαν​—Σο Χρειαζίντιβελα;

Σο πρέπει τι τθεράς αμαρέ γκοντιάτε όταν ταρτίνενα αμαρί προσοχή “ο πουρανέ λατσσέ ντιβεσά”;

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

Η Παραβολή σο Κερέλα Λάφι ι Λατσσέ Σαμαρειτίσκε

Ο μαθητές ι Ιησούσκε πρέπει τι κερέν σο νακχέλα λένγκε βαστένταρ για τι σικαβέν αγάπη ι γιαβερένγκε, ατζέ-ντα οντουλένγκε σο ισί διαφορετικοί λένταρ.

ΣΑΡ ΤΙ ΤΖΟΥΒΝΤΙΑΣ ΣΑΡ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

Καζόμ Σημαντική Ισί Αμαρί Ουδετερότητα; (Μιχ 4:2)

Σαρ αμαρό Ντεβέλ σο να ξεχωρίνελα ι τζενέν, πρέπει αμέν-ντα τι κεράς ο λατσσιπέ σαριλένγκε.

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

«Τουμέν Αξίνενα πιο Μπουτ Μπουτέ Τσιρικλένταρ»

Σαρ μπορίνασα τι σικαβάς ο ενδιαφέρον σο σικαβέλα ο Ιεχωβά οντουλένγκε σο νακχένα εναντίωση;

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

Η Παραβολή σο Κερέλα Λάφι ι Τσσαβέσκε σο Κερντάς Μπέτι Ζωή

Σο σικλιάσα για τη σοφία, για τη ταπεινοφροσύνη ντα για την εμπιστοσύνη κο Ιεχωβά Ντεβέλ κατά παραβολή ανταγιά;

ΣΑΡ ΤΙ ΤΖΟΥΒΝΤΙΑΣ ΣΑΡ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

Βουρτίνελα ο Τσσαβό σο Κερντάς Μπέτι Ζωή

Καλά σημαντικά πράγματα μπορίνασα τι σικλιάς ανταλέ βιντεόσταρ;