Ο Νώε ντα λέσκι φαμιλί τσσουβένα-πες αντρέ κι κιβωτός

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗ ΖΩΗ ΝΤΑ ΕΡΓΟΣ Ιανουάριος 2020

Σαρ τι Κεράς Συζητήσεις

Συζητήσεις σο βακερένα ι Ντεβλέσκε ναβέσκε, για την μπαρί ιδιότητα σο τθερέλα ντα σαρ μπορίνασα τι αβάς λέσκε αμαλά.

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

Ο Ιεχωβά Κερέλα ι Ζωή κι Πφουβ

Σο πράγματα κερντάς ο Ιεχωβά κάθε ντιβές;

ΣΑΡ ΤΙ ΤΖΟΥΒΝΤΙΑΣ ΣΑΡ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

Μπορίνενα τι Κερέν Λάφι ι Πραγματένγκε σο Πακιάνα;

Πριν τι βακεράς εκχέ τζενέσκε σόσκε πακιάσα ότι ο Ντεβέλ κερντάς-λεν σαρέ, καλά ντούι πράγματα πρέπει τι κεράς;

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

Ο Μπουτ Μπέτι Αποτελέσματα σο Αντάς ο Πρώτος Ψέμας

Ο Μπενγκ, ο ντατ ι ψεμάσκο, συνεχίνελα τι χουχαβέλ ι τζενέν.

ΣΑΡ ΤΙ ΤΖΟΥΒΝΤΙΑΣ ΣΑΡ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

Σαρ τι Αρχίνας Συζητήσεις Κατά Φυλλάδια

Σαρ μπορίνασα τι χρησιμοποιήνας ο φυλλάδια για τι αρχίνας συζητήσεις κο έργος;

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

«Κερντάς Aκριβώς Αντικάς»

Σο μπορίνασα τι σικλιάς κατά Νώε σο ντέλας καν, τθερέλας πίστη ντα κερέλας μπουτ μπουτί;

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

«Σαρί η Πφουβ Συνεχίνελας τι Κερέλ Λάφι εκ Τσσιπ»

Σο ισινέ οντουβά σο κερντάς ι τζενέν τι χωρίντιβεν ιτιρί κατά τσσιπ; Σαρ ο Ντεβέλ ενώνελα πι υπηρετόν σο ισί σαρέ κατά τθεμά ντα κατά τσσιμπά;

ΣΑΡ ΤΙ ΤΖΟΥΒΝΤΙΑΣ ΣΑΡ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

Τι Κερέν Λατσσές Τουμαρί Μπουτί

Ο εργαλεία σο τθεράσα για τι σικλιαράς τθερένα μπουτ σουκάρ πράγματα. Τζανένα σαρ τι χρησιμοποιήνεν-λεν;