Πφενιά κι Ελβετία σικαβένα εκ βίντεος κατά Εργαλεία για τι Σικλιαράς

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗ ΖΩΗ ΝΤΑ ΕΡΓΟΣ Δεκέμβριος 2019

Σαρ τι Κεράς Συζητήσεις

Σαρ τι κεράς συζητήσεις σο τθερένα τι κερέν με την Αγία Γραφή ντα με την ευτυχία κι ζωή.

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

Εκ Μπαρό Πλήθος σο να Γκιντιόλα Ευλογίντιβελα Κατά Ιεχωβά

Σαρ μπορίνενα τι αβέν τουμέν-ντα αντρέ κο μπαρό πλήθος ντα τι λεν ο ίδιες ευλογίες;

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

Μουνταρένα “Ντουέ Μαρτυρέν” ντα Αβένα Πάλι κι Ζωή

Σο μανγκέλας τι σικαβέλ η φαντασία σο ντικχλάς ο απόστολος Ιωάννης ι ντουέ μαρτυρέντζαρ;

ΣΑΡ ΤΙ ΤΖΟΥΒΝΤΙΑΣ ΣΑΡ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

Η Πφουβ «Μπιλιαντάς ι Λεν»

Σαρ βοηθίνελα ο Ιεχωβά οντουλέν σο ισί φυλακή επειδή πακιάνα λέστε;

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

Μα Νταρέν Κατά Μπαρέ Θηρία

Σαρ κα μπορίνας μα τι επηρεάντιβας κατά θηρία σο ντικχάσα κο 13 κεφάλαιος κι Αποκάλυψη;

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

Ο Τζένγκι ι Ντεβλέσκο σο κα Τσσιναβέλ Σαρέ ο Τζένγκια

Σόσκε χρειαζίντιβελα τι κερέλ τζένγκι ο Ντεβέλ, ντα σαρ κα σώντιβας αμέν;

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

«Ντικχέν! Κεράβα-λεν Σαρέ Νεβέ»

Σαρ κα κερέλ-λεν ο Ντεβέλ σαρέ νεβέ,ντα σο σικαβέλα ανταβά ι πραγματένγκε σο κα αβέν ανγκλ’ αμέντε;

ΣΑΡ ΤΙ ΤΖΟΥΒΝΤΙΑΣ ΣΑΡ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

Σαρ Τι Κεράς Λάφι ι Ντεβλέσκε Πιο Λατσσές​—Σαρ τι Κεράς ο Αλλαγές σο Χρειαζίντιβελα

Σαρ μπορίνασα τι κεράς ο αλλαγές σο χρειαζίντιβελα κο έργος;