Ευαγγελιζόμενη κο Σάο Πάολο κι Βραζιλία σικαβέλα ο jw.org

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗ ΖΩΗ ΝΤΑ ΕΡΓΟΣ Αύγουστος 2018

Σαρ τι Κεράς Συζητήσεις

Συζητήσεις σο σικαβένα καζόμ σημαντική ισί η Αγία Γραφή αμαρέ ντιβεσέντε.

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

Τι Σικαβέν Εκτίμηση

Οντουλά σο μανγκένα τι κερέν ο θέλημας ι Χριστόσκο πρέπει τι σικαβέν αγάπη ντα εκτίμηση σαριλένγκε, εμ οντουλένγκε σο ισί γιαβερέ τθεμέσταρ, σο τθερένα γιαβέρ φυλή ή θρησκεία

ΣΑΡ ΤΙ ΤΖΟΥΒΝΤΙΑΣ ΣΑΡ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

Τι Ντεν-τουμέν Γκοντί ι Ρομνιά του Λωτ

Σαρ μπορίνασα μα τι χασαράς ι ευλογία ι Ντεβλέσκι, σαρ η ρομνί του Λωτ; Σο αβέλα-πες άμα ντικχάσα ότι, αμαρέ ζωγιάτε, ο υλικά πράγματα τσσουβένα κι νάκρη ο πνευματικά;

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

Σικλιόν Κατά Παραβολή για το 10 Μνες

Κι παραβολή κι Ιησούσκι για το 10 μνες, σο μανγκένα τι σικαβέν ο κύριος, ο δούλοι ντα ο λοβέ;

ΣΑΡ ΤΙ ΤΖΟΥΒΝΤΙΑΣ ΣΑΡ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

Σαρ τι Κεράς Λάφι ι Ντεβλέσκε πιο Λατσσές​—Σαρ τι Ρόντας κο JW.ORG

Σαρέ ο έντυπα σο τθεράσα κι Εργαλειοθήκη Διδασκαλίας γκερένα-αμέν κο jw.org. Άμα τζανάσα σαρ τι ρόντας κο ιστότοπος, κα τθεράς πιο λατσσέ αποτελέσματα κο έργος.

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

«Ερεσέλα ο Ντιβές σο κα Ελευθερώντιβεν»

Ο Ιησούς κα αβέλ ατζεχάνικ για τι καταστραφίνελ ι πφιρνέν ντα τι ελευθερώνελ ι Ντεβλέσκε υπηρετόν. Πρέπει τι ετοιμάνας-αμέν πνευματικά για τι αβάς σίγουροι ότι κα ελευθερώντιβας.

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΣΟ ΑΡΑΚΧΑΣΑ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΝΤΕΒΛΕΣΚΟ

Τι Αβέν Έτοιμοι τι Συγχωρίνεν ι Γιαβερέν

Ο Ιεχωβά ντα λέσκο Τσσαβό ρόντενα τι αρακχέν ατζέ-ντα εκ χουρντί αλλαγή αντρέ κο γκιά κι αμαρτωλέ τζενένγκε για τι μπορίνεν τι σικαβέν λένγκε έλεος.

ΣΑΡ ΤΙ ΤΖΟΥΒΝΤΙΑΣ ΣΑΡ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

Ο Ιησούς Μουλό τι Πφραλέσκε-ντα

Ο Ιησούς ντινάς πι ζωή αμαρτωλέ τζενένγκε. Σαρ μπορίνασα τι σικαβάς αμαρέ πφραλένγκε ντα πφενίνγκε, σο ισί ατελείς σαρ αμέντε, ι αγάπη σο σικαντάς ο Χριστός;