Η ΣΚΟΠΙΑ—ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Φεβρουάριος 2020

Ανταβά περιοδικός τθερέλα ο μαθήματα σο κα ντικχάς από 6 Απριλίου μέχρι 3 Μαΐου 2020.

Ο Ιεχωβά, Αμαρό Ντατ, Μανγκέλα-αμέν Αντράλ πι Γκίσταρ

Μπορίνασα τι αβάς σίγουροι ότι αμαρό Ντατ ο Ιεχωβά μανγκέλα-αμέν, πφαμπόλα αμένγκε ντα να κα μουκχέλ-αμέν ποτές.

Μανγκάσα ι Ιεχωβάς, Αμαρέ Νταντές, Αντράλ Αμαρέ Γκίσταρ

Ντικχέν πράγματα σο μπορίνασα τι κεράς για τι σικαβάς ότι μανγκάσα αμαρέ Νταντές σο πφαμπόλα αμένγκε, ι Ιεχωβάς.

Νικαβέν Αντρά-τουμένταρ ι Ζήλια για τι Αβέλ Ειρήνη

Μπάζιμα μαράσα-αμέν τι νασκιαράς αντρ’ αμένταρ ι ζήλια. Ντικχέν σο τι κεράς για τι νασκιαράς ανταβά μπέτι πράγμας ντα τι ανάς ι ειρήνη.

Τι Μουκχέν ι Ιεχωβάς τι “Γαλίνελ Τουμαρό Γκι”

Η Άννα, ο απόστολος Παύλος ντα ο βασιλιάς Δαβίδ τθερένας μπουτ ανησυχίες. Σο σικλιάσα οντουλένταρ σο κερντάς ο Ιεχωβά για τι λοκχιαρέλ ντα τι γαλίνελ λένγκο γκι;

Σικλιλόμ Κατά Λατσσέ Παραδείγματα ντα Ευλογισάλομ Μπουτ

Ο Λεόνς Κρεπό βακερέλα σαρ βοηθιντέ-λες ο λατσσέ παραδείγματα πιστέ τζενένγκε μα τι νταρέλ ντα τι λελ μπουτ σουκάρ ευλογίες κο 58 μπρεσά σο νακχλάς κι ολοχρόνια υπηρεσία.

Τζανένας-λες;

Σαρ σικαβέλα η αρχαιολογία ότι ο Βαλτάσαρ ι Βαβυλωνάκο τζουβντιλό μπαγιά ντα ισινέ βασιλιάς;