Η ΣΚΟΠΙΑ—ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Φεβρουάριος 2018

Ανταβά περιοδικός τθερέλα ο μαθήματα σο κα ντικχάς από 2-29 Απριλίου 2018.

Τι Τθερέν Πίστη ντα τι Ντεν Καν σαρ ο Νώε, ο Δανιήλ ντα ο Ιώβ

Οντουλά πιστά μουρσά τθερένας δυσκολίες σο μοιάζενα αμαρέντζαρ. Σο βοηθιντάς-λεν τι ατσσόν πιστοί;

Τουμέν Τζανένα ι Ιεχωβάς σαρ ο Νώε, ο Δανιήλ ντα ο Ιώβ;

Σαρ γνωριντέ οντουλά μουρσά ι Ντεβλές; Σαρ βοηθιντάς-λεν ανταβά; Σαρ μπορίνασα τι τθεράς πίστη σαρ τθερένας βον;

Σο Μανγκέλα τι Βακερέλ τι Αβάς Πνευματικά Τζενέ;

Η Γραφή σικαβέλα σαρ αγαντίντιβελα εκ τζενό σο «τθερέλα πι γκοντιάτε ο πνεύμας» ντα σαρ ισί διαφορετικός εκχέσταρ σο «τθερέλα πι γκοντιάτε ο σώμας».

Τι Κερέν Πνευματική Πρόοδος!

Για τι αβέν πνευματικά τζενέ να ερεσέλα τι τζανέν σο βακερέλα η Γραφή. Σο γιαβέρ χρειαζίντιβελα;

Χαρά​—Εκ Ιδιότητα σο Λάσα Κατά Ντεβέλ

Άμα αγαβένα ότι ο προβλήματα σο τθερένα κάθε ντιβές κερένα-τουμέν τι χασαρέν τουμαρί χαρά, σο μπορίνενα τι κερέν για τι αρακχέν-λα πάλι;

Ο Τζενέ σο Διαβάνενα Πουτσένα

Κο πουρανό Ισραήλ, έπρεπε τι αβέλας κάποιος ο πρώτος τσσαβό για τι αστάρντιβελ λέσταρ ο Μεσσίας;