Η ΣΚΟΠΙΑ—ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Σεπτέμβριος 2018

Ανταβά περιοδικός τθερέλα ο μαθήματα σο κα ντικχάς από 29 Οκτωβρίου μέχρι 2 Δεκεμβρίου 2018

«Αν Τζανένα Ανταλά Πράγματα, Ευτυχισμέ κα Αβέν αν κα Κερέν-λεν»

Σαρ μπορίνασα τι συνεχίνας τι αβάς ταπεινοί ντα σόσκε ισί σημαντικός τι κεράς-λες ανταβά;

Τι Σικαβέν Αγάπη σο Ντέλα Ζορ

Ντικχέν σαρ μπορίνασα τι ντας ζορ ο εκ ι γιαβερές ανταλέ δύσκολε τελευταίε ντιβεσέντε.

Τζανένα σο Σαάτι Ισί;

Σαρ βακερένας ο σαάτι κο πουρανέ μπρεσά;

Ευτυχισμέ Ισί Κον Υπηρετίνελα “ι Ευτυχισμέ Ντεβλές”

Σαρ μπορίνασα τι αβάς ευτυχισμέ παρόλο σο τθεράσα προβλήματα ντα δυσκολίες;

Ισί Παντοδύναμος Αλλά Σκεφτίνελα ι Γιαβερέν

Σαρ μουκχέλα ο Ιεχωβά μπουτ σουκάρ παράδειγμας επειδή σκεφτίνελα ι γιαβερέν;

Τι Σκεφτίνεν ι Γιαβερέν ντα τι Σικαβέν Λατσσιπέ σαρ ο Ιεχωβά

Σικλιόν σαρ τι σκεφτίνεν τουμαρί φαμιλί, τουμαρέ πφραλέν ντα πφενίν ντα οντουλέν σο αρακχένα κο έργος.