Η ΣΚΟΠΙΑ—ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Σεπτέμβριος 2017

Ανταβά περιοδικός τθερέλα ο μαθήματα σο κα ντικχάς από 23 Οκτωβρίου μέχρι 26 Νοεμβρίου 2017.

Προσπαθίνεν τι Τθερέν Εγκράτεια

Σαρ μπορίνενα ο παραδείγματα σο ισί κι Γραφή τι βοηθίνεν-αμέν τι τθεράς ντα τι σικαβάς ανταγιά ιδιότητα; Σόσκε πρέπει ο Χριστιανοί τι προσπαθίνεν τι τθερέν-λα;

Τι Σικαβέν Συμπόνια σαρ Σικαβέλα ο Ιεχωβά

Ο Ιεχωβά βακερντάς κο Μωυσής πο ναβ ντα μερικές ιδιότητες σο τθερέλα. Εκ ιδιότητα σο βακερντάς ισινέ η συμπόνια. Σο ισί συμπόνια, ντα σόσκε πρέπει τι σικλιόν λάκε;

«Ο Λάφι Αμαρέ Ντεβλέσκο Ατσσόλα για Πάντα»

Η Γραφή ισί ο βιβλίος σο μπικίντιβελα πιο μπουτ σαρέ κατά γιαβερά, παρόλο σο αλλαξάλε ο τσσιμπά, αβιλέ πολιτικές αλλαγές ντα ο τζενέ γκιλέ κόντρα οντουλέντε σο μεταφράνενας-λα.

«Ο Λάφι ι Ντεβλέσκο . . . Τθερέλα Ζορ»

Μπουτ τζενέ κερντέ μπαρέ αλλαγές επειδή διαβαντέ ο Λάφι ι Ντεβλέσκο. Σο πρέπει τι κεράς για τι επηρεάνελ-αμέν η Γραφή;

«Τι Τθερές Θάρρος . . . ντα τι Κερές Μπουτ Πράγματα»

Σόσκε χρειαζίντιβασα θάρρος, ντα σαρ μπορίνασα τι τθεράς-λες;