Η ΣΚΟΠΙΑ—ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Μάρτιος 2019

Ανταβά περιοδικός τθερέλα ο μαθήματα σο κα ντικχάς από 6 Μαΐου μέχρι 2 Ιουνίου 2019

Σο Τσσιναβέλα-μαν τι Μπολντιάβ;

Ισί τζενέ σο σικλιλέ ι Ιεχωβάσκε αλλά σακιντίνενα τι μπολντιόν. Σο κα βοηθίνελ-λεν τι νακχαβέν ο δυσκολίες σο μπορεί τι τσσιναβένα-λεν;

Τι Ασουνέν ι Ιεχωβάσκι Φωνή

Σαρ κερέλα λάφι αμέντζαρ αντιβές ο Ιεχωβά; Σόσκε ισί λατσσό τι ασουνάς-λες;

Τι Σικαβέν Ενδιαφέρον για το Αισθήματα ι Γιαβερένγκε

Σαρ σικαβέλα ο Ιεχωβά ντα ο Ιησούς ενδιαφέρον για το αισθήματα ι γιαβερένγκε, ντα σαρ κα μοιάζας λέντε;

Τι Αγαβέν ι Τζενέν σο Αρακχένα κο Έργος

Καλέ σταρέ τροπόντζαρ μπορίνασα τι σικαβάς ότι αγαβάσα ι τζενέν σο αρακχάσα κο έργος;

Αγαθότητα​—Σαρ Μπορίνενα τι Τθερέν-λα;

Σο ισί η αγαθότητα; Σόσκε πρέπει τι προσπαθίνας τι τθεράς-λα;

Ο Ιεχωβά Εκτιμίνελα Τουμαρό «Αμήν»

Μπουτ τζενέ βακερένα “αμήν” κάνα τελειώνελα εκ προσευχή. Σο μανγκέλα τι βακερέλ ανταβά λάφι ντα σαρ χρησιμοποιήντιβελα κι Γραφή;