Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

«Ασουνέν ι Διόρθωση για τι Αβέν Γκοντιαβέρ»

«Ασουνέν ι Διόρθωση για τι Αβέν Γκοντιαβέρ»

«Μο τσσαβέ, . . . ασουνέν ι διόρθωση για τι αβέν γκοντιαβέρ».​—ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 8:​32, 33.

ΥΜΝΟΙ: 34, 120

1. Σαρ μπορίνασα τι αρακχάς σοφία, ντα σαρ βοηθίνελα-αμέν;

Η ΣΟΦΙΑ αβέλα κατά Ιεχωβά ντα ντέλα-λα γιαβερέντε αντράλ πι γκίσταρ. Ο εδάφιος Ιακώβου 1:5 βακερέλα: «Άμα εκ τζενό τουμένταρ να τθερέλα μπουτ σοφία, τι μανγκέλ κατά Ντεβέλ, σόσκε βοβ ντέλα σαριλέντε αντράλ πι γκίσταρ ντα τι χωρίς ρόντελ λάθη καεκχέστε». Εκ τρόπος για τι αρακχάς σοφία ισί τι δεχτίνας ι Ντεβλέσκι διόρθωση. Ανταβά αρακχαβέλα-αμέν για μα τι κεράς λάθος πράγματα ντα βοηθίνελα-αμέν τι ατσσάς πασέ κο Ιεχωβά. (Παροιμίες 2:​10-12) Αντικάς, κα τθεράς ι μπουτ σουκάρ ελπίδα τι τζουβντιάς για πάντα.​—Ιούδα 21.

2. Σαρ μπορίνασα τι σικλιάς τι μανγκάς ι Ντεβλέσκι διόρθωση;

2 Αμαρί ατέλεια ή ο τρόπος σο μπαριλάμ μπορεί μπάζιμα τι δυσκολίνελ-αμέν τι δεχτίνας ι διόρθωση ή τι ντικχάς-λα σαρ κάτι λατσσό. Αλλά κάνα ντικχάσα ο λατσσίματα σο ανέλα η διόρθωση ι Ντεβλέσκι αμαρέ ζωγιάτε, αγαβάσα καζόμ μπουτ μανγκέλα-αμέν. Ο εδάφια Παροιμίες 3:​11, 12 βακερένα αμένγκε: «Μο τσσαβό, μα τι μουκχές ι διόρθωση ι Ιεχωβάσκι, . . . σόσκε οντουλέν σο μανγκέλα ο Ιεχωβά διορθώνελα-λεν». Μπορίνασα τι αβάς σίγουροι ότι ο Ιεχωβά μανγκέλα ο πιο λατσσό αμένγκε. (Διαβάνεν Εβραίους 12:​5-11) Ο Ντεβέλ τζανέλα-αμέν μπουτ λατσσές, οτθάρ πάντα με σωστός τρόπος, ντέλα-αμέν  καζόμ διόρθωση χρειαζίντιβασα. Ανταλέ μαθημάστε, κα ντικχάς (1) ι εγκράτεια, (2) ι διόρθωση σο πρέπει τι ντεν ο νταντά ντα ο νταγιά πουμαρέ τσσαβέντε, (3) ι διόρθωση σο λάσα κι εκκλησία ντα (4) κάτι σο ανέλα πιο μπαρί ντουκχ κατά διόρθωση.

ΣΟΣΚΕ ΙΣΙΝΑΜ ΓΚΟΝΤΙΑΒΕΡ ΑΜΑ ΔΙΟΡΘΩΝΑΣΑ ΑΜΑΡΟ ΝΕΑΥΤΟΣ;

3. Σαρ μπορίνελα εκ τσσαβό τι αρχίνελ τι τθερέλ εγκράτεια; Βακερέν εκ παράδειγμας.

3 Άμα τθεράσα εγκράτεια, ατσσικιαράσα ντα διορθώνασα αμαρό νεαυτός για τι τθεράς πιο λατσσί συμπεριφορά ντα τρόπος σκέψης. Να τθεράσα εγκράτεια κατά μπιανιπέ, αλλά πρέπει τι σικλιάς-λα. Για παράδειγμας, κάνα εκ τσσαβό σικλιόλα τι κερέλ ποδήλατος, λέσκο ντατ ασταρέλα ο ποδήλατος για μα τι περέλ. Αλλά καζόμ νακχέλα ο καιρός, ο τσσαβό αρχίνελα τι σικλιόλ τι κερέλ ποδήλατος ντα ο ντατ μπορίνελα τι μουκχέλ-λες για χάνικ κάθε φαρ. Κάνα ο ντατ κα αβέλ σίγουρος ότι ο τσσαβό σικλιλό τι κερέλ ποδήλατος, μπορίνελα τι μουκχέλ-λες ντιπ κορκορό. Αντικάς αβέλα-πες κάνα ο νταντά ντα ο νταγιά σικλιαρένα με υπομονή πουμαρέ τσσαβέν «ι διόρθωση ντα ο συμβουλές ι Ιεχωβάσκε», βοηθίνενα-λεν τι τθερέν εγκράτεια ντα σοφία.​—Εφεσίους 6:4.

4, 5. (α) Σόσκε η εγκράτεια ισί εκ σημαντική ιδιότητα σο τθερέλα «ο νεβό χαρακτήρας»; (β) Σόσκε δεν πρέπει τι χασαράς αμαρό κουράγιος ατζέ-ντα άμα κεράσα λάθη;

4 Ο ίδιος αβέλα-πες οντουλέντζαρ σο σικλιόνα ι Ιεχωβάσκε κο μπάριπε. Παρόλο σο μπορεί τι τθερένα κάποια εγκράτεια, νανέ ατζέ ώριμοι Χριστιανοί. Όμως, όταν αρχίνενα τι ιρίν «ο νεβό χαρακτήρας» ντα προσπαθίνενα τι μοιάζεν κο Χριστός, αβένα πιο ώριμοι. (Εφεσίους 4:​23, 24) Η εγκράτεια βοηθίνελα-αμέν «μα τι αβάς τζενέ σο να τθερένα σεβασμός ντα μανγκένα ι ντουνιάσκε πράγματα, αλλά τι τζουβντιάς ανταλέ ντουνιάστε τροπόσαρ σο σικαβέλα ότι ισινάμ λογικοί, δίκαιοι ντα σεβάνασα ι Ντεβλές».​—Τίτο 2:12.

5 Όμως, σαρέ ισινάμ αμαρτωλοί. (Εκκλησιαστής 7:​20) Άρα, άμα κερντάμ εκ λάθος μήπως ανταβά σικαβέλα ότι τθεράσα χάνικ εγκράτεια ή ότι να τθεράσα ιτς; Όχι πάντα. Κο Παροιμίες 24:​16, σικλιάσα ότι «ο δίκαιος, ατζέ-ντα άμα κα περέλ εφτά φαρ, κα ιστίλ πάλι». Σο κα βοηθίνελ-αμέν τι “ιστιάς πάλι”; Όχι αμαρί ζορ, αλλά ο πνεύμας ι Ντεβλέσκο. (Διαβάνεν Φιλιππησίους 4:​13) Αντρέ κο καρπός κι πνευμάσκο ισί η εγκράτεια-ντα.

6. Σαρ μπορίνασα τι κεράς πιο λατσσές ο διάβασμας ι Γραφιάκο; (Ντικχ ι φωτογραφία σο ισί κι αρχή)

6 Επίσης η προσευχή, ο διάβασμας ι Γραφιάκο ντα ο σκέψεις σο κεράσα οντουλένγκε σο διαβάνασα κα βοηθίνεν-αμέν τι τθεράς εγκράτεια. Αλλά σο αβέλα-πες αν ισί δύσκολος τουμένγκε τι διαβάνεν ι Γραφή ή άμα να μπεϊντίνενα ο διάβασμας; Μα χασαρέν τουμαρό κουράγιος. Αν κα μουκχέν ι Ιεχωβάς, βοβ κα βοηθίνελ-τουμέν τι μανγκέν λέσκο Λάφι «σαρέ τουμαρέ γκίσαρ». (1 Πέτρου 2:2) Μανγκέν κατά Ιεχωβά τι βοηθίνελ-τουμέν τι κερέν κουμάντος τουμαρό νεαυτός για τι μπορίνεν τι αρακχέν χρόνος τι διαβάνεν ι Γραφή. Για τι αρχίνεν, μπορίνενα τι διαβάνεν σάντε χάνικ λεπτά κάθε φαρ. Σιγά σιγά, ο διάβασμας ι Γραφιάκο κα αβέλ πιο εύκολος ντα κα απολαμβάνεν-λες. Κα μανγκέν μπουτ ο ήσυχα σαάτια σο νακχένα καζόμ σκεφτίνενα ο πολύτιμες σκέψεις ι Ιεχωβάσκε.​—1 Τιμόθεο 4:15.

7. Σαρ βοηθίνελα-αμέν η εγκράτεια τι πετυχίνας αμαρέ στόχοι κι υπηρεσία κι Ιεχωβάσκι;

7 Η εγκράτεια βοηθίνελα-αμέν τι πετυχίνας αμαρέ στόχοι κι υπηρεσία κι Ιεχωβάσκι. Για παράδειγμας, εκ ντατ νιωθίνελας ότι να πφαμπόλας αζόμ μπουτ για το έργος, οτθάρ τσσουντάς στόχος τι αβέλ τακτικός σκαπανέας. Σαρ βοηθιντάς-λες η εγκράτεια; Διαβάνελας  κο περιοδικά για το σκαπανικός ντα κερέλας προσευχή ανταλέσκε. Ανταβά κερντάς πιο ζουρανί ι φιλία σο τθερέλας ι Ιεχωβάσαρ. Επίσης, κερέλας βοηθητικός σκαπανικός κάνα μπορίνελας. Να μουκχλάς τίποτα τι τσσιναβέλ-λες, αλλά ατσσιλό αφοσιωμέ κο στόχος σο τθερέλας. Μετά από χάνικ καιρός, αβιλό τακτικός σκαπανέας.

ΝΤΕΝ ΤΟΥΜΑΡΕ ΤΣΣΑΒΕΝΤΕ Ι ΙΕΧΩΒΑΣΚΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Ο τσσαβέ να τζανένα ο σωστός ντα ο λάθος κατά μπιανιπέ, οτθάρ χρειαζίντιβενα διόρθωση ντα συμβουλές (Ντικχ ι παράγραφος 8)

8-10. Σο κα βοηθίνελ ι νταντέν ντα ι νταΐν τι μπαριαρέν πουμαρέ τσσαβέν για τι υπηρετίνεν ι Ιεχωβάς; Βακερέν εκ παράδειγμας.

8 Ο Ιεχωβά ντινάς κο νταντά ντα κο νταγιά ι ευθύνη τι ντεν πουμαρέ τσσαβέντε «ι διόρθωση ντα ο συμβουλές ι Ιεχωβάσκε» καζόμ μπαριαρένα-λεν. (Εφεσίους 6:4) Ανταβά ισί μπουτ δύσκολος τι αβέλ-πες κο ντουνιάς αντιβές. (2 Τιμόθεο 3:​1-5) Όταν ο τσσαβέ μπιαντιόνα, να τζανένα ο σωστός ντα ο λάθος, ντα λένγκι συνείδηση νανέ εκπαιδευμέ. Άρα, χρειαζίντιβενα διόρθωση ντα συμβουλές για τι σικλιαρέν πουμαρί συνείδηση. (Ρωμαίους 2:​14, 15) Εκ συγγραφέας σο ασχολίντιβελα ι Γραφιάσαρ εξηγίνελα ότι η μπαλαμανί λέξη σο μεταφράντιβελα «διόρθωση» μανγκέλα επίσης τι βακερέλ ότι μπαριαράσα εκχέ τσσαβές με σκοπός τι αβέλ υπεύθυνος κάνα κα μπαριόλ.

9 Κάνα ο νταντά ντα ο νταγιά διορθώνενα πουμαρέ τσσαβέν μανγκιμάσαρ, ο τσσαβέ  νιωθίνενα ασφάλεια. Σικλιόνα ότι η ελευθερία τθερέλα όρια ντα ότι σαρέ ο πράγματα σο κερένα πουμαρέ ζωγιάτε κα ανέν λατσσέ ή μπέτι αποτελέσματα. Άρα, ισί μπουτ σημαντικός ι Χριστιανέ νταντένγκε ντα νταΐνγκε τι στηρίντιβεν κι σοφία κι Ιεχωβάσκι για τι μπαριαρέν πουμαρέ τσσαβέν. Κάθε τθεμέστε, ο τρόποι σο μπαριαρένα ο τζενέ πουμαρέ τσσαβέν ισί διαφορετικοί, ντα καζόμ νακχέλα ο καιρός αλλάνενα. Όμως, ο νταντά ντα ο νταγιά σο ασουνένα ι Ντεβλές τζανένα σο πρέπει τι κερέν ντα να χρειαζίντιβελα τι στηρίντιβεν κι εμπειρία ή κο ιδέες κι τζενένγκε.

10 Μπορίνασα τι σικλιάς κατά παράδειγμας ι Νωέσκο. Κάνα ο Ιεχωβά βακερντάς λέσκε τι κερέλ εκ κιβωτός, ο Νώε να τζανέλας σαρ τι κερέλ-λες ανταβά. Έπρεπε τι στηρίντιβελ κο Ιεχωβά, ντα διαβάνασα ότι «κερντάς ακριβώς αντικάς», δηλαδή ακριβώς σο βακερντάς λέσκε ο Ιεχωβά. (Γένεση 6:​22) Καβά ισινέ ο αποτέλεσμας; Η κιβωτός σωντάς ι ζωή ι Νωέσκι ντα λέσκε φαμιλιάκι! Ο Νώε τθερέλας επιτυχία σαρ ντατ-ντα. Σόσκε; Επειδή τθερέλας εμπιστοσύνη κι σοφία κι Ντεβλέσκι. Ο Νώε σικλιαρντάς λατσσές πι τσσαβέν ντα ισινέ λατσσό παράδειγμας λένγκε, κάτι σο να ισινέ εύκολος κο πφιρνό ντουνιάς πριν τι αβέλ ο Κατακλυσμός.​—Γένεση 6:5.

11. Σόσκε πρέπει ο νταντά ντα ο νταγιά τι κερέν μπαρέ προσπάθειες για τι μπαριαρέν πουμαρέ τσσαβέν;

11 Αν τθερένα τσσαβέν, σαρ μπορίνενα τι κερέν «ακριβώς αντικάς»; Τι ασουνέν ι Ιεχωβάς. Τι μουκχέν-λες τι βοηθίνελ-τουμέν τι μπαριαρέν τουμαρέ τσσαβέν. Τι χρησιμοποιήνεν ο συμβουλές λέσκε Λαφίσταρ ντα κατά οργάνωση σο τθερέλα. Σοράν, τουμαρέ τσσαβέ μάλλον κα εκτιμίνεν-τουμέν ανταλέσκε! Εκ πφραλ γραφιντάς: «Ισινόμ πφερντό εκτίμηση μι νταντέσκε ντα μι νταγιάκε για το τρόπος σο μπαριαρντέ-μαν. Κερντέ ο πιο λατσσό σο μπορίνενα για τι ερεσέν μι γκίστε». Βακερέλα ότι λέσκο ντατ ντα λέσκι ντάι βοηθιντέ-λες τι πλησιάνελ ι Ιεχωβάς. Όμως, ατζέ-ντα κάνα ο νταντά ντα ο νταγιά κερένα ο πιο λατσσό σο μπορίνενα για τι σικλιαρέν πουμαρέ τσσαβέν, μερικά τσσαβέ νασένα κατά Ιεχωβά. Αλλά εκ ντατ ή εκ ντάι σο προσπαθιντάς τι κερέλ ο πιο λατσσό, μπορίνελα τι τθερέλ πάκι συνείδηση ντα τι μπεκλεντίνελ ότι κα αβέλ ο ντιβές σο ο τσσαβό κα βουρτίνελ κο Ιεχωβά.

12, 13. (α) Αν εκ τσσαβό χαλάς αποκοπή, σαρ σικαβένα ο νταντά ντα ο νταγιά ότι ντένα καν ι Ντεβλές; (β) Σαρ βοηθίντιλι εκ φαμιλί όταν ο ντατ ντα η ντάι ντινέ καν κο Ιεχωβά;

12 Εκ κατά πιο μπαρέ δοκιμασίες σο αντιμετωπίνενα ο νταντά ντα ο νταγιά ισί τι ντεν καν κο Ιεχωβά άμα λένγκο τσσαβό κα χαλ αποκοπή. Εκ πφεν, σο λάκι αποκομμέ τσσάι νασλί κατά κχερ, βακερέλα: «Ρόνταβας κο έντυπα τι αρακχάβ κάτι σο κα μπορίναβας τι χρησιμοποιήναβ σαρ δικαιολογία για τι αβάβ μι τσσαγιάσαρ ντα μι αγγονάσαρ». Αλλά λάκο ρομ βοηθιντάς-λα λατσσιμάσαρ τι αγαβέλ ότι να συνεχίνενας τι αβέν υπεύθυνοι πουμαρέ τσσαγιάκε ντα ότι έπρεπε τι αβέν αφοσιωμέ κο Ιεχωβά.

13 Αφού νακχλέ μερικά μπρεσά, λένγκι τσσάι αβιλί πάλι κι αλήθεια. Λάκι ντάι βακερέλα: «Ακανά λέλα-μαν τηλέφωνος ή μπουτσσαβέλα μάνγκε μηνύματα σχεδόν κάθε ντιβές! Σεβάνελα μπουτ εμ πι νταντές εμ μαν επειδή τζανέλα ότι ντινάμ καν ι Ντεβλές. Τθεράσα μπουτ λατσσί σχέση». Αν τουμαρό τσσαβό χαλάς αποκοπή, κα “τθερέν εμπιστοσύνη κο Ιεχωβά σαρέ τουμαρέ γκίσαρ”; Κα σικαβέν λέσκε ότι να “στηρίντιβενα τουμαρέ νεαυτόστε”; (Παροιμίες 3:5, 6) Τι τθερέν τουμαρέ γκοντιάτε ότι η διόρθωση ι Ιεχωβάσκι σικαβέλα αμένγκε καζόμ σοφία τθερέλα ντα καζόμ μπουτ μανγκέλα-αμέν. Μα μπιστρέν ποτές ότι ντινάς πι Τσσαβές σαρέ ι τζενένγκε, εμ τουμαρέ τσσαβέσκε. Ο Ντεβέλ μανγκέλα τι τζουβντιόν σαρέ για  πάντα. (Διαβάνεν 2 Πέτρου 3:9) Οτθάρ νταντάλεν ντα νταγιάλεν, συνεχίνεν τι αβέν σίγουροι ότι η διόρθωση ντα η κατεύθυνση ι Ιεχωβάσκι ισί σωστές, ατζέ-ντα όταν ισί δύσκολος τουμένγκε τι ντεν καν. Τι ασουνέν ι διόρθωση ι Ντεβλέσκι ντα μα τι τζαν λάσαρ κόντρα.

ΚΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

14. Σαρ βοηθίντιβασα κατά σικλιαριπέ ι Ιεχωβάσκο σο ντέλα-αμέν ο «πιστός υπηρέτης»;

14 Ο Ιεχωβά ντινάς πο λάφι τι φροντίνελ, τι αρακχαβέλ ντα τι σικλιαρέλ ι Χριστιανική εκκλησία. Κερέλα-λες ανταβά μπουτέ τροπόντζαρ. Για παράδειγμας, τσσουντάς πι Τσσαβές τι φροντίνελ ι εκκλησία, ντα ο Ιησούς τσσουντάς εκχέ “πιστέ υπηρετής” τι ντελ ο πνευματικός χαμπέ για τι βοηθίνελ-αμέν τι ατσσάς πιστοί. (Λουκάς 12:​42) Ανταβά «υπηρέτης» ντέλα-αμέν σικλιαριπέ, ή γιαβέρτουλους διόρθωση, σο τθερέλα μπαρί αξία. Μπορεί τι αβένα τουμαρέ γκοντιάτε περιπτώσεις σο εκ ομιλία ή κάτι σο διαβαντένας αμαρέ περιοδικόντε βοηθιντάς-τουμέν τι αλλάνεν ο τρόπος σο σκεφτίνενα ή ο πράγματα σο κερένα. Μπορίνενα τι αβέν χαρούμενοι σο κερντέν ανταλά αλλαγές, επειδή ανταβά μανγκέλα τι βακερέλ ότι μουκχένα ι Ιεχωβάς τι διορθώνελ-τουμέν.​—Παροιμίες 2:​1-5.

15, 16. (α) Σαρ βοηθίντιβασα κατά πρεσβυτερόνγκι μπουτί; (β) Σαρ μπορίνασα τι βοηθίνας ι πρεσβυτερόν τι κερέν χαράσαρ πουμαρί μπουτί;

15 Ο Χριστός ντινάς επίσης ι πρεσβυτερόν για τι φροντίνεν μανγκιμάσαρ ι εκκλησία. Κι Γραφή, ανταλά πφραλά βακέρντιβενα “τζενέ [σο ισί] σαρ δώρα”. (Εφεσίους 4:8, 11-13) Σαρ βοηθίντιβασα κατά πρεσβυτερόνγκι μπουτί; Μπορίνασα τι προσπαθίνας τι τθεράς σαρ λένγκι πίστη, τι ακολουθίνας λένγκο λατσσό παράδειγμας ντα ο συμβουλές σο ντένα κατά Γραφή. (Διαβάνεν Εβραίους 13:7, 17) Ο πρεσβύτεροι μανγκένα-αμέν ντα μανγκένα τι πλησιάνας πιο μπουτ ι Ντεβλές. Άμα ντικχένα ότι χασαράσα συναθροίσεις ή αμαρό ενθουσιασμός ι Ντεβλέσκε πραγματένγκε, κα προσπαθίνεν τι βοηθίνεν-αμέν σουγκό. Κα ασουνέν-αμέν ντα κα ντεν-αμέν μανγκιμάσαρ κουράγιος ντα λατσσέ συμβουλές κατά Γραφή. Ντικχένα λένγκι βοήθεια σαρ απόδειξη ότι ο Ιεχωβά μανγκέλα-τουμέν;

16 Τι ντεν-τουμέν γκοντί ότι μπορεί μα τι αβέλ εύκολος ι πρεσβυτερόνγκε τι ντεν-αμέν συμβουλή. Σαρ πακιάνα ότι νιωθίνελας ο προφήτης Νάθαν όταν έπρεπε τι κερέλ λάφι κο βασιλιάς Δαβίδ σο προσπαθιντάς τι γκεραβέλ πι μπαρί αμαρτία; (2 Σαμουήλ 12:​1-14) Σαρ νιωσάλο ο απόστολος Παύλος όταν έπρεπε τι διορθώνελ ι Πετρός, σο ισινέ εκ κατά 12 απόστολοι, επειδή συμπεριφερίντιβελας κο Ιουδαίοι Χριστιανοί πιο λατσσές οντουλένταρ σο να ισινέ Ιουδαίοι; Ο Παύλος έπρεπε τι τθερέλ θάρρος για τι κερέλ-λες ανταβά. (Γαλάτες 2:​11-14) Σαρ μπορίνενα τι βοηθίνεν ι πρεσβυτερόν τι ντεν-τουμέν συμβουλή; Τι αβέν ταπεινοί, τι τθερέν εκτίμηση ντα τι ασουνέν με προσοχή. Τι ντικχέν λένγκι βοήθεια σαρ απόδειξη ότι ο Ντεβέλ μανγκέλα-τουμέν. Αντικάς κα βοηθίντιβεν τουμέν, ντα ο πρεσβύτεροι κα κερέν χαράσαρ πουμαρί μπουτί.

17. Σαρ βοηθιντέ ο πρεσβύτεροι εκχέ πφενιά;

17 Εκ πφεν βακερέλα ότι ισινέ λάκε δύσκολος τι μανγκέλ ι Ιεχωβάς ιτιρί οντουλένταρ σο νακχλάας, ντα νιωθίνελας μπουτ στεναχωριμέ. Βόι βακερέλα: «Τζανάβας ότι έπρεπε τι κεράβ λάφι κο πρεσβύτεροι. Βον να λιντέ-μαν ανγκλάλ ντα να κατηγοριντέ-μαν, αλλά ενθαρρυντέ-μαν ντα ντινέ-μαν ζορ. Σοράν από κάθε συνάθροιση, καζόμ-ντα απασχολημέ τι αβένας, τουλάχιστον εκ τανό λένταρ κα πουτσέλας-μαν σαρ ισινόμας. Οντουλά σο νακχλόμας κερντέ-μαν τι νιωθίναβ ότι να αξίναβας ι αγάπη ι Ντεβλέσκι.  Αλλά ο Ιεχωβά χρησιμοποιηντάς μπουτ φαρ ι εκκλησία ντα ι πρεσβυτερόν για τι σικαβέλ πι αγάπη μάνγκε. Κεράβα προσευχή μα τι μουκχάβ-λες ποτές».

ΣΟ ΑΝΕΛΑ ΠΙΟ ΜΠΑΡΙ ΝΤΟΥΚΧ ΚΑΤΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ;

18, 19. Σο ανέλα πιο μπαρί ντουκχ κατά διόρθωση; Βακερέν εκ παράδειγμας.

18 Η διόρθωση μπορεί τι ανέλ ντουκχ, αλλά ο αποτελέσματα σο αβένα όταν να δεχτίνασα ι διόρθωση ι Ντεβλέσκι ανένα πιο μπαρί ντουκχ. (Εβραίους 12:​11) Μπορίνασα τι σικλιάς κατά γκεραλό παράδειγμας σο μουκχλάς ο Κάιν ντα ο βασιλιάς Σεδεκίας. Όταν ο Ντεβέλ ντικχλάς ότι ο Κάιν μισίνελας πι πφραλές ντα μανγκέλας τι μουνταρέλ-λες, προειδοποιηντάς-λες: «Σόσκε χολιασάλαν αζόμ μπουτ ντα μουκχλάν το μούι; Άμα αλλαξάλαν ντα κερντάν ο λατσσιπέ, να κα ευλογίναβ-τουτ πάλι; Αν όμως να αλλαξάλαν ντα να κερντάν ο λατσσιπέ, η αμαρτία γκεραβέλα-πες κι πόρτα ντα μπεσέλα σαρ σαρ τι καπτίνελ-τουτ· αλλά τούι κα μπορίνες τι νικίνες-λα;» (Γένεση 4:6, 7) Ο Κάιν να δεχτιντάς ι διόρθωση ι Ιεχωβάσκι, μουνταρντάς πι πφραλές ντα τθερέλας μπουτ μπέτι αποτελέσματα σαρέ πι ζωγιάτε. (Γένεση 4:​11, 12) Αν ο Κάιν ασουντάας ι Ντεβλές, να κα τθερέλας πι ζωγιάτε αζόμ μπαρί ντουκχ.

19 Ο Σεδεκίας ισινέ εκ νταρανό ντα πφιρνό βασιλιάς. Όταν κερέλας κουμάντος, ο λαός κι Ιερουσαλήμ ισινέ σε μπουτ μπέτι κατάσταση. Ο προφήτης Ιερεμίας προειδοποιηντάς ι Σεδεκιάς παλάλ γιαβερέστε ότι έπρεπε τι αλλάνελ. Αλλά ο Σεδεκίας να δεχτιντάς ι διόρθωση ι Ιεχωβάσκι ντα ο αποτελέσματα ισινέ μπουτ μπέτι. (Ιερεμίας 52:​8-11) Ο Ιεχωβά μανγκέλα μπουτ τι γλιτώνελ-αμέν κατά ντουκχ σο ανένα ο μπέτι αποτελέσματα!​—Διαβάνεν Ησαΐας 48:​17, 18.

20. Σο κα αβέλ-πες οντουλένγκε σο δεχτίνενα ι Ντεβλέσκι διόρθωση ντα οντουλένγκε σο να δεχτίνενα-λα;

20 Μπουτ τζενέ κο ντουνιάς αντιβές πρασάνα ι διόρθωση ι Ντεβλέσκι ντα να δεχτίνενα-λα. Αλλά ατζεχάνικ, σαρέ οντουλά σο να δεχτίνενα ι διόρθωση ι Ντεβλέσκι κα τθερέν μπέτι αποτελέσματα. (Παροιμίες 1:​24-31) Οτθάρ, “τι ασουνάς ι διόρθωση για τι αβάς γκοντιαβέρ”. Σαρ βακερέλα ο εδάφιος Παροιμίες 4:​13, τι “ασταράς σικίς ο σικλιαριπέ· μα τι μουκχάς-λες. Τι αρακχαβάς-λες, σόσκε ανταβά ισί ζωή αμένγκε”.