Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΜΑΘΗΜΑΣ 18

Αγάπη ντα Δικαιοσύνη κι Χριστιανική Κχανγκιρί

Αγάπη ντα Δικαιοσύνη κι Χριστιανική Κχανγκιρί

«Τι βάντεν ο πφαριπέ ο εκ ι γιαβερέσκο, ντα ανταλέ τροπόσαρ κα κερέν ο νόμος ι Χριστόσκο».​—ΓΑΛ. 6:2.

ΥΜΝΟΣ 2 Ευχαριστίναβα-τουτ, Ιεχωβά

ΣΟ ΚΑ ΝΤΙΚΧΑΣ *

1. Καλέ ντουέ πραγματένγκε μπορίνασα τι αβάς σίγουροι;

Ο ΙΕΧΩΒΑ ΝΤΕΒΕΛ μανγκέλα πι υπηρετόν. Μανγκέλας-λεν πάντα ντα ποτές να κα τσσιναβέλ τι μανγκέλ-λεν. Ο Ιεχωβά μανγκέλα ι δικαιοσύνη-ντα. (Ψαλμ. 33:5) Οτθάρ μπορίνασα τι αβάς σίγουροι ντουέ πραγματένγκε: (1) Ο Ιεχωβά ντουκχάλα κάνα αδικίνενα λέσκε υπηρετόν. (2) Κα ανέλ δικαιοσύνη λένγκε. Κο πρώτος μάθημας κατά σειρά ανταγιά, * σικλιλάμ ότι ο Νόμος σο ντινάς ο Ιεχωβά κο Ισραηλίτες αντράλ κατά Μωυσής στηρίντιβελας κι αγάπη. Βακερέλας ι τζενένγκε τι αβέν δίκαιοι σαριλέντζαρ, ντα ατζέ πιο μπουτ οντουλέντζαρ σο ναστί αρακχαβένας-πες. (Δευτ. 10:​18) Ανταβά Νόμος σικαβέλα καζόμ μπουτ πφαμπόλα ο Ιεχωβά πι υπηρετόνγκε.

2. Καλά ερωτήσεις κα ντικχάς;

2 Ο Μωσαϊκός Νόμος τσσινάντιλο κο 33 Κ.Χ., κάνα κερντιλί η Χριστιανική κχανγκιρί. Μανγκέλας τι βακερέλ ανταβά ότι ο Χριστιανοί να κα αβένας αρακχαντέ επειδή να κα τθερένας εκ νόμος σο κα στηρίντιβελας κι αγάπη για τι βοηθίνελ-λεν τι αβέν δίκαιοι; Όχι! Ο Χριστιανοί τθερένας εκ νεβό νόμος. Ανταλέ μαθημάστε, κα ντικχάς πρώτα καβά ισί ανταβά νόμος. Σοράν κα απαντίνας ακαλέ ερωτησιέντε: Σόσκε βακεράσα ότι ανταβά νόμος στηρίντιβελα κι αγάπη; Σόσκε βακεράσα ότι βοηθίνελα ι τζενέν τι αβέν δίκαιοι; Σαρ βακερέλα ανταβά νόμος, σαρ πρέπει τι συμπεριφερίντιβεν κο γιαβερά οντουλά σο τθερένα εξουσία;

ΣΟ ΙΣΙ «Ο ΝΟΜΟΣ Ι ΧΡΙΣΤΟΣΚΟ»;

3. Σο ισί «ο νόμος ι Χριστόσκο» σο αρακχάσα-λες κο εδάφιος Γαλάτες 6:2;

3 Διαβάνεν Γαλάτες 6:2. Ο Χριστιανοί ντένα καν “κο νόμος κι Χριστόσκο”. Ο Ιησούς να γραφιντάς νόμοι πι μαθητένγκε, αλλά ντινάς-λεν οδηγίες, εντολές ντα αρχές για τι σικαβέλ  λένγκε σο τι κερέν. «Ο νόμος ι Χριστόσκο» ισί σαρέ οντουλά σο σικλιαρντάς ο Ιησούς. Πιο τελέ κα σικλιάς πιο μπουτ ανταλέσκε.

4, 5. Σαρ σικλιαρντάς ο Ιησούς, ντα κάνα κερντάς-λες ανταβά;

4 Σαρ σικλιαρντάς ο Ιησούς; Σικλιαρντάς ι τζενέν πι λαφίντζαρ. Λέσκε λάφια τθερένας ζορ επειδή βακερντάς ι αλήθεια ι Ντεβλέσκε, σικλιαρντάς σόσκε τζουβντιάσα ντα σικαντάς ότι η Βασιλεία ι Ντεβλέσκι κα νασκιαρέλ σαρέ ο προβλήματα ι τζενένγκε. (Λουκ. 24:​19) Ο Ιησούς σικλιαρντάς οντουλέντζαρ σο κερντάς-ντα. Πι ζωγιάσαρ, σικαντάς πι μαθητένγκε σαρ τι τζουβντιόν.​—Ιωάν. 13:15.

5 Κάνα σικλιαρντάς ο Ιησούς; Αζομάν σο ισινέ κι πφουβ. (Ματθ. 4:​23) Ντα κερντάς-λες ανταβά κάνα αναστισάλο-ντα. Αζομάν, σικαντάς-πες κο μαθητές, σο μπορεί τι ισινέ πιο μπουτ από 500 τζενέ, ντα ντινάς-λεν ι εντολή τι «κερέν μαθητέν». (Ματθ. 28:​19, 20· 1 Κορ. 15:6) Σαρ σορό ι κχανγκιριάκο, ο Ιησούς να τσσιναντάς τι σικλιαρέλ πι μαθητέν κάνα βουρτισάλο κο ουρανός. Για παράδειγμας, περίπου κο 96 Κ.Χ., ντινάς ζορ ντα συμβουλές κο χρισμέ Χριστιανοί αντράλ κατά απόστολος Ιωάννης.​—Κολ. 1:​18· Αποκ. 1:1.

6, 7. (α) Κάι ισί γραμμέ ο σικλιαριπέ ι Ιησούσκο; (β) Σαρ ντάσα καν κο νόμος κι Χριστόσκο;

6 Κάι ισί γραμμέ ο σικλιαριπέ ι Ιησούσκο; Κο σταρ Ευαγγέλια ισί γραμμέ μπουτ πράγματα σο βακερντάς ντα κερντάς ο Ιησούς κι πφουβ. Ο γιαβερά-ντα βιβλία κατά Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές σικαβένα αμένγκε σαρ σκεφτίνελας ο Ιησούς, επειδή γραφιντέ-λεν μουρσά σο τθερένας ο άγιος πνεύμας ντα «ι γκοντί ι Χριστόσκι».​—1 Κορ. 2:16.

7 Σο σικλιάσα: Ο σικλιαριπέ ι Ιησούσκο βοηθίνελα-αμέν σαρέ αμαρέ ζωγιάτε. Οτθάρ, ο νόμος ι Χριστόσκο σικαβέλα αμένγκε σο τι κεράς κχερέ, κι μπουτί, κο σχολείος ντα κι κχανγκιρί. Σικλιάσα ανταβά νόμος κάνα διαβάνασα ο Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές ντα σκεφτίνασα-λεν. Ντάσα καν κο νόμος ανταβά κάνα ντάσα καν κο οδηγίες, κο εντολές ντα κο αρχές σο αρακχάσα ανταλέ βιβλιόντε. Κάνα ντάσα καν κο νόμος κι Χριστόσκο, ντάσα καν αμαρέ λατσσέ Ντεβλέστε, κο Ιεχωβά, σο λέσταρ αβιλέ σαρέ οντουλά σο σικλιαρντάς ο Ιησούς.​—Ιωάν. 8:28.

 ΕΚ ΝΟΜΟΣ ΣΟ ΣΤΗΡΙΝΤΙΒΕΛΑ ΚΙ ΑΓΑΠΗ

8. Καβά θεμέλιος τθερέλα ο νόμος ι Χριστόσκο;

8 Εκ κχερ σο ισί λατσσές κερντό ντα τθερέλα ζουρανέ θεμέλια για τι στηρίντιβελ αρακχαβέλα οντουλέν σο μπεσένα αντρέ. Αντικάς εκ λατσσό νόμος-ντα σο τθερέλα ζουρανέ θεμέλια αρακχαβέλα οντουλέν σο ντένα-λες καν. Ο νόμος ι Χριστόσκο στηρίντιβελα κο πιο λατσσό θεμέλιος, κι αγάπη. Σόσκε βακεράσα-λες ανταβά;

Κάνα μανγκάσα ι γιαβερέν, ντάσα καν “κο νόμος κι Χριστόσκο” (Ντικχ ο παράγραφοι 9-14) *

9, 10. Καλά παραδείγματα σικαβένα ότι η αγάπη ισινέ παλάλ οντουλένταρ σο κερέλας ο Ιησούς, ντα σαρ κα μοιάζας λέστε;

9 Πρώτον, η αγάπη ισινέ παλάλ σαρέ οντουλένταρ σο κερέλας ο Ιησούς. Οντουβά σο τζιτζίνελα ι γιαβερένγκε σικαβέλα λένγκε αγάπη. Ο Ιησούς τζιτζίνελας ι γιαβερένγκε, οτθάρ σικλιαρντάς ι τζενέν, κερντάς λατσσές νασφαλέν, παρβαρντάς μποκχαλέν ντα τζουβντιαρντάς μουλέν. (Ματθ. 14:​14· 15:​32-38· Μάρκ. 6:​34· Λουκ. 7:​11-15) Παρόλο σο ντέλας μπουτ πι σαατίσταρ ντα πι ζοριάταρ για τι κερέλ-λεν ανταλά, τσσουβέλας ο ανάγκες ι γιαβερένγκε πιο οπρέ πιρένταρ. Ντα ο πιο μπαρό πράγμας σο κερντάς για τι σικαβέλ ότι μανγκέλα ι τζενέν ισινέ ότι ντινάς πι ζωή λένγκε.​—Ιωάν. 15:13.

10 Σο σικλιάσα: Κα μοιάζας κο Ιησούς άμα τσσουβάσα ο ανάγκες ι γιαβερένγκε πιο οπρέ αμαρένταρ ντα άμα σικλιάσα τι τζιτζίνας ατζέ πιο μπουτ ι τζενένγκε σο αρακχάσα κο έργος. Κάνα βακεράσα ντα σικλιαράσα ο λατσσέ αμπέρια επειδή η αγάπη κερέλα-αμέν τι τζιτζίνας ι τζενένγκε, ντάσα καν κο νόμος κι Χριστόσκο.

11, 12. (α) Σο σικαβέλα ότι ο Ιεχωβά πφαμπόλα μπουτ αμένγκε; (β) Σαρ κα μανγκάς ι γιαβερέν σαρ ο Ιεχωβά;

11 Δεύτερον, ο Ιησούς σικαντάς ι αγάπη πι Νταντέσκι. Κάνα κερέλας πι Νταντέσκο έργος κι πφουβ, σικαντάς καζόμ μπουτ πφαμπόλα ο Ιεχωβά πι υπηρετόνγκε. Σικαντάς-λες ανταβά μπουτέ τροπόντζαρ. Για παράδειγμας, σικλιαρντάς ότι ο κάθε εκ αμένταρ τθερέλα αξία ι Ιεχωβάσκε. (Ματθ. 10:​31) Βοβ μανγκέλα αντράλ πι γκίσταρ τι δεχτίνελ λατσσιμάσαρ εκχέ μπρακές σο χασάρντιλοας, αλλά μετανιώνελα ντα βουρτίνελα κι κχανγκιρί. (Λουκ. 15:7, 10) Ο Ιεχωβά σικαντάς ότι μανγκέλα-αμέν κάνα ντινάς πι Τσσαβές σαρ λύτρος αμένγκε.​—Ιωάν. 3:16.

12 Σο σικλιάσα: Σαρ κα μανγκάς ι γιαβερέν σαρ ο Ιεχωβά; (Εφεσ. 5:1, 2) Πακιάσα ότι σαρέ αμαρέ πφραλά ντα πφενιά τθερένα αξία, ντα κάνα εκ “μπρακό σο χασάρντιλοας” βουρτίνελα κο Ιεχωβά χαιρίνασα ντα δεχτίνασα-λες λατσσιμάσαρ. (Ψαλμ. 119:​176) Σικαβάσα ότι μανγκάσα αμαρέ πφραλέν ντα πφενίν κάνα ντάσα-λεν αμαρέ σαατίσταρ ντα αμαρέ ζοριάταρ, ντα ατζέ πιο μπουτ αζομάν σο τθερένα-λες ανάγκη. (1 Ιωάν. 3:​17) Κάνα μανγκάσα ι γιαβερέν, ντάσα καν κο νόμος κι Χριστόσκο.

13, 14. (α) Καγιά εντολή ντινάς ο Ιησούς πι μαθητέντε, ντα σόσκε ανταγιά εντολή ισί νεβί σαρ βακερένα ο εδάφια Ιωάννης 13:​34, 35; (β) Σαρ ντάσα καν κι νεβί εντολή;

13 Τρίτον, ο Ιησούς ντινάς πι μαθητέντε ι εντολή τι μανγκέν ι γιαβερέν σαρ μανγκέλας-λεν βοβ. (Διαβάνεν Ιωάννης 13:​34, 35) Η εντολή ι Ιησούσκι ισί νεβί σόσκε βακερέλα αμένγκε τι σικαβάς αγάπη εκχέ τροπόσαρ σο να βακερέλας ο Μωσαϊκός Νόμος: Τι μανγκάς αμαρέ πφραλέν σαρ μανγκλάς-αμέν ο Ιησούς. * Πρέπει τι μανγκάς-λεν πιο μπουτ ατζέ-ντα αμαρέ νεαυτόσταρ. Πρέπει τι μανγκάς-λεν αζόμ μπουτ σο κα ντας αμαρί ζωή λένγκε, σαρ κερντάς ο Ιησούς αμένγκε.

14 Σο σικλιάσα: Σαρ ντάσα καν κι νεβί εντολή; Χάνικ λαφίντζαρ, κάνα μουκχάσα γιαβερά πράγματα μάξους αμαρέ πφραλένγκε ντα πφενίνγκε. Μανγκάσα-λεν αζόμ μπουτ σο κα κεράς λένγκε μπαρέ πράγματα, σαρ ισί τι ντας αμαρί ζωή. Αλλά κα κεράς  χουρντέ-ντα πράγματα. Για παράδειγμας, κάνα γκεράσα εκχέ πφουρέ πφραλές κο συναθροίσεις, κάνα μουκχάσα κάτι σο μπεϊντίνασα για τι κεράς ο γκι εκχέ τζενέσκο σο μανγκάσα ή κάνα τραμπίνασα μα τι τζας μπουτιάκε μερικά ντιβεσά για τι βοηθίνας οτθέ σο αβιλέ-πες καταστροφές, ντάσα καν κο νόμος κι Χριστόσκο. Ντα κεράσα αμαρί κχανγκιρί εκ τθαν σο σαρέ νιωθίνενα αρακχαντέ.

ΕΚ ΝΟΜΟΣ ΣΟ ΒΟΗΘΙΝΕΛΑ Ι ΤΖΕΝΕΝ ΤΙ ΑΒΕΝ ΔΙΚΑΙΟΙ

15-17. (α) Σαρ οντουλά σο κερέλας ο Ιησούς σικαβένας ότι ισινέ δίκαιος; (β) Σαρ κα μοιάζας κο Ιησούς;

15 Κι Γραφή, ο λάφι «δικαιοσύνη» μανγκέλα τι βακερέλ τι κεράς οντουβά σο ισί σωστός κο γιακχά κι Ντεβλέσκε ντα τι κεράς-λες ανταβά χωρίς τι ξεχωρίνας ι τζενέν. Σόσκε βακεράσα ότι ο νόμος ι Χριστόσκο βοηθίνελα ι τζενέν τι αβέν δίκαιοι;

Ο Ιησούς σικαβέλας σεβασμός ντα λατσσιπέ κο τζουβλιά, ατζέ-ντα οντουλένγκε σο να πφερένας ι τζενένγκι γιακχ (Ντικχ ι παράγραφος 16) *

16 Πρώτον, ντεν-τουμέν γκοντί σαρ οντουλά σο κερέλας ο Ιησούς σικαβένας ότι ισινέ δίκαιος. Αζομάν, ο Ιουδαίοι αρχηγοί ι θρησκειάκε να μανγκένας οντουλέν σο να ισινέ Ιουδαίοι, πακιάνας ότι ισινέ πιο λατσσέ κατά Ιουδαίοι σο να σπουδαντέας ι Ιουδαιόνγκι θρησκεία ντα να σεβάνενας ιτς ι τζουβλίν. Ο Ιησούς όμως ισινέ δίκαιος σαριλέντζαρ ντα να ξεχωρίνελας ι τζενέν. Μουκχέλας τι αβέν παλά-λέστε οντουλά σο να ισινέ Ιουδαίοι αλλά πακιάνας λέστε. (Ματθ. 8:​5-10, 13) Βακερέλας ο λατσσέ αμπέρια σαριλένγκε, εμ κο χουλανέ εμ κο τσορορέ. (Ματθ. 11:5· Λουκ. 19:2, 9) Ποτές να συμπεριφερίντιβελας μπέτι κο τζουβλιά. Σικαβέλας λένγκε σεβασμός ντα λατσσιπέ, ατζέ-ντα οντουλένγκε σο να πφερένας ι τζενένγκι γιακχ.​—Λουκ. 7:​37-39, 44-50.

17 Σο σικλιάσα: Κα μοιάζας κο Ιησούς άμα να ξεχωρίνασα ι τζενέν ντα βακεράσα ο λατσσέ αμπέρια σαρέ κο τζενέ σο μανγκένα τι ασουνέν, χωρίς τι ντικχάς άμα ισί χουλανέ ή τσορορέ ή σο θρησκεία τθερένα. Ο μουρσά κερένα οντουβά σο κερέλας ο Ιησούς κάνα σικαβένα σεβασμός κο τζουβλιά. Κάνα κεράσα ασακέ πράγματα, ντάσα καν κο νόμος κι Χριστόσκο.

18, 19. Σο σικλιαρντάς ο Ιησούς για τη δικαιοσύνη, ντα σο σικλιάσα οντουλένταρ σο σικλιαρντάς;

18 Δεύτερον, ντεν-τουμέν γκοντί σο σικλιαρντάς ο Ιησούς για τη δικαιοσύνη. Σικλιαρντάς αρχές σο κα βοηθίνενας λέσκε μαθητέν τι αβέν δίκαιοι ι γιαβερέντζαρ. Για παράδειγμας, σικλιαρντάς ότι άμα μανγκάσα ο γιαβερά τι αβέν δίκαιοι αμέντζαρ πρέπει αμέν τι αβάς δίκαιοι λέντζαρ. Άμα κα κεράς-λες ανταβά, μπορεί βον-ντα τι μανγκέν τι κερέν-λες ανταβά αμένγκε. (Ματθ. 7:​12) Αλλά σο αβέλα-πες άμα εκ τζενό αδικιντάς-αμέν; Ο Ιησούς σικλιαρντάς πι μαθητέν τι αβέν σίγουροι ότι ο Ιεχωβά κα ανέλ «δικαιοσύνη [οντουλένγκε] σο ντένα-λες βίκος ζουρανές ντισάρα ντα ιράτ». (Λουκ. 18:6, 7) Ανταλά λάφια ισί εκ υπόσχεση. Αμαρό δίκαιος Ντεβέλ τζανέλα σο νακχάσα ανταλέ τελευταίε ντιβεσέντε ντα κα ανέλ δικαιοσύνη κάνα κα αβέλ λέσκο βακίτι.​—2 Θεσ. 1:6.

19 Σο σικλιάσα: Άμα ντάσα καν κο αρχές σο σικλιαρντάς ο Ιησούς, κα αβάς δίκαιοι ι γιαβερέντζαρ. Ντα άμα αδικιντέ-αμέν ανταλέ μπενγκαλέ ντουνιάστε, λοκχιόλα αμαρό γκι σο τζανάσα ότι ο Ιεχωβά σίγουρα κα ανέλ δικαιοσύνη.

ΣΑΡ ΠΡΕΠΕΙ ΤΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΙΝΤΙΒΕΝ ΚΟ ΓΙΑΒΕΡΑ ΟΝΤΟΥΛΑ ΣΟ ΤΘΕΡΕΝΑ ΕΞΟΥΣΙΑ;

20, 21. (α) Σαρ πρέπει τι συμπεριφερίντιβεν κο γιαβερά οντουλά σο τθερένα εξουσία; (β) Σαρ κα σικαβέλ εκ ρομ αγάπη σαρ ο Ιησούς, ντα σαρ πρέπει τι συμπεριφερίντιβελ εκ ντατ πι τσσαβένγκε;

20 Σαρ πρέπει τι συμπεριφερίντιβεν κο γιαβερά οντουλά σο τθερένα εξουσία ντα ισί τελάλ κατά νόμος ι Χριστόσκο; Αφού ανταβά νόμος στηρίντιβελα κι αγάπη, οντουλά σο τθερένα εξουσία πρέπει τι σεβάνεν ντα τι μανγκέν ι γιαβερέν. Πρέπει τι ντεν-πες γκοντί ότι ο Χριστός μανγκέλα τι σικαβάς αγάπη σαρέ οντουλέντζαρ σο κεράσα.

 21 Κι φαμιλί. Ο ρομ πρέπει τι μανγκέλ πι ρομνιά «σαρ ο Χριστός-ντα μανγκλάς ι κχανγκιρί». (Εφεσ. 5:​25, 28, 29) Εκ ρομ σο μανγκέλα πι ρομνιά αντικάς, πρέπει τι τσσουβέλ ο ανάγκες ντα ο λατσσιπέ πι ρομνιάκο πιο οπρέ πιρέσταρ. Ισί μουρσά σο να νικιόλα λένταρ τι σικαβέν ασακί αγάπη, ντα ανταβά μπορεί τι αβέλα-πες επειδή μπαριλέ τζενέντζαρ σο να πακιάνας ότι ισί σημαντικός τι αβέν δίκαιοι ι γιαβερέντζαρ ντα τι μανγκέν ι τζενέν. Μπορεί τι ισί δύσκολος λένγκε τι νασκιαρέν οπρά-πουμένταρ μπέτι συνήθειες, αλλά πρέπει τι κερέν ανταλά αλλαγές για τι ντεν καν κο νόμος κι Χριστόσκο. Ο ρομ σο σικαβέλα αγάπη σαρ ο Ιησούς κερδίνελα ο σεβασμός πι ρομνιάκο. Ο ντατ σο μανγκέλα μπαγιά πι τσσαβέν ποτές να κερέλα λένγκε κακός οντουλέντζαρ σο βακερέλα ή κερέλα. (Εφεσ. 4:​31) Αλλά σικαβέλα ότι μανγκέλα-λεν ντα ότι ισί ευχαριστιμέ λέντζαρ για τι νιωθίνεν αρακχαντέ. Εκ ασακό ντατ κερδίνελα ι αγάπη ντα ι εμπιστοσύνη πι τσσαβένγκι.

22. Κάσκε ισί ο “μπρακέ”, ντα σαρ πρέπει τι συμπεριφερίντιβεν λένγκε ο πρεσβύτεροι σαρ βακερένα ο εδάφια 1 Πέτρου 5:​1-3;

22 Κι κχανγκιρί. Ο πρεσβύτεροι πρέπει τι ντεν-πες γκοντί ότι ο “μπρακέ” νανέ λένγκε. (Ιωάν. 10:​16· διαβάνεν 1 Πέτρου 5:​1-3) Ο λάφια “Ντεβλέσκε μπρακέ”, «σαρ μανγκέλα ο Ντεβέλ» ντα «κληρονομιά ι Ντεβλέσκι» ανένα κι γκοντί κι πρεσβυτερόνγκι ότι ο μπρακέ ισί ι Ιεχωβάσκε. Μανγκέλα ο πρεσβύτεροι τι μανγκέν λέσκε μπρακέν ντα τι πφαμπόν λένγκε. (1 Θεσ. 2:7, 8) Ο πρεσβύτεροι σο σικαβένα αγάπη κάνα κερένα ι μπουτί σο ντινάς-λεν ο Ιεχωβά, τι αβέν τσομπάνια κι κχανγκιρί, κερδίνενα λέσκι ευλογία. Ντα ο πφραλά μανγκένα ντα σεβάνενα-λεν.

23, 24. (α) Καγιά ισί η μπουτί ι πρεσβυτερόνγκι κάνα αβένα-πες μπαρέ αμαρτίες; (β) Κάνα ο πρεσβύτεροι αποφασίνενα ασακέ πραγματένγκε, σο πρέπει τι τθερέν πουμαρέ γκοντιάτε;

23 Καγιά ισί η μπουτί ι πρεσβυτερόνγκι κάνα αβένα-πες μπαρέ αμαρτίες; Νανέ ίδια  οντουλάσαρ σο κερένας ο κριτές ντα ο πρεσβύτεροι κο Ισραήλ σο ντένας καν κο Μωσαϊκός Νόμος. Αζομάν, οντουλά μουρσά τθερένας ι ευθύνη όχι σάντε τι αποφασίνεν ι πραγματένγκε σο τθερένας σχέση με τη λατρεία ι Ιεχωβάσκι, αλλά τι κρίνεν-ντα κάνα αβένας-πες καβγκάδες ντα εγκλήματα. Αλλά αντιβές σο τθεράσα ο νόμος ι Χριστόσκο, η μπουτί ι πρεσβυτερόνγκι κάνα αβένα-πες μπαρέ αμαρτίες ισί τι αποφασίνεν σάντε ι πραγματένγκε σο τθερένα σχέση με τη λατρεία ι Ιεχωβάσκι. Αγαβένα ότι αμαρέ ντιβεσέντε ο Ντεβέλ μουκχέλα ο εξουσίες ι ντουνιάσκε τι αποφασίνεν αζομάν σο αβένα-πες καβγκάδες ντα εγκλήματα ντα τι τσσουβέν πρόστιμα κο τζενέ ή τι πφάντεν-λεν φυλακή για τι τιμωρίνεν-λεν.​—Ρωμ. 13:​1-4.

24 Σαρ αποφασίνενα ο πρεσβύτεροι ι πραγματένγκε σο τθερένα σχέση με τη λατρεία ι Ιεχωβάσκι κάνα εκ τζενό κατά κχανγκιρί κερέλα εκ μπαρί αμαρτία; Ρόντενα τι αρακχέν σο βακερέλα η Αγία Γραφή για τι σκεφτίνεν ο ζητήματα ντα τι λεν αποφάσεις. Να μπιστρένα ότι o νόμος ι Χριστόσκο στηρίντιβελα κι αγάπη. Η αγάπη κερέλα-λεν τι σκεφτίνεν: Σο πρέπει τι αβέλ-πες για τι βοηθίντιβεν σαρέ ο τζενέ κι κχανγκιρί σο αβιλό λένγκε ζιάνι; Η αγάπη κερέλα ι πρεσβυτερόν τι σκεφτίνεν ι τζενέσκε σο κερντάς ι αμαρτία: Μετανιωσάλο; Μπορίνασα τι βοηθίνας-λες τι αβέλ πάλι αμάλ ι Ιεχωβάσκο;

25. Σο κα ντικχάς κο γιαβέρ μάθημας;

25 Ισί μπουτ λατσσό αμένγκε τι ντας καν κο νόμος κι Χριστόσκο! Κάνα σαρέ κεράσα σο νακχέλα αμαρέ βαστέσταρ για τι ντας καν κο νόμος ανταβά, κεράσα αμαρί κχανγκιρί εκ τθαν σο οτθέ ο κάθε εκ νιωθίνελα ότι μανγκένα-λες, εκτιμίνενα-λες ντα αρακχαβένα-λες. Αλλά τζουβντιάσα εκχέ ντουνιάστε σο ο “πφιρνέ τζενέ . . . καζόμ τζάλα αβένα χειρότεροι”. (2 Τιμ. 3:​13) Πρέπει τι ατσσάς τζανγκαντέ. Σαρ κα αβέλ δικαιοσύνη κατά Ντεβέλ κι Χριστιανική κχανγκιρί κάνα εκ τζενό κερέλα λουμνικανέ πράγματα εκχέ τσσαβέσκε; Κα ντικχάς ι απάντηση κο γιαβέρ μάθημας.

ΥΜΝΟΣ 109 Ντεν Δόξα κο Τσσαβό του Ιεχωβά!

^ παρ. 5 Ανταβά μάθημας ντα ο γιαβερά ντούι ισί μέρος από εκ σειρά μαθηματέντζαρ σο σικαβένα σόσκε ισινάμ σίγουροι ότι ο Ιεχωβά ισί Ντεβέλ σο σικαβέλα αγάπη ντα δικαιοσύνη. Βοβ μανγκέλα τι συμπεριφερίντιβεν δίκαια λέσκε λαόσκε ντα λοκχιαρέλα ο γκι οντουλένγκο σο αδικιντέ-λεν ανταλέ πφιρνέ ντουνιάστε.

^ παρ. 1 Ντικχ ο μάθημας «Αγάπη ντα Δικαιοσύνη κο Πουρανό Ισραήλ» κι Σκοπιά Φεβρουάριος 2019.

^ παρ. 13 ΣΟ ΜΑΝΓΚΕΛΑ ΤΙ ΒΑΚΕΡΕΛ: Κάνα μανγκάσα ι γιαβερέν σαρ ο Ιησούς, τσσουβάσα λένγκε ανάγκες ντα λένγκο λατσσιπέ πιο οπρέ αμαρέσταρ. Μουκχάσα ή χασαράσα γιαβερά πράγματα για τι βοηθίνας-λεν ή τι κεράς λένγκε λατσσιπέ.

^ παρ. 61 ΣΟ ΣΙΚΑΒΕΛΑ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Ο Ιησούς ντικχέλα εκχέ χηρά σο μουλό λάκο τσσαβό. Τζιτζίνελα λάκε, οτθάρ τζουβντιαρέλα-λες.

^ παρ. 63 ΣΟ ΣΙΚΑΒΕΛΑ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Ο Ιησούς χάλα κο κχερ εκχέ Φαρισαιόσκο σο βακερένα λέσκε Σίμωνα. Εκ τζουβέλ, σο μάλλον ισινέ λουμνί, τθοντάς ι Ιησούσκε πιντρέ πι δακρυέντζαρ, κοσλάς-λεν πι μπαλέντζαρ ντα τσσουντάς λένγκε λάδι. Ο Σίμων να μπεϊντίνελα-λες ανταβά, αλλά ο Ιησούς τσσίντελα λάταρ.