Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Σαρ τι Αρακχαβάς-αμέν Εκχέ Παγιδάταρ σο Τσσουβέλα ο Μπενγκ

Σαρ τι Αρακχαβάς-αμέν Εκχέ Παγιδάταρ σο Τσσουβέλα ο Μπενγκ

ΚΑΝΑ ο Ισραηλίτες ετοιμάνενας-πες τι νακχέν ι Λεν Ιορδάνης ντα τι τσσουβέν-πες κο Υποσχεμέ Τθεμ, μερικά τζουβλιά γκιλέ τι ντικχέν-λεν. Οντουλά τζουβλιά να ισινέ Ισραηλίτισσες ντα καλιντέ ι μουρσέν εκχέ γιορτιάτε. Ντικχίντιβελας μπουτ λατσσί ευκαιρία ι Ισραηλιτένγκε. Μπορεί τι σκεφτιντέ ότι κα αβέλας σουκάρ τι κερέν νεβέ αμαλέν, τι κχελέν ντα τι χαν εκ λατσσό χαμπέ. Παρόλο σο ο συνήθειες ντα ο έθιμα οντουλέ τζουβλίνγκε να ισινέ σαρ οντουλά σο σικλιλέ ο Ισραηλίτες κατά Νόμος ι Ντεβλέσκο, μερικοί μπορεί τι βακερντέ: “Νανέ πρόβλημας. Κα τθεράς αμαρί γκοντί”.

 Σο αβιλό-πες; Η Αγία Γραφή βακερέλα αμένγκε: «Ο λαός αρχισάλο τι κερέλ λουμνιπέ ι τσσαΐντζαρ σο τθερένας ο Μωαβίτες». Κι πραγματικότητα, οντουβά σο μανγκένας ο τζουβλιά ισινέ τι κερέν οντουλέ Ισραηλιτέν τι ντεν λατρεία ψεύτικε ντεβλέντε. Ντα ανταβά αβιλό-πες! Οντουλέσκε «ο Ιεχωβά χολιασάλο μπουτ» ι Ισραηλιτένγκε.​—Αριθ. 25:​1-3.

Οντουλά Ισραηλίτες να ντινέ καν ντουέ πραγματέντε σο ισινέ κο Νόμος κι Ντεβλέσκο: Προσκυνιντέ είδωλα ντα κερντέ λουμνιπέ. Χιλιάδες τζενέ μουλέ επειδή να ντινέ καν κο Ντεβέλ. (Έξοδ. 20:4, 5, 14· Δευτ. 13:​6-9) Ντα ανταβά αβιλό-πες χάνικ πριν τι νακχέν ο Ιορδάνης ντα τι τσσουβέν-πες κο Υποσχεμέ Τθεμ. Σο μπεζαβά σο να ντινέ καν κο Νόμος κι Ντεβλέσκο!​—Αριθ. 25:5, 9.

Ο απόστολος Παύλος γραφιντάς: «Ανταλά πράγματα σο αβιλέ-πες λένγκε, γραφισάλε για τι σικλιάς ντα τι προειδοποιήντιβας αμέν, σο τζουβντιάσα κο τέλος ανταλέ ντουνιάσκο». (1 Κορ. 10:​7-11) Σίγουρα, αβιλό ι Μπενγκέσκο γκι σο οντουλά Ισραηλίτες κερντέ μπαρί αμαρτία ντα αντικάς ο Ιεχωβά να μουκχλάς-λεν τι τσσουβέν-πες κο Υποσχεμέ Τθεμ. Καζόμ λατσσό ισί μα τι μπιστράς ο λάθος οντουλέ Ισραηλιτένγκο επειδή τζανάσα ότι κα αβέλ ι Μπενγκέσκο γκι άμα κα κερέλ-αμέν μα τι νακχάς κο νεβό ντουνιάς κι Ντεβλέσκο!

ΕΚ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΠΑΓΙΔΑ

Ο Μπενγκ τζανέλα μπουτ λατσσές τι καπτίνελ ι τζενέν πι πφιρνιμάσαρ, κερντάς-λες ανταβά μπουτ φαρ πιο τζανγκλέ. Σαρ ντικχλάμ, κο Ισραηλίτες χρησιμοποιηντάς ο λουμνικανέ πράγματα. Αμαρέ ντιβεσέντε-ντα ο λουμνικανέ πράγματα ισί εκ επικίνδυνη παγίδα. Εκ πράγμας σο μπορεί τι κερέλ-αμέν εύκολα τι περάς ανταλέ παγιδάτε ισί η πορνογραφία.

Αντιβές, εκ τζενό μπορίνελα τι ντικχέλ πορνογραφία χωρίς τι τζανέν ο γιαβερά. Μπουτ μπρεσά πιο τζανγκλέ, κον μανγκέλας τι ντικχέλ πορνογραφία έπρεπε τι τζαλ συγκεκριμέ τθανέντε για τι ντικχέλ ασακέ πράγματα ή για τι κινέλ ασακέ βιβλία ντα ταινίες. Μπουτ τζενέ σο λατζάνας μα τι ντικχέν-λεν ο γιαβερά ατσσόνας ντουρ ασακέ τθανένταρ. Ακανά όμως, εκ τζενό σο τθερέλα Ίντερνετ μπορίνελα τι ντικχέλ πορνογραφία πι μπουτιάτε, εκχέ αυτοκινητόστε ή ατζέ-ντα χωρίς τι νικιόλ πι κχερέσταρ.

Αλλά νανέ σάντε ανταβά. Ο κινητά ντα ο τάμπλετ κερένα ατζέ πιο εύκολος εκχέ τζενέσκε τι ντικχέλ πορνογραφία. Ο τζενέ μπορίνενα τι ντικχέν μπέτι πράγματα κο κινητός ή κο τάμπλετ καζόμ πφιρένα κο ντρομ ή ισί κο λεωφορεία ντα κο τρένα.

Αφού αβιλό-πες πιο εύκολος τι ντικχέλ αποτσοράλ εκ τζενό πορνογραφία, αντιβές η πορνογραφία κερέλα ζιάνι πιο μπουτ τζενένγκε. Μπουτ τζενέ σο ντικχένα πορνογραφία καταστραφίνενα πουμαρό μπιαβ, χασαρένα ο σεβασμός πουμαρέ νεαυτόσκε ντα να τθερένα πάκι συνείδηση. Ντα ο πιο σημαντικός ισί ότι μπορεί τι χαλαβέν πουμαρί φιλία ι Ντεβλέσαρ. Τι αβέν σίγουροι ότι η πορνογραφία κερέλα μπαρό ζιάνι κι τζενένγκο γκι. Ανταβά ζιάνι μπορεί τι νασέλ σιγά σιγά, αλλά μπουτ φαρ ατσσόλα μπουτ καιρός.

Πρέπει όμως τι τζανάς ότι ο Ιεχωβά αρακχαβέλα-αμέν ανταλέ παγιδάταρ σο τσσουβέλα ο Μπενγκ. Για τι αρακχαβέλ-αμέν ο Ιεχωβά, πρέπει τι κεράς οντουβά σο να κερντέ ο Ισραηλίτες, τι ντας-λες καν σαρέ κο πράγματα. (Έξοδ. 19:5) Πρέπει τι αγαβάς ότι ο Ντεβέλ μισίνελα ι πορνογραφία. Σόσκε βακεράσα-λες ανταβά;

ΤΙ ΜΙΣΙΝΕΝ-ΛΑ ΣΑΡ Ο ΙΕΧΩΒΑ

Ανέν τουμαρέ γκοντιάτε ακαβά: Καέκ γιαβέρ λαός να τθερέλας νόμοι σαρ οντουλά σο ντινάς ο Ντεβέλ κο Ισραηλίτες. Οντουλά νόμοι ισινέ σαρ εκ μπαρό ντουβάρι σο αρακχαβέλας ι Ισραηλιτέν κατά γιαβερά λαοί ντα λένγκε μπέτι πραγματένταρ. (Δευτ. 4:​6-8) Σικαβένας ξεκάθαρα εκ σημαντική αλήθεια: Ο Ιεχωβά μισίνελα ο λουμνικανέ πράγματα.

Ο Ιεχωβά βακερντάς κο Ισραηλίτες: «Δεν πρέπει τι κερέν οντουλά σο κερένα ο τζενέ οτθέ σο γκεράβα-τουμέν, κο τθεμ Χαναάν. . . . Ισί μαγαριμέ οντουβά τθεμ, ντα κα τιμωρίναβ-λες λέσκε αμαρτιάκε». Κο γιακχά κι άγιε Ντεβλέσκε, ο  τρόπος σο τζουβντιόνας ο Χαναναίοι ισινέ αζόμ μαγαριμέ σο ατζέ-ντα λένγκο τθεμ μαγαρισάλο.​—Λευιτ. 18:3, 25.

Παρόλο σο ο Ιεχωβά τιμωριντάς ι Χαναναιόν, γιαβερά να τσσιναντέ τι κερέν λουμνικανέ πράγματα. Περίπου 1.500 μπρεσά πιο σοράν, ο Παύλος γραφιντάς ότι ο τζενέ κο τθεμά σο τζουβντιόνας ο Χριστιανοί “νασλέας κατά όρια ντα να λατζάνας ιτς”. Ντα βακερντάς ατζέ-ντα ότι “μουκχλέας πουμαρό νεαυτός κο μπίλατζανε πράγματα για τι κερέν σαρέ ο μαγαριμέ πράγματα μπίτσαλε γιακχάσαρ”. (Εφεσ. 4:​17-19, υποσ.) Αντιβές-ντα μπουτ τζενέ κερένα μπουτ μπέτι πράγματα χωρίς τι λατζάν. Καζόμ ισί αμαρέ βαστέστε, δεν πρέπει τι ντικχάς ο λουμνικανέ πράγματα σο κερένα ο τζενέ ανταλέ ντουνιάσκε.

Η πορνογραφία ανέλα λατζ κι Ντεβλέσκο ναβ. Βοβ κερντάς ι τζενέν τι μοιάζεν λέστε ντα τι αγαβέν σο ισί σωστός ντα σο ισί λάθος. Ο Ντεβέλ σικαντάς ότι τθερέλας σοφία κάνα ντινάς νόμους για το σεξουαλικές σχέσεις. Βοβ μανγκέλας ο αντρόγυνα τι απολαμβάνεν ο σεξουαλικές σχέσεις αντρέ πουμαρέ μπιαβέστε. (Γέν. 1:​26-28· Παρ. 5:​18, 19) Αλλά σο κερένα οντουλά σο νικαβένα πορνογραφία ή σικαβένα-λα κο γιαβερά; Να ντένα ιτς σημασία κο κανόνες σο κερένα ι τζενέν τι αβέν πάκι κι Ντεβλέσκε γιακχά. Βα, οντουλά τζενέ ανένα λατζ κι Ιεχωβάσκο ναβ. Ο Ντεβέλ κα κρίνελ σαρέ οντουλέ τζενέν.​—Ρωμ. 1:​24-27.

Αλλά σο κα βακεράς οντουλένγκε σο μπεϊντίνενα τι διαβάνεν ή τι ντικχέν πορνογραφία; Μερικοί μπορεί τι πακιάνα ότι νακχένα λατσσές ντα ότι να κα κερέλ λένγκε καέκ ζιάνι. Κι πραγματικότητα όμως υποστηρίνενα οντουλέν σο να ντένα σημασία κο κανόνες κι Ιεχωβάσκε. Μπορεί μα τι μανγκένας ανταβά κάνα αρχισάλε τι ντικχέν πορνογραφία. Όμως, αγαβάσα ξεκάθαρα ότι ο υπηρέτες ι αληθινέ Ντεβλέσκε πρέπει τι μισίνεν μπουτ ι πορνογραφία. Η Αγία Γραφή βακερέλα: «Τουμέν σο μανγκένα ι Ιεχωβάς, τι μισίνεν ο κακός».​—Ψαλμ. 97:10.

Ατζέ-ντα οντουλά σο μανγκένα τι νασέν κατά πορνογραφία μπορεί τι αβέλ λένγκε δύσκολος τι κερέν-λες ανταβά. Ισινάμ ατελείς ντα μπορεί τι χρειαζίντιβελ τι μαράς-αμέν για τι τζας κόντρα κο λουμνικανέ πράγματα σο μανγκάσα. Ντα αμαρό γκι σο ισί ατελής μπορεί τι κερέλ-αμέν τι πακιάς ότι νανέ λάθος τι ντικχάς πορνογραφία. (Ιερ. 17:9) Αλλά μπουτ τζενέ σο αβιλέ Χριστιανοί νασλέ λάταρ. Άμα κα τθερέν  ανταβά τουμαρέ γκοντιάτε κα λεν ζορ για τι νικίνεν τουμέν-ντα ανταβά αγώνας. Ντικχέν σαρ κα βοηθίνελ-τουμέν ο Λάφι ι Ντεβλέσκο τι νασέν ανταλέ παγιδάταρ σο τσσουβέλα ο Μπενγκ.

ΝΙΚΑΒΕΝ ΤΟΥΜΑΡΕ ΓΚΟΝΤΙΑΤΑΡ Ο ΛΟΥΜΝΙΚΑΝΕ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΟ ΜΑΝΓΚΕΝΑ

Σαρ ντικχλάμ πιο τζανγκλέ, μπουτ Ισραηλίτες μουκχλέ τι γκερέν-λεν κι καταστροφή ο λάθος πράγματα σο μανγκένας. Ανταβά μπορεί τι αβέλ-πες αντιβές-ντα. Ο Ιάκωβος, σο ισινέ μιλαδέλφια ι Ιησούσαρ, βακερντάς: «Ο κάθε εκ . . . ταρτίντιβελα ντα χουχάντιβελα κατά πράγματα σο μανγκέλα λέσκο γκι. Σοράν ο πράγματα σο μανγκέλα, αφού ασταρντέ, μπιανένα ι αμαρτία». (Ιακ. 1:​14, 15) Κάνα εκ τζενό μουκχέλα εκ λάθος πράγμας σο μανγκέλα τι μπαριόλ λέσκε γκίστε, ερεσέλα μπουτ πασέ κι αμαρτία, ντα ο πιο μπουτ φαρ κα κερέλ-λα. Οτθάρ, πρέπει τι μαράς-αμέν για τι νικαβάς αμαρέ γκοντιάταρ ο λουμνικανέ πράγματα.

Άμα ο λουμνικανέ πράγματα να νασένα τουμαρέ γκοντιάταρ, κερέν κάτι σουγκό. Ο Ιησούς βακερντάς: «Άμα . . . το βας ή το πιντρό κερέλα-τουτ τι αμαρτίνες, τσσιν-λες ντα φούρτινε-λες ντουρ τούταρ. . . . Ντα άμα τι γιακχ κερέλα-τουτ τι αμαρτίνες, νίκαβ-λα ντα φούρτινε-λα ντουρ τούταρ». (Ματθ. 18:8, 9) Ο Ιησούς να βακερέλας τι κεράς κακός αμαρέ σωμάστε. Ανταλέ λαφίντζαρ σικαβέλα αμένγκε ότι πρέπει τι αγαβάς σο κερέλα-αμέν τι σκεφτίνας λάθος πράγματα ντα ότι πρέπει τι νασκιαράς-λεν σουγκό. Σαρ βοηθίνελα-αμέν ανταγιά συμβουλή τι νασάς κατά πορνογραφία;

Άμα κα αβέλ ξαφνικά ανγκλά-τουμέντε πορνογραφία, μα σκεφτίνεν: “Νανέ πρόβλημας”. Ντικχέν σουγκό γιαβερτθέ. Πφάντεν σουγκό ι τηλεόραση. Πφάντεν σουγκό ο υπολογιστής, ο κινητός ή ο τάμπλετ. Τσσουβέν τουμαρέ γκοντιάτε κάτι πάκι. Αντικάς τουμέν κα κερέν κουμάντος οντουλά σο σκεφτίνενα αντίς τι μουκχέν ο μπέτι πράγματα σο μανγκένα τι κερέν-τουμέν βον κουμάντος.

ΣΟ ΚΑ ΚΕΡΑΣ ΑΜΑ ΑΤΣΣΙΛΕ ΑΜΑΡΕ ΓΚΟΝΤΙΑΤΕ ΟΝΤΟΥΛΑ ΣΟ ΝΤΙΚΧΛΑΜ;

Σο κα κερέν άμα τσσιναντέν τι ντικχέν πορνογραφία, αλλά μπάζιμα αβένα πάλι τουμαρέ γκοντιάτε οντουλά σο ντικχλέν; Ανταλά πράγματα μπορεί τι ατσσόν κι γκοντί μπουτ καιρός. Μπορεί τι αβέν οτθέ σο να μπεκλεντίνενα. Άμα κα αβέλ-πες ανταβά, μπορεί τι μανγκέν τι κερέν  κάτι μαγαριμέ, σαρ ισί ο αυνανισμός. Οτθάρ, τι τθερέν τουμαρέ γκοντιάτε ότι ασακέ σκέψεις μπορεί τι αβέν ξαφνικά, ντα τι αβέν έτοιμοι τι νασκιαρέν-λεν.

Τι αβέν ατζέ πιο αποφασισμέ τι σκεφτίνεν ντα τι κερέν οντουλά σο μανγκέλα ο Ντεβέλ. Τι μοιάζεν κο απόστολος Παύλος σο “νταπέλας πο σώμας ντα οδηγίνελας-λες σαρ δούλος”. (1 Κορ. 9:​27) Μα μουκχέν τι κερέν-τουμέν κουμάντος ο μαγαριμέ πράγματα σο μανγκένα. «Τι αλλάνεν ντα τι τσσουβέν νεβέ πράγματα τουμαρέ γκοντιάτε, ντα αντικάς τι σικαβέν τουμαρέ νεαυτόσκε ότι οντουβά σο μανγκέλα ο Ντεβέλ ισί λατσσό ντα σωστός ντα τέλειος». (Ρωμ. 12:2) Τι ντεν-τουμέν γκοντί: Κα νιωθίνεν μπουτ πιο πφερντέ άμα σκεφτίνενα ντα κερένα οντουλά σο μανγκέλα ο Ντεβέλ ντα όχι άμα κερένα ο μπέτι πράγματα σο μανγκένα τουμέν.

Κα νιωθίνεν μπουτ πιο πφερντέ άμα σκεφτίνενα ντα κερένα οντουλά σο μανγκέλα ο Ντεβέλ ντα όχι άμα κερένα ο μπέτι πράγματα σο μανγκένα τουμέν

Προσπαθίνεν τι σικλιόν αβριάλ συγκεκριμέ εδάφια. Σοράν, κάνα κα αβέν τουμαρέ γκοντιάτε λάθος πράγματα, πιένεν τουμαρό νεαυτός τι σκεφτίνελ ανταλά λάφια ι Γραφιάκε. Εδάφια σαρ ισί ο Ψαλμός 119:​37· Ησαΐας 52:​11· Ματθαίος 5:​28· Εφεσίους 5:3· Κολοσσαείς 3:5 ντα 1 Θεσσαλονικείς 4:​4-8 κα βοηθίνεν-τουμέν τι αγαβέν σο μανγκέλα ο Ιεχωβά τι κερέν ντα τι μισίνεν ι πορνογραφία σαρ βοβ.

Σο κα κερέν όμως άμα μπάζιμα μανγκένα αζόμ μπουτ τι ντικχέν ή τι σκεφτίνεν λουμνικανέ πράγματα; Κερέν σο κερέλας αμαρό Παράδειγμας, ο Ιησούς. (1 Πέτρ. 2:​21) Σοράν λέσκε μπολντιμάσταρ, ο Μπενγκ συνεχιντάς τι τσσουβέλ-λες κο πειρασμός. Σο κερντάς ο Ιησούς; Να τσσιναντάς τι τζαλ λέσαρ κόντρα. Βακερέλας λέσκε ο εκ εδάφιος παλάλ κατά γιαβέρ ντα αντικάς να πελό κο πειρασμοί κι Μπενγκέσκε. Βακερντάς λέσκε: «Νας, Σατανά!» ντα ο Σατανάς μουκχλάς-λες. Σαρ ο Ιησούς να τσσιναντάς ποτές τι τζαλ κόντρα κο Μπενγκ, αντικάς δεν πρέπει τι τσσιναβέν τουμέν-ντα. (Ματθ. 4:​1-11) Ο Μπενγκ ντα λέσκο ντουνιάς κα συνεχίνεν τι προσπαθίνεν τι πφερέν τουμαρί γκοντί λουμνικανέ πραγματέντζαρ, αλλά τουμέν μα τσσιναβέν τι μαρέν-τουμέν. Μπορίνενα τι νικίνεν κο αγώνας σο κερένα κόντρα κι πορνογραφία. Ο Ιεχωβά κα βοηθίνελ-τουμέν τι νικίνεν τουμαρέ ντουσμανίς.

ΤΙ ΠΡΟΣΕΥΧΙΝΤΙΒΕΝ ΚΟ ΙΕΧΩΒΑ ΝΤΑ ΤΙ ΝΤΕΝ-ΛΕΣ ΚΑΝ

Τι στηρίντιβεν κο Ιεχωβά αντράλ κατά προσευχή. Ο Παύλος βακερντάς: «Βακερέν [κο Ντεβέλ] οντουλά σο μανγκένα· ντα η ειρήνη ι Ντεβλέσκι σο ισί πιο οπρέ σαρέ οντουλένταρ σο αγαβένα κα αρακχαβέλ τουμαρό γκι ντα τουμαρί γκοντί αντράλ κατά Χριστός Ιησούς». (Φιλιπ. 4:6, 7) Η ειρήνη ι Ντεβλέσκι κα βοηθίνελ-τουμέν κο αγώνας σο κερένα κόντρα κι αμαρτία. Άμα κα πλησιάνεν ι Ιεχωβάς, «βοβ κα πλησιάνελ-τουμέν».​—Ιακ. 4:8.

Κα αρακχάντιβας κατά παγίδες σο τσσουβέλα ο Μπενγκ άμα τθεράσα πασ’ αμέντε ι πιο Μπαρές σαρό κο σύμπαν. Ο Ιησούς βακερντάς: «Αβέλα ο άρχοντας ι ντουνιάσκο [ο Μπενγκ] ντα να επηρεάνελα-μαν ιτς». (Ιωάν. 14:​30) Σόσκε ο Ιησούς ισινέ αζόμ σίγουρος; Εκ φαρ βακερντάς: «Οντουβά σο μπουτσσαντάς-μαν ισί μάντζαρ· να μουκχλάς-μαν κορκορό, σόσκε με κεράβα πάντα ο πράγματα σο μπεϊντίνελα». (Ιωάν. 8:​29) Άμα κερένα ο πράγματα σο μπεϊντίνελα ο Ιεχωβά, να κα μουκχέλ-τουμέν ποτές κορκορέ. Νασέν ντουρ κατά πορνογραφία, ντα ο Μπενγκ να κα επηρεάνελ-τουμέν ιτς.