Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Κα Μπορίνελας τι Τθερέλ ι Ντεβλέσκι Ευλογία

Κα Μπορίνελας τι Τθερέλ ι Ντεβλέσκι Ευλογία

ΥΠΗΡΕΤΙΝΑΣΑ ι Ιεχωβάς ντα μανγκάσα τι ευλογίνελ-αμέν. Αλλά σαρ μπορίνασα τι τθεράς λέσκι ευλογία; Κο πουρανέ μπρεσά, μερικά τζενέ σο κερντέας σοβαρές αμαρτίες λιντέ πάλι ι ευλογία ι Ντεβλέσκι. Κάποια γιαβερά τζενέ τθερένας λατσσέ ιδιότητες αλλά κο τέλος χασαρντέ λέσκι ευλογία. Οτθάρ, μπορεί τι σκεφτίνας: «Σο ρόντελα ο Ιεχωβά κο κάθε εκ αμένταρ;» Ο παράδειγμας σο μουκχλάς ο Ροβοάμ, εκ βασιλιάς του Ιούδα, κα βοηθίνελ-αμέν τι λας ι απάντηση.

ΜΠΕΤΙ ΑΡΧΗ

Ο ντατ του Ροβοάμ, ο Σολομών, ισινέ βασιλιάς κο Ισραήλ 40 μπρεσά. (1 Βασιλέων 11:​42) Αφού μουλό λέσκο ντατ, ο Ροβοάμ ταξιδιντάς κατά Ιερουσαλήμ μέχρι κι Συχέμ για τι αβέλ βασιλιάς. (2 Χρονικών 10:1) Μήπως νταρέλας τι αβέλ βασιλιάς; Σαρέ τζανένας καζόμ μπαρί σοφία τθερέλας ο Σολομών. Μπουτ σουγκό, ο Ροβοάμ κα χρειαζίντιβελας τι σικαβέλ άμα τθερέλας μπερεκέτι σοφία για τι λύνελ εκ δύσκολος πρόβλημας.

Ο Ισραηλίτες νιωθίνενας πιεσμέ ντα μπουτσσαντέ τζενέν τι βακερέν κο Ροβοάμ σο μανγκένας τι κερέλ: «Το ντατ κερντάς πφαρό αμαρό φορτίος. Αλλά άμα τούι κα κερές ι δύσκολη μπουτί σο κεράας τι νταντέσκε πιο εύκολη, ντα άμα κα λοκχιαρές ο πφαρό φορτίος σο τσσουντάς οπρ’ αμέντε, αμέν κα υπηρετίνας-τουτ».​—2 Χρονικών 10:3, 4.

Ο Ροβοάμ έπρεπε τι λελ εκ δύσκολη απόφαση. Αν κα κερέλας οντουβά σο μανγκέλας ο λαός, αζομάν βοβ ντα λέσκι φαμιλί, αλλά οντουλά-ντα σο μπεσένας κο παλάτι μπορεί τι τσσιναβένας τι τθερέν ι χουλανί ζωή σο συνηθιντέας. Όμως, άμα να κα κερέλας οντουβά σο μανγκλάς λέσταρ ο λαός, μπορεί τι τζάλας λέσαρ κόντρα. Σο κερντάς; Πρώτα κερντάς λάφι ι πιο μπαρέ μουρσέντζαρ σο βοηθιντέας λέσκε νταντές. Βον βακερντέ λέσκε τι ασουνέλ ι λαός. Αλλά σοράν ο Ροβοάμ κερντάς λάφι οντουλέντζαρ σο ισινέ λέσκε ηλικιάτε ντα αποφασιντάς τι συμπεριφερίντιβελ κο λαός μπέτι τροπόσαρ. Βακερντάς: «Με κα κεράβ τουμαρό φορτίος πιο πφαρό, ντα κα τσσουβάβ ατζέ πιο μπουτ οπρά-λέστε. Μο ντατ τιμωρίνελας-τουμέν με απλά μαστίγια, αλλά με κα βασανίναβ-τουμέν με χειρότερα μαστίγια».​—2 Χρονικών 10:​6-14.

Αμέν σο σικλιάσα ανταλέσταρ; Αμαρέ ντιβεσέντε, τθεράσα μπουτέ πφραλέν μπαρέ κι ηλικία σο υπηρετίνενα ι Ιεχωβάς μπουτ μπρεσά ντα σο μπορίνενα τι βοηθίνεν-αμέν τι λας λατσσέ αποφάσεις. Τι αβάς σοφοί ντα τι ασουνάς-λεν.​—Ιώβ 12:12.

«ΝΤΙΝΕ ΚΑΝ ΚΟ ΛΑΦΙ ΚΙ ΙΕΧΩΒΑΣΚΟ»

Ο Ροβοάμ γκιντιντάς πι στρατός για τι κερέλ τζένγκι με το φάρες σο γκιλέ λέσαρ κόντρα. Αλλά ο Ιεχωβά,  αντράλ κατά προφήτης Σεμαΐας, βακερντάς λένγκε: «Δεν πρέπει τι τζαν τι κερέν τζένγκι τουμαρέ πφραλέντζαρ, ι Ισραηλιτέντζαρ. Ο κάθε εκ πρέπει τι βουρτίνελ πι κχερέστε, σόσκε με κερντόμ τι αβέλ-πες ανταβά».​—1 Βασιλέων 12:​21-24. *​—Ντικχ ι υποσημείωση.

Ισινέ εύκολος τι ασουνέλ ο Ροβοάμ ι Ιεχωβάς; Σο κα σκεφτίνενας ο τζενέ πουμαρέ νεβέ βασιλιάσκε; Βακερντάας λένγκε ότι κα βασανίνελας-λεν «με χειρότερα μαστίγια», αλλά ακανά να κα κερέλας τίποτα οντουλένγκε σο γκιλέ λέσαρ κόντρα! (Ντικχ 2 Χρονικών 13:7) Όμως, σο-ντα τι σκεφτίνελας ο λαός, ο βασιλιάς ντα λέσκο στρατός «ντινέ καν κο λάφι κι Ιεχωβάσκο ντα βουρτισάλε παλάλ, σαρ βακερντάς λένγκε ο Ιεχωβά».

Σο σικλιάσα ανταλέσταρ; Πάντα ισί σωστός τι ντας καν ι Ντεβλές, ατζέ-ντα άμα ο τζενέ πρασάνα-αμέν. Ο Ντεβέλ πάντα κα ευλογίνελ-αμέν κάνα ντάσα καν.​—Δευτερονόμιο 28:2.

Ευλογισάλο ο Ροβοάμ σο ντινάς καν; Ο Ροβοάμ συνεχιντάς τι κυβερνίνελ κο Ιούδας ντα κο Βενιαμίν ντα αποφασιντάς τι χτίνελ νεβέ πόλεις οτθέ. Επίσης, μερικές πόλεις κερντάς-λεν «μπουτ ζουρανέ». (2 Χρονικών 11:​5-12) Ντα ο πιο σημαντικός ισί ότι για κάποιος καιρός ντέλας καν κι Ιεχωβάσκε νόμους. Επειδή ο ντες φάρες ι Ισραηλιτένγκε αρχισάλε τι πακιάν ψεύτικε ντεβλέντε, μπουτ τζενέ οτθάρ τζάνας κι Ιερουσαλήμ για τι υποστηρίνεν τον Ροβοάμ ντα ι αληθινή λατρεία. (2 Χρονικών 11:​16, 17) Ο Ροβοάμ ντινάς καν κο Ιεχωβά, οτθάρ λέσκι βασιλεία αβιλί πιο ζουρανί.

Ο ΡΟΒΟΑΜ ΑΜΑΡΤΙΝΕΛΑ ΝΤΑ ΜΕΤΑΝΙΩΝΕΛΑ

Κάνα λέσκι βασιλεία αβιλί ζουρανί, ο Ροβοάμ κερντάς κάτι παράξενος. Τσσιναντάς τι ντελ καν κι Ιεχωβάσκο νόμος ντα αρχισάλο τι πακιάλ ψεύτικε ντεβλέντε! Σόσκε; Μήπως επηρεαντάς-λες λέσκι ντάι, σο ισινέ Αμμωνίτισσα; (1 Βασιλέων 14:​21) Να τζανάσα, αλλά ο λαός ακολουθιντάς λέσκο γκεραλό παράδειγμας. Οτθάρ, ο Ιεχωβά μουκχλάς εκχέ βασιλιάς κατά Αίγυπτος, σο βακέρντιβελας Σισάκ, τι λελ μπουτ πόλεις κατά Ιούδας. Ανταβά αβιλό-πες παρόλο σο ο Ροβοάμ κερντάας μπουτ ζουρανέ οντουλά πόλεις!​—1 Βασιλέων 14:​22-24· 2 Χρονικών 12:​1-4.

Ο πράγματα αβιλέ χειρότερα κάνα ο Σισάκ ντα λέσκο στρατός γκιλέ τι κερέν τζένγκι κι Ιερουσαλήμ, οτθέ σο κυβερνίνελας ο Ροβοάμ. Αζομάν, ο προφήτης Σεμαΐας βακερντάς κο Ροβοάμ ντα λέσκε αρχοντέντε ακαβά αμπέρι κατά Ντεβέλ: «Τουμέν μουκχλέν-μαν, οτθάρ με-ντα μουκχλόμ-τουμέν κι Σισακίσκο βας». Σαρ αντιδρασάλο ο Ροβοάμ κι διόρθωση σο λιντάς; Με μπουτ λατσσό τρόπος! Η Αγία Γραφή βακερέλα: «Ο άρχοντες ι Ισραηλιτένγκε ντα ο βασιλιάς ταπεινωντέ πουμαρό νεαυτός ντα βακερντέ: “Ο Ιεχωβά ισί δίκαιος”». Οτθάρ ο Ιεχωβά σωντάς τον Ροβοάμ, ντα η Ιερουσαλήμ να καταστραφισάλι.​—2 Χρονικών 12:​5-7, 12.

Σοράν ανταλέσταρ, ο Ροβοάμ συνεχιντάς τι κυβερνίνελ ο νότιος βασίλειος. Πριν τι μερέλ, κερντάς μπουτ δώρα πι τσσαβένγκε. Μπορεί τι κερντάς-λες ανταβά για τι αβέλ σίγουρος ότι να κα τζάνας κόντρα πουμαρέ πφραλέστε, κο Αβιά, σο κα αβέλας βασιλιάς λέσκε θεσιάτε. (2 Χρονικών 11:​21-23) Ανταλέσαρ σο κερντάς σικαντάς ότι τθερέλας πιο μπουτ σοφία από ό,τι τθερέλας κάνα ισινέ τερνό.

Ο ΡΟΒΟΑΜ ΙΣΙΝΕ ΛΑΤΣΣΟ Ή ΓΚΕΡΑΛΟ;

Παρόλο σο ο Ροβοάμ κερντάς μερικά λατσσέ πράγματα, η Γραφή βακερέλα για το τρόπος σο κυβερνίνελας: «Κερντάς ο γκεραλιπέ». Σόσκε; Επειδή «να αποφασιντάας αντρέ πι γκίστε τι ρόντελ ι Ιεχωβάσκε». Οτθάρ, ο Ιεχωβά να ισινέ ευχαριστιμέ λέσαρ.​—2 Χρονικών 12:14.

Ο Ροβοάμ να τθερέλας λατσσί φιλία ι Ιεχωβάσαρ, σαρ ο Δαβίδ

Σο μπορίνασα τι σικλιάς κατά Ροβοάμ; Μπάζιμα ντέλας καν ι Ντεβλές. Ντα κερντάς μερικά λατσσέ πράγματα ι Ιεχωβάσκε λαόσκε. Αλλά να τθερέλας λατσσί φιλία ι Ιεχωβάσαρ, ούτε μανγκέλας μπουτ αντρέ πέστε τι κερέλ λέσκο γκι. Οτθάρ, τσσιναντάς τι κερέλ ο σωστός ντα αρχισάλο τι ντελ λατρεία ψεύτικε ντεβλέντε. Μπορεί τι σκεφτίνεν: “Κάνα ο Ροβοάμ δεχτιντάς ι Ιεχωβάσκι διόρθωση, κερντάς-λες επειδή μετανιωσάλοας μπαγιά για το λάθη σο κερντάς ντα επειδή μανγκέλας τι κερέλ ι Ντεβλέσκο γκι; Ή κερντάς-λες απλά επειδή βακερένας λέσκε ο γιαβερά σο τι κερέλ;” (2 Χρονικών 11:3, 4· 12:6) Πιο σοράν πι ζωγιάτε, κερντάς πάλι ο γκεραλιπέ. Ισινέ μπουτ διαφορετικός πι παππούσταρ, κατά βασιλιάς Δαβίδ! Ισί μπαγιά ότι ο Δαβίδ κερντάς λάθη. Αλλά μετανιωσάλο μπαγιά ι μπαρέ αμαρτιένγκε σο κερντάς. Ντα μανγκέλας ι Ιεχωβάς ντα ι αληθινή λατρεία σαρέ πι ζωγιάτε.​—1 Βασιλέων 14:8· Ψαλμός 51:1, 17· 63:1.

 Μπορίνασα τι σικλιάς μπουτ πράγματα ανταλέ ιστοριάταρ σο ισί κι Γραφή. Ισί λατσσό τι ανέν ο τζενέ ο αναγκαία πουμαρέ φαμιλιάτε ντα τι κερέν ο λατσσιπέ κο γιαβερά. Αλλά για τι τθεράς ι Ιεχωβάσκι ευλογία, πρέπει τι ντας-λες λατρεία αντικάς σαρ μανγκέλα, ντα πρέπει τι τθεράς εκ ζουρανί φιλία λέσαρ.

Για τι κεράς-λες ανταβά, χρειαζίντιβελα τι μανγκάς μπουτ ι Ιεχωβάς. Σαρ ατσσικιαράσα ζουρανί εκ γιακ κάνα τσσουβάσα πιο μπουτ καστά, αντικάς ατσσικιαράσα ζουρανί αμαρί αγάπη ι Ντεβλέσκε άμα διαβάνασα κάθε ντιβές λέσκο Λάφι, σκεφτίνασα-λες λατσσές ντα να τσσιναβάσα τι προσευχίντιβας. (Ψαλμός 1:2· Ρωμαίους 12:​12) Ντα ανταγιά αγάπη κα βοηθίνελ-αμέν τι κεράς ι Ιεχωβάς χαρούμενος σαρέ οντουλέντζαρ σο κεράσα. Επίσης, κα βοηθίνελ-αμέν τι μετανιώνας μπαγιά αμαρέ λαθίνγκε ντα τι μανγκάς κατά Ιεχωβά τι συγχωρίνελ-αμέν. Αντικάς, να κα αβάς σαρ ο Ροβοάμ αλλά κα ατσσάς πιστοί κι αληθινή λατρεία.​—Ιούδα 20, 21.

^ παρ. 9 Επειδή ο Σολομών να ισινέ πιστός, ο Ντεβέλ βακερντάας ότι ο βασίλειος κα χωρίντιβελας κο ντούι.​—1 Βασιλέων 11:31.