Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Τι Αβάς Σαρέ Εκ σαρ ο Ιεχωβά ντα ο Ιησούς Ισί Εκ

Τι Αβάς Σαρέ Εκ σαρ ο Ιεχωβά ντα ο Ιησούς Ισί Εκ

«Μολίναβα-τουτ . . . τι αβέν σαρέ εκ, σαρ τούι, Ντάντε, ισινάν ενωμέ μάντζαρ».​—ΙΩΑΝΝΗΣ 17:​20, 21.

ΥΜΝΟΙ: 16, 31

1, 2. (α) Σο μανγκλάς ο Ιησούς κι τελευταία προσευχή σο κερντάς πι αποστολόντζαρ; (β) Σόσκε o Ιησούς μπορεί τι σκεφτίνελας μπουτ ι ενότητα;

Ο ΙΗΣΟΥΣ σκεφτίνελας μπουτ ι ενότητα κο τελευταίος δείπνος πι αποστολόντζαρ. Κάνα προσευχίντιβελας λέντζαρ, βακερντάς ότι μανγκέλας τι αβέν λέσκε μαθητές εκ, δηλαδή ενωμέ, σαρ ισί βοβ πι Νταντέσαρ. (Διαβάνεν Ιωάννης 17:​20, 21) Αν ο μαθητές ι Ιησούσκε ισινέ ενωμέ, ανταβά κα σικαβέλας κο γιαβερά ότι ο Ιεχωβά μπουτσσαντάας ι Ιησούς κι πφουβ. Ο τζενέ κα αγαβένας καλά ισί ο αληθινοί μαθητές ι Ιησούσκε κατά αγάπη σο κα τθερένας ο εκ ι γιαβερέσκε, ντα ανταγιά αγάπη κα μπαριαρέλας λένγκι ενότητα.​—Ιωάννης 13:​34, 35.

2 Μπορίνασα τι αγαβάς σόσκε ο Ιησούς βακερντάς μπουτ πράγματα για την ενότητα οντιά ιράτ. Ντικχλάας ότι ο απόστολοι να ισινέ μπουτ ενωμέ. Για παράδειγμας, ο απόστολοι χάνας-πες για τι σικαβέν «κον λένταρ ισινέ ο πιο μπαρό», σαρ κερντέας ανγκλέ-ντα. (Λουκάς 22:​24-27· Μάρκος 9:​33, 34) Εκ γιαβέρ φαρ, ο Ιάκωβος ντα ο Ιωάννης μανγκλέ κατά Ιησούς τι ντελ-λεν σημαντικές θέσεις πασέ πέστε κι Βασιλεία κο ουρανός.​—Μάρκος 10:​35-40.

3. Σο μπορεί τι ανέλας διχόνοια κο μαθητές κι Χριστόσκε, ντα καλά ερωτήσεις κα ντικχάς;

 3 Η επιθυμία για πιο μπουτ ζορ ντα εξουσία να ισινέ ο μόνος πράγμας σο κα μπορίνελας τι ανέλ διχόνοια κο μαθητές κι Χριστόσκε. Ο τζενέ κο ντιβεσά κι Ιησούσκε ισινέ διχομέ σόσκε τθερένας μίσος ντα ρατσισμός. Ο μαθητές ι Ιησούσκε κα χρειαζίντιβελας τι μουκχέν παλάλ ανταλά μπέτι αισθήματα. Ανταλέ μαθημάστε, κα ντικχάς ακαλά ερωτήσεις: Σο κερντάς ο Ιησούς για το ρατσισμός; Σαρ σικλιαρντάς πι μαθητέν μα τι ξεχωρίνεν ι τζενέν ντα τι αβέν ενωμέ; Ντα σαρ κα βοηθίνελ-αμέν τι ατσσάς ενωμέ ο παράδειγμας ι Ιησούσκο ντα ο πράγματα σο σικλιαρντάς;

Ο ΤΖΕΝΕ ΤΘΕΡΕΝΑΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ Ι ΙΗΣΟΥΣΚΕ ΝΤΑ ΛΕΣΚΕ ΜΑΘΗΤΕΝΓΚΕ

4. Βακερέν παραδείγματα σο σικαβένα σο ρατσισμός τθερένας μερικά τζενέ ι Ιησούσκε.

4 Ο τζενέ τθερένας ρατσισμός ατζέ-ντα ι Ιησούσκε. Κάνα ο Φίλιππος βακερντάς κο Ναθαναήλ ότι αρακχλάας ι Μεσσιάς, ο Ναθαναήλ απαντιντάς: «Μπορίνελα τι νικιόλ κάτι λατσσό κατά Ναζαρέτ;» (Ιωάννης 1:​46) Μάλλον ο Ναθαναήλ τζανέλας ότι ο Μεσσίας κα μπιάντιβελας κι Βηθλεέμ, σαρ βακερντάας η προφητεία κο εδάφιος Μιχαίας 5:2. Μπορεί τι αμντίνελας ότι η Ναζαρέτ να ισινέ αζόμ σημαντική για τι αβέλ η πόλη ι Μεσσιάσκι. Επίσης, ο σημαντικά τζενέ σο μπεσένας κι Ιουδαία κερένας πέρα ι Ιησούς επειδή ισινέ κατά Γαλιλαία. (Ιωάννης 7:​52) Μπουτ Ιουδαίοι πακιάνας ότι ο τζενέ κατά Γαλιλαία να ισινέ μπουτ σημαντικοί. Γιαβερά Ιουδαίοι βακερένας ότι ο Ιησούς ισινέ Σαμαρείτης για τι προσβαλίνεν-λες. (Ιωάννης 8:​48) Ο Σαμαρείτες ισινέ διαφορετικός λαός ντα λένγκι θρησκεία ισινέ διαφορετική κατά θρησκεία σο τθερένας ο Ιουδαίοι. Εμ ο Ιουδαίοι εμ ο Γαλιλαίοι να σεβάνενας ι Σαμαρειτέν ντα να μανγκένας τι τθερέν σχέση λέντζαρ.​—Ιωάννης 4:9.

Για τι ατσσόν ενωμέ, ο μαθητές ι Ιησούσκε έπρεπε τι αλλάνεν ο τρόπος σο σκεφτίνενας

5. Σο ρατσισμός τθερένας ι Ιησούσκε μαθητένγκε μερικά τζενέ;

5 Ο Ιουδαίοι αρχηγοί ι θρησκειάκε κερένας πέρα ι Ιησούσκε μαθητέν-ντα. Ο Φαρισαίοι βακερένας ότι ο μαθητές ισινέ «καταραμέ τζενέ». (Ιωάννης 7:​47-49) Ο Φαρισαίοι πακιάνας ότι σαρέ οντουλά σο να σπουδαντέας κο Ιουδαϊκές σχολές ντα να ακολουθίνενας λένγκε παραδόσεις ισινέ τζενέ συνηθισμέ σο να τθερένας αξία. (Πράξεις 4:​13, υποσημείωση) Ο τζενέ αζομάν πακιάνας ότι λένγκι θρησκεία, λένγκι θέση κι κοινωνία ντα λένγκι φυλή κερέλας-λεν τι ξεχωρίνεν κατά γιαβερά τζενέ, οτθάρ τθερένας ρατσισμός ι Ιησούσκε ντα λέσκε μαθητένγκε. Ανταβά ρατσισμός επηρεαντάς ι μαθητέν ντα ο τρόπος σο ντικχένας ι γιαβερέν. Για τι ατσσόνας ενωμέ, έπρεπε τι αλλάνεν ο τρόπος σο σκεφτίνενας.

6. Βακερέν παραδείγματα για τι σικαβέν σαρ μπορίνελα τι επηρεάνελ-αμέν ο ρατσισμός.

6 Αντιβές, ο ντουνιάς ισί πφερντό ρατσισμός. Ο τζενέ μπορεί τι τθερένα ρατσισμός αμένγκε ή μπορεί αμέν-ντα τι τθεράσα ρατσισμός ι γιαβερένγκε. Εκ πφεν κατά Αυστραλία, σο ακανά ισί σκαπάνισσα, βακερέλα: «Μισίναβας ατζέ πιο μπουτ ι παρνέν καζόμ σκεφτίναβας ο αδικίες σο νακχλέ ο Αβορίγινες, εμ ανγκλέ εμ αμαρέ ντιβεσέντε». Επίσης, λάκο μίσος μπαριόλας σόσκε κάποια τζενέ συμπεριφερίντιλεας λάκε με μπέτι τρόπος. Εκ πφραλ κατά Καναδάς παραδεχτίνελα σαρ νιωθίνελας: «Πακιάβας ότι οντουλά σο κερένα λάφι γαλλικά ισινέ πιο  οπρέ κατά γιαβερά». Οτθάρ να συμπαθίνελας οντουλέν σο κερένας λάφι αγγλικά.

7. Σο κερντάς ο Ιησούς για το ρατσισμός;

7 Σαρ κο ντιβεσά κι Ιησούσκε, αντιβές-ντα ο αισθήματα σο τθερένα τι κερέν με το ρατσισμός μπάζιμ ισί μπουτ ζουρανέ ντα να αλλάνενα εύκολα. Σο κερντάς ο Ιησούς ανταλέσκε; Πρώτον, ποτές να τθερέλας αντρέ πέστε ρατσισμός. Να ξεχωρίνελας ι τζενέν. Κερέλας λάφι ι Ντεβλέσκε κο χουλανέ ντα κο τσορορέ, κο Φαρισαίοι ντα κο Σαμαρείτες, ατζέ-ντα οντουλέντε σο γκίντενας ο φόροι ντα κο αμαρτωλοί. Δεύτερον, ο Ιησούς σικλιαρντάς πι μαθητέν ντα σικαντάς λένγκε πι παραδειγμάσαρ ότι δεν έπρεπε τι κατηγορίνεν ι γιαβερέν χωρίς τι υπαρχίντιβελ λόγος ή τι αβέν ρατσιστές.

ΤΘΕΡΕΝ ΑΓΑΠΗ ΝΤΑ ΤΑΠΕΙΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΙ ΜΟΥΚΧΕΝ ΠΑΛΑΛ Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ

8. Καγιά ισί η σημαντική αρχή σο λάτε βασίντιβελα αμαρί ενότητα; Εξηγίνεν.

8 Ο Ιησούς σικλιαρντάς εκ σημαντική αρχή σο λάτε βασίντιβελα αμαρί ενότητα. Βακερντάς πι μαθητένγκε: «Σαρέ τουμέν ισινέν πφραλά». (Διαβάνεν Ματθαίος 23:8, 9) Σαρέ ισινάμ πφραλά επειδή αστάρντιβασα κατά Αδάμ. (Πράξεις 17:​26) Επίσης, ο Ιησούς εξηγιντάς ότι λέσκε μαθητές ισινέ πφραλά ντα πφενιά επειδή σαρέ δεχτίνενας ι Ιεχωβάς σαρ Ντατ σο ισί κο ουρανός. (Ματθαίος 12:​50) Ντα αβιλέας αντρέ κι φαμιλί κι Ντεβλέσκι σο ενώνελα-λα η αγάπη ντα η πίστη. Οτθάρ ο απόστολοι, κο επιστολές σο μπουτσσαβένας κο Χριστιανοί, βακερένας ότι ισινέ λένγκε πφραλά ντα πφενιά.​—Ρωμαίους 1:​13· 1 Πέτρου 2:​17· 1 Ιωάννη 3:​13. *​—Ντικχ ι υποσημείωση.

9, 10. (α) Σόσκε να τθερένας ο Ιουδαίοι λόγος τι πακιάν ότι λένγκι φυλή ισί πιο οπρέ κατά γιαβερένγκι; (β) Σαρ σικλιαρντάς ο Ιησούς ότι ισί λάθος τι πακιάς ότι ο τζενέ σο ισί από γιαβέρ φυλή νανέ σημαντικοί; (Ντικχ ι φωτογραφία σο ισί κι αρχή)

9 Αφού ο Ιησούς βακερντάς πι μαθητένγκε ότι έπρεπε τι ντικχέν ο εκ ι γιαβερές σαρ πφραλά ντα πφενιά, σικαντάς λένγκε καζόμ σημαντικός ισί τι αβέν ταπεινοί. (Διαβάνεν Ματθαίος 23:​11, 12) Σαρ σικλιλάμ, ο μπαρικανιπέ ανέλας μπάζιμ διχόνοια κο απόστολοι. Κο μπρεσά κι Ιησούσκε-ντα, ο τζενέ πακιάνας ότι λένγκι φυλή ισινέ πιο οπρέ κατά γιαβερένγκι. Μπουτ Ιουδαίοι πακιάνας ότι ισινέ πιο οπρέ ι γιαβερένταρ σόσκε αστάρντιβενας κατά Αβραάμ. Αλλά ο Ιωάννης ο Βαφτιστής βακερντάς λένγκε: «Ο Ντεβέλ μπορίνελα τι νικαβέλ τσσαβέν για τον Αβραάμ ακαλέ μπαρένταρ».​—Λουκάς 3:8.

10 Ο Ιησούς σικλιαρντάς ότι νανέ σωστός τι πακιάν ο τζενέ ότι λένγκι φυλή ισί πιο οπρέ κατά γιαβερένγκι. Ανταβά σικαντάς-λες ξεκάθαρα κάνα εκ κατά γραμματείς πουτσλάς-λες: «Κον ισί ο τζενό σο ισί πασέ μάντε;» Για τι απαντίνελ οντουλέ ερωτησιάτε, ο Ιησούς βακερντάς εκ ιστορία. Κάποια τσορά νταπλέ εκχέ Ιουδαιός ντα μουκχλέ-λες κο ντρομ. Παρόλο σο νακχλέ οτθάρ μερικοί Ιουδαίοι, να βοηθιντέ-λες. Αλλά εκ Σαμαρείτης πφαμπιλό λέσκε ντα φροντιντάς-λες. Κο τέλος, ο Ιησούς βακερντάς κο γραμματέας ότι έπρεπε τι αβέλ σαρ οντουβά Σαμαρείτης. (Λουκάς 10:​25-37) Σικαντάς ότι εκ Σαμαρείτης μπορίνελας τι σικλιαρέλ ι Ιουδαιόν σο μανγκέλας τι βακερέλ τι μανγκέν ι τζενέν σο ισί πασέ λέντε.

11. Σόσκε δεν έπρεπε ο μαθητές ι Ιησούσκε τι ξεχωρίνεν ι τζενέν, ντα σαρ βοηθιντάς-λεν ο Ιησούς τι αγαβέν-λες ανταβά;

11 Πριν τι τζαλ ο Ιησούς κο ουρανός, βακερντάς πι μαθητένγκε τι ντεν μαρτυρία  «σαρί κι Ιουδαία ντα κι Σαμάρεια, ατζέ-ντα κο τθαν σο ισί πιο ντουρ οπράλ κι πφουβ». (Πράξεις 1:8) Για τι κερέν-λες ανταβά, ο μαθητές ι Ιησούσκε χρειαζίντιβελας τι μουκχέν παλάλ ο μπαρικανιπέ ντα ο ρατσισμός. Ο Ιησούς κερέλας λάφι μπουτ φαρ για το λατσσέ ιδιότητες διάφορε ξενόνγκε ντα ανταβά ετοιμαντάς ι μαθητέν τι κερέν έργος σαρέ κο τθεμά. Για παράδειγμας, ισαρντάς εκχέ ξένε τζενές σο ισινέ υπεύθυνος κο στρατός επειδή τθερέλας μπαρί πίστη. (Ματθαίος 8:​5-10) Πι τθεμέστε, κι Ναζαρέτ, ο Ιησούς εξηγιντάς σαρ ο Ιεχωβά βοηθιντάας ξενόν, σαρ η Φοίνισσα χήρα κατά Σαρεπτά ντα ο Σύριος Νεεμάν σο ισινέ λεπρός. (Λουκάς 4:​25-27) Επίσης, ο Ιησούς κερντάς λάφι ι Ντεβλέσκε σε εκ Σαμαρείτισσα, αλλά να κερντάς σάντε ανταβά. Μπεσλό ντούι ντιβές σε εκ πόλη σο μπεσένας Σαμαρείτες σόσκε βον μανγκένας τι ασουνέν-λες.​—Ιωάννης 4:​21-24, 40.

Ο ΠΡΩΤΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΕΠΡΕΠΕ ΤΙ ΝΑΣΚΙΑΡΕΝ ΑΝΤΡΑ-ΠΟΥΜΕΝΤΑΡ Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ

12, 13. (α) Σαρ αντιδρασάλε ο απόστολοι κάνα ο Ιησούς σικλιαρντάς εκχέ Σαμαρειτισσά; (Ντικχ ι φωτογραφία σο ισί κι αρχή) (β) Σο σικαβέλα ότι ο Ιάκωβος ντα ο Ιωάννης να αγαντέ λατσσές οντουβά σο προσπαθίνελας τι σικλιαρέλ-λεν ο Ιησούς;

12 Να ισινέ εύκολος ι αποστολόνγκε τι μουκχέν παλάλ ο ρατσισμός. Κερντάς λένγκε εντύπωση κάνα ντικχλέ ι Ιησούς τι σικλιαρέλ εκχέ Σαμαρειτισσά. (Ιωάννης 4:9, 27) Σόσκε; Μάλλον επειδή ο Ιουδαίοι αρχηγοί ι θρησκειάκε να κα κερένας λάφι εκχέ τζουβλιάσαρ ανγκλάλ σαριλέντε, ντα σίγουρα να κα κερένας λάφι σε εκ Σαμαρείτισσα σο να τθερέλας λατσσό ναβ. Ο απόστολοι βακερντέ κο Ιησούς τι χαλ, αλλά ο Ιησούς μπεϊντιντάας αζόμ μπουτ ι συζήτηση οντουλέ τζουβλιάσαρ σο να ισινέ λέσκε σημαντικός ο χαμπέ οντιά στιγμή. Ο Ντεβέλ μανγκέλας λέσταρ τι κερέλ έργος, οτθάρ ο έργος, ατζέ-ντα σε εκ Σαμαρείτισσα, ισινέ σαρ χαμπέ λέσκε.​—Ιωάννης 4:​31-34.

13 Ο Ιάκωβος ντα ο Ιωάννης να αγαντέ ανταβά σημαντικός μάθημας. Κάνα ο μαθητές κερένας ταξίδι γιεκ ι Ιησούσαρ κι Σαμάρεια, ροντιντέ τι αρακχέν εκ τθαν για τι σοβέν οντιά ιράτ εκχέ γκαβέστε σο μπεσένας Σαμαρείτες. Αλλά ο Σαμαρείτες να μουκχλέ-λεν τι σοβέν οτθέ. Ο Ιάκωβος ντα ο Ιωάννης χολιασάλε αζόμ μπουτ σο μανγκένας τι περέλ γιακ κατά ουρανός ντα τι πφαμπαρέλ οντουβά γκαβ. Ο Ιησούς διορθωντάς-λεν. (Λουκάς 9:​51-56) Ο Ιάκωβος ντα ο Ιωάννης μπορεί μα τι χολιάνενας αζόμ μπουτ αν ανταβά κα αβέλας-πες λένγκε τθεμέστε, κι Γαλιλαία. Μάλλον χολιασάλεας επειδή τθερένας ρατσισμός. Πιο σοράν, κάνα ο Ιωάννης βακερέλας ο λατσσέ αμπέρια κο Σαμαρείτες ντα μπουτ λένταρ ασουνένας-λες, μπορεί τι λατζασάλο ι τροπόσκε σο αντιδρασάλοας.​—Πράξεις 8:​14, 25.

14. Σαρ λυσάλο εκ πρόβλημας σο αβιλό ιτιρί κατά ρατσισμός;

14 Χάνικ πιο σοράν κατά Πεντηκοστή κο 33 Κ.Χ., αβιλό εκ πρόβλημας κι κχανγκιρί. Κάνα ο πφραλά ιλιαβένας χαμπέ κο τσορορέ χήρες, να ντένας κο χήρες σο κερένας λάφι μπαλαμανές ο χαμπέ σο έπρεπε τι ντεν-λεν. (Πράξεις 6:1) Ανταβά μπορεί τι αβιλό-πες ιτιρί κατά ρατσισμός. Ο απόστολοι ντινέ σουγκό λύση κο πρόβλημας. Τραμπιντέ εφτά μουρσέν για τι ιλιαβέν δίκαια ο χαμπέ. Σαρέ ανταλά πφραλά τθερένας μπαλαμανέ ναβά, ντα ανταβά μπορεί τι παρηγοριντάς οντουλέ χηρέν σο αδικισάλεας.

15. Σαρ σικλιλό ο Πέτρος μα τι ξεχωρίνελ ι τζενέν; (Ντικχ ι φωτογραφία σο ισί κι αρχή)

 15 Κο 36 Κ.Χ., ο μαθητές ι Ιησούσκε αρχισάλε τι κερέν έργος τζενέντε σαρέ κατά τθεμά. Πριν τι αβέλ-πες ανταβά, ο απόστολος Πέτρος κερέλας παρέα σάντε Ιουδαιόντζαρ. Αλλά όταν ο Ντεβέλ βακερντάς ξεκάθαρα ότι ο Χριστιανοί δεν έπρεπε τι ξεχωρίνεν ι τζενέν, ο Πέτρος κερντάς έργος κο Κορνήλιος, σο ισινέ Ρωμαίος στρατιώτης. (Διαβάνεν Πράξεις 10:​28, 34, 35) Από αζομάν, ο Πέτρος χάλας ντα κερέλας παρέα Χριστιανόντζαρ σο να ισινέ Ιουδαίοι. Όμως μετά από χάνικ μπρεσά κι Αντιόχεια, τσσιναντάς τι χαλ οντουλέντζαρ σο να ισινέ Ιουδαίοι Χριστιανοί. (Γαλάτες 2:​11-14) Ο Παύλος διορθωντάς ι Πετρός, ντα ο Πέτρος δεχτιντάς λέσκι διόρθωση. Σαρ τζανάσα-λες ανταβά; Κάνα ο Πέτρος μπουτσσαντάς πι πρώτη επιστολή κι Μικρά Ασία, σο οτθέ ισινέ εμ Ιουδαίοι Χριστιανοί εμ Χριστιανοί σο να ισινέ Ιουδαίοι, βακερντάς καζόμ σημαντικός ισί τι μανγκάς σαρέ αμαρέ πφραλέν.​—1 Πέτρου 1:1· 2:17.

16. Καλέ πραγμάσκε αβιλέ γνωστοί ο πρώτοι Χριστιανοί;

16 Σίγουρα, ο παράδειγμας ι Ιησούσκο σικλιαρντάς ι αποστολόν τι σικαβέν αγάπη “σαβέ τι μανγκές τζενένγκε”. (Ιωάννης 12:​32· 1 Τιμόθεο 4:​10) Παρόλο σο έπρεπε τι νακχέλ χρόνος, αλλαντέ ο τρόπος σο ντικχένας ι τζενέν. Κι πραγματικότητα, ο πρώτοι Χριστιανοί αβιλέ γνωστοί για την αγάπη σο σικαβένας ο εκ ι γιαβερέσκε. Περίπου κο 200 Κ.Χ., ο συγγραφέας Τερτυλλιανός γραφιντάς σο βακερντέ γιαβερά τζενέ ι Χριστιανόνγκε: «Μανγκένα ο εκ ι γιαβερές . . . Ισί έτοιμοι ατζέ-ντα τι μερέν ο εκ ι γιαβερέσκε». Επειδή ανταλά Χριστιανοί ιριντέ «ο νεβό χαρακτήρας», σικλιλέ μα τι ξεχωρίνεν ι τζενέν, σαρ να ξεχωρίνελα-λεν ο Ντεβέλ.​—Κολοσσαείς 3:​10, 11.

17. Σαρ μπορίνασα τι νασκιαράς αντρ’ αμένταρ ο μπέτι αισθήματα σο τθερένα τι κερέν με το ρατσισμός; Βακερέν παραδείγματα.

17 Αντιβές, αμέν-ντα μπορεί τι χρειαζίντιβασα χρόνος για τι νασκιαράς αντρ’ αμένταρ ο μπέτι αισθήματα σο τθερένα  τι κερέν με το ρατσισμός. Εκ πφεν κατά Γαλλία βακερέλα καζόμ δύσκολος ισί ανταβά λάκε. Βόι βακερντάς: «Ο Ιεχωβά σικλιαρντάς-μαν σο ισί αγάπη, σο μανγκέλα τι βακερέλ τι ντες κο γιαβερά ντα τι μανγκές σαρέ ι τζενέν. Αλλά ατζέ σικλιάβα σαρ τι μουκχάβ παλάλ ο ρατσισμός, ντα νανέ πάντα εύκολος. Άκ’ σόσκε συνεχίναβα τι προσευχίντιβαβ ανταλέσκε». Εκ πφεν κι Ισπανία βακερέλα ότι ισί φαρ σο πρέπει τι πολεμίνελ ο μπέτι αισθήματα σο τθερέλα εκχέ συγκεκριμέ λαόσκε. Βόι βακερέλα: «Ο πιο μπουτ φαρ καταφερίναβα-λεν. Αλλά τζανάβα ότι πρέπει τι συνεχίναβ τι κεράβ αγώνας. Χάρη κο Ιεχωβά, χαιρίναβα σο ισινόμ αντρέ εκχέ ενωμέ φαμιλιάτε». Σαρέ πρέπει τι σκεφτίνας προσεκτικά σαρ νιωθίνασα. Μήπως αμέν-ντα χρειαζίντιβελα τι νασκιαράς αντρ’ αμένταρ ο μπέτι αισθήματα σο τθερένα τι κερέν με το ρατσισμός;

ΚΑΝΑ Η ΑΓΑΠΗ ΜΠΑΡΙΟΛΑ, Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΧΑΣΑΡΝΤΙΒΕΛΑ

18, 19. (α) Καλά λόγους τθεράσα για τι δεχτίνας λατσσιμάσαρ σαρέ ι τζενέν; (β) Σαρ μπορίνασα τι κεράς-λες ανταβά;

18 Ισί λατσσό τι ντας-αμέν γκοντί ότι σαρέ ισινάμας ντουρ κατά Ντεβέλ. (Εφεσίους 2:​12) Αλλά ο Ιεχωβά ταρτιντάς-αμέν πασέ πέστε μανγκιμάσαρ. (Ωσηέ 11:4· Ιωάννης 6:​44) Ντα ο Χριστός δεχτιντάς-αμέν λατσσιμάσαρ. Πουταρντάς αμένγκε ι πόρτα, σαρ τι βακεράας, για τι τσσουβάς-αμέν κι φαμιλί κι Ντεβλέσκι. (Διαβάνεν Ρωμαίους 15:7) Παρόλο σο ισινάμ ατελείς, ο Ιησούς δεχτιντάς-αμέν λατσσιμάσαρ, οτθάρ δεν πρέπει ποτές τι νακχέλ αμαρέ γκοντιάταρ μα τι δεχτίνας ι γιαβερέν!

Ισινάμ ενωμέ ντα μανγκάσα ο εκ ι γιαβερές επειδή ρόντασα “ι σοφία σο γουλίλα οπράλ” (Ντικχ ι παράγραφος 19)

19 Καζόμ ερεσέλα κο τέλος ανταβά πφιρνό ντουνιάς, ο τζενέ ατζέ πιο μπουτ κα αβέν διχομέ, κα τθερέν ρατσισμός ντα κα μισίνεν ο εκ ι γιαβερές. (Γαλάτες 5:​19-21· 2 Τιμόθεο 3:​13) Αλλά σαρ υπηρέτες ι Ιεχωβάσκε, ρόντασα “ι σοφία σο γουλίλα οπράλ”, σο βοηθίνελα-αμέν μα τι ξεχωρίνας ι τζενέν ντα σο ανέλα ειρήνη. (Ιακώβου 3:​17, 18) Χαιρίνασα σο μπορίνασα τι κεράς φιλίες τζενέντζαρ γιαβερέ τθεμένταρ, τι δεχτίνας ο τρόπος σο κερένα ο πράγματα ντα ίσως τι σικλιάς λένγκι τσσιπ-ντα. Κάνα κεράσα-λες ανταβά, αμαρί ειρήνη ισί «σαρ εκ λεν» ντα η δικαιοσύνη «σαρ ο κύματα ι ντεριαβάκε».​—Ησαΐας 48:​17, 18.

20. Σο αβέλα-πες κάνα η αγάπη αλλάνελα ο τρόπος σο σκεφτίνασα ντα αμαρέ αισθήματα;

20 Αφού η πφεν κατά Αυστραλία διαβαντάς ι Γραφή, σαρό ο ρατσισμός ντα ο μίσος σο τθερέλας σιγά σιγά νασλέ. Η αγάπη αλλαντάς ο τρόπος σο σκεφτίνελας ντα λάκε αισθήματα. Ο πφραλ κατά Καναδάς σο κερέλα λάφι γαλλικά βακερέλα ότι ακανά αγαβέλα ότι ο τζενέ μισίνενα ι γιαβερέν απλά επειδή να τζανένα-λεν. Σικλιλό ότι «ο ιδιότητες ι τζενένγκε να τθερένα τι κερέν λένγκε τθεμέσαρ». Μάλιστα παντρισάλο εκχέ πφενιάσαρ σο κερέλα λάφι αγγλικά! Ανταλά παραδείγματα σικαβένα ότι η αγάπη μπορίνελα τι νικίνελ ο ρατσισμός. Η αγάπη ενώνελα-αμέν με τέλειος τρόπος.​—Κολοσσαείς 3:14.

^ παρ. 8 Ο λάφι «πφραλά» μπορίνελα τι βακέρντιβελ ι πφενίνγκε-ντα σο ισί αντρέ κι Χριστιανική κχανγκιρί. Ο Παύλος γραφιντάς πι επιστολή ι «πφραλένγκε» κι Ρώμη, αλλά σίγουρα γραφιντάς-λα ι πφενίνγκε-ντα επειδή βακερντάς ο ναβά μερικέ πφενίνγκε. (Ρωμαίους 16:3, 6, 12) Για μπουτ μπρεσά, Η Σκοπιά βακερέλα ότι ο Χριστιανοί αμαρέ κχανγκιρίντε ισί “πφραλά ντα πφενιά”.