Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Καγιά Αγάπη Ανέλα Αληθινή Ευτυχία;

Καγιά Αγάπη Ανέλα Αληθινή Ευτυχία;

«Ευτυχισμέ ισί ο λαός σο λέσκο Ντεβέλ ισί ο Ιεχωβά!»​—ΨΑΛΜΟΣ 144:15.

ΥΜΝΟΙ: 28, 25

1. Σόσκε αμαρέ μπρεσά ισί διαφορετικά κατά μπρεσά σο νακχλέ;

ΤΖΟΥΒΝΤΙΑΣΑ μπρεσέντε σο ισί μπουτ διαφορετικά σαρέ κατά μπρεσά σο νακχλέ. Ο Ιεχωβά γκίντελα εκ μπαρό πλήθος «σαρέ κατά τθεμά, κατά φυλές, κατά λαοί ντα κατά τσσιμπά», σαρ βακερντάας η Αγία Γραφή. Ισί εκ «μπαρό λαός» σο τθερέλα πιο μπουτ από οχτώ εκατομμύρια ευτυχισμέ τζενέν σο «υπηρετίνενα [ι Ντεβλές] ντισάρα ντα ιράτ». (Αποκάλυψη 7:9, 15· Ησαΐας 60:​22) Ποτές να υπαρχίντιβενας αζόμ μπουτ τζενέ σο σικλιλέ τι μανγκέν ι Ντεβλές ντα ι τζενέν.

2. Καγιά λάθος αγάπη σικαβένα ο τζενέ σο νανέ αμαλά ι Ντεβλέσκε; (Ντικχ ι φωτογραφία σο ισί κι αρχή)

2 Όμως, η Γραφή βακερντάας επίσης ότι, αμαρέ ντιβεσέντε, ο τζενέ σο νανέ αμαλά ι Ντεβλέσκε κα σικαβένας λάθος αγάπη, σο ντικχέλα πο συμφέρον. Ο απόστολος Παύλος γραφιντάς ότι κο τελευταία ντιβεσά ο τζενέ κα “μανγκένας σάντε πουμαρό νεαυτός, κα μανγκένας μπουτ ο λοβέ” ντα κα “μανγκένας ο απολαύσεις ντα όχι ι Ντεβλές”. (2 Τιμόθεο 3:​1-4) Ανταγιά αγάπη σο ντικχέλα σάντε πο συμφέρον, ισί αντίθετη κατά Ντεβλέσκι αγάπη. Οντουλά σο τσσουβένα στόχους για τι ευχαριστίνεν πουμαρό νεαυτός, παρόλο σο μπορεί τι αμντίνενα ότι κα  αρακχέν ι ευτυχία, νανέ ευτυχισμέ. Κι πραγματικότητα, ανταγιά αγάπη κερέλα ι τζενέν τι ντικχέν σάντε πουμαρό συμφέρον ντα κερέλα δύσκολη ι ζωή σαριλένγκε.

3. Σο κα ντικχάς ανταλέ μαθημάστε; Σόσκε;

3 Ο απόστολος Παύλος τζανέλας ότι ι αγάπη σο ντικχέλα πο συμφέρον κα τθερένας-λα ο τζενέ σε κάθε τθαν ντα κα μπορίνελας τι τσσουβέλ σε κίνδυνος ι Χριστιανόν. Οτθάρ, βακερντάς λένγκε τι “νασέν ντουρ” οντουλένταρ σο σικαβένα ανταγιά αγάπη. (2 Τιμόθεο 3:5) Όμως, ναστί αβέλα-πες μα τι τθεράς καέκ σχέση ασακέ τζενέντζαρ. Άρα, σαρ μπορίνασα τι αρακχαβάς αμαρό νεαυτός κατά τρόπος σο σκεφτίνενα ο τζενέ ντα τι κεράς χαρούμενος ι Ιεχωβάς, ι Ντεβλές σο λέσταρ αβέλα η αγάπη; Για τι ντικχάς σο διαφορά τθερέλα η αγάπη σο μανγκέλα ο Ντεβέλ τι τθεράς κατά αγάπη σο βακερένα ο εδάφια 2 Τιμόθεο 3:​2-4. Σοράν, μπορίνασα τι ντικχάς αμαρό νεαυτός ντα τι σκεφτίνας σαρ τι σικαβάς ι αγάπη σο κα κερέλ-αμέν μπαγιά ικανοποιημέ ντα ευτυχισμέ.

ΑΓΑΠΗ Ι ΝΤΕΒΛΕΣΚΕ Ή ΑΜΑΡΕ ΝΕΑΥΤΟΣΚΕ;

4. Σόσκε νανέ λάθος τι τθεράς ισορροπημέ αγάπη αμαρέ νεαυτόσκε;

4 Ο Παύλος γραφιντάς: «Ο τζενέ κα μανγκέν σάντε πουμαρό νεαυτός». Μήπως ανταβά μανγκέλα τι βακερέλ ότι ισί λάθος τι μανγκάς αμαρό νεαυτός; Νάα, ισί φυσιολογικός ντα πρέπει τι μανγκάς αμαρό νεαυτός. Ο Ιεχωβά κερντάς-αμέν αντικάς. Ο Ιησούς βακερντάς: «Πρέπει τι μανγκές ι τζενές σο ισί πασέ τούτε σαρ μανγκέσα το νεαυτός». (Μάρκος 12:​31) Κι πραγματικότητα, να μπορίνασα τι μανγκάς ι γιαβερέν άμα να μανγκάσα αμαρό νεαυτός. Επίσης, η Γραφή βακερέλα αμένγκε: «Ο μουρσά πρέπει τι μανγκέν πουμαρέ ρομνίν, σαρ μανγκένα πουμαρό σώμας. Οντουβά σο μανγκέλα πι ρομνιά μανγκέλα πο νεαυτός, σόσκε καέκ τζενό να μισιντάς πο σώμας, αλλά ντέλα-λες τι χαλ ντα αρακχαβέλα-λες». (Εφεσίους 5:​28, 29) Άρα, ισί ξεκάθαρος ότι πρέπει τι τθεράς ισορροπημέ αγάπη αμαρέ νεαυτόσκε.

5. Σαρ ισί ο τζενέ σο μανγκένα μπουτ πουμαρό νεαυτός;

5 Η αγάπη σο κα τθερένας ο τζενέ σάντε πουμαρέ νεαυτόσκε, σαρ διαβάνασα κο εδάφιος 2 Τιμόθεο 3:2, νανέ ούτε φυσιολογική ούτε σωστή αγάπη. Ντικχέλα σάντε πο συμφέρον. Άμα κάποιος μανγκέλα πο νεαυτός μπουτ, σκεφτίνελα πι νεαυτόσκε πιο μπουτ πράγματα από ό,τι πρέπει. (Διαβάνεν Ρωμαίους 12:3) Πφαμπόλα πιο μπουτ πέσκε παρά ι γιαβερένγκε. Όταν ο πράγματα να τζάνα λατσσές, κατηγορίνελα ι γιαβερέν ντα όχι πο νεαυτός. Εκ βιβλίος σο σχολιάνελα ι Γραφή μοιασκιαρέλα εκχέ ασακέ τζενές κι καντζούρα σο γκίντελα-πες για τι τατιόλ ντα ατσσικιαρέλα πο κοβλέ μπαλά σάντε πέσκε, αλλά κο γιαβερά σικαβέλα σάντε πο καντρέ. Ασακέ τζενέ νανέ μπαγιά ευτυχισμέ.

Η αγάπη σο μανγκέλα ο Ντεβέλ τι τθεράς, ανέλα λατσσέ ιδιότητες

6. Καλά λατσσέ αποτελέσματα αβένα όταν μανγκάσα ι Ντεβλές;

6 Κάποια σπουδαγμέ τζενέ σο ασχολίντιβενα ι Γραφιάσαρ πακιάνα ότι ο Παύλος βακερντάς πρώτα για την αγάπη σο κα τθερένας ο τζενέ σάντε πουμαρέ νεαυτόσκε επειδή βόι ανέλα ο μπέτι ιδιότητες σο βακερντάς σοράν. Αλλά η αγάπη σο μανγκέλα ο Ντεβέλ τι τθεράς, ανέλα λατσσέ ιδιότητες σαρ ισί η χαρά, η ειρήνη, η υπομονή,  ο λατσσιπέ, η αγαθότητα, η πίστη, η πραότητα ντα η εγκράτεια. (Γαλάτες 5:​22, 23) Ο ψαλμωδός γραφιντάς: «Ευτυχισμέ ισί ο λαός σο λέσκο Ντεβέλ ισί ο Ιεχωβά!» (Ψαλμός 144:​15) Ο Ιεχωβά ισί ο ευτυχισμέ Ντεβέλ, οτθάρ λέσκο λαός-ντα ισί ευτυχισμέ. Επίσης, ο υπηρέτες ι Ιεχωβάσκε χαιρίνενα επειδή ντένα κο γιαβερά ντα νανέ σαρ οντουλά σο μανγκένα μπουτ πουμαρό νεαυτός ντα σκεφτίνενα σάντε σο κα λεν.​—Πράξεις 20:35.

Σαρ μπορίνασα μα τι μανγκάς σάντε αμαρό νεαυτός; (Ντικχ ι παράγραφος 7)

7. Καλά ερωτήσεις κα βοηθίνεν-αμέν τι ντικχάς καζόμ μπαρί ισί αμαρί αγάπη ι Ντεβλέσκε;

7 Σαρ μπορίνασα τι τζανάς άμα η αγάπη αμαρέ νεαυτόσκε αρχίνελα τι αβέλ πιο μπαρί κατά αγάπη σο τθεράσα ι Ντεβλέσκε; Σκεφτίνεν ακαγιά συμβουλή: «Μα τι κερέν τίποτα επειδή μανγκένα τι χαν-τουμέν ή από εγωισμός, αλλά με ταπεινότητα τι νιωθίνεν ότι ο γιαβερά ισί πιο σημαντικοί τουμαρέ νεαυτόσταρ, ντα μα τι ντικχέν σάντε τουμαρό συμφέρον, αλλά ο συμφέρον ι γιαβερένγκο-ντα». (Φιλιππησίους 2:3, 4) Μπορίνασα τι πουτσάς αμαρό νεαυτός: “Ασουνάβα με ανταγιά συμβουλή; Προσπαθίναβα τι κεράβ οντουβά σο μανγκέλα μάνταρ ο Ντεβέλ; Ρόνταβα τρόπους για τι βοηθίναβ γιαβερέν κι εκκλησία ντα κο έργος;” Νανέ πάντα εύκολος τι ντας αμαρό χρόνος ντα αμαρέ δυνάμεις. Για τι κεράς-λες ανταβά, μπορεί τι χρειαζίντιβελ τι προσπαθίνας μπουτ ντα τι μουκχάς μερικά πράγματα σο μπεϊντίνασα. Αλλά τίποτα να κα μπορίνελας τι ντελ-αμέν πιο μπουτ χαρά οντουλάταρ σο λάσα όταν τζανάσα ότι ο Κυρίαρχος σαρό κο σύμπαν ισί χαρούμενος αμέντζαρ!

8. Σο κερντέ μερικοί Χριστιανοί επειδή μανγκένα ι Ντεβλές;

8 Επειδή μανγκένα ι Ντεβλές ντα μανγκένα τι κερέν πιο μπουτ για τι υπηρετίνεν-λες, μερικοί Χριστιανοί μουκχλέ μπουτιά σο κα μπορίνενας τι κερέν-λεν μπουτ χουλανέ ντα επιτυχιμέ ανταλέ ντουνιάστε. Η Έρικα, σο ισί γιατρός, τραμπιντάς τι κερέλ σκαπανικός  αντί τι ασχολίντιβελ πιο μπουτ πι μπουτιάσαρ. Πι ρομέσαρ, υπηρετιντέ μπουτέ τθεμέντε. Βόι βακερέλα: «Ο μπουτ εμπειρίες σο τθεράας επειδή κερντάμ έργος γιαβερέ τσσιμπέντε ντα ο φιλίες σο κερντάμ κερντέ-αμέν μπαγιά χουλανέ». Η Έρικα συνεχίνελα τι κερέλ μπουτί σαρ γιατρός, αλλά χρησιμοποιήνελα πο χρόνος ντα πο δυνάμεις πιο μπουτ για τι σικλιαρέλ ι τζενέν ι Ιεχωβάσκε ντα τι βοηθίνελ ι πφραλέν ντα ι πφενίν. Βόι βακερέλα ότι ανταβά ντέλα-λα «χαρά κο γκι ντα μπαρί ικανοποίηση».

ΧΟΥΛΑΝΙΠΕ ΚΟ ΟΥΡΑΝΟΣ Ή ΚΙ ΠΦΟΥΒ;

9. Σόσκε εκ τζενό σο μανγκέλα ο λοβέ να κα αβέλ ευτυχισμέ;

9 Ο Παύλος γραφιντάς ότι ο τζενέ κα “μανγκένας μπουτ ο λοβέ”. Πριν χάνικ μπρεσά, εκ σκαπανέας κι Ιρλανδία κερντάς λάφι ι Ντεβλέσκε εκχέ τζενέστε. Ο τζενό πουταρντάς πο πορτοφόλι, νικαντάς χάνικ λοβέ ντα βακερντάς: «Ακαβά ισί μο ντεβέλ!» Παρόλο σο μπορεί μα τι παραδεχτίνενα-λες, μπουτ τζενέ νιωθίνενα αντικάς. Μανγκένα ο λοβέ ντα ο πράγματα σο κινένα λέντζαρ. Η Γραφή όμως βακερέλα: «Η γιακχ οντουλέσκι σο μανγκέλα ο ασήμι να κα τσαλιόλ ασήμι, ούτε κα τσαλιόλ λοβέ η γιακχ οντουλέσκι σο μανγκέλα ο χουλανιπέ». (Εκκλησιαστής 5:​10) Εκ τζενό σο μανγκέλα ο λοβέ ποτές να νιωθίνελα ότι τθερέλα μπερεκέτι. Πάντα μανγκέλα πιο μπουτ λοβέ ντα χαλαβέλα σαρί πι ζωή για τι κερδίνελ-λεν. Ανταβά ανέλα λέσκε «μπουτ ντουκχά».​—1 Τιμόθεο 6:9, 10.

10. Σο βακερέλα η Γραφή ι χουλανιμάσκε ντα ι τσοροριμάσκε;

10 Σίγουρα, σαρέ χρειαζίντιβασα λοβέ. Μερικές φορές αρακχαβένα-αμέν. (Εκκλησιαστής 7:​12) Μπορίνασα όμως τι αβάς ευτυχισμέ άμα τθεράσα σάντε ο απαραίτητα; Βα! (Διαβάνεν Εκκλησιαστής 5:​12) Ο Αγούρ, ο τσσαβό του Ιακέ, γραφιντάς: «Μα ντε-μαν ούτε τσοροριπέ ούτε χουλανιπέ. Ντε-μαν σάντε τι χαβ καζόμ χαμπέ χρειαζίντιβαβα». Μπορίνασα εύκολα τι αγαβάς σόσκε οντουβά τζενό να μανγκέλας τι αβέλ μπουτ τσορορό. Βακερντάς ότι να μανγκέλας τι περέλ κο πειρασμός τι τσορέλ, επειδή ο τσοριπέ κα μελιαρέλας ο ναβ ι Ντεβλέσκο. Αλλά σόσκε να μανγκέλας τι αβέλ χουλανό; Βοβ γραφιντάς: «Για μα τι τσαλιάβ ντα τι μουκχάβ-τουτ ντα τι βακεράβ: “Κον ισί ο Ιεχωβά;”» (Παροιμίες 30:8, 9) Μάλλον τζανένα τζενέν σο τθερένα εμπιστοσύνη κο χουλανιπέ ντα όχι κο Ντεβέλ.

11. Σο βακερντάς ο Ιησούς ι λοβένγκε;

11 Εκ τζενό σο μανγκέλα ο λοβέ να μπορίνελα τι κερέλ χαρούμενος ι Ντεβλές. Ο Ιησούς βακερντάς: «Καέκ ναστί υπηρετίνελα σαρ δούλος ντουέ κυριόν· σόσκε ή κα μισίνελ ι εκχές ντα κα μανγκέλ ι γιαβερές ή κα ατσσόλ πασέ κο εκ ντα κα μουκχέλ ι γιαβερές. Ναστί υπηρετίνενα σαρ δούλοι ι Ντεβλές ντα ο Χουλανιπέ». Επίσης, βακερντάς: «Μα γκίντεν τουμαρέ νεαυτόσκε θησαυρούς κι πφουβ, σο οτθέ ο σκόρος ντα η σκουριά καταστραφίνενα ντα ο τσορά πουτρένα κχερά ντα τσορένα. Αλλά τι γκίντεν τουμαρέ νεαυτόσκε θησαυρούς κο ουρανός, σο οτθέ ούτε ο σκόρος ούτε η σκουριά καταστραφίνενα ντα ο τσορά να πουτρένα κχερά ούτε τσορένα».​—Ματθαίος 6:​19, 20, 24.

12. Σαρ μπορίνελα η απλή ζωή τι βοηθίνελ-αμέν τι υπηρετίνας ι Ντεβλές; Βακερέν εκ παράδειγμας.

12 Μπουτ υπηρέτες ι Ιεχωβάσκε προσπαθίνενα τι τζουβντιόν εκ πιο απλή ζωή. Αγαβένα ότι ανταβά ντέλα-λεν πιο μπουτ χρόνος για τι υπηρετίνεν ι Ιεχωβάς ντα κερέλα-λεν πιο ευτυχισμέ. Ο Τζακ, σο μπεσέλα κο Ηνωμένες Πολιτείες, μπικιντάς πο μπαρό κχερ ντα πι επιχείρηση για τι κερέλ σκαπανικός πι ρομνιάσαρ. Βοβ εξηγίνελα: «Να ισινέ εύκολος τι μουκχάς αμαρό μπουτ σουκάρ κχερ ντα αμαρό κτήμας σο ισινέ σουκάρ τθανέστε». Αλλά για  μπουτ μπρεσά βουρτίνελας κχερέ απελπισμέ κατά προβλήματα σο τθερέλας κι μπουτί. Βοβ βακερέλα: «Μι ρομνί σο ισινέ τακτική σκαπάνισσα ισινέ πάντα μπουτ ευτυχισμέ. “Τθεράβα ι πιο λατσσέ αφεντικός!”, βακερέλας. Ακανά σο κεράβα με-ντα σκαπανικός, κεράσα ο ντούι-ντα μπουτί ι ίδιε Ντεβλέσκε, ι Ιεχωβάσκε».

“Σικαβάβα μι ζωγιάσαρ ότι πακιάβα μπαγιά οντουλά σο βακερέλα η Γραφή ι λοβένγκε;”

Σαρ μπορίνασα μα τι μανγκάς σάντε ο λοβέ; (Ντικχ ι παράγραφος 13)

13. Σο κα βοηθίνελ-αμέν τι ντικχάς σο άποψη τθεράσα ι λοβένγκε;

13 Για τι ντικχάς σο άποψη τθεράσα μπαγιά ι λοβένγκε, πρέπει τι ντικχάς ο πράγματα αντικάς σαρ ισί ντα τι πουτσάς αμαρό νεαυτός: “Σικαβάβα μι ζωγιάσαρ ότι πακιάβα μπαγιά οντουλά σο βακερέλα η Γραφή ι λοβένγκε; Μήπως ο πιο σημαντικός πράγμας μι ζωγιάτε ισί τι νικαβάβ λοβέ; Μήπως ο υλικά πράγματα ισί πιο σημαντικά μάνγκε κατά σχέση σο τθεράβα ι Ιεχωβάσαρ ντα ι γιαβερέντζαρ; Πακιάβα μπαγιά ότι ο Ιεχωβά κα ντελ-μαν οντουλά σο χρειαζίντιβαβα;” Μπορίνασα τι αβάς σίγουροι ότι να κα μουκχέλ ποτές οντουλέν σο τθερένα εμπιστοσύνη λέστε!​—Ματθαίος 6:33.

ΜΑΝΓΚΑΣΑ Ι ΙΕΧΩΒΑΣ Ή Ο ΑΠΟΛΑΥΣΕΙΣ;

14. Καγιά ισί εκ ισορροπημέ άποψη για το απολαύσεις;

14 Η Γραφή επίσης βακερντάας ότι κο τελευταία ντιβεσά ο τζενέ κα “μανγκένας ο απολαύσεις”. Σαρ τζανάσα ότι νανέ λάθος τι τθεράς ισορροπημέ άποψη αμαρέ νεαυτόσκε ντα ι λοβένγκε, αντικάς τζανάσα ότι νανέ λάθος τι απολαμβάνας ι ζωή με εκ ισορροπημέ τρόπος. Μερικά τζενέ πακιάνα ότι δεν πρέπει τι απολαμβάνεν τίποτα, αλλά ο Ιεχωβά να μανγκέλα ανταβά αμένγκε. Η Γραφή βακερέλα ι πιστέ τζενένγκε: «Τζα, χα το χαμπέ με χαρά ντα πι τι μολ τι γκίσαρ».​—Εκκλησιαστής 9:7.

15. Σο μανγκέλα τι βακερέλ ότι κάποιος “μανγκέλα ο απολαύσεις”;

15 Ο εδάφιος 2 Τιμόθεο 3:4 βακερέλα οντουλένγκε σο μανγκένα ο απολαύσεις ντα μουκχένα ι Ντεβλές αβριάλ πουμαρέ ζωγιάταρ. Προσοχίνεν ότι ο εδάφιος να βακερέλα ότι ο τζενέ κα μανγκένας ο απολαύσεις πιο μπουτ κατά Ντεβέλ. Ανταβά κα σικαβέλας ότι μανγκένα χάνικ ι Ντεβλές. Αλλά ο εδάφιος βακερέλα «ντα όχι ι Ντεβλές». Εκ σπουδαγμέ τζενό γραφιντάς ότι ανταβά εδάφιος «σίγουρα να σικαβέλα ότι μανγκένα ι Ντεβλές-ντα χάνικ. Σικαβέλα ότι να μανγκένα ιτς ι Ντεβλές». Ανταγιά ισί εκ σοβαρή προειδοποίηση οντουλένγκε σο μανγκένα ο απολαύσεις. Η Γραφή βακερέλα ότι ο τζενέ σο μανγκένα ο απολαύσεις «επηρεάντιβενα» κατά απολαύσεις ι ζωγιάκε.​—Λουκάς 8:14.

16, 17. Καβά παράδειγμας μουκχλάς ο Ιησούς σο τθερέλας τι κερέλ με το απολαύσεις;

16 Ο Ιησούς σικαντάς αμένγκε σο μανγκέλα τι βακερέλ τι τθεράς ισορροπημέ άποψη για το απολαύσεις. Βοβ γκιλό “εκχέ μπιαβέστε” ντα “εκχέ μπαρέ τραπεζίστε”. (Ιωάννης 2:​1-10· Λουκάς 5:​29) Κο μπιαβ, να ισινέ μπουτ μολ, οτθάρ ο Ιησούς με εκ θαύμας κερντάς ο πανί μολ. Εκ γιαβέρ φαρ, όταν ο τζενέ κρίνενας ι Ιησούς επειδή χάλας ντα πίλας, σικαντάς ξεκάθαρα ότι οντουλά τζενέ να τθερένας ισορροπημέ άποψη.​—Λουκάς 7:​33-36.

17 Όμως, ο Ιησούς να τσσουβέλας ο απολαύσεις κι πρώτη θέση πι ζωγιάτε. Τσσουβέλας ι Ιεχωβάς κι πρώτη θέση ντα κερέλας ο πιο λατσσό σο μπορίνελας για τι βοηθίνελ ι γιαβερέν. Ισινέ έτοιμος τι μερέλ μπουτέ ντουκχέντζαρ οπράλ κο κας για τι σώνελ ι  τζενέν. Ο Ιησούς βακερντάς οντουλένγκε σο μανγκένας τι ακολουθίνεν-λες: «Ευτυχισμέ ισινέν όταν ο τζενέ ιτιρί μάνταρ πρασάνα-τουμέν ντα πάλντενα-τουμέν ντα με ψέματα βακερένα κο γιαβερά σο-ντα μπέτι πράγμας υπαρχίντιβελα τουμένγκε. Τι χαιρίνεν ντα τι χουτέν από χαρά, επειδή η ευλογία σο κα τθερέν κο ουρανός ισί μπαρί. Σόσκε αντικάς παλντιντέ ι προφητέν-ντα πιο τζανγκλέ τουμένταρ».​—Ματθαίος 5:​11, 12.

Σαρ μπορίνασα μα τι μανγκάς σάντε ο απολαύσεις; (Ντικχ ι παράγραφος 18)

18. Καλά ερωτήσεις κα βοηθίνεν-αμέν τι αγαβάς καζόμ μπουτ μανγκάσα ο απολαύσεις;

18 Σο κα βοηθίνελ-αμέν τι αγαβάς καζόμ μπουτ μανγκάσα ο απολαύσεις; Μπορίνασα τι πουτσάς αμαρό νεαυτός: “Μήπως η διασκέδαση ισί πιο σημαντική μάνγκε κατά συναθροίσεις ντα κατά έργος; Ισινόμ έτοιμος τι μουκχάβ κάποια πράγματα σο μπεϊντίναβα επειδή μανγκάβα τι υπηρετίναβ ι Ντεβλές; Όταν τραμπίναβα διασκέδαση, σκεφτίναβα σαρ κα ντικχέλ μο επιλογές ο Ιεχωβά;” Επειδή μανγκάσα ι Ντεβλές ντα μανγκάσα τι κεράς-λες χαρούμενος, προσοχίνασα μα τι κεράς, όχι σάντε ο πράγματα σο τζανάσα ότι ισί λάθος, αλλά ατζέ-ντα οντουλά σο πακιάσα ότι μπορεί τι στεναχωρίνεν-λες.​—Διαβάνεν Ματθαίος 22:​37, 38.

ΣΑΡ ΤΙ ΑΒΑΣ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕ

19. Κον να μπορίνελα τι αβέλ ποτές μπαγιά ευτυχισμέ;

19 Ο ντουνιάς ι Μπενγκέσκο κερντάς ι τζενέν τι τθερέν προβλήματα για περίπου 6.000 μπρεσά. Ακανά, κο τελευταία ντιβεσά ανταλέ ντουνιάσκε, η πφουβ ισί πφερντί τζενέντζαρ σο μανγκένα μπουτ πουμαρό νεαυτός, ο λοβέ ντα ο απολαύσεις. Τθερένα πουμαρέ γκοντιάτε τι λεν καζόμ πιο μπουτ πράγματα μπορίνενα ντα τσσουβένα πουμαρέ επιθυμίες κι πρώτη θέση. Αλλά ασακέ τζενέ να μπορίνενα τι αβέν μπαγιά ευτυχισμέ! Αντίθετα, η Γραφή βακερέλα: «Ευτυχισμέ ισί οντουβά σο τθερέλα σαρ βοηθός ι Ντεβλές σο πακιάλας ο Ιακώβ ντα τθερέλα ελπίδα κο Ιεχωβά, λέσκε Ντεβλέστε».​—Ψαλμός 146:5.

20. Σαρ κερντάς-τουμέν ευτυχισμέ η αγάπη σο τθερένα ι Ντεβλέσκε;

20 Ο υπηρέτες ι Ιεχωβάσκε μανγκένα-λες μπαγιά ντα κάθε μπρες ατζέ πιο μπουτ τζενέ σικλιόνα λέσκε ντα μανγκένα-λες. Ανταβά σικαβέλα ότι η Βασιλεία ι Ντεβλέσκι κυβερνίνελα ντα μπουτ σουγκό κα ανέλ ευλογίες σο ναστί νακχένα αμαρέ γκοντιάταρ! Όταν κεράσα οντουβά σο μανγκέλα αμένταρ ο Ιεχωβά, κεράσα-λες χαρούμενος ντα ανταβά κερέλα-αμέν μπαγιά ευτυχισμέ. Οντουλά σο μανγκένα ι Ιεχωβάς κα τθερέν χαρά για πάντα! Κο γιαβέρ μάθημας, κα ντικχάς μερικές μπέτι ιδιότητες σο αβένα κατά αγάπη σο ντικχέλα σάντε πο συμφέρον. Σοράν, κα ντικχάς σαρ ανταλά ιδιότητες ισί διαφορετικές κατά ιδιότητες σο τθερένα ο υπηρέτες ι Ιεχωβάσκε.