Η ΣΚΟΠΙΑ—ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Ιανουάριος 2017

Ανταβά περιοδικός τθερέλα ο μαθήματα σο κα ντικχάς από 27 Φεβρουαρίου μέχρι 2 Απριλίου 2017.

«Τι Τθερές Εμπιστοσύνη κο Ιεχωβά ντα τι Κερές ο Λατσσιπέ»

Ο Ιεχωβά χαιρίνελα τι κερέλ ο πράγματα σο ναστί κεράσα. Αλλά μπεσέλα τι κεράς ο πιο λατσσό σο μπορίνασα. Σαρ ο εδάφιος ι μπρεσέσκο για το 2017 βοηθίνελα τι αβάς ισορροπημέ;

Τι Εκτιμίνεν Τουμαρό Δώρος—Ι Ελευθερία τι Τραμπίνεν σο κα Κερέν

Σο ισί η ελευθερία τι τραμπίνας ντα σο σικλιαρέλα η Γραφή λάκε; Σαρ μπορίνασα τι σεβάνας ι ελευθερία σο τθερένα ο γιαβερά;

Σόσκε Ισί Σημαντικός τι Αβάς Μετριόφρονες

Σο ισί η μετριοφροσύνη ντα σο σχέση τθερέλα με την ταπεινοφροσύνη; Σόσκε πρέπει τι τθεράς ανταγιά σημαντική ιδιότητα;

Μπορίνενα τι Ατσσόν Μετριόφρονες Όταν Νακχένα Δοκιμασίες

Σαρ μπορίνασα τι ατσσάς μετριόφρονες όταν αλλάνενα ο πράγματα αμαρέ ζωγιάτε, όταν κατηγορίνενα-αμέν ή ισαρένα-αμέν ντα όταν ανησυχίνασα;

«Ανταλά τι Βακερές-λεν Πιστέ Τζενένγκε»

Σαρ μπορίνενα ο μπαρέ τι βοηθίνεν ι τερνέν τι λεν πιο μπουτ ευθύνες; Σαρ μπορίνενα ο τερνέ τι σικαβέν ότι εκτιμίνενα οντουλέν σο τθερένας προνόμια για μπουτ μπρεσά;

Τζανένας-λες;

Κο πουρανέ μπρεσά, σαρ γκερένας ι γιακ από εκ τθαν σε εκ γιαβέρ;