Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

«Τι Σικαβέν Εκτίμηση»

«Τι Σικαβέν Εκτίμηση»

ΤΟΥΜΕΝ, σικαβένα εκτίμηση; Ανταγιά ισί εκ ερώτηση σο πρέπει σαρέ τι τθεράς αμαρέ γκοντιάτε. Η Αγία Γραφή βακερντάς ότι μπουτ τζενέ αμαρέ ντιβεσέντε κα αβένας «αχάριστοι». (2 Τιμ. 3:2) Μπορεί τι τζανένα τζενέν σο αμντίνενα ότι ο γιαβερά ισί υποχρεωμέ τι κερέν λένγκε πράγματα ή τι ντεν-λεν πράγματα. Σαρ ντικχίντιβελα, να αγαβένα ότι πρέπει τι σικαβέν εκτίμηση ι πραγματένγκε σο ντιντιόνα-λεν. Μάλλον τουμέν-ντα να μπεϊντίνενα τι αβέν ασακέ τζενέντζαρ.

Οκιά μπάνταρ, ο Ιεχωβά βακερέλα πι υπηρετόνγκε: «Τι σικαβέν εκτίμηση». Πρέπει “τι βακεράς ευχαριστώ κο Ντεβέλ σαρέ ι πραγματένγκε”. (Κολ. 3:​15· 1 Θεσ. 5:​18) Κι πραγματικότητα, άμα σικλιάσα τι σικαβάς εκτίμηση, κεράσα αμένγκε λατσσιπέ. Σόσκε αβέλα-πες ανταβά;

ΚΑΝΑ ΣΙΚΑΒΑΣΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΝΙΩΘΙΝΑΣΑ ΛΑΤΣΣΕΣ ΑΜΑΡΕ ΝΕΑΥΤΟΣΑΡ

Εκ σημαντικός λόγος σο σικλιάσα τι σικαβάς εκτίμηση ισί ότι ανταβά βοηθίνελα-αμέν τι νιωθίνας λατσσές αμαρέ νεαυτόσαρ. Ο τζενό σο βακερέλα «ευχαριστώ» ντικχίντιβελα ότι νιωθίνελα λατσσές πι νεαυτόσαρ, ντα ο τζενό σο βακερένα λέσκε ευχαριστώ νιωθίνελα βοβ-ντα πιο λατσσές. Σόσκε η εκτίμηση κερέλα εμ αμέν τι νιωθίνας λατσσές εμ ι γιαβερέν; Σκεφτίνεν ακαβά: Κάνα ντικχένα ότι ο γιαβερά μανγκένα τι κερέν κάτι λατσσό τουμένγκε, ανταβά μανγκέλα τι βακερέλ ότι αξίνενα-λες. Βον πφαμπόνα τουμένγκε. Κάνα ντικχένα-λες ανταβά, νιωθίνενα πιο λατσσές τουμαρέ νεαυτόσαρ. Κάτι ασακό μπορεί τι αβιλό-πες κι Ρουθ. Ο Βοόζ σικαντάς λάκε λατσσιπέ αντράλ πι γκίσταρ. Η Ρουθ σίγουρα χαιρισάλι μπουτ σο ντικχλάς ότι εκ τζενό πφαμπόλας λάκε.​—Ρουθ 2:​10-13.

Ισί σωστός τι σικαβάς εκτίμηση ι Ντεβλέσκε. Σίγουρα, ισί φαρ σο σκεφτίνενα ο μπερεκέτι λατσσέ πράγματα σο κερντάς τουμένγκε ντα συνεχίνελα τι κερέλ. (Δευτ. 8:​17, 18· Πράξ. 14:​17) Αλλά αντίς τι νακχέλ για χάνικ τουμαρέ γκοντιάταρ ο λατσσιπέ σο σικαβέλα τουμένγκε ο Ντεβέλ, τι αρακχέν χρόνος για τι ανέν τουμαρέ γκοντιάτε σαρέ ο ευλογίες σο ντέλα ο Ντεβέλ τουμέντε ντα κο τζενέ σο μανγκένα. Κάνα σκεφτίνενα ο πράγματα σο κερέλα τουμένγκε αντράλ πι γκίσταρ Οντουβά σο κερντάς-τουμέν, κα μπαριόλ τουμαρί εκτίμηση λέσκε ντα κα αγαβέν ατζέ πιο λατσσές καζόμ μπουτ μανγκέλα-τουμέν ντα εκτιμίνελα-τουμέν.​—1 Ιωάν. 4:9.

Αλλά μα σκεφτίνεν σάντε ο πράγματα σο κερέλα τουμένγκε ο Ιεχωβά. Τι βακερέν λέσκε ευχαριστώ-ντα ι λατσσιμάσκε σο σικαβέλα τουμένγκε. (Ψαλμ. 100:4, 5) Κάνα ο τζενέ σικαβένα εκτίμηση, αβένα ευτυχισμέ.

Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΕΛΑ Ι ΤΖΕΝΕΝ ΠΙΟ ΠΑΣΕ

Εκ γιαβέρ λατσσιπέ σο ανέλα η εκτίμηση ισί ότι κερέλα πιο ζουρανέ ο φιλίες. Σαρέ τθεράσα ι ανάγκη τι νιωθίνας ότι εκτιμίνενα-αμέν. Κάνα βακερένα αντράλ τουμαρέ γκίσταρ «ευχαριστώ» εκχέ τζενέσκε σο κερντάς τουμένγκε κάτι λατσσό, αβένα πιο πασέ. (Ρωμ. 16:3, 4) Ντα ο τζενέ σο σικαβένα εκτίμηση μανγκένα πιο μπουτ τι βοηθίνεν ι γιαβερέν. Ντικχένα ο λατσσιπέ σο σικαβένα λένγκε ο γιαβερά ντα ανταβά τσσίντελα-λεν τι κερέν ο ίδιος. Βα, η βοήθεια σο ντάσα κο γιαβερά ανέλα αμένγκε ευτυχία. Ισί μπαγιά οντουβά σο βακερντάς ο Ιησούς: «Ισί πιο ευτυχισμέ εκ τζενό κάνα ντέλα παρά κάνα λέλα».​—Πράξ. 20:35.

Ο Ρόμπερτ Έμονς, καθηγητής κο Πανεπιστήμιος κι Καλιφόρνια, βακερντάς: «Για τι σικαβάς εκτίμηση, πρέπει τι αγαβάς ότι σαρέ τθεράσα ανάγκη ο εκ ι γιαβερές. Ισί φαρ σο ντάσα κο γιαβερά ντα φαρ σο λάσα λένταρ». Ισί μπαγιά ότι για τι ατσσάς τζουβντέ ντα τι τζουβντιάς σουκάρ χρειαζίντιβασα ι γιαβερέν μπουτέ πραγματέντε. Για παράδειγμας, μερικοί μπορεί τι ντένα-αμέν αμαρό χαμπέ ή τι βοηθίνενα-αμέν κάνα ισινάμ νασφαλέ. (1 Κορ. 12:​21) Ο τζενό σο ισί πφερντό εκτίμηση σικαβέλα πι εκτίμηση σαρέ οντουλένγκε σο κερένα λέσκε ο γιαβερά. Αφού ο πράγματα ισί αντικάς,  τουμέν ισινέν σικλέ τι σικαβέν εκτίμηση οντουλένγκε σο κερένα τουμένγκε ο γιαβερά;

ΚΑΝΑ ΣΙΚΑΒΑΣΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΤΣΣΙΚΙΑΡΑΣΑ ΑΜΑΡΕ ΓΙΑΚΧΑ ΚΟ ΛΑΤΣΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

Εκ γιαβέρ λόγος για τι σικλιόν τι σικαβέν εκτίμηση ισί ότι βοηθίνελα-τουμέν τι ατσσικιαρέν τουμαρέ γιακχά κο λατσσέ πράγματα ντα όχι κο μπέτι. Τουμαρί γκοντί ισί σαρ εκ φίλτρος, ατσσικιαρέλα κάποια πράγματα ντα γιαβερά νασκιαρέλα-λεν. Ντικχένα πιο μπουτ ο λατσσέ πράγματα ντα ντένα πιο χάνικ σημασία κο προβλήματα. Καζόμ πιο μπουτ εκτίμηση σικαβένα, αζόμ πιο μπουτ κα ντικχέν ο λατσσέ πράγματα, ντα ανταβά κα κερέλ-τουμέν τι σικαβέν πιο μπουτ εκτίμηση. Άμα ατσσικιαρένα τουμαρέ γιακχά κο λατσσέ πράγματα, κα μπορίνεν τι κερέν οντουβά σο βακερντάς ο απόστολος Παύλος: «Πάντα χαιρίνεν ι πραγματέντζαρ σο τθερένα τι κερέν ι Κυριόσαρ».​—Φιλιπ. 4:4.

Κα αγαβέν ότι η εκτίμηση βοηθίνελα μα τι σκεφτίνας μπέτι τροπόσαρ. Σαρ αβέλα-πες τι τθερές εκτίμηση ντα κι ίδια στιγμή τι ζηλίνες, τι αβές στεναχωριμέ ή τι ατσσικιαρές χολί; Ντα ο πιο μπουτ φαρ, ο τζενέ σο σικαβένα εκτίμηση μανγκένα πιο χάνικ πράγματα πουμαρέ νεαυτόσκε. Εκτιμίνενα οντουλά σο τθερένα ντα να μανγκένα πιο μπουτ.​—Φιλιπ. 4:12.

ΤΙ ΤΘΕΡΕΝ ΤΟΥΜΑΡΕ ΓΚΟΝΤΙΑΤΕ Ο ΛΑΤΣΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΟ ΝΤΙΝΤΙΛΕ-ΤΟΥΜΕΝ!

Σαρ Χριστιανοί, αγαβένα ότι ο Μπενγκ κα μανγκέλας ο προβλήματα σο τθερένα ανταλέ τελευταίε ντιβεσέντε τι λεν τουμαρί ζορ. Κα αβέλ λέσκο γκι άμα κα ατσσικιαρέν τουμαρέ γιακχά κο μπέτι πράγματα ντα κα γκρινιάνεν. Άμα κα κερέν-λες ανταβά, ναστί κα κερέν μπουτ λατσσές ο έργος. Όμως, άμα τθερένα εκτίμηση, σικαβένα ότι τθερένα ο καρπός ι Ντεβλέσκε πνευμάσκο. Για παράδειγμας, τθερένα χαρά σόσκε ντικχένα ο λατσσέ πράγματα σο ντινάς-τουμέν ο Ντεβέλ ντα πακιάνα ότι οντουλά σο βακερντάς κα αβέν-πες.​—Γαλ. 5:​22, 23.

Σαρ υπηρέτες ι Ιεχωβάσκε, μάλλον κα βακερέν ότι ο λάφια σο βακέρντιλε πιο οπρέ ισί λατσσέ. Αλλά αγαβένα ότι να νικιόλα τουμένταρ πάντα τι σικαβέν εκτίμηση ντα τι ατσσικιαρέν τουμαρέ γιακχά κο λατσσέ πράγματα. Μα χασαρέν τουμαρί ζορ. Μπορίνενα τι σικλιόν τι σικαβέν εκτίμηση σο να κα χασάρντιβελ. Σαρ; Κάθε ντιβές τι μπεσέν τι σκεφτίνεν καλέ πραγματένγκε μπορίνενα τι σικαβέν εκτίμηση. Καζόμ πιο μπουτ κερένα-λες ανταβά, αζόμ πιο εύκολα κα νικιόλ τουμένταρ τι σικαβέν εκτίμηση. Αντικάς, κα αβέν μπουτ πιο ευτυχισμέ οντουλένταρ σο ατσσικιαρένα πουμαρέ γιακχά κο προβλήματα κι ζωγιάκε. Τι τθερέν τουμαρέ γκοντιάτε ο λατσσέ πράγματα σο κερέλα ο Ντεβέλ ντα ο τζενέ, πράγματα σο ντένα-τουμέν ζορ ντα πφερένα-τουμέν χαρά. Κα μπορίνενας κάθε ντιβές τι γραφίνεν χάνικ πράγματα σο κερντέ-τουμέν τι σικαβέν εκτίμηση.

Μερικά τζενέ σο ροντιντέ ανταλέσκε βακερένα ότι «κάνα σικαβάσα εκτίμηση μπουτ φαρ, μπορεί τι αλλάνελ ο τρόπος σο κερέλα μπουτί αμαρί γκοντί ντα αντικάς τι αβέλ πιο εύκολος αμένγκε τι ντικχάς ο λατσσέ πράγματα». Ο τζενό σο ισί πφερντό εκτίμηση ισί ευτυχισμέ τζενό. Οντουλέσκε, τι τθερέν τουμαρέ γκοντιάτε ο λατσσέ πράγματα σο ντιντιλέ-τουμέν, τι χαιρίνεν σαρέ ι λατσσέ πραγματένγκε σο αβένα-πες τουμαρέ ζωγιάτε, τι σικαβέν εκτίμηση! Αντίς τι μουκχέν ο λατσσέ πράγματα τι νακχέν αντικάς, «βακερέν ευχαριστώ κο Ιεχωβά, σόσκε ισί λατσσό». Βα, «βακερέν ευχαριστώ κο Ντεβέλ σαρέ ι πραγματένγκε».​—1 Χρον. 16:​34· 1 Θεσ. 5:18.