Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΜΑΘΗΜΑΣ 51

Καζόμ Λατσσές Τζανένα ι Ιεχωβάς;

Καζόμ Λατσσές Τζανένα ι Ιεχωβάς;

«Οντουλά σο τζανένα το ναβ κα ντεν τούκε μπέσα· να κα μουκχές ποτές οντουλέν σο ρόντενα τούκε, Ιεχωβά».​—ΨΑΛΜ. 9:10.

ΥΜΝΟΣ 34 Τι Τζουβντιάς Πάντα Σαρ Μάρτυρες Τιρέ

ΣΟ ΚΑ ΝΤΙΚΧΑΣ *

1, 2. Σο σικλιάσα κατά Ανιελίτο τι κεράς;

ΜΗΠΩΣ μπαριόνα εκχέ φαμιλιάτε σο ισί Μάρτυρες ι Ιεχωβάσκε; Άμα βα, τι τθερέν τουμαρέ γκοντιάτε ότι ναστί αβένα ι Ιεχωβάσκε αμαλά σάντε επειδή ισί τουμαρό ντατ ή τουμαρί ντάι. Είτε αμαρό ντατ ή αμαρί ντάι υπηρετίνενα ι Ντεβλές είτε όχι, ο κάθε εκ αμένταρ πρέπει τι μπαριαρέλ πιρί φιλία ι Ιεχωβάσαρ.

2 Ντικχέν σο αβιλό-πες εκχέ πφραλέσαρ σο βακερένα λέσκε Ανιελίτο. Βοβ μπαριλό εκχέ φαμιλιάτε σο ισινέ Μάρτυρες. Αλλά κάνα ισινέ πιο χουρντό, να νιωθίνελας μπουτ πασέ κο Ντεβέλ. Βοβ βακερέλα: «Υπηρετίναβας ι Ιεχωβάς σάντε επειδή μανγκάβας τι κεράβ οντουβά σο κερέλας μι φαμιλί». Όμως, ο Ανιελίτο αποφασιντάς τι διαβάνελ ντα τι σκεφτίνελ ο Λάφι ι Ντεβλέσκο πιο μπουτ ντα αρχισάλο τι προσευχίντιβελ κο Ιεχωβά πιο μπουτ φαρ. Καβά ισινέ ο αποτέλεσμας; Βοβ βακερέλα: «Σικλιλόμ ότι ο μόνος τρόπος για τι αβάβ πασέ μι αγαπημέ Νταντέστε, κο Ιεχωβά, ισί τι σικλιάβ-λες πιο λατσσές». Οντουλά σο βακερντάς ο Ανιελίτο ανένα αμαρέ γκοντιάτε ακαλά σημαντικά ερωτήματα: Σο διαφορά τθερέλα τι τζανάς χάνικ πράγματα ι Ιεχωβάσκε ντα τι τζανάς-λες λατσσές; Ντα σαρ κα τζανάς ι Ιεχωβάς;

3. Σο διαφορά τθερέλα τι τζανάς χάνικ πράγματα ι Ιεχωβάσκε ντα τι τζανάς-λες λατσσές;

3 Εκ τζενό τζανέλα ι Ιεχωβάσκε άμα τζανέλα λέσκο ναβ ή χάνικ πράγματα σο βακερντάς ή κερντάς. Αλλά ανταβά να μανγκέλα  τι βακερέλ ότι τζανέλα-λες λατσσές. Χρειαζίντιβελα τι αρακχάς σαάτι για τι σικλιάς ι Ιεχωβάς ντα λέσκε σουκάρ ιδιότητες. Σάντε αζομάν κα αρχίνας τι αγαβάς σόσκε βακερέλα ή κερέλα κάτι. Ανταβά κα βοηθίνελ-αμέν τι αγαβάς άμα μπεϊντίνελα αμαρέ απόψεις, αμαρέ αποφάσεις ντα οντουλά σο κεράσα. Άμα αγαντάμ σο μανγκέλα ο Ιεχωβά αμένγκε, πρέπει τι κεράς-λες.

4. Σαρ κα βοηθίντιβας άμα κα ντικχάς παραδείγματα τζενένγκε αντράλ κατά Γραφή;

4 Ισί τζενέ σο πρασάνα-αμέν επειδή μανγκάσα τι υπηρετίνας ι Ιεχωβάς, ντα μπορεί τι τζαν αμέντζαρ πιο μπουτ κόντρα κάνα κα τζας κο συναθροίσεις. Όμως άμα ντάσα μπέσα ι Ιεχωβάσκε, βοβ ποτές να κα πφανγκέλ αμαρό γκι. Αντικάς κα αρχίνας τι τθεράς εκ φιλία ι Ντεβλέσαρ σο κα ατσσικιαρέλ σαρί αμαρί ζωή. Αβέλα-πες μπαγιά τι σικλιάς ι Ιεχωβάς αζόμ λατσσές; Βα! Ο παράδειγμας σο μουκχλέ ατελείς τζενέ, σαρ ισινέ ο Μωυσής ντα ο βασιλιάς Δαβίδ, σικαβέλα ότι αβέλα-πες. Καζόμ κα ντικχάς σο κερντέ βον, κα λας απάντηση ντουέ ερωτησιέντε: Σαρ σικλιλέ ι Ιεχωβάς; Ντα σο σικλιάσα λένταρ;

Ο ΜΩΥΣΗΣ ΝΤΙΚΧΕΛΑΣ «ΟΝΤΟΥΛΕΣ ΣΟ ΝΑ ΝΤΙΚΧΙΝΤΙΒΕΛΑ»

5. Σο τραμπιντάς τι κερέλ ο Μωυσής;

5 Ο Μωυσής κερέλας οντουλά σο σικλιόλας. Κάνα ισινέ περίπου 40 μπρεσένγκο, τραμπιντάς τι αβέλ αντρέ κι Ντεβλέσκο λαός, σο ισινέ ο Ισραηλίτες, αντίς τι τζανέν-λες σαρ «τσσαβό ι Φαραώσκε τσσαγιάκο». (Εβρ. 11:​24) Ο Μωυσής μουκχλάς-λεν σαρέ ι Ιεχωβάσκε. Κάνα τσσιντιντάς κατά Ισραηλίτες, σο ισινέ σκλάβοι κι Αίγυπτος, τζανέλας ότι κα χολιάνελας μπουτ ο Φαραώ, ο ζουρανό βασιλιάς σο ο τζενέ αμντίνενας-λες ντεβέλ. Σο μπαρί πίστη! Ο Μωυσής ντέλας μπέσα κο Ιεχωβά. Άκ’ σόσκε ισινέ λατσσό αμάλ ι Ντεβλέσκο σαρί πι ζωή.​—Παρ. 3:5.

6. Σο σικλιάσα κατά Μωυσής;

6 Σο σικλιάσα αμέν ανταλέσταρ; Σαρ ο Μωυσής, αντικάς σαρέ αμέν-ντα χρειαζίντιβελα τι λας εκ απόφαση: Κα τραμπίνας τι υπηρετίνας ι Ντεβλές ντα τι αβάς αντρέ λέσκε λαόστε; Μπορεί τι χρειαζίντιβελ τι μουκχάς πράγματα για τι υπηρετίνας ι Ντεβλές, ντα μπορεί τι τζαν αμέντζαρ κόντρα οντουλά σο να τζανένα ι Ιεχωβάς. Αλλά άμα ντάσα μπέσα αμαρέ Νταντέσκε σο ισί κο ουρανός, βοβ κα αβέλ αμέντζαρ!

7, 8. Σο συνεχιντάς τι σικλιόλ ο Μωυσής;

7 Ο Μωυσής συνεχιντάς τι σικλιόλ ο ιδιότητες ι Ιεχωβάσκε ντα κερέλας οντουβά σο μανγκέλας ο Ντεβέλ. Για παράδειγμας, κάνα ο Ιεχωβά βακερντάς κο Μωυσής τι νικαβέλ ι Ισραηλιτέν κατά Αίγυπτος σο ισινέ σκλάβοι, ο Μωυσής να ντέλας μπέσα πι νεαυτόσκε ντα βακερντάς μπουτ φαρ κο Ιεχωβά ότι ναστί κα κερέλας-λες. Ο Ντεβέλ τζιτζισάλο λέσκε μπαγιά ντα βοηθιντάς-λες. (Έξοδ. 4:​10-16) Αντικάς, ο Μωυσής λιντάς ζορ τι βακερέλ κο Φαραώ ο πράγματα σο κα κερέλας ο Ιεχωβά. Σοράν, ο Μωυσής ντικχλάς ι ζορ ι Ιεχωβάσκι κάνα σωντάς ι Ισραηλιτέν αλλά καταστραφιντάς ι Φαραώς ντα λέσκε στρατός κι Ερυθρά Θάλασσα.​—Έξοδ. 14:​26-31· Ψαλμ. 136:15.

8 Αφού ο Μωυσής νικαντάς ι Ισραηλιτέν κατά Αίγυπτος, βον αρακχένας συνέχεια πράγματα για τι γκρινιάνεν. Όμως, ο Μωυσής ντικχέλας ότι ο Ιεχωβά να χολιάνελας εύκολα πι λαόσκε σο ελευθερωντάας κατά σκλαβιά. (Ψαλμ. 78:​40-43) Ο Μωυσής ντικχλάς ι Ιεχωβάς τι σικαβέλ μπαρί ταπεινότητα-ντα κάνα μανγκλάς λέσταρ μα τι καταστραφίνελ ι Ισραηλιτέν ντα ο Ιεχωβά ασουντάς-λες.​—Έξοδ. 32:​9-14.

9. Καζόμ λατσσέ αμαλά ισινέ ο Μωυσής ι Ιεχωβάσαρ σαρ βακερέλα ο εδάφιος Εβραίους 11:27;

9 Κάνα ο Ισραηλίτες νικίστιλε κατά Αίγυπτος, ο Μωυσής αβιλό αζόμ πασέ ι  Ιεχωβάσαρ, σο ισινέ σαρ τι ντικχέλας πι Νταντές. (Διαβάνεν Εβραίους 11:​27) Η Γραφή σικαβέλα καζόμ λατσσέ αμαλά ισινέ κάνα βακερέλα: «Ο Ιεχωβά κερέλας λάφι κο Μωυσής, σαρ κα κερέλας λάφι εκ τζενό εκχέ γιαβερέ τζενέσαρ».​—Έξοδ. 33:11.

10. Για τι τζανάς ι Ιεχωβάς λατσσές, σο πρέπει τι κεράς;

10 Σο σικλιάσα αμέν ανταλέσταρ; Για τι τζανάς λατσσές ι Ιεχωβάς, να ερεσέλα σάντε τι σικλιάς ο ιδιότητες λέσκε. Πρέπει τι κεράς-ντα οντουβά σο μανγκέλα. Οντουβά σο μανγκέλα ο Ιεχωβά αντιβές ισί «τι σώντιβεν σαρέ ο τζενέ ντα τι σικλιόν ντιπ ι αλήθεια». (1 Τιμ. 2:3, 4) Εκ τρόπος τι κεράς οντουβά σο μανγκέλα ο Ντεβέλ ισί τι σικλιαράς ι γιαβερέν ι Ιεχωβάσκε.

11. Καζόμ σικλιαράσα ι γιαβερέν ι Ιεχωβάσκε, σαρ τζανάσα-λες αμέν-ντα πιο λατσσές;

11 Μπουτ φαρ, κάνα σικλιαράσα γιαβερέν ι Ιεχωβάσκε, τζανάσα-λες αμέν-ντα πιο λατσσές. Για παράδειγμας, ντικχάσα ότι ο Ιεχωβά τζιτζίνελα ι τζενένγκε κάνα βοηθίνελα-αμέν τι αρακχάς οντουλέν σο τθερένα λατσσό γκι. (Ιωάν. 6:​44· Πράξ. 13:​48) Ντικχάσα ι ζορ σο τθερέλα ι Ντεβλέσκο Λάφι κάνα ο τζενέ σο σικλιαράσα νασκιαρένα ο μπέτι συνήθειες ντα ιρίνα ο νεβό χαρακτήρας. (Κολ. 3:9, 10) Ντα ντικχάσα ότι ο Ντεβέλ να χολιάνελα εύκολα σόσκε ντέλα μπουτ ευκαιρίες μπουτέ τζενέντε τι σικλιόν λέσκε ντα τι σώντιβεν.​—Ρωμ. 10:​13-15.

12. Σο μανγκλάς ο Μωυσής σαρ βακερέλα ο εδάφιος Έξοδος 33:​13, ντα σόσκε;

12 Ο Μωυσής εκτιμίνελας ι φιλία σο τθερέλας ι Ιεχωβάσαρ. Ο Ιεχωβά ντινάς ζορ κο Μωυσής τι κερέλ μπαρέ θαύματα, οντουλέσκε ο Μωυσής τζανέλας ι Ιεχωβάς λατσσές. Αλλά μανγκλάς κατά Ιεχωβά τι βοηθίνελ-λες τι σικλιόλ-λες πιο λατσσές. (Διαβάνεν Έξοδος 33:​13) Ο Μωυσής ισινέ πιο μπουτ από 80 μπρεσένγκο κάνα μολιντάς ι Ντεβλές ανταλέσκε, αλλά τζανέλας ότι τθερέλας τι σικλιόλ μπουτ πράγματα ατζέ πι λατσσέ Νταντέσκε σο ισί κο ουρανός.

13. Σαρ σικαβάσα ότι εκτιμίνασα αμαρί φιλία ι Ντεβλέσαρ;

13 Σο σικλιάσα αμέν ανταλέσταρ; Καζόμ-ντα μπρεσά τι υπηρετίνασα ι Ιεχωβάς, δεν πρέπει ποτές τι τσσιναβάς τι εκτιμίνας αμαρί φιλία λέσαρ. Εκ τρόπος σο σικαβάσα ότι εκτιμίνασα ανταγιά φιλία ισί τι κεράς λέσαρ λάφι αντράλ κατά προσευχή.

14. Σόσκε η προσευχή ισί αζόμ σημαντική άμα μανγκάσα τι σικλιάς πιο μπουτ ι Ντεβλέσκε;

14 Για τι αβέν λατσσέ αμαλά εκχέ τζενέσαρ, πρέπει τι κερέν λέσαρ λάφι ντα τι ασουνέν-λες. Οτθάρ, τι τζαν πασέ κο Ντεβέλ μπουτ φαρ αντράλ κατά προσευχή ντα ποτές μα τι νταρέν τι βακερέν λέσκε οντουλά σο τθερένα ντιπ αντρέ τουμαρέ γκοντιάτε ντα τουμαρέ γκίστε. (Εφεσ. 6:​18) Η Κρίστα, σο μπεσέλα κι Τουρκία, βακερέλα: «Κάθε φαρ σο βακεράβα κο Ιεχωβά οντουλά σο τθεράβα μι γκοντιάτε ντα σοράν ντικχάβα τι βοηθίνελ-μαν, μανγκάβα-λες πιο μπουτ ντα ντάβα λέσκε πιο μπουτ μπέσα. Κάνα ντικχάβα σαρ απαντίνελα ο Ιεχωβά μι προσευχιέντε, νιωθίναβα ότι ισί μο Ντατ ντα μο Αμάλ».

ΕΚ ΜΟΥΡΣ ΑΝΤΙΚΑΣ ΣΑΡ ΜΑΝΓΚΕΛΑΣ Ι ΙΕΧΩΒΑΣΚΟ ΓΚΙ

15. Σο τζενό βακερντάς ο Ιεχωβά ότι ισινέ ο βασιλιάς Δαβίδ;

15 Ο βασιλιάς Δαβίδ μπιάντιλο εκχέ λαόστε σο υπηρετίνελας ι Ιεχωβά Ντεβλές. Αλλά να πακιάλας κο Ιεχωβά απλά επειδή πακιάλας λέσκι φαμιλί. Αβιλό βοβ αμάλ ι Ντεβλέσαρ, ντα ο Ιεχωβά μανγκέλας-λες μπουτ. Ο ίδιος ο Ιεχωβά βακερντάς ότι ο Δαβίδ ισινέ εκ “μουρς αντικάς σαρ μανγκέλα Λέσκο γκι”. (Πράξ. 13:​22) Σαρ γκιλό ο Δαβίδ αζόμ πασέ κο Ιεχωβά;

16. Σο σικλιόλας ο Δαβίδ ι Ιεχωβάσκε κάνα ντικχέλας οντουλά σο λατσσαρντάς ο Ιεχωβά;

16 Ο Δαβίδ σικλιόλας ι Ιεχωβάσκε κατά  πράγματα σο λατσσαρντάς ο Ιεχωβά. Κάνα ισινέ χουρντό, αρακχαβέλας μπουτ σαάτια πι νταντέσκε μπρακέν. Μπορεί αζομάν τι αρχισάλο τι σκεφτίνελ ο πράγματα σο λατσσαρντάας ο Ιεχωβά. Για παράδειγμας, καζόμ ντικχέλας ο ουρανός ιράτ, να ντικχέλας σάντε χιλιάδες τσεργανιά. Ντικχέλας ο ιδιότητες-ντα Οντουλέσκε σο λατσσαρντάς ο τσεργανιά. Ο Δαβίδ γραφιντάς αντράλ πι γκίσταρ: «Ο ουρανός σικαβέλα ι Ντεβλέσκι δόξα· ο ουρανός οπρέ μουτθαβέλα οντουλά σο κερντάς Βοβ πι βαστέντζαρ». (Ψαλμ. 19:1, 2) Κάνα σκεφτίνελας σαρ ισινέ κερντέ ο τζενέ, ντικχέλας καζόμ γκοντιαβέρ ισί ο Ιεχωβά. (Ψαλμ. 139:​14) Καζόμ ο Δαβίδ ανέλας πι γκοντιάτε οντουλά σο λατσσαρντάς ο Ιεχωβά, αγαβέλας καζόμ χουρντό ισινέ ανγκλά-λέστε.​—Ψαλμ. 139:6.

17. Σο σικλιάσα άμα ανάσα αμαρέ γκοντιάτε οντουλά σο λατσσαρντάς ο Ιεχωβά;

17 Σο σικλιάσα αμέν ανταλέσταρ; Τι μανγκάς τι σικλιάς οντουλένγκε σο λατσσαρντάς ο Ιεχωβά. Μα τι ερεσέλ-τουμέν σάντε τι τζουβντιόν ανταλέ μπουτ σουκάρ πφουβιάτε. Αλλά τι απολαμβάνεν-λα. Κάθε ντιβές, τι ανέν τουμαρέ γκοντιάτε σο σικλιαρένα-τουμέν ι Ιεχωβάσκε οντουλά σο λατσσαρντάς, σαρ ισί ο φυτά, ο ζώα ντα ο τζενέ. Αζομάν κάθε νεβό ντιβές κα τθερέν τι σικλιόν μπουτ πράγματα τουμαρέ λατσσέ Νταντέσκε. (Ρωμ. 1:​20) Ντα κάθε ντιβές κα ντικχέν ότι κα μανγκέν-λες ατζέ πιο μπουτ.

18. Σο αγαβέλας ο Δαβίδ σαρ ντικχάσα κο Ψαλμός 18;

18 Ο Δαβίδ αγαβέλας ότι ο Ιεχωβά βοηθίνελας-λες. Για παράδειγμας, κάνα αρακχαντάς πι νταντέσκε μπρακέν εκχέ λιονταρίσταρ ντα εκχέ αρκουδάταρ, αγαντάς ότι ο Ιεχωβά ισινέ οντουβά σο βοηθιντάς-λες τι μουνταρέλ οντουλά ζουρανέ ζώα. Κάνα νικιντάς ι γιγαντάς Γολιάθ σο ισινέ πολεμιστής, ντικχλάς ξεκάθαρα ότι ο Ιεχωβά ισινέ οντουβά σο οδηγίνελας-λες. (1 Σαμ. 17:​37) Ντα κάνα γλιτωντάς κατά βασιλιάς Σαούλ σο ζηλίνελας-λες, αγαντάς ότι ο Ιεχωβά ισινέ οντουβά σο σωντάας-λες. (Ψαλμ. 18, οπραϊνέ λάφια) Εκ μπαρικανό τζενό μπορεί τι αμντίνελας ότι σαρέ ανταλά κερντάς-λεν πιρέ ζοριάσαρ. Αλλά ο Δαβίδ ισινέ ταπεινός, οντουλέσκε ντικχέλας ι Ιεχωβάσκο βας πι ζωγιάτε.​—Ψαλμ. 138:6.

19. Σο σικλιάσα κατά Δαβίδ;

19 Σο σικλιάσα αμέν ανταλέσταρ; Να ερεσέλα σάντε τι μανγκάς κατά Ιεχωβά τι βοηθίνελ-αμέν. Πρέπει επίσης τι προσπαθίνας τι αγαβάς κάνα ντα σαρ βοηθίνελα-αμέν. Άμα ισινάμ ταπεινοί, κα αγαβάς ότι ναστί κεράσα-λεν σαρέ κορκορέ ντα ότι ο Ιεχωβά βοηθίνελα-αμέν τι κεράς οντουλά σο ναστί κεράσα. Ντα κάθε φαρ σο κα ντικχάς ι Ιεχωβάς τι βοηθίνελ-αμέν, αμαρί φιλία λέσαρ κα αβέλ πιο ζουρανί. Ο Άισακ, εκ πφραλ κο Φίτζι σο υπηρετίνελα ι Ιεχωβάς μπουτ μπρεσά, αγαντάς καζόμ μπαγιά ισί ανταβά. Βοβ βακερέλα: «Κάνα σκεφτίναβα μι ζωή, ντικχάβα σαρ βοηθιντάς-μαν ο Ιεχωβά από αζομάν σο αρχισάλομ μελέτη μέχρι αντιβές. Οτθάρ, ο Ιεχωβά ισί μπουτ πραγματικός μάνγκε».

20. Σο σικλιάσα κατά φιλία σο τθερέλας ο Δαβίδ ι Ντεβλέσαρ;

20 Ο Δαβίδ τθερέλας ο ιδιότητες ι Ιεχωβάσκε. Ο Ιεχωβά λατσσαρντάς-αμέν τι τθεράς λέσκε ιδιότητες. (Γέν. 1:​26) Καζόμ πιο μπουτ σικλιάσα ο ιδιότητες ι Ιεχωβάσκε, αζόμ πιο μπουτ κα μοιάζας λέστε. Ο Δαβίδ τζανέλας λατσσές πι Νταντές σο ισί κο ουρανός, ντα αντικάς συμπεριφερίντιβελας κο γιαβερά σαρ μανγκέλας ο Ιεχωβά. Ντικχέν σάντε εκ παράδειγμας. Ο Δαβίδ αμαρτιντάς κόντρα κο Ιεχωβά κάνα γκιλό με την Βηθ-σαβεέ ντα σοράν κανονιντάς τι μουνταρέν λάκε ρομές. (2 Σαμ. 11:​1-4, 15) Αλλά  ο Ιεχωβά τραμπιντάς τι μπιστρέλ ι αμαρτία ι Δαβιδίσκι σαρ κερντάας ο Δαβίδ-ντα γιαβερέ τζενένγκε. Επειδή ο Δαβίδ ισινέ αζόμ λατσσό αμάλ ι Ιεχωβάσαρ, ο Ισραηλίτες μανγκένας-λες μπουτ ντα ο Ιεχωβά βακερντάς ότι ισινέ λατσσό παράδειγμας ι γιαβερέ βασιλιαδένγκε οντουλέ τθεμέστε.​—1 Βασ. 15:​11· 2 Βασ. 14:​1-3.

21. Καβά ισί ο αποτέλεσμας άμα “μοιάζασα κο Ντεβέλ” σαρ βακερένα ο εδάφια Εφεσίους 4:​24 ντα 5:1;

21 Σο σικλιάσα αμέν ανταλέσταρ; Πρέπει τι “μοιάζας κο Ντεβέλ”. Ανταβά να κερέλα αμένγκε σάντε λατσσιπέ αλλά βοηθίνελα-αμέν τι σικλιάς-λες ντα. Κάνα λατσσαράσα αμαρό χαρακτήρας για τι αβάς σαρ λέστε, σικαβάσα ότι ισινάμ λέσκε τσσαβέ.​—Διαβάνεν Εφεσίους 4:​24· 5:1.

ΤΙ ΣΙΚΛΙΟΝ Ι ΙΕΧΩΒΑΣ ΠΙΟ ΛΑΤΣΣΕΣ

22, 23. Σο κα αβέλ-πες άμα κεράσα οντουλά σο σικλιάσα ι Ιεχωβάσκε;

22 Σαρ ντικχλάμ, ο Ιεχωβά σικαβέλα αμένγκε πο νεαυτός αντράλ οντουλένταρ σο λατσσαρντάς ντα αντράλ πι Λαφίσταρ, κατά Αγία Γραφή. Ανταβά μπουτ σουκάρ βιβλίος ισί πφερντό παραδείγματα πιστέ τζενένγκε σο υπηρετίνενας ι Ντεβλές, σαρ ισί ο Μωυσής ντα ο Δαβίδ, ντα μπορίνασα τι μοιάζας αμέν-ντα λέντε. Ο Ιεχωβά κερντάς οντουβά σο ισινέ τι κερέλ. Ακανά ισί αμαρέ βαστέστε τι ατσσικιαράς αμαρέ γιακχά, αμαρέ κανά ντα αμαρό γκι πουταρντέ λέστε.

23 Ποτές να κα τσσιναβάς τι σικλιάς ι Ιεχωβάσκε. (Εκκλ. 3:​11) Ο σημαντικός νανέ καζόμ τζανάσα λέσκε, αλλά σο κεράσα οντουλέντζαρ σο τζανάσα. Άμα κεράσα οντουλά σο σικλιάσα ντα προσπαθίνασα τι μοιάζας αμαρέ λατσσέ Νταντέστε, βοβ κα συνεχίνελ τι αβέλ πασέ αμέντε. (Ιακ. 4:8) Αντράλ πι Λαφίσταρ βακερέλα αμένγκε ότι ποτές να κα μουκχέλ οντουλέν σο ρόντενα λέσκε.

ΥΜΝΟΣ 95 «Ελάν Ντικχέν ότι ο Ιεχωβά Ισί Λατσσό»

^ παρ. 5 Μπουτ τζενέ πακιάνα ότι ο Ντεβέλ υπαρχίντιβελα, αλλά να τζανένα-λες μπαγιά. Σο μανγκέλα τι βακερέλ τι τζανάς ι Ιεχωβάς, ντα σο σικλιάσα κατά Μωυσής ντα κατά βασιλιάς Δαβίδ για τι αβάς λατσσέ αμαλά Λέσκε; Ανταβά μάθημας κα ντελ ο απαντήσεις.