Η ΣΚΟΠΙΑ—ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Δεκέμβριος 2017

Ανταβά περιοδικός τθερέλα ο μαθήματα σο κα ντικχάς από 29 Ιανουαρίου μέχρι 25 Φεβρουαρίου 2018.

«Τζανάβα ότι κα Ιστίλ»

Σαρ μπορίνασα τι αβάς σίγουροι ότι κα αβέλ ανάσταση;

«Τθεράβα Ελπίδα κο Ντεβέλ»

Σόσκε η ανάσταση ισί εκ μπουτ σημαντικός πράγμας σο πακιάνα ο Χριστιανοί;

Νταντάλεν ντα Νταγιάλεν​—Βοηθίνεν Τουμαρέ Τσσαβέν τι Αβέν “Σοφοί για τι Σώντιβεν”

Μπουτ νταντά ντα νταγιά ανησυχίνενα όταν λένγκε τσσαβέ μανγκένα τι αφιερώντιβεν ντα τι μπολντιόν. Σαρ μπορίνενα τι βοηθίνεν πουμαρέ τσσαβέν τι σώντιβεν;

Τερνάλεν​—“Συνεχίνεν τι Κερέν ο πιο Λατσσό σο Μπορίνενα για τι Σώντιβεν”

Ο μπολιπέ ισί σοβαρός, αλλά να χρειαζίντιβελα ο τερνέ τι νταρέν τι μπολντιόν.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙ ΖΩΓΙΑΚΙ

Μουκχλόμ Πράγματα Παλάλ για τι Ακολουθίναβ ι Κυριός

Ο Φίλιξ Φεχάρντο ισινέ 16 μπρεσένγκο όταν αβιλό μαθητής ι Χριστόσκο. Μετά από 70 μπρες, να μετανιωσάλο σο ακολουθιντάς ι Κυριός κάι-ντα σικαβέλας λέσκε τι τζαλ.

Ο Τζενέ σο Διαβάνενα Πουτσένα

Πρέπει ο Χριστιανοί σο ισί παντριμέ τι ντικχέν ο σπιράλ σαρ εκ λύση σο συμφωνίνελα με τη Γραφή ντα σο μπορίνενα τι χρησιμοποιήνεν-λες για μα τι κερέν τσσαβέν;