Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μαγκένα τι Σικλιόν Ι Αλήθεια;

Μαγκένα τι Σικλιόν Ι Αλήθεια;

Ι ΑΛΗΘΕΙΑ καλέ πραγμάσκε; Κο μπαρέ απορίες σο τθερένα από πουρανέ μπρεσά ο τζενέ. Μπορεί τι απασχολίνεν τουμέν ντα ακαλά ερωτήματα σο ισί γραμμέ πο τελέ:

  • Ενδιαφερίντιβελα μπαγιά ο Ντεβέλ αμέγκε;

  • Κα τερματίνεν ποτές ο τζένγκια ντα ο προβλήματα;

  • Σο αβέλα-πες όταν μεράσα;

  • Κα τζουβντιόν πάλε ο μουλέ;

  • Σαρ μπορίναβα τι προσευχίντιβαβ κο Ντεβέλ ντα τι ασουνέλμαν;

  • Σαρ μπορίναβα τι αρακχάβ ευτυχία κι ζωή;

Κάι κα ρόντενας τουμέν ο απαντήσεις ανταλέ λαφίγκε; Κα μπορίνενας τι αρακχέν μπουτ βιβλία σο βακερένα ότι μπορίνενα τι σικαβέν ανταλά απαντήσεις. Αλλά, γιαβέρ βακερέλα ο γιεκ, ντα γιαβέρ βακερέλα ο γιαβέρ. Ισί γιαβερά ντα βιβλία σο σικάντιβενα μπουτ λατσέ για χάνικ, αλλά σοράν πουράνιβενα ντα λέγκε θεσιάτε νικαβένα γιαβερά.

Όμως, γιεκ βιβλίος τθερέλα μπουτ λατσέ απαντήσεις. Ισί εκ βιβλίος σο βακερέλα μπαγιά. Ο Ιησούς Χριστός προσευχισάλο κο Ντεβέλ ντα βακερντάς: «Το λάφι ισί μπαγιά». (Ιωάννης 17:​17) Ακανά, τζανάσα ότι ο Λάφι ι Ντεβλέσκο ισί ι Αγία Γραφή. Πο τελέ, κα ντικχάς ο μπουτ λατσέ απαντήσεις σο ντέλα ι Αγία Γραφή.

 Ενδιαφερίντιβελα Μπαγιά ο Ντεβέλ Αμέγκε;

ΣΟΣΚΕ ΒΑΚΕΡΝΤΙΒΕΛΑ ΑΝΤΑΒΑ ΕΡΩΤΗΜΑΣ: Τζουβντιάσα εκχέ ντουνιάστε σο χασάρντιλο ο λατσιπέ. Μπουτ θρησκείες σικλιαρένα ότι ο προβλήματα σο τσίντασα ισί κατάρ ο Ντεβέλ.

ΣΟ ΣΙΚΛΙΑΡΕΛΑ Ι ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ: Ο Ντεβέλ να κερέλα ποτές κακός. «Να τζάλα αμαρέ γκοντιάτε ότι ο αληθινός ντα μπουτ ζουρανό Ντεβέλ κερέλα πφιρνιπέ ντα αδικία!», βακερέλα ο εδάφιος Ιώβ 34:​10. Ο Ντεβέλ τθερέλα αντράλ πι γκίσταρ εκ λατσό σκοπός ι τζενένγκε. Οντουλέσκε σικλιαρέλα-αμεν ο Ιησούς Χριστός σαρ τι προσευχίντιβας: «Ντάντε τούι σο ισινάν κο ουρανός, τι . . . αβέλ τι βασιλεία. Τι αβέλ οντουβά σο μαγκέσα τούι, σαρ ισί κο ουρανός, αντικάλ τι αβέλ οπράλ κι πφουβ». (Ματθαίος 6: 9, 10) Ο Ντεβέλ ενδιαφερίντιβελα μπουτ αμέγκε ντα κερντάς ο πο λατσό για τι αβέλ ο σκοπός λέσκο.​—Ιωάννης 3: 16.

Ντικ κάτι γιαβέρ ντα: Γένεση 1:​26-28· Ιακώβου 1:​13· ντα 1 Πέτρου 5:6, 7.

Κα Τερματίνεν Ποτές ο Τζένγκια ντα ο Προβλήματα;

ΣΟΣΚΕ ΒΑΚΕΡΝΤΙΒΕΛΑ ΑΝΤΑΒΑ ΕΡΩΤΗΜΑΣ: Μέχρι αντιβές, ο τζένγκια μουνταρένα μπουτέ τζενέν. Ο προβλήματα σο ισί κο ντουνιάς νακχαβάσα-λεν σαρέ.

ΣΟ ΣΙΚΛΙΑΡΕΛΑ Ι ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ: Ο Ντεβέλ τθερέλα βακερντό κο πουρανέ μπρεσά ότι κα αβέλ ειρήνη σαρό κο ντουνιάς. Κάνα κα κυβερνίνελ ο Ντεβέλ, ο τζενέ να κα «σικλιόν ο τζένγκι». Αλλά, κα «λεν πουμαρέ σπαθιά ντα κα κερέν-λεν εργαλεία ι χωραφίσκε». (Ησαΐας 2:4) Ο Ντεβέλ κα τερματίνελ σαρέ ο αδικίες ντα ο προβλήματα. Ι Αγία Γραφή ντέλα πι υπόσχεση: «[Ο Ντεβέλ] κα εξαφανίνελ σαρέ ο δάκρυα λέγκε γιακχίνταρ, ντα ο μεριπέ να κα αβέλ πάλε, ούτε λύπη ούτε βίκος ούτε ντουκ να κα αβέν πάλε. Ο πουρανέ [ο αδικίες ντα ο προβλήματα σο ισί ακανά] νασλέ σαρέ».​—Αποκάλυψη 21:3, 4.

Ντικ κάτι γιαβέρ ντα: Ψαλμός 37:​10, 11· 46:9· ντα Μιχαίας 4:​1-4.

Σο Αβέλα-πες Όταν Μεράσα;

ΣΟΣΚΕ ΒΑΚΕΡΝΤΙΒΕΛΑ ΑΝΤΑΒΑ ΕΡΩΤΗΜΑΣ: Ο πο μπουτ θρησκείες ι ντουνιάσκε σικλιαρένα ότι, όταν μερέλα εκ τζενό, κάτι αντρελέστε συνεχίνελα τι τζουβντιόλ. Ισί τζενέ σο πακιάνα ότι ο μουλέ μπορίνενα τι κερέν κακός ι τζουβντέγκε ή ότι ο Ντεβέλ τιμωρίνελα ι τζενέν σο να νε λατσέ ντα τζάνα κι κόλαση ντα πφαμπόνα για πάντα.

ΣΟ ΣΙΚΛΙΑΡΕΛΑ Ι ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ: Όταν μερένα ο τζενέ σταματίνενα τι υπαρχίντιβεν. «Ο μουλέ να αγαβένα τίποτα», βακερέλα ο εδάφιος Εκκλησιαστής 9:5. Αφού ο μουλέ να μπορίνενα τι τζανέν ούτε αγαβένα τίποτα, να μπορίνενα τι κερέν κακός ούτε τι βοηθίνεν ι τζουβντέν.​—Ψαλμός 146:3, 4.

Ντικ κάτι γιαβέρ ντα: Γένεση 3:​19 ντα Εκκλησιαστής 9:6, 10.

 Κα Τζουβντιόν Πάλε ο Μουλέ;

ΣΟΣΚΕ ΒΑΚΕΡΝΤΙΒΕΛΑ ΑΝΤΑΒΑ ΕΡΩΤΗΜΑΣ: Μαγκάσα τι τζουβντιάς ντα τι νακχάς λατσές κι ζωή αμαρέ αγαπημέ τζενέντζαρ. Ισί λογικός τι μαγκάς μπουτ τι ντικχάς πάλε αμαρέ τζενέν σο μουλέ.

ΣΟ ΣΙΚΛΙΑΡΕΛΑ Ι ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ: Ο πο μπουτ τζενέ σο μουλέ κα τζουβντιόν. Ο Ιησούς Χριστός ντινάς υπόσχεση ότι «οντουλά σο ισί κο μεζάρια κα . . . ουστίν οπρέ». (Ιωάννης 5:​28, 29) Οντουλά σο κα αναστίντιβεν κα τζουβντιόν κο παράδεισος ατθέ κι πφουβ. Ανταβά τθερέλας ο Ντεβέλ πι γκοντιάτε κι αρχή, δηλαδή σαρέ ο τζενέ τι τζουβντιόν κι πφουβ για πάντα. (Λουκάς 23:​43) Ι υπόσχεση σο ντέλα ο Ντεβέλ κο τζενέ ισί ότι οντουλά σο κα ασουνέν ι Ντεβλές να κα νασφάλιβεν ποτές ντα να κα μερέν ποτές. Η Αγία Γραφή βακερέλα: «Ο λατσέ τζενέ κα τθερέν πουμέγκε ι πφουβ ντα κα τζουβντιόν για πάντα λάτε».​—Ψαλμός 37:29.

Ντικ κάτι γιαβέρ ντα: Ιώβ 14:​14, 15· Λουκάς 7:​11-17· ντα Πράξεις 24:15.

Σαρ Μπορίναβα τι Προσευχίντιβαβ κο Ντεβέλ ντα τι Ασουνέλμαν;

ΣΟΣΚΕ ΒΑΚΕΡΝΤΙΒΕΛΑ ΑΝΤΑΒΑ ΕΡΩΤΗΜΑΣ: Ο τζενέ σαρέ κο θρησκείες προσευχίντιβενα. Αλλά, μπουτ νομίνενα ότι ο προσευχές λέγκε να ασούντιβενα.

ΣΟ ΣΙΚΛΙΑΡΕΛΑ Ι ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ: Ο Ιησούς Χριστός σικλιαρντάς-αμέν μα τι κεράς προσευχές σο ισί γραμέ. «Όταν προσευχίντιβενα», βακερντάς, «μα τι βακερέν ο ίδια ντα ο ίδια λάφια». (Ματθαίος 6:7) Άμα μαγκάσα τι ασουνέλ ο Ντεβέλ αμαρέ προσευχές, πρέπει τι προσευχίντιβας σαρ μαγκέλα βοβ. Για τι κεράς-λες ανταβά, πρέπει πιο τζανγκλέ τι σικλιάς σο μαγκέλα ο Ντεβέλ, ντα σοράν ο προσευχές αμαρέ κα τεριάνεν οντουλέντζαρ σο μαγκέλα βοβ. Ο εδάφιος 1 Ιωάννη 5:​14 βακερέλα: «Σο ντα τι μαγκάς ντα τεριάνελα οντουλέντζαρ σο μαγκέλα [ο Ντεβέλ], βοβ ασουνέλα-αμέν».

Ντικ κάτι γιαβέρ ντα: Ψαλμός 65:2· Ιωάννης 14:6, 14· ντα 1 Ιωάννη 3:22.

Σαρ Μπορίναβα τι Αρακχάβ Ευτυχία κι Ζωή;

ΣΟΣΚΕ ΒΑΚΕΡΝΤΙΒΕΛΑ ΑΝΤΑΒΑ ΕΡΩΤΗΜΑΣ: Μπουτ τζενέ πακιάνα ότι ο λοβέ, ο μπαρό ναβ ή ο σουκαριπέ κα κερέν-λεν ευτυχισμέ. Οτθάρ μαγκένα μπουτ ασακέ πράγματα, αλλά σοράν αγαβένα ότι ι ευτυχία να αρακχένα-λα ποτές.

ΣΟ ΣΙΚΛΙΑΡΕΛΑ Ι ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ: Ο Ιησούς Χριστός σικαντάς αμέγκε ο κλειδίς σο ανέλα ευτυχία: «Ευτυχισμέ ισί οντουλα τζενέ σο αγαβένα ότι τθερένα ανάγκη ο πνευματικά πράγματα». (Ματθαίος 5:3) Για τι αβάς μπαγιά ευτυχισμέ, σάντε εκ ντρομ ισί: Πρέπει τι τσαλιαράς ι μποκ σο τθεράσα ι Ντεβλέσκε λαφίνγκε ντα τι σικλιάς σο σκοπός τθερέλα ο Ντεβέλ αμέγκε. Η αλήθεια ανταγιά ισί γραμέ κι Αγία Γραφή. Άμα σικλιλάμ ανταγιά αλήθεια, μπορίνελα τι βοηθίνελ-αμέν τι αγαβάς καβά ισί σημαντικός ντα καβά να νε. Αζομάν, κα λας λατσέ αποφάσεις ντα κα κεράς λατσέ πράγματα. Αμαρί ζωή κα αβέλ πφερντί χαρά ντα νόημας.​—Λουκάς 11:28.

Ντικ κάτι γιαβέρ ντα: Παροιμίες 3:5, 6, 13-18· ντα 1 Τιμόθεο 6:9, 10.

 Μέχρι ακανά, ντικλάμ μπουτ σουγκό σάντε σιόβ απαντήσεις σο ντινάς-αμέν ι Αγία Γραφή. Μαγκένα τι σικλιόν γιαβερά ντα; Άμα ισινέν οντουλέ τζενένταρ «σο αγαβένα ότι τθερένα ανάγκη ο πνευματικά πράγματα», σίγουρα μαγκένα. Μπορεί τι τθερένα γιαβερά ντα ερωτήματα, σαρ ισί: “Άμα ο Ντεβέλ ντουκχάλα αμέγκε, σόσκε μουκλάς σαρέ ανταλά μπρεσά τι αβέλ αζόμ κακία ντα αζόμ προβλήματα; Σαρ μπορίναβα τι κεράβ πο λατσί μι οικογενειακή ζωή;” Ι Αγία Γραφή ντέλα ο πο λατσέ απαντήσεις ανταλέ λαφίντε ντα μπουτέ γιαβερέντε.

Αλλά, ισί μπουτ τζενέ σο να ρόντενα κι Αγία Γραφή. Ντικχένα-λα σαρ εκ μπαρό βιβλίος σο να μπορίνενα τι αγαβέν-λα. Κα μαγκένας τουμέν βοήθεια για τι αρακχέν ο απαντήσεις αντρέ κι Αγία Γραφή; Ο Μάρτυρες του Ιεχωβά ντένα ντούι πράγματα για τι βοηθίνεν τουμέν.

Ο γιεκ ισί ο βιβλίος Σο Μπορίνελα τι Σικλιαρέλ-αμέν η Αγία Γραφή; Ισί κερντό αζόμ μπουτ λατσές για τι βοηθίνελ ι τζενέν τι λεν σωστές απαντήσεις κατάρ Αγία Γραφή κο μπαρέ ερωτήματα. Ο γιαβέρ ισί ι Γραφική μελέτη μπι λοβένγκι. Εκ Μάρτυρας του Ιεχωβά σο μπεσέλα πασέ τουμέντε μπορίνελα τι αβέλ εκ φαρ κι εβδομάδα για χάνικ σαάτι τι σικλιαρέλ τουμέν ι Αγία Γραφή τουμαρέ κχερέστε ή κάι μαγκένα τουμέν. Ι Γραφική μελέτη κερντάς λατσιπέ εκατομμύρια τζενένγκε σαρό κο ντουνιάς. Μπουτ οντουλένταρ βακερένα: «Αρακλόμ ι αλήθεια!»

Να μπορίνασα τι αρακχάς πο μπαρό χουλανιπέ κατάρ Γραφική αλήθεια. Ανταγιά αλήθεια νασκιαρέλα αμένταρ ο ρατσισμός, ο στεναχώριες ντα ι νταρ. Ντέλα-αμέν ελπίδα, νόημας ντα χαρά κι ζωή. Ο Ιησούς Χριστός βακερντάς: «Κα σικλιόν ι αλήθεια ντα ι αλήθεια κα ελευθερώνελ τουμέν».​—Ιωάννης 8:32.