Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Τουμέν κα Κερέν Οντουβά σο Μανγκέλα ο Ιεχωβά;

Τουμέν κα Κερέν Οντουβά σο Μανγκέλα ο Ιεχωβά;

Μανγκάσα τι ευχαριστίνας-τουμέν σο διαβαντέν ανταβά βιβλιάριος για τι σικλιόν κον ισί ο Μάρτυρες του Ιεχωβά ντα για τι ντικχέν ο πράγματα σο κερένα βον. Πακιάσα ότι ανταβά βιβλιάριος βοηθιντάς-τουμέν τι αγαβέν ότι ο Μάρτυρες του Ιεχωβά ισί ο τζενέ σο κερένα οντουβά σο μανγκέλα ο Ιεχωβά αμαρέ ντιβεσέντε. Μπορίνενα τι συνεχίνεν τι σικλιόν ι Ντεβλέσκε, τι κερέν λάφι τουμαρέ φαμιλιέντε ντα αμαλέντε, δηλαδή φιλόντε, οντουλένγκε σο σικλιόνα ντα τι τζαν κο συναθροίσεις.Εβραίους 10:23-25.

Καζόμ πιο μπουτ σικλιόνα ι Ιεχωβάσκε αζόμ πιο μπουτ κα νιωθίνεν ι μπαρί αγάπη σο τθερέλα τουμένγκε. Σοράν κα μανγκέν τι κερέν ο πιο λατσσό σο μπορίνενα για τι σικαβέν τουμέν-ντα τουμαρί αγάπη κο Ντεβέλ. (1 Ιωάννη 4:8-10, 19) Αλλά σαρ μπορίνενα τι σικαβέν-λες ανταβά τουμαρέ ζωγιάτε; Σόσκε ισί αμαρέ λατσσιμάσκε τι ασουνάς ο κανόνες ι Ντεβλέσκε; Ντα σο κα βοηθίνελ-τουμέν τι μπεϊντίνεν τι κερέν οντουβά σο μανγκέλα ο Ντεβέλ; Οντουβά σο κερέλα-τουμέν μελέτη κατά Αγία Γραφή κα χαιρίνελ τι ρόντεν τουμέντζαρ ο απαντήσεις για τι μπορίνεν εμ τουμέν εμ τουμαρί φαμιλί τι “ατσσικιαρέν τουμαρό νεαυτός κι Ντεβλέσκι αγάπη, . . . για τι τζουβντιόν για πάντα”.Ιούδα 21.

Μανγκάσα αντράλ αμαρέ γκίσταρ τι συνεχίνεν τι σικλιόν πιο μπουτ πράγματα για την αλήθεια ντα τι διαβάνεν ο βιβλίος «Κρατήστε τον Εαυτό σας στην Αγάπη του Θεού».