Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΜΑΘΗΜΑΣ 20

Σο Κερέλα ο Κυβερνών Σώμας Αμαρέ Ντιβεσέντε;

Σο Κερέλα ο Κυβερνών Σώμας Αμαρέ Ντιβεσέντε;

Ο κυβερνών σώμας κο πρώτοι Χριστιανοί

Διαβάνενα εκ επιστολή κατά κυβερνών σώμας

Αφού μουλό ο Ιησούς, εκ χουρντί ομάδα, “ο απόστολοι ντα ο πρεσβύτεροι σο ισινέ κι Ιερουσαλήμ”, ισινέ ο κυβερνών σώμας για τι λεν σημαντικές αποφάσεις για τη Χριστιανική εκκλησία ι χρισμέ πφραλένγκι. (Πράξεις 15:2) Όταν λένας εκ απόφαση σο συμφωνίνενας σαρέ, ανταβά αβέλας-πες επειδή συζητίνενας οντουλά σο βακερένα ο Γραφές ντα μουκχένας ο πνεύμας ι Ντεβλέσκο τι καθοδηγίνεν-λεν. (Πράξεις 15:25) Ανταβά κερέλα αντιβές-ντα ο Κυβερνών Σώμας.

Χρησιμοποιήντιβελα κατά Ντεβέλ για τι κερέλ οντουβά σο μανγκέλα Βοβ. Ο χρισμέ πφραλά σο ισί κο Κυβερνών Σώμας ενδιαφερίντιβενα μπουτ ι Γραφιάκε ντα τζανένα μπουτ λατσσές σο πρέπει τι κερέν κο πνευματικά ντα κο γιαβερά θέματα. Γκιντίντιβενα κάθε εβδομάδα για τι ντικχέν σο ανάγκες τθερένα ο πφραλά σαρί κι πφουβ. Σαρ αβέλας-πες κο πρώτοι Χριστιανοί, αντικάς αντιβές-ντα, ο αποφάσεις σο λέλα ο Κυβερνών Σώμας κατά Αγία Γραφή σικλιόνα-λεν σαρέ ο εκκλησίες κατά επιστολές ή κατά επίσκοποι περιοχής ή γιαβερένταρ. Ανταβά βοηθίνελα μα τι κεράς ντα μα τι σκεφτίνας διαφορετικά πράγματα κο λαός κι Ντεβλέσκο. (Πράξεις 16:4, 5) Ο Κυβερνών Σώμας τθερέλα ι ευθύνη τι ντελ-αμέν ο πνευματικός χαμπέ, τι βακέρντιβεν ο λατσσέ αμπέρια σαρί κι πφουβ ντα τι ντικχέλ σαρ αβένα-πες ι πφραλένγκε διορισμοί.

Δεχτίνελα τι καθοδηγίνελ-λες ο πνεύμας ι Ντεβλέσκο. Ο Κυβερνών Σώμας μανγκέλα τι καθοδηγίνελ-λες Οντουβά σο ισί ο πιο μπαρό σαρό κο ντουνιάς, ο Ιεχωβά, ντα οντουβά σο κερέλα κουμάντος ο εκκλησίες, ο Ιησούς. (1 Κορινθίους 11:3· Εφεσίους 5:23) Ο τζενέ σο ισί κο Κυβερνών Σώμας να αμντίνενα ότι ισί αρχηγοί κο λαός κι Ντεβλέσκο. Σαρέ οντουλέντζαρ σο ισί χρισμέ Χριστιανοί «ακολουθίνενα ι Μπρακές [ι Ιησούς] κάι ντα τζάλα». (Αποκάλυψη 14:4) Ο πφραλά σο ισί κο Κυβερνών Σώμας εκτιμίνενα σο κεράσα λένγκε προσευχές.

  • Μετά κατά μεριπέ ι Ιησούσκο, κον ισινέ ο Κυβερνών Σώμας;

  • Σαρ μανγκέλα ο Κυβερνών Σώμας ι βοήθεια ι Ντεβλέσκι αντιβές;