Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΜΑΘΗΜΑΣ 3

Σαρ Αρακχλέ Πάλι ι Αλήθεια σο Ισί κι Αγία Γραφή;

Σαρ Αρακχλέ Πάλι ι Αλήθεια σο Ισί κι Αγία Γραφή;

Σπουδαστές της Γραφής, περίπου κο 1870

Η πρώτη Σκοπιά σο νικίστιλι, 1879

Η Σκοπιά αντιβές

Η Γραφή βακερντάας ότι, όταν κα μερέλας ο Ιησούς, κα αβένας τζενέ σο κα βακερένας ψέματα ντα κα τσσουβένας πουμαρέ λάφια αντρέ κι Αγία Γραφή. (Πράξεις 20:29, 30) Καμπόρ νακχένας ο μπρεσά, αβιλό-πες ακριβώς ανταβά. Ο ειδωλολάτρες τσσουντέ ο πράγματα σο πακιάνας βον κο λάφια σο βακερντάς ο Ιησούς, ντα αντικάς αβιλί η ψεύτικη Χριστιανοσύνη. (2 Τιμόθεο 4:3, 4) Σαρ μπορίνασα τι αβάς σίγουροι ότι αγαβάσα οντουλά σο σικλιαρέλα μπαγιά η Αγία Γραφή;

Αβιλό ο ντιβές τι σικαβέλ ο Ιεχωβά ι αλήθεια. Βοβ βακερντάας ότι, “όταν κα ερεσέλας ο τέλος, μπουτ τζενέ κα σικλιόνας ι αλήθεια”. (Δανιήλ 12:4) Κο 1870, κάποια τζενέ σο ρόντενας ι αλήθεια αγαντέ ότι μπουτ πράγματα σο πακιάνα ο κχανγκιριά να ταιριάνενα οντουλέντζαρ σο βακερέλα η Αγία Γραφή. Οτθάρ, αρχισάλε τι ρόντεν κι Γραφή για τι σικλιόν μπαγιά οντουλά σο βακερέλας, ντα ο Ιεχωβά βοηθιντάς-λεν τι αγαβέν-λα.

Τζενέ σο μανγκένας ι αλήθεια διαβάνενας με προσοχή ι Αγία Γραφή. Οντουλά λατσσέ τζενέ, σο πουταρντέ αμένγκε ο ντρομ, τθερένας εκ συγκεκριμέ τρόπος σο διαβάνενας, σο τθεράσα-λες αμέν-ντα, μέχρι αντιβές. Ρόντενας ο Γραφές κατά θέματα. Κάνα αρακχένας κάτι κι Αγία Γραφή σο να αγαβένας, ρόντενας γιαβερά-ντα εδάφια σο βοηθίνενας-λεν τι αγαβέν-λεν. Σοράν, κάνα αρακχένας κάτι σο ταιριάνελας σαρέ οντουλέντζαρ σο βακερέλας η Αγία Γραφή, γραφίνενας-λες. Αντικάς, αφού μουκχένας ι Γραφή για τι σικαβέλ λένγκε σο τι κερέν, αρακχλέ πάλι ι αλήθεια μπουτέ πραγματένγκε. Για παράδειγμας, αρακχλέ ο ναβ ι Ντεβλέσκο, σο κα κερέλ λέσκι Βασιλεία, οντουβά σο μανγκέλα Βοβ ι τζενένγκε ντα ι πφουβιάκε, σο αβέλα-πες ι μουλέντζαρ ντα ι ελπίδα σο τθερένα τι τζουβντιόν πάλι. Επειδή ροντιντέ λατσσές ι Γραφή αρακχλέ ι αλήθεια ντα ελευθερωντάς-λεν σαρέ κατά ψεύτικα πράγματα σο πακιάνας.Ιωάννης 8:31, 32.

Κο 1879, ο Σπουδαστές της Γραφής αγαντέ ότι αβιλόας ο ντιβές τι σικλιόν σαρέ ο τζενέ ι αλήθεια. Αντικάς, οντουβά μπρες, νικαντέ ο περιοδικός Η Σκοπιά—Αναγγέλλει τη Βασιλεία του Ιεχωβά (Η Σκοπιά—Βακερέλα για τη Βασιλεία ι Ιεχωβάσκι), σο τθεράσα-λες μέχρι αντιβές. Ακανά, βακεράσα ο λατσσέ αμπέρια σο ισί κι Αγία Γραφή σε 240 τθεμά ντα περίπου σε 750 τσσιμπά. Ποτές να σικλιόνας αζόμ μπουτ τζενέ ανταλά σο βακερέλα η Γραφή ι Ντεβλέσκε!

  • Σο αβιλό-πες κι Γραφική αλήθεια, αφού μουλό ο Ιησούς Χριστός;

  • Σαρ αρακχλάμ πάλι ι αλήθεια σο ισί κι Αγία Γραφή;