Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΣ ΟΧΤΩ

Σο Ισί η Βασιλεία ι Ντεβλέσκι;

Σο Ισί η Βασιλεία ι Ντεβλέσκι;

1. Καλέ προσευχιάκε κα σικλιάς ακανά;

ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ τζενέ τζανένα ι προσευχή σο βακέρντιβελα Πάτερ Ημών. Ο Ιησούς βακερντάς ανταγιά προσευχή για τι σικλιαρέλ πι μαθητέν σαρ τι προσευχίντιβεν. Καλέ πραγμάσκε προσευχισάλο; Ντα σόσκε ισί ανταγιά προσευχή σημαντική αμένγκε αντιβές;

2. Καλέ τρινέ σημαντικέ πραγματένγκε σικλιαρντάς-αμέν ο Ιησούς τι προσευχίντιβας;

2 Ο Ιησούς βακερντάς: «Αντικάς πρέπει τι προσευχίντιβεν: “Ντάντε σο ισινάν κο ουρανός, τι αγιάντιβελ το ναβ. Τι αβέλ τι βασιλεία. Τι αβέλ οντουβά σο μανγκέσα, σαρ αβέλα-πες κο ουρανός, αντικάς τι αβέλ-πες οπράλ κι πφουβ-ντα”». (Διάβανε Ματθαίος 6:​9-13) Σόσκε σικλιαρντάς-αμέν ο Ιησούς τι προσευχίντιβας ανταλέ τρινέ πραγματένγκε;​—Ντικχ ι Σημείωση 20 κο παλαϊνέ σελίδες.

3. Σο πρέπει τι τζανάς για τη Βασιλεία ι Ντεβλέσκι;

3 Σικλιλάμ ότι ο ναβ ι Ντεβλέσκο ισί Ιεχωβά. Ντα ντικχλάμ καβά ισί ο θέλημας ι Ντεβλέσκο, οντουβά σο μανγκέλα βοβ ι τζενένγκε ντα ι πφουβιάκε. Αλλά σο μανγκέλας τι βακερέλ ο Ιησούς όταν βακερντάς: «Τι αβέλ τι βασιλεία»; Ακανά κα σικλιάς σο ισί η Βασιλεία ι Ντεβλέσκι, σο κα κερέλ ντα σαρ κα αγιάνελ ι Ντεβλέσκο ναβ.

ΣΟ ΙΣΙ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ Ι ΝΤΕΒΛΕΣΚΙ;

4. Σο ισί η Βασιλεία ι Ντεβλέσκι, ντα κον ισί ο Βασιλιάς οντουλέ Βασιλειάτε;

4 Ο Ιεχωβά τσσουντάς εκ κυβέρνηση κο ουρανός ντα τραμπιντάς ι Ιησούς για τι αβέλ Βασιλιάς. Η Γραφή βακερέλα ότι ανταγιά κυβέρνηση ισί η Βασιλεία ι Ντεβλέσκι. Ο Ιησούς ισί «ο Βασιλιάς οντουλένγκο σο κυβερνίνενα σαρ  βασιλιάδες ντα ο Κύριος οντουλένγκο σο κυβερνίνενα σαρ κύριοι». (1 Τιμόθεο 6:​15) Ο Ιησούς μπορίνελα τι κερέλ πιο μπαρό λατσσιπέ σαρέ κατά τζενέ σο κυβερνίνενα, ντα ισί μπουτ πιο ζουρανό λένταρ.

5. Κατάρ κυβερνίνελα η Βασιλεία ι Ντεβλέσκι; Σο κα κυβερνίνελ;

5 Σαράντα ντιβεσά αφού αναστισάλο, ο Ιησούς γκιλό πάλι κο ουρανός. Σοράν, ο Ιεχωβά τσσουντάς-λες τι αβέλ Βασιλιάς κι Βασιλεία. (Πράξεις 2:​33) Η Βασιλεία ι Ντεβλέσκι κα κυβερνίνελ σαρί ι πφουβ κατά ουρανός. (Αποκάλυψη 11:​15) Ακ σόσκε η Γραφή βακερέλα ότι η Βασιλεία ι Ντεβλέσκι ισί εκ “βασιλεία κο ουρανός”.​—2 Τιμόθεο 4:18.

6, 7. Σο κερέλα ι Ιησούς τι αβέλ πιο λατσσό σαρέ κατά τζενέ σο κυβερνίνενα;

6 Η Γραφή βακερέλα ότι ο Ιησούς ισί πιο μπαρό σαρέ κατά τζενέ σο κυβερνίνενα επειδή ισί «ο μόνος σο να μερέλα». (1 Τιμόθεο 6:​16) Σαρέ οντουλά σο κυβερνίνενα μερένα επειδή ισί τζενέ, αλλά ο Ιησούς να κα μερέλ ποτές. Σο-ντα λατσσιπέ κα κερέλ ο Ιησούς αμένγκε κα ατσσόλ για πάντα.

7 Ο προφητείες ι Γραφιάκε βακερένα ότι ο Ιησούς κα αβέλ δίκαιος ντα λατσσό Βασιλιάς: «Οπρά-λέστε κα μπεσέλ ο πνεύμας ι Ιεχωβάσκο, ντα οτθάρ βοβ κα τθερέλ σοφία ντα κα αγαβέλ σαρ ισί μπαγιά ο πράγματα, κα ντελ σοφές συμβουλές ντα κα τθερέλ ζορ, κα τθερέλ γνώση ντα νταρ ι Ιεχωβάσκε· ντα κα ευχαριστίνελ-λες η νταρ ι Ιεχωβάσκε. Για τι κρίνελ, να κα βασίντιβελ οντουλέστε σο ντικχένα λέσκε γιακχά ούτε κα ντελ συμβουλές σάντε οντουλέσαρ σο ασουνένα λέσκε κανά. Αλλά κα κρίνελ οντουλέν σο νανέ σημαντικοί [ή γιαβέρτουλους, ι τσορορέν] με δικαιοσύνη». (Ησαΐας 11:​2-4) Κα μανγκέας τι κυβερνίνελ-τουτ εκ ασακό βασιλιάς;

8. Σαρ τζανάσα ότι ο Ιησούς να κα κυβερνίνελ κορκορό;

8 Ο Ντεβέλ τραμπιντάς μερικέ τζενέν για τι κυβερνίνεν ι Ιησούσαρ κι Βασιλεία σο ισί κο ουρανός. Για παράδειγμας,  ο απόστολος Παύλος βακερντάς κο Τιμόθεος: «Άμα κερντάμ υπομονή, κα κυβερνίνας-ντα μαζί σαρ βασιλιάδες». (2 Τιμόθεο 2:​12) Καζόμ τζενέ κα κυβερνίνεν σαρ βασιλιάδες γιεκ ι Ιησούσαρ;

9. Καζόμ τζενέ κα κυβερνίνεν γιεκ ι Ιησούσαρ; Κάνα αρχισάλο ο Ντεβέλ τι τραμπίνελ-λεν;

9 Σαρ σικλιλάμ κο Κεφάλαιος 7, ο απόστολος Ιωάννης ντικχλάς σε εκ φαντασία ι Ιησούς τι αβέλ Βασιλιάς κο ουρανός μαζί με 144.000 γιαβερά βασιλιάδες. Κον ισί ο 144.000; Ο Ιωάννης εξηγιντάς ότι βον “τθερένα ο ναβ [ι Ιησούσκο] ντα ο ναβ λέσκε Νταντέσκο γραμμέ πουμαρέ τσικατέντε”. Ντα βακερντάς: «Βον ισί σο ακολουθίνενα ι Μπρακές [δηλαδή ι Ιησούς] κάι-ντα τζάλα. Βον κιντιλέ αντράλ κατά τζενέ». (Διάβανε Αποκάλυψη 14:1, 4) Ο 144.000 ισί πιστοί Χριστιανοί σο τραμπιντάς ο Ντεβέλ για τι «αβέν βασιλιάδες ντα [τι] κυβερνίνεν ι πφουβ» γιεκ ι Ιησούσαρ. Όταν μερένα, αναστίντιβενα για τι τζουβντιόν κο ουρανός. (Αποκάλυψη 5:​10) Από αζομάν σο τζουβντιόνας ο απόστολοι, ο Ιεχωβά τραμπίνελα πιστέ Χριστιανόν για τι αβέν βον-ντα κατά 144.000 σο κα κυβερνίνεν σαρ βασιλιάδες.

10. Σόσκε ισί μπουτ λατσσό αμένγκε σο ο Ιεχωβά τσσουντάς ι Ιησούς ντα τους 144.000 τι κυβερνίνεν ι τζενέν;

10 Ο Ιεχωβά ενδιαφερίντιβελα αζόμ μπουτ αμένγκε σο τραμπιντάς τζενέν για τι κυβερνίνεν γιεκ ι Ιησούσαρ. Ο Ιησούς κα αβέλ λατσσό Βασιλιάς επειδή αγαβέλα-αμέν. Τζανέλα σαρ ισί τι αβές τζενό ντα τι τθερές προβλήματα. Ο Παύλος βακερντάς ότι ο Ιησούς τζανέλα σαρ αισθάντιβασα, “αγαβέλα αμαρί στεναχώρια κάνα κεράσα λάθη” ντα «δοκιμασάλο σαρέ κο πράγματα σαρ αμέν». (Εβραίους 4:​15· 5:8) Επίσης, ο 144.000-ντα τζανένα σαρ ισί τι αβές τζενό. Τσσιντιντέ μπουτ επειδή ισινέ ατελείς ντα νασφάλιβενας. Οντουλέσκε, μπορίνασα τι αβάς σίγουροι ότι ο Ιησούς ντα ο 144.000 κα αγαβέν, όχι σάντε σαρ νιωθίνασα, αλλά ο προβλήματα-ντα σο τθεράσα.

 ΣΟ ΚΑ ΚΕΡΕΛ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ Ι ΝΤΕΒΛΕΣΚΙ;

11. Σόσκε σικλιαρντάς ο Ιησούς πι μαθητέν τι προσευχίντιβεν τι αβέλ ο θέλημας ι Ντεβλέσκο κο ουρανός;

11 Ο Ιησούς σικλιαρντάς πι μαθητέν τι προσευχίντιβεν τι αβέλ ο θέλημας ι Ντεβλέσκο κο ουρανός. Σόσκε; Κο Κεφάλαιος 3 σικλιλάμ ότι ο Σατανάς ο Διάβολος γκιλό κόντρα κο Ιεχωβά. Μετά ανταλέσταρ, ο Ιεχωβά μουκχλάς λες ντα ι γκεραλέ αγγελόν, ή γιαβέρτουλους ι δαιμονέν, τι μπεσέν κο ουρανός για μπουτ μπρεσά. Άρα, να κερένας ο θέλημας ι Ντεβλέσκο σαρέ οντουλά σο ισινέ κο ουρανός. Κο Κεφάλαιος 10, κα σικλιάς πιο μπουτ ι Μπενγκέσκε ντα ι δαιμονένγκε.

12. Καλέ ντουέ σημαντικέ πραγματένγκε βακερέλα ο εδάφιος Αποκάλυψη 12:10;

12 Η Γραφή βακερέλα ότι ο Ιησούς κα αβέλας Βασιλιάς κι Βασιλεία κι Ντεβλέσκι ντα μετά από χάνικ καιρός κα κερέλας τζένγκι ι Μπενγκέσαρ. (Διάβανε Αποκάλυψη 12:​7-10) Ο εδάφιος 10 βακερέλα ντούι μπουτ σημαντικά πράγματα. Η Βασιλεία ι Ντεβλέσκι αρχίνελα τι κυβερνίνελ ντα ο Ιησούς Χριστός ισί Βασιλιάς οντουλέ Βασιλειάτε. Επίσης, ο Μπενγκ φουρτίντιβελα κατά ουρανός τελέ κι πφουβ. Πιο τελέ κα σικλιάς ότι ανταλά πράγματα αβιλέ-πες.

13. Σο αβιλό-πες κο ουρανός όταν ο Ιησούς παλντιντάς ι Μπενγκές;

13 Η Γραφή σικαβέλα καζόμ χαρά τθερένας ο πιστοί άγγελοι όταν ο Ιησούς παλντιντάς ι Μπενγκές ντα λέσκε δαιμονέν κατά ουρανός. Διαβάνασα: «Τι χαιρίνελ μπουτ ο ουρανός ντα οντουλά σο μπεσένα λέστε!» (Αποκάλυψη 12:​12) Ακανά οντουλά σο ισί κο ουρανός τθερένα ειρήνη ντα ισί ενωμέ επειδή σαρέ κερένα ο θέλημας ι Ντεβλέσκο.

Από αζομάν σο ο Σατανάς ντα λέσκε δαίμονες φουρτίντιλε κατά ουρανός, υπαρχίντιβενα πιο μπουτ βάσανα κι πφουβ. Ανταλά βάσανα μπουτ σουγκό κα τελειώνεν

14. Σο αβιλό-πες κι πφουβ επειδή ο Μπενγκ παλντίντιλο κατά ουρανός;

14 Αλλά η ζωή κι πφουβ ισί μπουτ διαφορετική. Ο τζενέ τθερένα μπαρέ προβλήματα «επειδή ο Διάβολος γουλίστιλο  . . . ντα ισί μπουτ χολιαμέ, σόσκε τζανέλα ότι τθερέλα χάνικ χρόνος ανγκλά-πέστε». (Αποκάλυψη 12:​12) Ο Μπενγκ ισί πφερντό χολί. Παλντίντιλο κατά ουρανός ντα τζανέλα ότι κα καταστραφίντιβελ μπουτ σουγκό. Κερέλα σο νακχέλα λέσκε βαστέσταρ για τι ανέλ προβλήματα, ντουκχ ντα βάσανα σαρέ κο τζενέ.

15. Σο σκοπός τθερέλα ο Ντεβέλ ι πφουβιάκε;

15 Όμως, ο σκοπός σο τθερέλα ο Ντεβέλ ι πφουβιάκε να αλλαξάλο. Μανγκέλα τι τζουβντιόν τέλεια τζενέ για πάντα κο Παράδεισος κι πφουβ. (Ψαλμός 37:​29) Σαρ κα κερέλ-λες ανταβά η Βασιλεία ι Ντεβλέσκι;

16, 17. Σο βακερέλα αμένγκε ο εδάφιος Δανιήλ 2:​44 ι Ντεβλέσκε Βασιλειάκε;

16 Η προφητεία σο ισί κο εδάφιος Δανιήλ 2:​44 βακερέλα: «Κο ντιβεσά σο κα κυβερνίνεν οντουλά βασιλιάδες, ο Ντεβέλ σο ισί κο ουρανός κα τσσουβέλ εκ βασιλεία σο ποτές να κα καταστραφίντιβελ. Ντα η βασιλεία οντιά να κα νακχέλ γιαβερέ λαόστε. Κα εξαφανίνελ ντα κα τσσουβέλ τέλος σαρέ ανταλέ βασιλειέντε ντα βόι κα ατσσόλ για πάντα». Σο σικλιαρέλα-αμέν ι Ντεβλέσκε Βασιλειάκε ανταγιά προφητεία;

17 Πρώτον, βακερέλα αμένγκε ότι η Βασιλεία ι Ντεβλέσκι κα αρχίνελας τι κυβερνίνελ “κο ντιβεσά σο κα κυβερνίνενας οντουλά βασιλιάδες”. Ανταβά μανγκέλα τι βακερέλ ότι κα υπαρχίντιβενας γιαβερά-ντα κυβερνήσεις κι πφουβ όταν κα αρχίνελας τι κυβερνίνελ η Βασιλεία. Δεύτερον, βακερέλα αμένγκε ότι η Βασιλεία ι Ντεβλέσκι κα ατσσόλας για πάντα ντα καέκ γιαβέρ κυβέρνηση να κα λέλας λάκι θέση. Ντα τρίτον, η Βασιλεία ι Ντεβλέσκι κα κερέλας τζένγκι με το κυβερνήσεις ανταλέ ντουνιάσκε. Η Βασιλεία κα νικίνελας ντα σάντε βόι κα κυβερνίνελας οπράλ κι πφουβ. Όταν κα αβέλ-πες ανταβά, ο τζενέ κα τθερέν ι πιο λατσσί κυβέρνηση σο κα μπορίνενας τι τθερέν ποτές.

18. Σαρ βακέρντιβελα ο τζένγκι σο κα κερέλ η Βασιλεία ι Ντεβλέσκι με το κυβερνήσεις ανταλέ ντουνιάσκε;

 18 Σο κα αβέλ-πες χάνικ πριν τι αρχίνελ η Βασιλεία ι Ντεβλέσκι τι κερέλ τζένγκι με το βασιλείες ανταλέ ντουνιάσκε; Πριν τι αβέλ ο τζένγκι, σο βακέρντιβελα Αρμαγεδδώνας, ο δαίμονες κα χουχαβέν “ι βασιλιαδέν σο ισί σαρί κι πφουβ, για τι γκίντεν-λεν κο τζένγκι σο κα αβέλ-πες κο μπαρό ντιβές κι Ντεβλέσκο, σο τθερέλα ι ζορ τι κερέλ-λεν σαρέ”. Βα, ο βασιλιάδες ανταλέ ντουνιάσκε κα πολεμίνεν με τη Βασιλεία ι Ντεβλέσκι.​—Αποκάλυψη 16:​14, 16· ντικχ ι Σημείωση 10 κο παλαϊνέ σελίδες.

19, 20. Σόσκε χρειαζίντιβασα τι κυβερνίνελ η Βασιλεία ι Ντεβλέσκι κι πφουβ;

19 Σόσκε χρειαζίντιβασα ι Βασιλεία ι Ντεβλέσκι; Υπαρχίντιβενα μπουτ λόγοι, αλλά κα βακεράς τριν ντανέ. Πρώτον, ισινάμ ατελείς, ντα οτθάρ νασφάλιβασα ντα μεράσα. Αλλά η Γραφή βακερέλα ότι, όταν κα κυβερνίνελ η Βασιλεία ι Ντεβλέσκι, κα τζουβντιάς για πάντα. Ο εδάφιος Ιωάννης 3:​16 βακερέλα: «Ο Ντεβέλ μανγκλάς αζόμ μπουτ ι ντουνιάς, σο ντινάς πι μοναδικέ Τσσαβές, για μα τι καταστραφίντιβελ οντουβά σο σικαβέλα πίστη λέστε, αλλά τι τθερέλ ζωή για πάντα».

20 Εκ δεύτερος λόγος σο χρειαζίντιβασα ι Βασιλεία ι Ντεβλέσκι ισί ότι παντού ντικχάσα τι υπαρχίντιβεν πφιρνέ τζενέ. Μπουτ τζενέ χουχαβένα ι γιαβερέν ντα κερένα λουμνικανέ πράγματα. Αμέν να μπορίνασα τι σταματίνας-λεν τι κερέν ανταλά πράγματα. Αλλά επειδή να μανγκένα τι αλλάνεν, ο Ντεβέλ κα καταστραφίνελ-λεν κο Αρμαγεδδώνας. (Διάβανε Ψαλμός 37:​10) Εκ τρίτος λόγος σο χρειαζίντιβασα ι Βασιλεία ι Ντεβλέσκι ισί ότι ι τζενένγκε κυβερνήσεις να μπορίνενα τι ντεν λύση κο προβλήματα κι ντουνιάσκε ντα ισί γκεραλέ. Να μανγκένα τι βοηθίνεν ι τζενέν τι ασουνέν ι Ντεβλές. Η Γραφή βακερέλα ότι «ο τζενέ σο κυβερνίνενα ι τζενέν ανένα λένγκε προβλήματα».​—Εκκλησιαστής 8:9.

21. Σο κα κερέλ η Βασιλεία για τι αβέλ ο θέλημας ι Ντεβλέσκο κι πφουβ;

 21 Μετά κατά Αρμαγεδδώνας, η Βασιλεία ι Ντεβλέσκι κα κερέλ τι αβέλ ο θέλημας ι Ντεβλέσκο κι πφουβ. Για παράδειγμας, κα νασκιαρέλ ι Μπενγκές ντα λέσκε δαιμονέν. (Αποκάλυψη 20:​1-3) Τελικά, καέκ να κα νασφάλιβελ ούτε κα μερέλ. Επειδή ο Ιησούς ντινάς πι ζωή σαρ λύτρος, σαρέ ο πιστά τζενέ κα μπορίνεν τι τζουβντιόν για πάντα κο Παράδεισος. (Αποκάλυψη 22:​1-3) Η Βασιλεία κα αγιάνελ ι Ντεβλέσκο ναβ. Σο μανγκέλα τι βακερέλ ανταβά; Μανγκέλα τι βακερέλ ότι, όταν η κυβέρνηση ι Ντεβλέσκι κα κυβερνίνελ ι πφουβ, σαρέ ο τζενέ κα ντεν δόξα κι Ιεχωβάσκο ναβ.​—Ντικχ ι Σημείωση 21 κο παλαϊνέ σελίδες.

ΚΑΝΑ ΑΒΙΛΟ ΒΑΣΙΛΙΑΣ Ο ΙΗΣΟΥΣ;

22. Σαρ τζανάσα ότι ο Ιησούς να αβιλό Βασιλιάς όταν ισινέ κι πφουβ ή αμέσως αφού αναστισάλο;

22 Ο Ιησούς σικλιαρντάς πι μαθητέν τι προσευχίντιβεν: «Τι αβέλ τι βασιλεία». Άρα, αγαντέ ότι η κυβέρνηση ι Ντεβλέσκι κα αβέλας κο μέλλον. Ο Ιεχωβά κα τσσουβέλας πρώτα πι κυβέρνηση ντα κα κερέλας ι Ιησούς Βασιλιάς. Αβιλό ο Ιησούς αμέσως Βασιλιάς όταν γκιλό κο ουρανός; Όχι, έπρεπε τι μπεκλεντίνελ. Χάνικ καιρός αφού αναστισάλο ο Ιησούς, ο Πέτρος αλλά εμ ο Παύλος-ντα σικαντέ-λες ανταβά όταν βακερντέ ότι η προφητεία σο ισί κο εδάφιος  Ψαλμός 110:1 τθερέλα τι κερέλ ι Ιησούσαρ. Οντουλέ προφητειάτε ο Ιεχωβά βακερέλα: «Μπες κο δεξιά μάνταρ μέχρι τι τσσουβάβ τι ντουσμανίν τελάλ τι πιντρένταρ». (Πράξεις 2:​32-35· Εβραίους 10:​12, 13) Καμπόρ καιρός έπρεπε τι μπεκλεντίνελ ο Ιησούς μέχρι τι κερέλ-λες Βασιλιάς ο Ιεχωβά;

Η Βασιλεία ι Ντεβλέσκι κα κερέλ τι αβέλ ο θέλημας ι Ντεβλέσκο κι πφουβ

23. (α) Κάνα αρχισάλο ο Ιησούς τι κυβερνίνελ σαρ Βασιλιάς κι Βασιλεία κι Ντεβλέσκι; (β) Σο κα σικλιάς κο γιαβέρ κεφάλαιος;

23 Μπουτ μπρεσά πριν κατά 1914, κάποιοι Χριστιανοί σο μανγκένας τι αρακχέν ι αλήθεια αγαντέ ότι οντουβά μπρες κα αβέλας σημαντικός, σόσκε αζομάν κα νικιόνας μπαγιά μπουτ προφητείες ι Γραφιάκε. Ο πράγματα σο αβένα-πες σαρί κι πφουβ κατά 1914 σικαβένα ότι οντουβά σο βακερντέας ισινέ σωστός. Ο Ιησούς αρχισάλο τι κυβερνίνελ σαρ Βασιλιάς οντουβά μπρες. (Ψαλμός 110:2) Χάνικ πιο σοράν, ο Μπενγκ φουρτίντιλο τελέ κι πφουβ, ντα ακανά «τθερέλα χάνικ χρόνος ανγκλά-πέστε». (Αποκάλυψη 12:​12) Κι Γραφή οντουβά «χάνικ χρόνος» βακέρντιβελα «τελευταία ντιβεσά». Κο γιαβέρ κεφάλαιος, κα ντικχάς πιο μπουτ πράγματα σο σικαβένα ότι τζουβντιάσα οντουλέ ντιβεσέντε. Κα σικλιάς επίσης ότι ατζεχάνικ η Βασιλεία ι Ντεβλέσκι κα κερέλ τι αβέλ ο θέλημας ι Ντεβλέσκο κι πφουβ.​—Ντικχ ι Σημείωση 22 κο παλαϊνέ σελίδες.