Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΣ ΕΦΤΑ

Κα Αβέλ Ανάσταση!

Κα Αβέλ Ανάσταση!

1-3. Καλέ φυλακιάτε ισινάμ πφαντέ σαρέ, ντα σαρ κα ελευθερώνελ-αμέν ο Ιεχωβά;

ΣΚΕΦΤΙΝΕ ότι δικαντέ-τουτ τι νακχές σαρέ το μπρεσά αντρέ κι φυλακή για εκ έγκλημας σο να κερντάν. Τζανέσα ότι να κα νικιός ποτές οτθάρ αντράλ. Να τθερέσα καέκ ελπίδα για το μέλλον ντα να μπορίνεσα τι κερές κάτι ανταλέσκε. Αλλά οτθέ σο χασαρντάν σαρέ το ελπίδες, λέσα αμπέρι ότι εκ τζενό μπορίνελα τι ελευθερώνελ-τουτ ντα ντινάς πο λάφι ότι κα βοηθίνελ-τουτ! Σαρ κα αισθάντιβεας;

2 Ο μεριπέ μοιάζελα με φυλακή ντα σαρέ ισινάμ πφαντέ οντουλέ φυλακιάτε. Σο-ντα τι κεράς, ναστί νασάσα οτθάρ. Αλλά ο Ιεχωβά τθερέλα ι ζορ τι ελευθερώνελ-αμέν κατά μεριπέ. Ντα ντινάς πο λάφι ότι «ο τελευταίος ντουσμάνι, ο μεριπέ, κα χασάρντιβελ».​—1 Κορινθίους 15:26.

3 Σκέφτινε σο σουκάρ κα αισθάντιβες όταν να κα χρειαζίντιβελ τι ανησυχίνες ότι κα μερές! Αλλά ο Ιεχωβά να κα νασκιαρέλ σάντε ο μεριπέ. Κα ανέλ πάλι κι ζωή οντουλέν σο ισί ήδη μουλέ. Σκέφτινε σο μανγκέλα τι βακερέλ ανταβά τούκε. Βοβ ντέλα πο λάφι ότι οντουλά σο «ναστί νασένα κατά μεριπέ» κα τζουβντιόν πάλι. (Ησαΐας 26:​19) Ανταβά βακέρντιβελα κι Αγία Γραφή «ανάσταση».

ΟΤΑΝ ΜΕΡΕΛΑ ΕΚ ΤΖΕΝΟ ΣΟ ΜΑΝΓΚΑΣΑ-ΛΕΣ

4. (α) Όταν εκ τζενό αμαρέ φαμιλιάταρ ή εκ αμάλ μερέλα, σο μπορίνελα τι παρηγορίνελ-αμέν; (β) Κον ισινέ κάποια λατσσέ αμαλά ι Ιησούσκε;

4 Όταν εκ τζενό αμαρέ φαμιλιάταρ ή εκ λατσσό αμάλ μερέλα, τθεράσα μπουτ ντουκχ ντα λύπη. Νιωθίνασα ότι  να τθεράσα βοήθεια. Ναστί κεράσα τίποτα για τι ανάς οντουλέ τζενές πάλι κι ζωή. Αλλά η Γραφή παρηγορίνελα-αμέν. (Διάβανε 2 Κορινθίους 1:3, 4) Για τι σκεφτίνας εκ παράδειγμας σο σικαβέλα καζόμ μανγκένα ο Ιεχωβά ντα ο Ιησούς τι ανέν αμαρέ αγαπημέ τζενέν πάλι κι ζωή. Όταν ο Ιησούς ισινέ κι πφουβ, τζάλας μπουτ φαρ κο κχερ κι Λαζαρόσκο ντα λέσκε πφενίνγκο, κι Μαρθάκο ντα κι Μαριάκο. Ο τριν-ντα ισινέ λατσσέ αμαλά ι Ιησούσκε. Η Γραφή βακερέλα: «Ο Ιησούς μανγκέλας ι Μαρθά ντα λάκε πφενιά ντα ι Λαζαρός». Εκ ντιβές, όμως, ο Λάζαρος μουλό.​—Ιωάννης 11:​3-5.

5, 6. (α) Σο κερντάς ο Ιησούς κάνα ντικχλάς καζόμ λυπημέ ισινέ η φαμιλί ι Λαζαρόσκι ντα λέσκε αμαλά; (β) Σόσκε λάσα παρηγοριά όταν τζανάσα σαρ νιωθίνελας ο Ιησούς ι μεριμάσκε;

5 Ο Ιησούς γκιλό τι παρηγορίνελ ι Μαρθά ντα ι Μαριά. Όταν η Μάρθα ασουντάς ότι αβέλας ο Ιησούς, νικίστιλι αβρί κατά πόλη για τι συναντίνελ-λες. Χαιρισάλι σο ντικχλάς ι Ιησούς, αλλά βακερντάς λέσκε: «Άμα ισινάνας ατθέ, μο πφραλ να κα μερέλας». Η Μάρθα σκεφτιντάς ότι ο Ιησούς αργισάλοας μπουτ. Σοράν ο Ιησούς ντικχλάς λάκε πφενιά, ι Μαριά, τι ροβέλ. Επειδή ντικχλάς ότι ισινέ λυπημέ, ντουκχασάλο μπουτ ντα ροντάς. (Ιωάννης 11:​21, 33, 35) Αγαντάς ι μπαρί ντουκχ σο ανέλα ο μεριπέ εκχέ τζενέσκο σο μανγκάσα-λες.

6 Λάσα παρηγοριά όταν τζανάσα ότι ο Ιησούς νιωθίνελα σαρ νιωθίνασα αμέν-ντα ι μεριμάσκε. Ντα ο Ιησούς μοιάζελα πι Νταντέστε. (Ιωάννης 14:9) Ο Ιεχωβά τθερέλα ι ζορ τι νασκιαρέλ ο μεριπέ για πάντα, ντα κα κερέλ-λες ανταβά μπουτ σουγκό.

«ΛΑΖΑΡΕ, ΕΛΑ ΑΒΡΙ!»

7, 8. Σόσκε να μανγκέλας η Μάρθα τι ταρτίνεν ο μπαρ σο ισινέ ανγκλάλ κο μεζάρι κι Λαζαρόσκο, αλλά σο κερντάς ο Ιησούς;

7 Όταν ο Ιησούς γκιλό κο μεζάρι σο τσσουντέας ο σώμας  ι Λαζαρόσκο, ο μεζάρι, σο ισινέ εκ σπηλιά, ισινέ πφαντό εκχέ μπαρέ μπαρέσαρ. Ο Ιησούς βακερντάς: «Ταρτίνεν ο μπαρ». Αλλά η Μάρθα να μανγκέλας τι κερέν-λες ανταβά. Ο σώμας ι Λαζαρόσκο ισινέ κο μεζάρι σταρ ντιβεσά. (Ιωάννης 11:​39) Να τζανέλας σο μανγκέλας τι κερέλ ο Ιησούς για τι βοηθίνελ λάκε πφραλές.

Σκέφτινε σο μπαρί χαρά τθερένας η φαμιλί ντα ο αμαλά ι Λαζαρόσκε όταν αναστισάλο!​—Ιωάννης 11:​38-44

8 Ο Ιησούς βακερντάς κο Λάζαρος: «Έλα αβρί!» Οντουβά σο ντικχλέ σοράν η Μάρθα ντα η Μαρία να μπορίνενας τι πακιάν-λες. «Ο τζενό σο πριν ισινέ μουλό νικίστιλο αβρί ντα λέσκε τσανγκά [ντα] λέσκε βαστά . . . ισινέ πφαντέ κοτορέντζαρ». (Ιωάννης 11:​43, 44) Ο Λάζαρος τζουβντιλό! Ισινέ πάλι πι φαμιλιάσαρ ντα πι αμαλέντζαρ. Μπορίνενας τι ασταρέν-λες, τι ακουμπίνεν-λες ντα τι κερέν λέσαρ λάφι. Σο μπαρό θαύμας! Ο Ιησούς αναστιντάας ι Λαζαρός.

«ΧΟΥΡΝΤΙΕ, ΒΑΚΕΡΑΒΑ ΤΟΥΚΕ: ΙΣΤΙ!»

9, 10. (α) Κον ντινάς κο Ιησούς ι ζορ τι αναστίνελ τζενέν; (β) Σόσκε οντουλά σο βακερέλα η Αγία Γραφή για το αναστάσεις ισί μπουτ σημαντικά αμένγκε;

9 Μήπως ο Ιησούς τζουβντιαρέλας ι τζενέν πιρέ ζοριάσαρ; Όχι. Πριν τι τζουβντιαρέλ ι Λαζαρός, ο Ιησούς κερντάς προσευχή κο Ιεχωβά ντα ο Ιεχωβά ντινάς-λες ι ζορ τι αναστίνελ-λες. (Διάβανε Ιωάννης 11:​41, 42) Ο Λάζαρος να ισινέ ο μόνος τζενό σο αναστισάλο. Η Γραφή βακερέλα αμένγκε εκχέ χουρντέ τσσαγιάκε σο ισινέ 12 μπρεσένγκι ντα σο νασφάλιλιας μπουτ. Λάκο ντατ, ο Ιάειρος, ισινέ απελπισμέ ντα μολιντάς ι Ιησούς τι κερέλ-λα λατσσές. Ο Ιάειρος να τθερέλας γιαβερέ τσσαβέν. Ενώ κερέλας λάφι ι Ιησούσαρ, μερικά μουρσά αβιλέ ντα βακερντέ: «Τι τσσάι μουλί! Σόσκε τι ενοχλίνες ι δασκαλός;» Αλλά ο Ιησούς βακερντάς κο Ιάειρος: «Μα ντάρα, σάντε τθερ πίστη, ντα κα σώντιβελ». Σοράν γκιλό λέσκε κχερέστε. Όταν ερεσλέ κο κχερ, ο  Ιησούς ντικχλάς ντα ασουντάς ι τζενέν σο ροβένας. Ο Ιησούς βακερντάς λένγκε: «Μα ροβέν, σόσκε να μουλί αλλά σοβέλα». Ο ντατ ι χουρντιάκο ντα λάκι ντάι σκεφτίνενας σο μανγκέλας τι βακερέλ ο Ιησούς ανταλέ λαφίντζαρ. Ο Ιησούς βακερντάς τι νασέν σαρέ ντα λιντάς ι νταντές ντα ι νταγιά αντρέ κο δωμάτιος οτθέ σο ισινέ η χουρντί τσσάι. Ο Ιησούς ασταρντάς-λα κατά βας ντα βακερντάς λάκε: «Χουρντίε, βακεράβα τούκε: Ίστι!» Σκέφτινε σο μπαρί χαρά λιντέ ο ντατ ντα η ντάι όταν λένγκι τσσάι ιστίντιλι αμέσως ντα αρχισάλι τι πφιρέλ! Ο Ιησούς αναστιντάας λένγκε τσσαγιά. (Μάρκος 5:​22-24, 35-42· Λουκάς 8:​49-56) Μετά ανταλέσταρ, όταν κα ντικχένας πουμαρέ χουρντέ τσσαγιά, κα ντένας-πες γκοντί σο κερντάας λένγκε ο Ιεχωβά ι ζοριάσαρ σο ντινάς κο Ιησούς. *

10 Ο τζενέ σο αναστισάλε κατά Ιησούς πιο σοράν ξαναμουλέ. Αλλά οντουλά σο διαβάνασα οντουλέ τζενένγκε ισί μπουτ σημαντικά σόσκε ντένα-αμέν αληθινή ελπίδα. Ο Ιεχωβά μανγκέλα τι αναστίνελ ι τζενέν ντα κα κερέλ-λες ανταβά.

ΣΟ ΣΙΚΛΙΑΣΑ ΟΝΤΟΥΛΕΝΤΑΡ ΣΟ ΒΑΚΕΡΕΛΑ Η ΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ο απόστολος Πέτρος τζουβντιαρντάς εκχέ τζουβλιά σο βακερένας λάκε Δορκάς. ​—Πράξεις 9:​36-42

Ο Ηλίας τζουβντιαρντάς εκχέ τσσαβές σο η ντάι λέσκι ισινέ χήρα.​—1 Βασιλέων 17:​17-24

11. Σο σικλιαρέλα-αμέν ι Λαζαρόσκε ο εδάφιος Εκκλησιαστής 9:5;

11 Η Αγία Γραφή βακερέλα ξεκάθαρα ότι «ο μουλέ να τζανένα τίποτα». Ανταβά αβιλό-πες ι Λαζαρόσαρ-ντα. (Εκκλησιαστής 9:5) Σαρ βακερντάς ο Ιησούς, ο Λάζαρος ισινέ σαρ τι σοβέλας. (Ιωάννης 11:​11) Καζόμ ισινέ κο μεζάρι, ο Λάζαρος να τζανέλας «τίποτα».

12. Σαρ τζανάσα ότι ο Λάζαρος αναστισάλο μπαγιά;

 12 Όταν ο Ιησούς τζουβντιαρντάς ι Λαζαρός, ισινέ μπουτ τζενέ ανγκλάλ. Ατζέ-ντα ο ντουσμάνια ι Ιησούσκε τζανένας ότι κερντάας οντουβά θαύμας. Ο Λάζαρος ισινέ τζουβντό, ντα ανταβά σικαβέλας ότι αναστισάλοας μπαγιά. (Ιωάννης 11:​47) Επίσης, μπουτ τζενέ τζάνας τι ντικχέν ι Λαζαρός, ντα ανταβά κερέλας-λεν τι πακιάν ότι ο Ντεβέλ μπουτσσαντάας ι Ιησούς. Ανταβά να μπεϊντιντέ-λες ο ντουσμάνια ι Ιησούσκε, ντα οτθάρ σκεφτίνενας σαρ τι μουνταρέν εμ ι Ιησούς εμ ι Λαζαρός.​—Ιωάννης 11:​53· 12:​9-11.

13. Σαρ μπορίνασα τι αβάς σίγουροι ότι ο Ιεχωβά κα αναστίνελ ι μουλέν;

13 Ο Ιησούς βακερντάς ότι «σαρέ οντουλά σο ισί κο μεζάρια» κα αναστίντιβεν. (Ιωάννης 5:​28) Σαρέ οντουλά τζενέ σο τθερέλα-λεν ο Ιεχωβά πι γκοντιάτε κα τζουβντιόν πάλι. Αλλά για τι αναστίνελ ο Ιεχωβά εκχέ τζενές, πρέπει τι ντελ-πες γκοντί σαρέ ο πράγματα σο τθερένα τι κερέν οντουλέ τζενέσαρ. Μπορίνελα μπαγιά τι κερέλ-λες ανταβά; Υπαρχίντιβενα δισεκατομμύρια τσεργανιά κο ουρανός. Η Γραφή βακερέλα ότι ο Ιεχωβά τζανέλα ο ναβ σο τθερέλα η κάθε εκ τσεργάν ξεχωριστά. (Διάβανε Ησαΐας 40:​26) Αφού μπορίνελα τι ντελ-πες γκοντί σαρέ οντουλά ναβά, σίγουρα μπορίνελα τι ντελ-πες γκοντί σαρέ οντουλέ τζενέν σο κα ανέλ πάλι κι ζωή. Ατζέκ πιο σημαντικός ισί ότι ο Ιεχωβά κερντάς σαρέ ο πράγματα, οτθάρ τζανάσα ότι τθερέλα ι ζορ τι ανέλ ι τζενέν πάλι κι ζωή.

14, 15. Σο σικλιαρένα-αμέν για την ανάσταση ο λάφια σο βακερντάς ο Ιώβ;

14 Ο Ιώβ, σο ισινέ εκ πιστός τζενό, πακιάλας ότι ο μουλέ κα αναστίντιβεν. Πουτσλάς: «Άμα εκ τζενό μουλό, μπορίνελα τι τζουβντιόλ πάλι;» Σοράν βακερντάς κο Ιεχωβά: «Κα ντες βίκος ντα με κα απαντίναβ τούκε. Κα μπεσές σαρ σαρ οντουλέσκε σο κερντάν τι βαστέντζαρ».  Βα, ο Ιώβ τζανέλας ότι ο Ιεχωβά μπεκλεντίνελα σαρ σαρ τι αβέλ ο ντιβές σο κα αναστίνελ ι μουλέν.​—Ιώβ 14:​13-15.

15 Σαρ κερέλα-τουτ τι αισθάντιβες η ελπίδα της ανάστασης; Μπορεί τι σκεφτίνεσα: “Σο κα αβέλ-πες μι φαμιλιάσαρ ντα μι αμαλέντζαρ σο μουλέ; Κα αναστίντιβεν βον-ντα;” Λάσα μπαρί παρηγοριά όταν σκεφτίνασα ότι ο Ιεχωβά μανγκέλα μπαγιά τι ανέλ πάλι κι ζωή ι μουλέν. Αλλά καλά τζενέ κα αναστίντιβεν ντα κατέ κα τζουβντιόν; Για τι ντικχάς σο βακερέλα η Αγία Γραφή.

“ΚΑ ΑΣΟΥΝΕΝ ΛΕΣΚΙ ΦΩΝΗ ΝΤΑ ΚΑ ΝΙΚΙΟΝ”

16. Σαρ κα αβέλ η ζωή οντουλέ τζενένγκι σο κα αναστίντιβεν κι πφουβ;

16 Κο πουρανέ μπρεσά, οντουλά σο αναστισάλε ισινέ πάλι πουμαρέ φαμιλιάσαρ ντα πουμαρέ αμαλέντζαρ ατθέ κι πφουβ. Ανταβά κα αβέλ-πες κο μέλλον-ντα, αλλά κα αβέλ μπουτ πιο σουκάρ. Σόσκε; Επειδή οντουλά σο κα αναστίντιβεν κι πφουβ κα τθερέν ι ευκαιρία τι τζουβντιόν για πάντα χωρίς τι μερέν πάλι. Ντα κα τζουβντιόν σε εκ μπουτ διαφορετικός ντουνιάς ανταλέσταρ σο τζουβντιάσα αμέν αντιβές. Να κα υπαρχίντιβεν τζένγκια, μουνταρίματα ντα νασφαλίματα.

17. Καλά τζενέ κα αναστίντιβεν;

17 Καλά τζενέ κα αναστίντιβεν; Ο Ιησούς βακερντάς ότι «κα ασουνέν λέσκι φωνή . . . σαρέ οντουλά σο ισί κο μεζάρια [ντα] κα νικιόν». (Ιωάννης 5:​28, 29) Επίσης, ο εδάφιος Αποκάλυψη 20:​13 βακερέλα αμένγκε: «Η ντεριάβ ντινάς ι μουλέν σο ισινέ λάτε, ντα ο μεριπέ ντα ο Άδης ντινέ ι μουλέν σο ισινέ λέντε». Βα, δισεκατομμύρια τζενέ κα τζουβντιόν πάλι. Ο απόστολος Παύλος βακερντάς επίσης ότι κα αναστίντιβεν «εμ οντουλά σο ισί δίκαιοι εμ οντουλά σο νανέ». (Διάβανε Πράξεις 24:​15) Σο μανγκέλα τι βακερέλ ανταβά;

Κο Παράδεισος, ο μουλέ κα τζουβντιόν ντα κα αβέν πάλι γιεκ πουμαρέ τζενέντζαρ

18. Καλά τζενέ ισί ο «δίκαιοι» σο κα αναστίντιβεν;

 18 Ο «δίκαιοι» ισί ο πιστοί υπηρέτες ι Ιεχωβάσκε σο τζουβντιόνας πριν τι αβέλ ο Ιησούς κι πφουβ. Ο Νώε, ο Αβραάμ, η Σάρρα, ο Μωυσής, η Ρουθ ντα η Εσθήρ ισί μερικά τζενέ σο κα αναστίντιβεν για τι τζουβντιόν ατθέ κι πφουβ. Μπορίνεσα τι διαβάνες ασακέ πιστέ μουρσένγκε ντα τζουβλίνγκε κι επιστολή κο Εβραίους, κο κεφάλαιος 11. Όμως, σο κα αβέλ-πες ι Ιεχωβάσκε πιστέ υπηρετόντζαρ  σο μουλέ αμαρέ ντιβεσέντε; Ισί βον-ντα «δίκαιοι», ντα οτθάρ κα αναστίντιβεν.

19. Καλά τζενέ ισί οντουλά σο “νανέ δίκαιοι”; Καγιά ευκαιρία κα ντελ-λεν ο Ιεχωβά;

19 Οντουλά σο “νανέ δίκαιοι” ισί ο δισεκατομμύρια τζενέ σο να τθερένας ι ευκαιρία τι σικλιόν ι Ιεχωβάσκε. Παρόλο σο μουλέ, ο Ιεχωβά να μπισταρντάς-λεν. Κα αναστίνελ-λεν, ντα κα τθερέν ι ευκαιρία τι σικλιόν λέσκε ντα τι υπηρετίνεν-λες.

20. Σόσκε να κα αναστίντιβεν σαρέ;

20 Μανγκέλα, όμως, τι βακερέλ ανταβά ότι κάθε τζενό σο μουλό κα αναστίντιβελ; Όχι. Ο Ιησούς βακερντάς ότι μερικά τζενέ να κα τθερένας ι ευκαιρία τι τζουβντιόν πάλι. (Λουκάς 12:5) Κον κα αποφασίνελ άμα εκ τζενό κα αναστίντιβελ ή όχι; Ο Ιεχωβά ισί ο τελικός Κριτής, αλλά ντινάς επίσης κο Ιησούς ο δικαίωμας «τι κρίνελ ι τζουβντέν ντα ι μουλέν». (Πράξεις 10:​42) Κον ισί πφιρνό ντα να μανγκέλα τι αλλάνελ να κα αναστίντιβελ.​—Ντικχ ι Σημείωση 19 κο παλαϊνέ σελίδες.

ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΟ ΟΥΡΑΝΟΣ

21, 22. (α) Σο βακερέλα η Γραφή για την ανάσταση σο κα αβέλ κο ουρανός; (β) Κον ισινέ ο πρώτος σο αναστισάλο για τι τζουβντιόλ κο ουρανός;

21 Η Γραφή βακερέλα αμένγκε ότι μερικά τζενέ κα τζουβντιόν κο ουρανός. Όταν κάποιος αναστίντιβελα κο ουρανός, να τθερέλα τζενέσκο σώμας. Αναστίντιβελα για τι τζουβντιόλ κο ουρανός με πνευματικός σώμας.

22 Ο πρώτος σο τθερέλας ασακί ανάσταση ισινέ ο Ιησούς. (Ιωάννης 3:​13) Τριν ντιβεσά αφού μουνταρντέ-λες, ο Ιεχωβά αναστιντάς-λες. (Ψαλμός 16:​10· Πράξεις 13:​34, 35) Ο Ιησούς να αναστισάλο για τι τζουβντιόλ σαρ τζενό. Ο απόστολος Πέτρος βακερέλα ότι ι Ιησούς «μουνταρντέ-λες σαρ τζενό, αλλά αναστισάλο σαρ  πνεύμας». (1 Πέτρου 3:​18) Ο Ιησούς αβιλό πάλι κι ζωή σαρ εκ μπουτ ζουρανό άγγελος! (1 Κορινθίους 15:​3-6) Αλλά η Γραφή βακερέλα ότι να κα αναστίντιβελας σάντε βοβ αντικάς.

23, 24. Καβά ισί ο «χουρντό ποίμνιος» σο βακερντάς ο Ιησούς, ντα καμπόρ τζενέ κα αβέν αντρέ κο «χουρντό ποίμνιος»;

23 Χάνικ πριν τι μερέλ, ο Ιησούς βακερντάς πι πιστέ μαθητένγκε: «Τζάβα τι ετοιμάναβ τθαν τουμένγκε». (Ιωάννης 14:2) Ανταβά μανγκέλας τι βακερέλ ότι μερικοί λέσκε μαθητένταρ κα αναστίντιβενας για τι τζουβντιόν γιεκ λέσαρ κο ουρανός. Καμπόρ τζενέ κα αναστίντιβενας; Ο Ιησούς βακερντάς ότι κα αβένας χάνικ τζενέ, εκ «χουρντό ποίμνιος». (Λουκάς 12:​32) Ο απόστολος Ιωάννης βακερντάς αμένγκε ακριβώς καμπόρ κα αβένας όταν ντικχλάς ι Ιησούς «τι μπεσέλ οπράλ κο Βες Σιών [κο ουρανός], ντα λέσαρ εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες».​—Αποκάλυψη 14:1.

24 Κάνα κα αναστίντιβενας ο 144.000 Χριστιανοί; Η Γραφή βακερέλα αμένγκε ότι ανταβά κα αβέλας-πες όταν ο Χριστός κα αρχίνελας τι κυβερνίνελ κο ουρανός. (1 Κορινθίους 15:​23) Ακανά τζουβντιάσα ανταλέ ντιβεσέντε, ντα ο πιο μπουτ κατά 144.000 τθερένα γκιλό κο ουρανός. Οντουλά σο ισί ατζέκ κι πφουβ ντα μερένα αμαρέ ντιβεσέντε αναστίντιβενα κατευθείαν για τι τζουβντιόν κο ουρανός. Όμως, κο μέλλον, ο πιο μπουτ τζενέ κα αναστίντιβεν για τι τζουβντιόν κο Παράδεισος ατθέ κι πφουβ.

25. Καλέ πραγμάσκε κα σικλιάς κο γιαβέρ κεφάλαιος;

25 Ατζεχάνικ, ο Ιεχωβά κα ελευθερώνελ σαρέ ι τζενέν κατά μεριπέ, ντα ο μεριπέ κα χασάρντιβελ για πάντα! (Διάβανε Ησαΐας 25:8) Αλλά σο κα κερέν οντουλά σο τζάνα κο ουρανός; Η Γραφή βακερέλα ότι κα κυβερνίνεν ι Ιησούσαρ σε εκ Βασιλεία. Κα σικλιάς πιο μπουτ πράγματα ανταλέ Βασιλειάκε κο γιαβέρ κεφάλαιος.

^ παρ. 9 Γιαβερέ εδαφιόντε, η Γραφή βακερέλα αμένγκε για αναστάσεις τερνένγκε, πφουρένγκε, μουρσένγκε ντα τζουβλίνγκε, Ισραηλιτένγκε ντα τζενένγκε σο ισινέ γιαβερέ τθεμένταρ. Μπορίνεσα τι διαβάνες-λεν κο εδάφια 1 Βασιλέων 17:​17-24· 2 Βασιλέων 4:​32-37· 13:​20, 21· Ματθαίος 28:​5-7· Λουκάς 7:​11-17· 8:​40-56· Πράξεις 9:​36-42· 20:​7-12.