Σο Μπορίνελα τι Σικλιαρέλ-αμέν η Αγία Γραφή;

Ανταβά βιβλίος ισί κερντό για τι βοηθίνελ-τουτ τι σικλιός κατά Γραφή μπουτέ πραγματένγκε, σαρ για παράδειγμας σόσκε τθεράσα βάσανα, σο αβέλα όταν μεράσα, σαρ τι τθεράς ευτυχισμέ φαμιλί, ντα μπουτ γιαβερά.

Σο Σκοπός Τθερέλα ο Ντεβέλ Αμένγκε;

Μπορεί τι σκεφτίνεσα σόσκε υπαρχίντιβενα αζόμ προβλήματα αντιβές. Η Γραφή σικλιαρέλα ότι ο Ντεβέλ κα νασκιαρέλ ο προβλήματα σαρ ισί ο ο νασφαλίματα ντα ο μεριπέ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΣ 1

Κον Ισί ο Ντεβέλ;

Πακιάσα ότι ο Ντεβέλ πφαμπόλα τούκε; Σίκλιο σαρ ισί ο Ντεβέλ ντα σαρ μπορίνεσα τι αβές λέσκο αμάλ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΣ 2

Η Αγία Γραφή​—Εκ Βιβλίος Κατά Ντεβέλ

Σαρ μπορίνελα η Γραφή τι βοηθίνελ-τουτ τι αντιμετωπίνες το προβλήματα; Σόσκε μπορίνεσα τι πακιάς λάκε προφητείες;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΣ 3

Σο Σκοπός Τθερέλα ο Ντεβέλ ι Τζενένγκε;

Σαρ κα αβέλ η ζωή κο νεβό ντουνιάς όταν η πφουβ κα αβέλ παράδεισος;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΣ 4

Κον Ισί ο Ιησούς Χριστός;

Σίκλιο σόσκε ο Ιησούς ισί ο Μεσσίας σο βακερντάας ο Ντεβέλ ότι κα αβέλας, κατάρ αβιλό, ντα σόσκε ισί ο μοναδικός Τσσαβό ι Ιεχωβάσκο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΣ 5

Ο Λύτρος​—Ο Πιο Μπαρό Δώρος ι Ντεβλέσκο

Σο ισί ο λύτρος; Σαρ μπορίνεσα τι βοηθίντιβες λέσταρ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΣ 6

Κάι Τζάσα Όταν Μεράσα;

Σικλιόν κατά Γραφή κάι ισί ο μουλέ ντα σόσκε μερένα ο τζενέ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΣ 7

Κα Αβέλ Ανάσταση!

Μουλό τούταρ καέκ τζενό σο μανγκέσα-λες μπουτ; Κα ξαναντικχάς ποτές ι μουλέν; Σίκλιο σο σικλιαρέλα η Γραφή για την ανάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΣ 8

Σο Ισί η Βασιλεία ι Ντεβλέσκι;

Μπουτ τζενέ τζανένα ο «Πάτερ Ημών». Σο μανγκέλα τι βακερέλ η φράση: «Τι αβέλ τι βασιλεία»;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΣ 9

Ισί Πασέ ο Τέλος Ανταλέ Ντουνιάσκο;

Σκεφτίνεν σαρ ο τρόπος σο συμπεριφερίντιβενα ο τζενέ σικαβέλα ότι ακανά τζουβντιάσα κο ντιβεσά χάνικ πριν τι αβέλ ο τέλος ανταλέ ντουνιάσκο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΣ 10

Σο Σικλιάσα Κατά Αγία Γραφή ι Αγγελόνγκε

Η Αγία Γραφή βακερέλα ι αγγελόνγκε ντα ι δαιμονένγκε. Ισί ανταλά πνευματικά πλάσματα αληθινά; Μπορίνενα τι βοηθίνεν-αμέν ή τι κερέν αμένγκε κακός;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΣ 11

Σόσκε Υπαρχίντιβενα Αζόμ Μπουτ Βάσανα;

Μπουτ τζενέ πακιάνα ότι ο Ντεβέλ φταίνελα ι βασανένγκε σο ισί κο ντουνιάς. Σο πακιάσα τούι; Σίκλιο σο βακερέλα ο Ντεβέλ αμαρέ βασανένγκε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΣ 12

Σαρ Μπορίνεσα τι Αβές ι Ντεβλέσκο Αμάλ;

Μπορίνεσα τι τζουβντιός με τρόπος σο ευχαριστίνελα ι Ιεχωβάς. Κι πραγματικότητα, μπορίνεσα τι αβές λέσκο αμάλ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΣ 13

Τι Εκτιμίνες ο Δώρος ι Ζωγιάκο

Σαρ ντικχέλα ο Ντεβέλ ο περαβκιαριπέ, ο μεταγγίσεις ι ρατέσκε, ντα ι ζωή σο τθερένα ο ζώα;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΣ 14

Τι Φαμιλί Μπορίνελα τι Αβέλ Ευτυχισμέ

Ο Ιησούς σικαβέλας αγάπη ντα μουκχλάς λατσσό παράδειγμας ι μουρσένγκε, ι τζουβλίνγκε, ι νταντένγκε ντα ι νταΐνγκε, ι τσσαβένγκε ντα ι τσσαΐνγκε. Σο σικλιάσα λέσταρ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΣ 15

Σαρ Μπορίνεσα τι Αγαβές Καγιά Ισί η Αληθινή Θρησκεία

Ντικχ σιοβ πράγματα σο σικαβένα κον ισί οντουλά σο τθερένα ι αληθινή θρησκεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΣ 16

Λε ι Απόφαση τι Ντες Λατρεία ι Ντεβλές

Σο δυσκολίες μπορεί τι τθερές όταν κα κερές λάφι κο γιαβερά οντουλένγκε σο πακιάσα; Σαρ κα μπορίνες τι κερές-λες ανταβά χωρίς τι προσβαλίνες-λεν;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΣ 17

Η Προσευχή Ανέλα-αμέν Πασέ κο Ντεβέλ

Ασουνέλα ο Ντεβέλ όταν προσευχίντιβεσα; Για τι λες ι απάντηση ανταλέ ερωτησιάτε, πρέπει τι αγαβές σο σικλιαρέλα η Αγία Γραφή ι προσευχιάκε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΣ 18

Πρέπει τι Αφιερώναβ μι Ζωή κο Ντεβέλ ντα τι Μπολντιάβ;

Σο πρέπει τι κερές για τι μπορίνες τι μπολντιός; Σίκλιο σο σημασία τθερέλα ο μπολιπέ ντα σαρ αβέλα-πες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΣ 19

Άτσσουβ Πασέ κο Ιεχωβά

Σαρ μπορίνασα τι σικαβάς ότι μανγκάσα ι Ντεβλές ντα ότι εκτιμίνασα σαρέ οντουλά σο κερντάς αμένγκε;

Σημειώσεις κο Παλαϊνέ Σελίδες

Η σημασία σο τθερένα ο λέξεις ντα ο φράσεις ι βιβλιόσκε Σο Μπορίνελα τι Σικλιαρέλ-αμέν η Αγία Γραφή;