Ο Λατσσέ Αμπέρια ι Ντεβλέσκε!

Καλά ισί ο λατσσέ αμπέρια ι Ντεβλέσκε; Σόσκε μπορίνασα τι πακιάς-λεν; Ανταβά ειδικός βιβλιάριος ντέλα απαντήσεις κο ερωτήσεις σο ισί κι Αγία Γραφή.

Σαρ κα Βοηθίνελ-Τουμέν Ανταβά Ειδικός Βιβλιάριος

Ανταλέ βιβλιαριόσταρ κα βοηθίντιβεν τι σικλιόν κατά Αγία Γραφή. Η κάθε εκ παράγραφος κο τέλος τθερέλα εδάφια σο σικαβένα τουμένγκε τι πουτρέν ι Αγία Γραφή.

Καλά Ισί ο Λατσσέ Αμπέρια;

Σικλιόν καλά ισί ο λατσσέ αμπέρια ι Ντεβλέσκε, σόσκε ισί σημαντικός τι σικλιάς-λεν ντα σο πρέπει τι κεράς;

Κον Ισί ο Ντεβέλ;

Τθερέλα ναβ ο Ντεβέλ; Πφαμπόλα αμένγκε;

Ισί ο Λατσσέ Αμπέρια Μπαγιά Κατά Ντεβέλ;

Σαρ ισινάμ σίγουροι ότι οντουλα σο βακερέλα η Αγία Γραφή ισί μπαγιά;

Κον Ισί ο Ιησούς Χριστός;

Σικλιόν σόσκε μουλό ο Ιησούς, σο ισί ο λύτρος ντα σο κερέλα ακανά ο Ιησούς.

Σο Σκοπός Τθερέλα ο Ντεβέλ ι Πφουβιάκε;

Η Αγία Γραφή βακερέλα σόσκε κερντάς ο Ντεβέλ ι πφουβ, κάνα κα σταματίνεν ο προβλήματα ντα σο κα αβέλ-πες ανγλ’ αμέντε κι πφουν ντα κο τζενέ.

Καγιά Ελπίδα Τθερένα ο Μουλέ;

Σο αβέλα όταν μερέλα εκ τζενό; Κα ντικχάς αμαρέ τζενέν σο μουλέ;

Σο Ισί η Βασιλεία ι Ντεβλέσκι;

Κον ισί Βασιλιάς κι Βασιλεία ι Ντεβλέσκι, ντα σο κα κερέλ η Βασιλεία;

Σόσκε ο Ντεβέλ Μουκχέλα τι Αβέλ ο Κακός ντα ο Προβλήματα;

Σαρ αρχισάλο ο κακός, ντα σόσκε ο Ντεβέλ μουκχέλα τι συνεχίντιβεν; Κα σταματίνεν ποτές ο προβλήματα;

Σαρ κα Τθερέν εκ Ευτυχισμέ Φαμιλί;

Ο Ιεχωβά ο ευτυχισμέ Ντεβέλ, μανγκέλα τι αβέν ευτυχισμέ ο φαμιλιά. Σικλιόν σαρ μπορίνελα η Γραφή τι βοηθίνελ ο αντρόγυνος, ι νταντές, ι νταγιά ντα ι τσσαβέν.

Σαρ κα Αγαβέν Καγιά Ισί η Αληθινή Θρησκεία;

Υπαρχίντιβελα μόνο εκ αληθινή θρησκεία; Ντικχέν παντς πράγματα σο κερένα ο αληθινοί Χριστιανοί ντα η αληθινή θρησκεία.

Σαρ Βοηθίνενα-Αμέν ι Ντεβλέσκε Νόμοι;

Ο Ιησούς βακερντάς σόσκε τθεράσα ι ανάγκη τι σικαβέν αμένγκε σο πρέπει τι κεράς, ντα καλά ντούι σημαντικές εντολές σο ισί κι Γραφή τθερένα μπουτ μπαρί αξία.

Σαρ Μπορίνενα τι Πλησιάνεν ι Ντεβλές;

Ντικχέν άμα ασουνέλα ο Ντεβέλ σαρέ ο προσευχές, σαρ πρέπει τι προσευχίντιβας ντα σο γιαβέρ πρέπει τι κεράς για τι πλησιάνας ι Ντεβλές.

Καλά Ισί ο Λατσσέ Αμπέρια ι Θρησκειάκε;

Κα αβέν ποτές σαρέ ο τζενέ γιεκ για τι ντεν δόξα σάντε κο Ντεβέλ;

Σόσκε ο Ντεβέλ Τραμπιντάς Εκχέ Λαός για τι Κερέλ Οντουβά σο Μανγκέλα;

Η Αγία Γραφή βακερέλα σόσκε ντα σαρ ισί οργανωμέ ο αληθινοί Χριστιανοί.

Σόσκε Πρέπει τι Συνεχίνεν;

Αφου σικλιλέν αζόμ μπουτ πράγματα ι Ντεβλέσκε, σαρ μπορίνενα τι βοηθίνεν ι γιαβερέν; Σο σχέση μπορίνενα τι τθερέν ι Ντεβλέσαρ;