Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΣ 3

Τραμπίνεν Αμαλέν σο Μανγκένα ι Ντεβλές

Τραμπίνεν Αμαλέν σο Μανγκένα ι Ντεβλές

«Οντουβά σο πφιρέλα γκοντιαβέρ τζενέντζαρ κα αβέλ γκοντιαβέρ».​—ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 13:20.

1-3. (α) Σο σικλιάσα κατά εδάφιος Παροιμίες 13:​20; (β) Σόσκε πρέπει τι τραμπίνας γκοντιάσαρ αμαρέ αμαλέν;

ΝΤΙΝΕΝ ποτές σημασία σαρ ντικχέλα εκ μαξίμι πι νταντές ντα πι νταγιά; Πριν τι αρχίνελ τι κερέλ λάφι, παρατηρίνελα μπουτ προσεκτικά σαρέ οντουλά σο ντικχέλα ντα ασουνέλα. Καζόμ ο μαξίμι μπαριόλα, κερέλα οντουλά σο ντικχέλα πι νταντέσταρ ντα πι νταγιάταρ χωρίς τι κερέλ προσπάθεια. Μπουτ φαρ, ατζέ-ντα ο μπαρέ αρχίνενα τι σκεφτίνεν ντα τι συμπεριφερίντιβεν σαρ ο τζενέ σο κερένα λέντζαρ μπουτ παρέα.

2 Ο εδάφιος Παροιμίες 13:​20 σικλιαρέλα-αμέν: «Οντουβά σο πφιρέλα γκοντιαβέρ τζενέντζαρ κα αβέλ γκοντιαβέρ». Ατθέ, η φράση “πφιράβα” εκχέ τζενέσαρ μανγκέλα τι βακερέλ τραμπίναβα τι κεράβ λέσαρ παρέα. Να μανγκέλα τι βακερέλ ότι απλά συναντίντιβενα κάπου κάπου. Εκ σπουδαγμέ τζενό σο ασχολίντιβελα ι Γραφιάσαρ βακερντάς ότι πφιράσα εκχέ τζενέσαρ μανγκέλα τι βακερέλ ότι μανγκάσα οντουλέ τζενές ντα ότι αβιλάμ λατσσέ αμαλά. Οντουλά σο επηρεάνενα-αμέν πιο μπουτ ισί ο τζενέ σο κεράσα λέντζαρ μπουτ παρέα, ειδικά άμα αβιλάμ λέντζαρ λατσσέ αμαλά.

3 Αμαρέ αμαλά μπορίνενα τι επηρεάνεν-αμέν για τι  κεράς είτε λατσσέ είτε μπέτι πράγματα. Ο εδάφιος Παροιμίες 13:​20 συνεχίνελα: «Οντουβά σο κερέλα παρέα τζενέντζαρ σο να τθερένα γκοντί κα τθερέλ μπέτι αποτέλεσμας». Κι εβραϊκή τσσιπ, η φράση «κεράβα παρέα εκχέ τζενέσαρ» τθερέλα ι ίδια σημασία, δηλαδή ότι ισινάμ αμαλά. (Παροιμίες 22:​24) Άμα αμαρέ αμαλά μανγκένα ι Ντεβλές, κα βοηθίνεν-αμέν τι ατσσάς πιστοί λέστε. Για τι αγαβάς σαρ κα τραμπίνας αμαρέ αμαλέν γκοντιάσαρ, κα εξετάνας σο τζενέν τραμπίνελα ο Ιεχωβά τι αβέν λέσκε αμαλά.

ΚΟΝ ΙΣΙ ΑΜΑΛΑ Ι ΝΤΕΒΛΕΣΚΕ;

4. Σόσκε ισί μπαρό προνόμιος τι αβάς αμαλά ι Ντεβλέσκε; Σόσκε βακερντάς ο Ιεχωβά ότι ο Αβραάμ ισινέ “λέσκο αμάλ”;

4 Ο Ιεχωβά, Οντουβά σο κερέλα κουμάντος ο Σύμπαν, ντέλα-αμέν ι ευκαιρία τι αβάς λέσκε αμαλά. Ανταβά ισί μπουτ μπαρό προνόμιος. Ο Ιεχωβά τραμπίνελα προσεκτικά πι αμαλέν. Τραμπίνελα οντουλέν σο μανγκένα-λες ντα τθερένα πίστη λέστε. Σκεφτίνεν για παράδειγμας τον Αβραάμ. Βοβ ισινέ έτοιμος τι κερέλ τα πάντα ι Ντεβλέσκε. Σικαντάς μπουτ φαρ ότι ισινέ πιστός ντα ότι ντέλας καν. Μάλιστα γκιλό τι θυσιάνελ πι τσσαβές τον Ισαάκ. Ο Αβραάμ τθερέλας πίστη ότι “ο Ντεβέλ μπορίνελας τι αναστίνελ [τον Ισαάκ] ατζέ-ντα κατά μουλέ”. (Εβραίους 11:​17-19· Γένεση 22:1, 2, 9-13) Ο Αβραάμ ισινέ πιστός ντα ντέλας καν, ντα ο Ιεχωβά βακερντάς ότι ο Αβραάμ ισινέ “λέσκο αμάλ”.​—Ησαΐας 41:8· Ιακώβου 2:​21-23.

5. Σαρ νιωθίνελα ο Ιεχωβά οντουλένγκε σο ισί αφοσιωμέ λέστε;

5 Ο αμαλά ι Ιεχωβάσκε τθερένα μπαρί αξία λέσκε. Βον μανγκένα πιο μπουτ σαρέ κατά πράγματα τι αβέν αφοσιωμέ λέστε. (Διάβανε 2 Σαμουήλ 22:​26) Ισί αφοσιωμέ ντα ντένα καν επειδή μανγκένα-λες. Η Γραφή βακερέλα ότι ο Ντεβέλ «τθερέλα ζουρανί φιλία οντουλέντζαρ σο ισί δίκαιοι»,  δηλαδή οντουλέντζαρ σο ντένα καν. (Παροιμίες 3:​32) Ο Ιεχωβά καλίνελα πι αμαλέν τι φιλοξενίντιβεν λέσκε «τσαντιρίστε». Βακερέλα λένγκε τι ντεν-λες λατρεία ντα τι προσευχίντιβεν λέστε κάνα μανγκένα.​—Ψαλμός 15:​1-5.

6. Σαρ μπορίνασα τι σικαβάς ότι μανγκάσα ι Ιησούς;

6 Ο Ιησούς βακερντάς: «Άμα κάποιος μανγκέλα-μαν, κα κερέλ οντουβά σο βακεράβα, ντα μο Ντατ κα μανγκέλ-λες». (Ιωάννης 14:​23) Για τι αβάς λοιπόν αμαλά ι Ιεχωβάσκε, πρέπει επίσης τι μανγκάς ι Ιησούς ντα τι κεράς σαρέ οντουλά σο σικλιαρντάς-αμέν. Για παράδειγμας, ντάσα καν κι εντολή σο ντινάς ο Ιησούς τι βακεράς ο λατσσέ αμπέρια ντα τι κεράς μαθητέν. (Ματθαίος 28:​19, 20· Ιωάννης 14:​15, 21) Επειδή μανγκάσα ι Ιησούς, “ακολουθίνασα λέσκε βήματα πιστά”. (1 Πέτρου 2:​21) Ο Ιεχωβά χαιρίνελα μπουτ κάνα ντικχέλα τι κεράς ο πιο λατσσό σο μπορίνασα για τι μοιάζας λέσκε Τσσαβέστε σαρέ οντουλέντε σο βακεράσα ντα κεράσα.

7. Σόσκε πρέπει αμαρέ αμαλά τι αβέν αμαλά ι Ιεχωβάσκε-ντα;

7 Ο αμαλά ι Ιεχωβάσκε ισί πιστοί, αφοσιωμέ, ντένα καν ντα μανγκένα λέσκε Τσσαβές. Τθερένα αμαρέ αμαλά ο ιδιότητες σο τθερένα ο αμαλά ι Ιεχωβάσκε-ντα; Άμα τουμαρέ αμαλά προσπαθίνενα τι μοιάζεν κο Ιησούς ντα κερένα μπαρέ προσπάθειες για τι βακερέν ο λατσσέ αμπέρια ι Ντεβλέσκε Βασιλειάκε, κα βοηθίνεν-τουμέν τι αβέν πιο λατσσέ τζενέ ντα τι ατσσόν αφοσιωμέ κο Ιεχωβά.

ΣΙΚΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΟ ΙΣΙ ΚΙ ΓΡΑΦΗ

8. Σο μπεϊντίνενα κατά φιλία σο τθερέλας η Ρουθ με τη Ναομί;

8 Κι Γραφή υπαρχίντιβενα μπουτ παραδείγματα φιλίας, εκ ανταλένταρ ισί η φιλία σο τθερέλας η Ρουθ πι σασάσαρ, με τη Ναομί. Ανταλά τζουβλιά να ισινέ κατά ίδιος τθεμ ντα τθερένας διαφορετικός παρελθόν. Επίσης,  η Ναομί ισινέ μπουτ πιο μπαρί κατά Ρουθ. Αλλά αβιλέ μπουτ λατσσέ αμαλινά επειδή μανγκένας ο ντούι-ντα ι Ιεχωβάς. Κάνα η Ναομί μανγκλάς τι νασέλ κατά Μωάβ ντα τι βουρτίνελ κο Ισραήλ, η Ρουθ «ατσσιλί λάσαρ». Βακερντάς λάκε: «Το λαός κα αβέλ μο λαός, ντα το Ντεβέλ, μο Ντεβέλ». (Ρουθ 1:​14, 16) Η Ρουθ σικαντάς μπαρό λατσσιπέ κι Ναομί. Όταν ερεσλέ κο Ισραήλ, κερντάς μπουτ πφαρί μπουτί για τι τθερέλ λάκι αμαλίν ο απαραίτητα. Η Ναομί μανγκέλας-λα μπουτ ντα ντέλας-λα λατσσέ συμβουλές. Η Ρουθ ασουνέλας-λα ντα ανταβά τθερέλας σαρ αποτέλεσμας τι ευλογίντιβεν μπουτ ο ντούι-ντα.​—Ρουθ 3:6.

9. Σο κερέλα τουμένγκε εντύπωση κατά φιλία σο τθερέλας ο Δαβίδ με τον Ιωνάθαν;

9 Ο Δαβίδ ντα ο Ιωνάθαν ισί εκ γιαβέρ παράδειγμας λατσσέ αμαλένγκο σο ισινέ αφοσιωμέ κο Ιεχωβά. Ο Ιωνάθαν ισινέ 30 μπρεσά πιο μπαρό κατά Δαβίδ ντα οντουβά σο κα αβέλας βασιλιάς κο Ισραήλ. (1 Σαμουήλ 17:​33· 31:2· 2 Σαμουήλ 5:4) Όμως, κάνα λιντάς αμπέρι ότι ο Ιεχωβά τραμπιντάς τον Δαβίδ τι αβέλ βασιλιάς, να ζηλισάλο ούτε γκιλό λέσαρ κόντρα. Οκιά μπάνταρ, όμως, ο Ιωνάθαν κερντάς σο νακχέλας λέσκε βαστέσταρ για τι υποστηρίνελ-λες. Για παράδειγμας, κάνα ο Δαβίδ ισινέ σε κίνδυνος, βοηθιντάς-λες «τι λελ ζορ κατά Ιεχωβά». Τσσουντάς ατζέ-ντα πι ζωή σε κίνδυνος για τον Δαβίδ. (1 Σαμουήλ 23:​16, 17) Αλλά ο Δαβίδ-ντα ισινέ αφοσιωμέ αμάλ. Ντινάς πο λάφι τι φροντίνελ ι φαμιλί του Ιωνάθαν, ντα ατσσικιαρντάς πο λάφι ατζέ-ντα μετά κατά μεριπέ του Ιωνάθαν.​—1 Σαμουήλ 18:1· 20:​15-17, 30-34· 2 Σαμουήλ 9:​1-7.

10. Σο σικλιάσα για τη φιλία κατά παράδειγμας σο μουκχλέ ο τριν Εβραίοι;

10 Ο Σεδράχ, ο Μισάχ ντα ο Αβδενεγώ ισινέ τριν τερνέ  Εβραίοι αμαλά σο λιντέ-λεν χουρντιαρέλα ντουρ λένγκε κχερέσταρ. Παρόλο σο να ισινέ πουμαρέ φαμιλίντζαρ, βοηθίνενας ο εκ ι γιαβερές τι ατσσόν πιστοί κο Ιεχωβά. Μετά από χάνικ μπρεσά, όταν μπαριλέ, χρειαζίντιλο τι σικαβέν πουμαρί πίστη αζομάν σο ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ ντινάς-λεν ι εντολή τι προσκυνίνεν εκ χρυσός άγαλμας. Ο Σεδράχ, ο Μισάχ ντα ο Αβδενεγώ να μανγκλέ τι προσκυνίνεν-λες ντα βακερντέ κο βασιλιάς: «Αμέν να κα υπηρετίνας τι ντεβλέν ούτε κα προσκυνίνας ο χρυσός άγαλμας σο κερντάν». Κάνα δοκιμασάλι λένγκι πίστη, ο τριν αμαλά ατσσιλέ αφοσιωμέ πουμαρέ Ντεβλέστε.​—Δανιήλ 1:​1-17· 3:​12, 16-28.

11. Σαρ τζανάσα ότι ο Παύλος ντα ο Τιμόθεος ισινέ λατσσέ αμαλά;

11 Κάνα ο απόστολος Παύλος γνωριντάς ι τερνέ Τιμοθεός, αγαντάς ότι μανγκέλας ι Ιεχωβάς ντα πφαμπόλας μπουτ ι κχανγκιριάκε. Οντουλέσκε, σικλιαρντάς-λες τι βοηθίνελ ι πφραλέν ντα ι πφενίν γιαβερέ τθεμέντε. (Πράξεις 16:​1-8· 17:​10-14) Ο Τιμόθεος να ντικχέλας ιτς πο συμφέρον ντα οτθάρ ο Παύλος βακερντάς λέσκε: «Υπηρετιντάς σαρ δούλος μάντζαρ για τι βακέρντιβεν πιο μπουτ ο λατσσέ αμπέρια». Τζανέλας ότι ο Τιμόθεος κα “ενδιαφερίντιβελας μπαγιά” ι πφραλένγκε ντα ι πφενίνγκε. Καζόμ υπηρετίνενας γιεκ ι Ιεχωβάς χωρίς τι ντικχέν ιτς πουμαρό συμφέρον, ο Παύλος ντα ο Τιμόθεος αβιλέ λατσσέ αμαλά.​—Φιλιππησίους 2:​20-22· 1 Κορινθίους 4:17.

ΣΑΡ ΤΙ ΤΡΑΜΠΙΝΑΣ ΑΜΑΡΕ ΑΜΑΛΕΝ

12, 13. (α) Σόσκε πρέπει τι τραμπίνας γκοντιάσαρ αμαρέ αμαλέν ατζέ-ντα αντράλ κατά κχανγκιρί; (β) Σόσκε προειδοποιηντάς-αμέν ο απόστολος Παύλος ι λαφίντζαρ σο ισί κο εδάφιος 1 Κορινθίους 15:33;

12 Αντρέ κι κχανγκιρί, μπορίνασα τι σικλιάς αμαρέ πφραλένταρ ντα πφενίνταρ ντα τι βοηθίνας ο εκ ι γιαβερές τι ατσσάς πιστοί. (Διάβανε Ρωμαίους 1:​11, 12) Όμως,  ατζέ-ντα αντρέ κι κχανγκιρί πρέπει τι προσοχίνας κάσαρ τραμπίνασα τι αβάς λατσσέ αμαλά. Υπαρχίντιβενα σαβέ τι μανγκές πφραλά μπουτέ τθεμένταρ ντα με διαφορετικός παρελθόν. Μερικοί λένταρ ισί νεβέ κι αλήθεια, ενώ γιαβερά υπηρετίνενα ι Ιεχωβάς μπουτ μπρεσά. Χρειαζίντιβελα χρόνος για τι μπαριαρέλ εκ τζενό ι φιλία σο τθερέλα ι Ιεχωβάσαρ, σαρ ακριβώς χρειαζίντιβελα χρόνος για τι μπαριόλ εκ φρούτος. Οτθάρ, πρέπει τι σικαβάς υπομονή ντα αγάπη ο εκ κο γιαβέρ ντα τι τραμπίνας πάντα αμαρέ αμαλέν γκοντιάσαρ.​—Ρωμαίους 14:1· 15:1· Εβραίους 5:​12–6:3.

 13 Μπάζιμ, μπορεί τι δημιουργίντιβελ εκ πρόβλημας αντρέ κι κχανγκιρί, ντα αζομάν πρέπει τι αβάς ατζέ πιο προσεκτικοί. Μπορεί εκ πφραλ ή εκ πφεν τι κερέλ πράγματα σο η Γραφή βακερέλα ότι ισί λάθος. Ή μπορεί κάποιος τι αρχίνελ τι κερέλ συνέχεια παράπονα, ντα ανταβά ισί εκ πράγμας σο κα μπορίνελας τι κερέλ κακός κι κχανγκιρί. Ανταβά δεν πρέπει τι κερέλ αμένγκε εντύπωση, σόσκε κο πρώτος αιώνας-ντα μπάζιμα υπαρχίντιβενας προβλήματα αντρέ κι κχανγκιρί. Μάλιστα, ο απόστολος Παύλος προειδοποιηντάς οντουλέ Χριστιανόν: «Μα χουχάντιβεν. Ο μπέτι παρέες χαλαβένα ο λατσσέ συνήθειες». (1 Κορινθίους 15:​12, 33) Επίσης βακερντάς κο Τιμόθεος τι προσοχίνελ σο τζενέν τραμπίνελα τι αβέν λέσκε αμαλά. Ο ίδιος πρέπει τι κεράς αμέν-ντα αντιβές.​—Διάβανε 2 Τιμόθεο 2:​20-22.

14. Σαρ μπορίνενα ο αμαλά σο τραμπίνασα τι επηρεάνεν αμαρί φιλία ι Ιεχωβάσαρ;

14 Πρέπει τι αρακχαβάς ι φιλία σο τθεράσα ι Ιεχωβάσαρ. Ισί ο πιο σημαντικός πράγμας σο τθεράσα. Οτθάρ, να ισινάμ αμαλά τζενέντζαρ σο κα μπορίνενας τι κερέν αμαρί πίστη μπίζουρανι ντα τι χαλαβέν ανταγιά φιλία. Σαρ να αβέλα-πες τι τσσουβάς εκ σφουγγάρι αντρέ κο σουτ ντα τι μπεκλεντίνας τι γκίντελ πανί, αντικάς να μπορίνασα τι αβάς αμαλά τζενέντζαρ σο κερένα γκεραλέ πράγματα ντα τι μπεκλεντίνας ότι κα αβέλ αμένγκε εύκολος τι κεράς λατσσέ πράγματα. Χρειαζίντιβελα τι τραμπίνας μπουτ λατσσές αμαρέ αμαλέν.​—1 Κορινθίους 5:6· 2 Θεσσαλονικείς 3:6, 7, 14.

Μπορίνενα τι αρακχέν λατσσέ αμαλέν σο μανγκένα ι Ιεχωβάς

15. Σαρ μπορίνενα τι κερέν λατσσέ αμαλέν αντρέ κι κχανγκιρί;

15 Αμαρέ κχανγκιριάτε κα αρακχέν τζενέν σο μανγκένα μπαγιά ι Ιεχωβάς. Βον μπορίνενα τι αβέν τουμαρέ λατσσέ αμαλά. (Ψαλμός 133:1) Μα προσπαθίνεν τι αβέν  αμαλά σάντε οντουλέντζαρ σο τθερένα ι ίδια ηλικία τουμέντζαρ ή ο ίδιος παρελθόν. Ντεν-τουμέν γκοντί ότι ο Ιωνάθαν ισινέ μπουτ πιο μπαρό κατά Δαβίδ ντα η Ρουθ μπουτ πιο χουρντί κατά Ναομί. Μανγκάσα τι ακολουθίνας ι Γραφιάκι συμβουλή σο βακερέλα: “Κερέν τθαν τουμαρέ γκίστε”. (2 Κορινθίους 6:​13· διάβανε 1 Πέτρου 2:​17) Επίσης, καζόμ πιο μπουτ μοιάζενα κο Ιεχωβά, αζόμ πιο μπουτ κα μανγκέν ο γιαβερά τι αβέν τουμέντζαρ αμαλά.

ΚΑΝΑ ΥΠΑΡΧΙΝΤΙΒΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

16, 17. Σο δεν πρέπει τι κεράς άμα στεναχωριντάς-αμέν εκ τζενό κι κχανγκιρί;

16 Κι κάθε φαμιλί υπαρχίντιβενα διαφορετικοί χαρακτήρες ντα απόψεις, ντα να κερένα σαρέ ο ίδια πράγματα ι ίδιε τροπόσαρ. Ο ίδιος αβέλα-πες αντρέ κι κχανγκιρί-ντα. Επειδή ισινάμ διαφορετικοί ανταβά κερέλα αμαρί ζωή πιο σουκάρ ντα ντέλα-αμέν ι ευκαιρία τι σικλιάς μπουτ πράγματα ο εκ κατά γιαβέρ. Μπάζιμ όμως, επειδή ισινάμ διαφορετικοί, παρεξηγίνασα αμαρέ πφραλέν ντα χολιάνασα λένγκε. Ή ισί φαρ σο μπορεί τι προσβαλίντιβας ή τι πληγώντιβας. (Παροιμίες 12:​18) Κα αβέλας σωστός τι μουκχάς ασακέ προβλήματα τι κερέν-αμέν τι χασαράς αμαρό κουράγιος ή τι νασάς ντουρ κατά κχανγκιρί;

17 Όχι. Ατζέ-ντα άμα στεναχωριντάς-αμέν εκ τζενό, αμέν να κα νασάς κατά κχανγκιρί. Να προσβαλιντάς-αμέν ο Ιεχωβά. Βοβ ντινάς-αμέν ι ζωή ντα σαρέ οντουλά σο τθεράσα. Αξίνελα αμαρί αγάπη ντα αμαρί αφοσίωση. (Αποκάλυψη 4:​11) Η κχανγκιρί ισί εκ δώρος κατά Ιεχωβά σο βοηθίνελα-αμέν τι ατσσικιαράς ζουρανί αμαρί πίστη. (Εβραίους 13:​17) Δεν πρέπει ποτές τι μουκχάς λέσκο δώρος  απλά επειδή στεναχωριντάς-αμέν εκ τζενό.​—Διάβανε Ψαλμός 119:​165.

18. (α) Σο κα βοηθίνελ-αμέν τι τθεράς λατσσέ σχέσεις αμαρέ πφραλέντζαρ ντα πφενίντζαρ; (β) Σόσκε πρέπει τι συγχωρίνας ι γιαβερέν;

18 Μανγκάσα αμαρέ πφραλέν ντα πφενίν ντα μανγκάσα τι τθεράς λατσσέ σχέσεις λέντζαρ. Ο Ιεχωβά να μπεκλεντίνελα καεκχέ τζενέσταρ τι αβέλ τέλειος, ντα ο ίδιος πρέπει τι κεράς αμέν-ντα. (Παροιμίες 17:9· 1 Πέτρου 4:8) Σαρέ κεράσα λάθη, αλλά η αγάπη βοηθίνελα-αμέν τι “συγχωρίνας ο εκ ι γιαβερές αντράλ αμαρέ γκίσταρ”. (Κολοσσαείς 3:​13) Η αγάπη να κα μουκχέλ-αμέν τι πουτράς εκ σαστό θέμας από εκ χουρντί παρεξήγηση. Βέβαια, άμα στεναχωριντάς-αμέν κάποιος, μπορεί τι αβέλ δύσκολος τι μπιστράς-λες. Ισί εύκολος τι νευριάνας ντα τι ατσσικιαράς χολί. Ανταβά όμως κα κερέλ-αμέν τι χασαράς αμαρί χαρά ντα τι τθεράς στεναχώρια ντα κερκιπέ αντρέ αμαρέ γκίστε. Οκιά μπάνταρ, κάνα συγχωρίνασα εκχέ τζενές σο προσβαλιντάς-αμέν, τθεράσα ειρήνη αντρέ αμαρέ γκοντιάτε, ισί ενωμέ η κχανγκιρί ντα ο πιο σημαντικός σαριλένταρ, τθεράσα λατσσί φιλία ι Ιεχωβάσαρ.​—Ματθαίος 6:​14, 15· Λουκάς 17:3, 4· Ρωμαίους 14:19.

ΟΤΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΧΑΛΑ ΑΠΟΚΟΠΗ

19. Κάνα πρέπει τι τσσιναβάς τι κεράς παρέα εκχέ τζενέσαρ κατά κχανγκιρί;

19 Εκχέ αγαπημέ φαμιλιάτε, ο κάθε εκ κερέλα ο πιο λατσσό σο μπορίνελα για τι αβέν ο γιαβερά χαρούμενοι. Σκεφτίνεν όμως ότι εκ τζενό τζάλα κόντρα πι φαμιλιάτε. Ο γιαβερά κερένα σο νακχέλα λένγκε βαστένταρ για τι βοηθίνεν-λες, αλλά βοβ να δεχτίνελα βοήθεια. Μπορεί τι αποφασίνελ τι νασέλ κατά κχερ ή μπορεί ο σορό ι φαμιλιάκο τι μανγκέλ λέσταρ τι νασέλ. Κάτι ασακό μπορεί τι αβέλ-πες κι κχανγκιρί-ντα. Εκ τζενό ίσως  τραμπίνελα τι συνεχίνελ τι κερέλ κάτι σο στεναχωρίνελα ι Ιεχωβάς ντα κερέλα κακός κι κχανγκιρί. Να δεχτίνελα βοήθεια ντα σικαβέλα οντουλέντζαρ σο κερέλα ότι να μανγκέλα τι ατσσόλ κι κχανγκιρί. Μπορεί τι τραμπίνελ βοβ κορκορό τι νασέλ ή τι χρειαζίντιβελ τι χαλ αποκοπή. Άμα κα αβέλ-πες ανταβά, η Γραφή βακερέλα ξεκάθαρα ότι πρέπει “τι τσσιναβάς τι κεράς παρέα” οντουλέ συγκεκριμέ τζενέσαρ. (Διάβανε 1 Κορινθίους 5:​11-13· 2 Ιωάννη 9-11) Μπορεί τι αβέλ μπουτ δύσκολος τι κεράς-λες ανταβά άμα ισί αμαρό αμάλ ή τζενό αντράλ αμαρέ φαμιλιάταρ. Όμως, άμα κα αβέλ-πες κάτι ασακό, αμαρί αφοσίωση κο Ιεχωβά πρέπει τι αβέλ πιο μπαρί κατά αφοσίωση σο μπορεί τι τθεράς εκχέ γιαβερέ τζενέστε.​—Ντικχ ι Σημείωση 8 κο παλαϊνέ σελίδες.

20, 21. (α) Σαρ η αποκοπή σικαβέλα αγάπη; (β) Σόσκε ισί σημαντικός τι τραμπίνας γκοντιάσαρ αμαρέ αμαλέν;

20 Η αποκοπή σικαβέλα ι αγάπη ι Ιεχωβάσκι. Αρακχαβέλα ι κχανγκιρί οντουλένταρ σο να ντένα σημασία ο κανόνες ι Ιεχωβάσκε. (1 Κορινθίους 5:7· Εβραίους 12:​15, 16) Βοηθίνελα-αμέν τι σικαβάς ότι μανγκάσα λέσκο πάκι ναβ, λέσκε δίκαιοι κανόνες αλλά ι Ιεχωβάς-ντα. (1 Πέτρου 1:​15, 16) Επίσης, με την αποκοπή σικάντιβελα αγάπη κο τζενό σο νασλό ντα νανέ ακανά πφραλ. Ανταγιά ζουρανί διόρθωση μπορεί τι βοηθίνελ-λες τι αγαβέλ ότι κερέλα κάτι κακός ντα αντικάς τι αλλάνελ. Μπουτ τζενέ σο χαλέας αποκοπή, πιο σοράν βουρτισάλε κο Ιεχωβά ντα η κχανγκιρί δεχτιντάς-λεν πάλι με αγάπη.​—Εβραίους 12:11.

21 Σίγουρα αμαρέ αμαλά επηρεάνενα-αμέν. Οτθάρ ισί σημαντικός τι τραμπίνας-λεν μπουτ λατσσές. Άμα μανγκάσα οντουλέν σο μανγκέλα ο Ιεχωβά, κα τθεράς πασέ αμέντε τζενέν σο κα βοηθίνεν-αμέν τι ατσσάς πιστοί Λέστε για πάντα.