Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΜΑΘΗΜΑΣ 9

Τι Ντεν Λατρεία κο Ιεχωβά Τουμαρέ Φαμιλιάσαρ

Τι Ντεν Λατρεία κο Ιεχωβά Τουμαρέ Φαμιλιάσαρ

«Ντεν λατρεία Οντουλέστε σο κερντάς ο ουρανός ντα ι πφουβ».Αποκάλυψη 14:7

Σαρ σικλιλάμ ανταλέ βιβλιαριόστε, η Αγία Γραφή τθερέλα μπουτ συμβουλές σο κα βοηθίνεν-τουμέν ντα τουμαρί φαμιλί. Ο Ιεχωβά μανγκέλα τι αβέν ευτυχισμέ. Ντέλα πο λάφι ότι, άμα τσσουβένα λέσκι λατρεία πρώτη τουμαρέ ζωγιάτε, «κα τθερέν σαρέ  . . . ο γιαβερά πράγματα». (Ματθαίος 6:33) Μανγκέλα μπουτ τι αβέν λέσκε αμαλά. Μα χασαρέν ούτε εκ ευκαιρία για τι κερέν τουμαρί φιλία ι Ντεβλέσαρ πιο ζουρανί. Ανταγιά ισί η πιο μπαρί τιμή σο μπορίνελα τι τθερέλ εκ τζενό.Ματθαίος 22:37, 38.

 1 ΤΙ ΚΕΡΕΝ ΖΟΥΡΑΝΙ ΤΟΥΜΑΡΙ ΦΙΛΙΑ Ι ΙΕΧΩΒΑΣΑΡ

ΣΟ ΒΑΚΕΡΕΛΑ Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ: «“Με κα αβάβ ντατ τουμένγκε, ντα τουμέν κα αβέν τσσαβέ ντα τσσαγιά μάνγκε”, βακερέλα ο Ιεχωβά». (2 Κορινθίους 6:18) Ο Ντεβέλ μανγκέλα τι αβέν μπουτ λατσσέ αμαλά λέσαρ. Για τι αβέλ-πες ανταβά πρέπει τι προσευχίντιβεν. Ο Ιεχωβά βακερέλα τουμένγκε «τι προσευχίντιβεν συνέχεια». (1 Θεσσαλονικείς 5:17) Ασουνέλα αντράλ πι γκίσταρ σαρέ οντουλά σο σκεφτίνενα ντα οντουλά σο αγχόνενα-τουμέν. (Φιλιππησίους 4:6) Όταν προσευχίντιβενα τουμαρέ φαμιλιάσαρ, βον κα ντικχέν καζόμ πραγματικός ισί τουμένγκε ο Ντεβέλ.

Να ερεσέλα σάντε τι κερέν λάφι κο Ντεβέλ. Πρέπει τι ασουνέν-λες-ντα. Ανταβά κα μπορίνεν τι κερέν-λες άμα διαβάνενα ι Αγία Γραφή, ο περιοδικά ντα ο βιβλία. (Ψαλμός 1:1, 2) Τι σκεφτίνεν μπουτ λατσσές σαρέ οντουλά σο σικλιόνα. (Ψαλμός 77:11, 12) Για τι ασουνέν ι Ντεβλές, πρέπει τι προσπαθίνεν μα τι χασαρέν ο Χριστιανικές συναθροίσεις.Ψαλμός 122:1-4.

Ατζέκ εκ τρόπος για τι κερέν τουμαρί φιλία ι Ιεχωβάσαρ πιο ζουρανί ισί τι κερέν λάφι κο γιαβερά λέσκε. Καζόμ πιο μπουτ κερένα-λες ανταβά αζόμ πιο μπουτ κα νιωθίνεν ι Ντεβλές πασέ τουμέντε.Ματθαίος 28:19, 20.

ΣΟ ΜΠΟΡΙΝΕΝΑ ΤΙ ΚΕΡΕΝ:

  • Τι αρακχέν χρόνος κάθε ντιβές για τι διαβάνεν ι Αγία Γραφή ντα τι προσευχίντιβεν

  • Σαρ φαμιλί, τι τσσουβέν πρώτα τουμαρέ ζωγιάτε ο πνευματικά πράγματα ι Ντεβλέσκε ντα σοράν τουμαρί διασκέδαση ντα ξεκούραση

2 ΤΙ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΝ Ι ΦΑΜΙΛΙΑΚΙ ΛΑΤΡΕΙΑ

ΣΟ ΒΑΚΕΡΕΛΑ Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ: «Πλησιάνεν ι Ντεβλές, ντα βοβ κα πλησιάνελ-τουμέν». (Ιακώβου 4:8) Πρέπει τι τσσουβέν εκ πρόγραμμας για τι κερέν κάθε εβδομάδα ι φαμιλιάκι λατρεία. (Γένεση 18:19) Αλλά να ερεσέλα ανταβά. Πρέπει τι σκεφτίνεν ι Ντεβλές κάθε ντιβές τουμαρέ ζωγιάτε. Τι κερέν πιο ζουρανί ι φιλία τουμαρέ φαμιλιάκι ι Ντεβλέσαρ ντα τι κερέν λέσκε λάφι “όταν μπεσένα τουμαρέ κχερέστε ντα όταν πφιρένα κο ντρομ ντα όταν ζαντίνενα ντα όταν ιστίνα”. (Δευτερονόμιο 6:6, 7) Τι μανγκέν τι αβέν σαρ ο Ιησούς του Ναυή, σο βακερντάς: «Με ντα μι φαμιλί κα κεράς οντουβά σο μανγκέλα ο Ιεχωβά».Ιησούς του Ναυή 24:15.

ΣΟ ΜΠΟΡΙΝΕΝΑ ΤΙ ΚΕΡΕΝ:

  • Τι τθερέν εκ σταθερός πρόγραμμας για τι σικλιαρέν τουμαρί φαμιλί ντα τι τθερέν τουμαρέ γκοντιάτε ο ανάγκες σο τθερέλα ο κάθε τζενό