Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Σόσκε Ανησυχίναβα Μπουτ για την Εμφάνιση σο Τθεράβα;

Σόσκε Ανησυχίναβα Μπουτ για την Εμφάνιση σο Τθεράβα;

ΣΟΣΚΕ ΙΣΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ

Μερικά πράγματα ισί πιο σημαντικά οντουλένταρ σο ντικχέσα κο ανιάς.

ΣΟ ΚΑ ΚΕΡΕΑΣ ΤΟΥΙ;

Σκέφτινε ακαβά παράδειγμας: Κάθε φαρ σο η Τζούλια ντικχέλα-πες κο ανιάς, ντικχέλα σάντε ότι τθουλιλί. «Πρέπει τι χασαράβ κιλά», βακερέλα αντρά-πέσταρ​—παρόλο σο λάκο ντατ ντα λάκι ντάι αλλά εμ λάκε αμαλινά βακερένα λάκε ότι ισί «ντούι κόκαλα».

Ανταλά ντιβεσά, η Τζούλια σκεφτίνελα τι κερέλ κάτι επικίνδυνος για τι χασαρέλ «καέκ κιλός». Οντουβά σο πρέπει τι κερέλ ισί τι μερέλ μποκχάταρ για χάνικ ντιβεσά . . .

Άμα νιωθίνεας σαρ η Τζούλια, σο κα κερέας;

ΜΠΕΣ ΝΤΑ ΣΚΕΦΤΙΝΕ!

Η άποψη σο τθερέσα τι νεαυτόσκε μπορεί τι αβέλ σαρ τι ντικχέσα-τουτ σε εκ μπανγκό ανιάς

Νανέ κακός τι σκεφτίνες τι εμφάνιση. Μάλιστα η Αγία Γραφή βακερέλα για τη σουκάρ εμφάνιση σο τθερένας μερικά μουρσά ντα τζουβλιά, σαρ για παράδειγμας η Σάρρα, η Ραχήλ, η Αβιγαία, ο Ιωσήφ ντα ο Δαβίδ. Βακερέλα ότι εκ τζουβέλ σο βακερένας λάκε Αβισάγ ισινέ «μπουτ σουκάρ».​—1 Βασιλέων 1:4.

Όμως, μπουτ τερνέ σκεφτίνενα συνέχεια πουμαρί εμφάνιση. Ανταβά μπορεί τι ανέλ μπαρέ προβλήματα. Σκέφτινε:

  • Ο επιστήμονες βακερένα ότι, κατά 100 τσσαγιά ο 58 αμντίνενα ότι ισί τθουλέ, ενώ κι πραγματικότητα σάντε ο 17 ισί τθουλέ.

  • Επίσης ο επιστήμονες βακερένα ότι, κατά 100 τζουβλιά σο κι πραγματικότητα ισί μπουτ σανέ, ο 45 πακιάνα ότι ισί τθουλέ!

  • Μερικά τερνέ σο προσπαθίνενα τι χασαρέν κιλά παθίνενα ανορεξία, δηλαδή εκ νασφαλιπέ σο τσσουβέλα λένγκι ζωή σε κίνδυνος επειδή να μανγκένα τι χαν ντα μερένα μπαγιά μποκχάταρ.

 Άμα αγαβέσα ότι τθερέσα ανορεξία ή εκ γιαβέρ ασακό πρόβλημας, μανγκ βοήθεια. Πρώτα, μούτθαβ το πρόβλημας τι νταντέστε, τι νταγιάτε ή εκχέ γιαβερέ τζενέστε σο ισί πιο μπαρό ντα τθερέσα λέσκε εμπιστοσύνη. Η Γραφή βακερέλα: «Ο πραγματικός αμάλ σικαβέλα πάντα αγάπη ντα ισί πφραλ σο μπιάντιλο ι ντιβεσένγκε σο αβέλα στεναχώρια».​—Παροιμίες 17:17.

Ο ΠΙΟ ΛΑΤΣΣΟ ΣΟ ΜΠΟΡΙΝΕΣΑ ΤΙ ΚΕΡΕΣ!

Κι πραγματικότητα, ο τζενό σο ισινάν αντρά-τούτε ισί οντουβά σο κερέλα ι γιαβερέν είτε τι μπεϊντίνεν-τουτ είτε όχι. Σκέφτινε για παράδειγμας τον Αβεσσαλώμ, ι τσσαβές του Βασιλιά Δαβίδ. Η Αγία Γραφή βακερέλα:

«Να υπαρχίντιβελας μουρς σο ισαρένας-λες αζόμ μπουτ λέσκε σουκαριμάσκε . . . να τθερέλας τίποτα μπέτι οπρά-πέστε».​—2 Σαμουήλ 14:25.

Όμως οντουβά τερνό ισινέ μπουτ μπαρικανό, προδότης ντα μανγκέλας τι κερέλ μπαρό ναβ πι νεαυτόσκε! Η Γραφή να βακερέλα σουκάρ λάφια για τον Αβεσσαλώμ· βακερέλα ότι να τθερέλας μπέσα ντα μισίνελας μπουτ ι γιαβερέν.

Οτθάρ, η Αγία Γραφή ντέλα-αμέν ακαγιά συμβουλή:

«Ιρίν ο νεβό χαρακτήρας».​—Κολοσσαείς 3:10.

«Μα τι αβέλ τουμαρό σουκαριπέ . . . ο λατσσέ σέα, αλλά τι αβέλ ο τζενό σο ισινέν αντρέ τουμαρέ γκίστε, σο να ντικχίντιβελα».​—1 Πέτρου 3:​3, 4.

Παρόλο σο νανέ κακός τι μανγκές τι αβές σουκάρ, κάτι μπουτ πιο σημαντικός ισί το χαρακτήρας. Καζόμ νακχέλα ο καιρός, ο γιαβερά κα μπεϊντίνεν-τουτ, όχι επειδή ισινάν ζουρανό ή τθερέσα σουκάρ σώμας, αλλά επειδή τθερέσα λατσσέ ιδιότητες! «Ο σουκαριπέ ταρτίνελα αμέσως ι γιαβερένγκι προσοχή», βακερέλα η Φιλίσια, «αλλά οντουβά σο κα ατσσόλ κι γιαβερένγκι γκοντί ισί το χαρακτήρας ντα το λατσσέ ιδιότητες».

ΣΚΕΦΤΙΝΕ ΤΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Μήπως μπουτ φαρ στεναχωρίντιβεσα για την εμφάνιση σο τθερέσα;

Τθερέσα σκεφτιντό τι κερές πλαστική εγχείριση ή τι τσσιναβές ο χαμπέ για μπουτ ντιβεσά για τι ντικχίντιβες πιο σουκάρ;

Άμα κα μπορίνεας τι αλλάνες τι εμφάνιση, σο κα αλλάνεας; (Σημείωνε σο κα αλλάνεας)

  • ΥΨΟΣ

  • ΒΑΡΟΣ

  • ΜΠΑΛΑ

  • ΣΩΜΑΣ

  • ΜΟΥΙ

  • ΧΡΩΜΑΣ ΚΟ ΔΕΡΜΑΣ

Άμα απαντιντάν βα κο πρώτες ντούι ερωτήσεις ντα σημειωντάν τριν ή πιο μπουτ πράγματα κι τρίτη ερώτηση, σκέφτινε: Να ντικχένα-τουτ σαρέ ο γιαβερά αζόμ μπέτι καζόμ ντικχέσα τούι το νεαυτός. Ισί εύκολος τι νασές κατά όρια ντα τι ανησυχίνες μπουτ για την εμφάνιση σο τθερέσα.​—1 Σαμουήλ 16:7.