Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Πρέπει τι Πακιάβ κι Εξέλιξη;

Πρέπει τι Πακιάβ κι Εξέλιξη;

ΣΟΣΚΕ ΙΣΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ

Άμα η εξέλιξη ισί μπαγιά, η ζωή να τθερέλα πραγματικός σκοπός. Άμα δημιουργισάλαμ, μπορίνασα τι αρακχάς μπουτ λατσσέ απαντήσεις σε ερωτήσεις σο τθερένα τι κερέν ι ζωγιάσαρ ντα οντουλέ πραγματέντζαρ σο κα αβέν ανγκλ’ αμέντε.

ΣΟ ΚΑ ΚΕΡΕΑΣ ΤΟΥΙ;

Σκέφτινε ακαβά παράδειγμας: Ο Άλεξ ισί μπερδεμέ. Από πάντα πακιάλας κο Ντεβέλ ντα τζανέλας ότι σαρέ ο πράγματα δημιουργισάλε. Αλλά αντιβές ο καθηγητής της βιολογίας βακερντάς ότι η εξέλιξη σίγουρα ισί μπαγιά επειδή βασίντιβελα σε έρευνες σο κερντέ μερικοί επιστήμονες. Ο Άλεξ να μανγκέλα τι πακιάν ο γιαβερά ότι ισί ντινιλό. “Τελικά”, σκεφτίνελα, “άμα ο επιστήμονες σικαντέ ότι η εξέλιξη ισί μπαγιά, κον ισινόμ με σο κα βακεράβ ότι νανέ μπαγιά;”

Άμα ισινάνας κι θέση του Άλεξ, κα δεχτίνεας ι εξέλιξη απλά επειδή ο βιβλία γραφίνενα ότι ισί μπαγιά;

ΜΠΕΣ ΝΤΑ ΣΚΕΦΤΙΝΕ!

Μπουτ τζενέ σο πακιάνα κι εξέλιξη αλλά μπουτ τζενέ-ντα σο πακιάνα ότι σαρέ ο πράγματα δημιουργισάλε βακερένα εύκολα οντουβά σο πακιάνα χωρίς τι τζανέν πραγματικά σόσκε πακιάνα-λες.

  • Μερικά τζενέ πακιάνα ότι σαρέ ο πράγματα δημιουργισάλε απλά επειδή ανταβά σικλιλέ πουμαρέ θρησκειάταρ.

  • Μερικά τζενέ πακιάνα κι εξέλιξη απλά επειδή ανταβά σικλιλέ κο σχολείος.

 ΣΙΟΒ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΟ ΠΡΕΠΕΙ ΤΙ ΝΤΙΚΧΑΣ

Η Αγία Γραφή βακερέλα: «Σαρέ ο κχερά κερντιόνα τζενένταρ, αλλά οντουβά σο κερντάς σαρέ ο πράγματα ισί ο Ντεβέλ». (Εβραίους 3:4) Ισί λογικός τι πακιάς-λες ανταβά;

Όταν βακερέσα ότι να υπαρχίντιβελα Δημιουργός ισί σαρ τι βακερέσα ότι ακαβά κχερ κερντιλό κορκορό, κάτι σο να μπορίνελα τι αβέλ-πες

ΚΑΠΟΙΟΙ ΒΑΚΕΡΕΝΑ: Σαρέ ο πράγματα κο σύμπαν αβιλέ-πες μετά από εκ μπαρί έκρηξη σο αβιλί τυχαία.

1. Κον ή σο αντάς ανταγιά μπαρί έκρηξη;

2. Σο ισί πιο λογικός​—ότι σαρέ αβιλέ από το τίποτα ή ότι σαρέ κερντάς-λεν κάποιος;

ΚΑΠΟΙΟΙ ΒΑΚΕΡΕΝΑ: Ο τζενέ αβιλέ κατά ζώα.

3. Άμα ο τζενέ αβιλέ κατά ζώα, για παράδειγμας κατά μαϊμούνες, σόσκε υπαρχίντιβελα μπαρί διαφορά κο σκέψεις σο μπορίνενα τι κερέν ο τζενέ ντα ο ζώα;

4. Σόσκε ατζέ-ντα ο πιο «χουρντέ» πράγματα σο τθερένα ζωή ισί αζόμ δύσκολα τι αγαβάς σαρ λειτουργίνενα;

ΚΑΠΟΙΟΙ ΒΑΚΕΡΕΝΑ: Η εξέλιξη ισί μπαγιά επειδή υπαρχίντιβενα αποδείξεις.

5. Οντουβά τζενό σο βακερέλα-λες ανταβά, ροντιντάς βοβ ο ίδιος ο αποδείξεις;

6. Καζόμ τζενέ πακιάνα κι εξέλιξη απλώς επειδή τθερένα ασουντό ότι δεχτίνενα-λα σαρέ ο μορφωμέ τζενέ;

«Άμα πφιρέας σε εκ δάσος ντα ντικχέας ανγκλά-τούτε εκ σουκάρ κχερ, μήπως κα σκεφτίνεας: “Απίστευτο! Ο δέντρα πελέ ακριβώς αντικάς σαρ έπρεπε για τι κερντιόλ ανταβά κχερ”; Σίγουρα όχι! Ανταβά νανέ λογικός. Σόσκε λοιπόν πρέπει τι πακιάς ότι σαρέ ο πράγματα κο σύμπαν αβιλέ τυχαία;»​—Τζούλια.

«Άμα κάποιος κα βακερέλας τούκε ότι αβιλί έκρηξη σε εκ τυπογραφείος ντα ότι κατά μελάνι σο τσσορντιλό κο ντουβάρια ντα κο ταβάνι γραφίντιλο εκ σαστό λεξικός, κα πακιάας-λες;»​—Γκουέν.

 ΣΟΣΚΕ ΠΑΚΙΑΒΑ ΚΟ ΝΤΕΒΕΛ;

Η Γραφή βακερέλα τούκε τι χρησιμοποιήνες “σαρί τι γκοντί”. (Ρωμαίους 12:1) Ανταβά μανγκέλα τι βακερέλ ότι η πίστη σο τθερέσα κο Ντεβέλ δεν πρέπει απλά τι βασίντιβελ:

  • ΟΝΤΟΥΛΕΝΤΕ ΣΟ ΝΙΩΘΙΝΕΣΑ (Νιωθίναβα ότι σίγουρα υπαρχίντιβελα εκ πιο μπαρί ζορ)

  • ΚΙ ΓΙΑΒΕΡΕΝΓΚΕ ΛΑΦΙΑ (Σαρέ πακιάνα κο Ντεβέλ οτθέ σο μπεσάβα)

  • ΚΙ ΠΙΕΣΗ ΜΕΡΙΚΕ ΤΖΕΝΕΝΓΚΙ (Μο ντατ ντα μι ντάι σικλιαρντέ-μαν τι πακιάβ κο Ντεβέλ, να τθεράβας γιαβέρ επιλογή)

Οκιά μπάνταρ, τι πίστη πρέπει τι τθερέλ ζουρανέ θεμέλια.

«Όταν αμαρό καθηγητής εξηγίνελα αμένγκε κι τάξη σαρ λειτουργίνελα αμαρό σώμας, να τθεράβα καέκ αμφιβολία ότι υπαρχίντιβελα Ντεβέλ. Κάθε πράγμας αμαρέ σωμάστε λειτουργίνελα με εκ συγκεκριμέ τρόπος ντα μάλιστα μπουτ φαρ αμέν ούτε σο αγαβάσα-λες. Μπαγιά, σαστίνεσα όταν σκεφτίνεσα σαρ ισί κερντό ι τζενέσκο σώμας!»​—Τερέζα.

«Όταν ντικχάβα εκ ουρανοξύστης, εκ κρουαζιερόπλοιος ή εκ αυτοκίνητος, σκεφτίναβα: Κον κερντάς-λεν; Για παράδειγμας, για τι κερντιόλ ντα τι λειτουργίνελ εκ αυτοκίνητος χρειαζίντιβελα γκοντί, επειδή πρέπει τι τσσουβντιόν σωστά μπουτ πράγματα. Άμα ο αυτοκίνητος κερντιλό από κάποιον, ο τζενέ-ντα πρέπει τι κερντιλέ από κάποιον».​—Ρίτσαρντ.

«Καζόμ πιο μπουτ διαβάναβας πραγματένγκε σο τθερένα τι κερέν με την επιστήμη, αζόμ πιο μπουτ αγαβάβας ότι η εξέλιξη νανέ μπαγιά. . . . Μάνγκε, χρειαζίντιβελα πιο μπουτ “πίστη” για τι δεχτίνες ι εξέλιξη παρά για τι δεχτίνες ότι υπαρχίντιβελα Δημιουργός».​—Άντονι.

ΣΚΕΦΤΙΝΕ

Παρόλο σο ρόντενα μπουτ μπρεσά, ο επιστήμονες ατζέ να αρακχλέ εκ εξήγηση για την εξέλιξη σο μπορίνενα τι συμφωνίνεν σαρέ. Άμα ο επιστήμονες, σο ισί ο ειδικοί, να συμφωνίνενα με την εξέλιξη, ισί άραγε λάθος μα τι πακιάς τούι κι εξέλιξη;