Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Σαρ Μπορίναβα τι Διορθώναβ μο Λάθη;

Σαρ Μπορίναβα τι Διορθώναβ μο Λάθη;

ΣΟΣΚΕ ΙΣΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ

Άμα μουτθαβέσα το λάθη κα αβές πιο υπεύθυνος τζενό ντα ο γιαβερά κα ντεν τούκε μπέσα.

ΣΟ ΚΑ ΚΕΡΕΑΣ ΤΟΥΙ;

Σκέφτινε ακαβά παράδειγμας: Ο Τιμ, ενώ κχελέλα πέσκε πι αμαλέντζαρ, φουρτίνελα ι μπάλα ντα πφανγκέλα ο τζάμι ι αμαξίσκο σο τθερέλα λέσκο γείτονας.

Άμα ισινάνας ο Τιμ, σο κα κερέας;

ΜΠΕΣ ΝΤΑ ΣΚΕΦΤΙΝΕ!

ΤΘΕΡΕΣΑ ΤΡΙΝ ΕΠΙΛΟΓΕΣ:

 1. 1. Τι τθάβντες τι νασές.

 2. 2. Τι τσσουβές ο βάρετα εκχέ γιαβερέστε.

 3. 3. Τι βακερές κο γείτονας σο αβιλό-πες, ντα τι ποκινές ι ζημιά.

Μπορεί τι αβέλ τι γκοντιάτε τι τραμπίνες ι Πρώτη Επιλογή. Υπαρχίντιβενα, όμως, σοβαροί λόγοι σο πρέπει τι μουτθαβές το λάθη​—είτε ανταβά τθερέλα τι κερέλ εκχέ πφανγκέ τζαμίσαρ είτε εκχέ γιαβερέ πραγμάσαρ.

 ΤΡΙΝ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΙ ΜΟΥΤΘΑΒΕΣ ΤΟ ΛΑΘΗ

 1. Ανταβά ισί ο σωστός.

  Η Αγία Γραφή βακερέλα: «Μανγκάσα τι αβάς τίμιοι σαρέ κο πράγματα».​—Εβραίους 13:18.

 2. Ο τζενέ ισί πιο εύκολος τι συγχωρίνεν οντουλέν σο μουτθαβένα πουμαρέ λάθη.

  Η Αγία Γραφή βακερέλα: «Κον γκεραβέλα πο αμαρτίες να κα τθερέλ επιτυχία, αλλά οντουβά σο μουτθαβέλα-λεν ντα τσσιναβέλα τι κερέλ-λεν κα συγχωρίντιβελ».​—Παροιμίες 28:13.

 3. Ο πιο σημαντικός λόγος ισί ότι, άμα κα κερές-λες ανταβά, κα χαιρίνελ ο Ντεβέλ.

  Η Αγία Γραφή βακερέλα: «Ο Ιεχωβά τζουνγκάλα κατά τζενό σο ισί μοβόρι, αλλά τθερέλα ζουρανί φιλία οντουλέντζαρ σο ισί δίκαιοι».​—Παροιμίες 3:32.

Η Καρίνα σο ισί 20 μπρεσένγκι να βακερντάς τίποτα πι νταντέσκε σο γραφιντέ-λα ο ασκέρια επειδή νασέλας μπουτ κο ντρομ. Αλλά να μπορίνελας τι γκεραβέλ-λες για πάντα. Βόι βακερέλα: «Περίπου εκ μπρες πιο σοράν μο ντατ λιντάς αμπέρι ότι γραφιντέ-μαν. Ανταβά αντάς μάνγκε πιο μπαρέ προβλήματα!»

Σο σικλιάσα ανταλέσταρ; Η Καρίνα βακερέλα: «Όταν γκεραβέσα το λάθη, κερέσα ο πράγματα χειρότερα. Αφού, σο-ντα τι κερές, κάποια στιγμή κα ποκινές οντουλένγκε σο κερντάν».

ΣΑΡ ΤΙ ΣΙΚΛΙΟΣ ΚΑΤΑ ΛΑΘΗ ΣΟ ΚΕΡΕΣΑ

Η Αγία Γραφή βακερέλα: «Σαρέ κεράσα λάθη μπουτ φαρ». (Ιακώβου 3:2) Αλλά άμα μουτθαβέσα το λάθη, ντα μάλιστα σουγκό, σικαβέσα ότι ισινάν ταπεινός ντα γκοντιαβέρ.

Πρέπει επίσης τι σικλιός κατά λάθη σο κερέσα. Εκ τσσάι, η Βέρα, βακερέλα: «Προσπαθίναβα τι σικλιάβ σαρέ κατά λάθη σο κεράβα για τι μπορίναβ τι αβάβ πιο λατσσί τζενί ντα τι τζανάβ σο κα κεράβ άμα κα τυχίνελ μάνγκε κάτι ασακό εκ γιαβέρ φαρ». Για τι ντικχάς σαρ μπορίνεσα τι κερές-λες ανταβά.

Λιντάν ο ποδήλατος τι πφραλέσκο ντα χαλαντάν-λες. Σο κα κερές;

 • Να κα βακερές τίποτα με την ιδέα ότι το πφραλ να κα ντικχέλ ι ζημιά.

 • Κα βακερές τι πφραλέσκε ακριβώς σο αβιλό-πες.

 • Κα βακερές τι πφραλέσκε σο αβιλό-πες αλλά κα τσσουβές ο βάρετα εκχέ γιαβερέστε.

Να γκιλάν-λεν λατσσές σε εκ διαγώνισμας επειδή να διαβαντάνας. Σο κα κερές;

 • Κα βακερές ότι ο διαγώνισμας ισινέ δύσκολος.

 • Κα βακερές ότι τούι φταίνεσα σο να λιντάν λατσσό βαθμός.

 • Κα βακερές ότι ο δάσκαλος να χοΐνελα-τουτ.

Άμα σκεφτίνεσα συνέχεια ο πουρανέ λάθη σο κερντάν, ισί σαρ τι οδηγίνεσα ντα τι ντικχέσα συνέχεια κο ανιάς

 Ακανά ντικχ πάλι οντουλά σο διαβαντάν ντα προσπάθινε τι σκεφτίνες ότι ισινάν (1) το πφραλ ντα (2) το δάσκαλος. Σο κα σκεφτίνενας τούκε το πφραλ ντα το δάσκαλος άμα κα μουτθαβέας το λάθη; Σο κα σκεφτίνενας τούκε άμα κα γκεραβέας το λάθη;

Ακανά σκέφτινε εκ λάθος σο κερντάν πέρσι ντα απάντινε κο ερωτήσεις σο ισί πιο τελέ.

Καβά ισινέ ο λάθος; Σο κερντάν ανταλέσκε;

 • Γκεραντόμ-λες.

 • Τσσουντόμ ο βάρετα εκχέ γιαβερέστε.

 • Μουτθαντόμ-λες σουγκό.

Άμα να μουτθαντάν το λάθος, σαρ αισθάντιλαν σοράν;

 • Μπουτ σουκάρ​—γλιτωντόμ-λα!

 • Τύψεις​—έπρεπε τι βακεράβ ι αλήθεια.

Κα μπορίνεας τι κερές κάτι πιο λατσσό;

Σο σικλιλάν κατά λάθος σο κερντάν;

ΣΟ ΠΑΚΙΑΣΑ ΤΟΥΙ;

Σόσκε μερικά τζενέ λατζάνα τι μουτθαβέν πουμαρέ λάθη;

Σο κα σκεφτίνεν τούκε ο γιαβερά άμα πάντα προσπαθίνεσα τι γκεραβές το λάθη, αλλά σο κα σκεφτίνεν άμα μουτθαβέσα-λεν;​—Λουκάς 16:10.