Απαντήσεις σε 10 Ερωτήσεις σο Κερένα ο Τερνέ

Αρακχέν λατσσέ συμβουλές σο βοηθίνενα-τουμέν τι τθερέν επιτυχία τουμαρέ ζωγιάτε.

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Κον Ισινόμ;

Όταν τζανέσα σο ισί σημαντικός τούκε, ο πράγματα σο τζανέσα τι κερές λατσσές, σο να μπορίνεσα τι κερές ντα το στόχοι, κα λες λατσσέ αποφάσεις όταν ο γιαβερά πιένενα-τουτ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Σόσκε Ανησυχίναβα Μπουτ για την Εμφάνιση σο Τθεράβα;

Στεναχωρίντιβεσα όταν ντικχέσα-τουτ κο ανιάς; Καλά λογικά πράγματα μπορίνεσα τι κερές;

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Σαρ τι Κεράβ Λάφι μι Νταντέσαρ ντα μι Νταγιάσαρ;

Ανταλά ιδέες κα βοηθίνεν-τουτ τι επικοινωνίνες πιο λατσσές τι νταντέσαρ ντα τι νταγιάσαρ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Σαρ Μπορίναβα τι Διορθώναβ μο Λάθη;

Είτε ακανά είτε πιο σοράν κα κερές τούι-ντα κάποιο λάθος​—σαρέ κερένα λάθη. Αλλά σο αβέλα-πες σοράν;

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Σο τι Κεράβ άμα Πρασάνα-μαν ντα Νταραβένα-μαν κο Σχολείος;

Τθερέσα βοήθεια! Νίκινε οντουλές σο νταραβέλα-τουτ χωρίς τι ακουμπίνες-λες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Σαρ κα Ατσσάβ Σταθερός Όταν ο Γιαβερά Τερνέ Πιένενα-μαν;

Μπορεί τι ισί δύσκολος τι υπερασπίνες οντουβά σο τζανέσα ότι ισί σωστός.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Σαρ κα Ατσσάβ Σταθερός Όταν Πιένενα-μαν τι Κεράβ Σεξ;

Σκέφτινε ο αποτελέσματα σο τθερένα ο τερνέ όταν αβένα μπουτ πασέ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Σο Πρέπει τι Τζανάβ για τη Σεξουαλική Επίθεση;

Ανταβά νακχένα-λες πιο μπουτ ο τερνέ. Σαρ μπορίνεσα τι αντιμετωπίνες-λες ανταβά;

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Πρέπει τι Πακιάβ κι Εξέλιξη;

Καβά πράγμας ντικχίντιβελα πιο λογικός;

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Σαρ Μπορίνελα τι Βοηθίνελ-μαν η Αγία Γραφή;

Μπουτ τζενέ βακερένα ότι η Αγία Γραφή ισί πφερντί μασάλια, ότι νανέ αμαρέ ντιβεσένγκε ή ότι ναστί αγαβένα-λα. Ανταβά όμως νανέ μπαγιά.