Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΜΑΘΗΜΑΣ 18

Τι Αβέν Αμαλά ι Ντεβλέσκε για Πάντα!

Τι Αβέν Αμαλά ι Ντεβλέσκε για Πάντα!

Χρειαζίντιβελα προσπάθεια για τι αρακχέν εκχέ αμαλές· χρειαζίντιβελα προσπάθεια για τι ατσσικιαρέν εκχέ αμαλές. Κα ευλογίντιβεν μπουτ o προσπάθειες σο κερένα για τι αβέν ντα τι ατσσόν αμαλά ι Ντεβλέσκε. Ο Ιησούς βακερντάς οντουλένγκε σο πακιασάλε λέστε: «Η αλήθεια κα ελευθερώνελ-τουμέν». (Ιωάννης 8:​32) Σο μανγκέλα τι βακερέλ ανταβά;

Μπορίνενα τι απολαμβάνεν ελευθερία ακανά. Μπορίνενα τι αβέν ελεύθεροι κατά ψεύτικα λάφια σο σικλιαρένα ο κχανγκιριά ντα κατά ψέματα σο βακερέλα ο Σατανάς. Μπορίνενα τι αβέν ελεύθεροι κατά απελπισία σο πφερέλα ι ζωή μπουτέ τζενένγκι σο να τζανένα ι Ιεχωβάς. (Ρωμαίους 8:​22) Ο αμαλά ι Ντεβλέσκε να νταρένα κατά μεριπέ.​—Εβραίους 2:4, 15.

Κα μπορίνεν τι απολαμβάνεν ελευθερία κο νεβό ντουνιάς κι Ντεβλέσκο. Σο σουκάρ ελευθερία κα μπορίνεν τι απολαμβάνεν ανγκλά-τουμέντε! Κο Παράδεισος κι πφουβ, κα υπαρχίντιβελ ελευθερία κατά τζένγκια, κατά νασφαλίματα ντα κατά έγκλημας. Ελευθερία κατά τσοροριπέ ντα κατά μποκχ. Ελευθερία κατά πφουρίματα ντα κατά μεριπέ. Ελευθερία κατά νταρ ντα κατά αδικία. Η Γραφή βακερέλα ι Ντεβλέσκε: «Πουτρέσα το βας ντα τσαλιαρέσα ι επιθυμία σαρέ οντουλένγκι σο κερντάν».​—Ψαλμός 145:16.

 Ο αμαλά ι Ντεβλέσκε κα τζουβντιόν για πάντα. Η αιώνια ζωή ισί εκ μπουτ σημαντικός δώρος σο κα ντελ ο Ντεβέλ σαρέ οντουλέ τζενέντε σο μανγκένα τι τθερέν λέσκι φιλία. (Ρωμαίους 6:​23) Απλά σκεφτίνεν σαρ κα αβέλας τουμαρί ζωή άμα κα τζουβντιόνας για πάντα!

Κα τθερέν χρόνος τι κερέν μπουτ πράγματα. Μπορεί τι μανγκέν τι σικλιόν τι κχελέν εκ μουσικός όργανος. Ή μπορεί τι μανγκέν τι σικλιόν τι ζωγραφίνεν ή τι κερέν πράγματα από κας. Μπορεί τι μπεϊντίνεν τι σικλιόν για κάποια ζώα ή φυτά. Ή μπορεί τι μανγκέν τι τζαν ταξίδια για τι ντικχέν διάφορε λαόν ντα διάφορα τθεμά. Άμα κα τζουβντιόν για πάντα, σαρέ ανταλά κα μπορίνεν τι κερέν-λεν!

Κα τθερέν ο χρόνος τι κερέν μπουτέ αμαλέν. Όταν κα τζουβντιόν για πάντα, κα τθερέν ι ευκαιρία τι σικλιόν μπουτέ γιαβερέ τζενέν σο ισί αμαλά ι Ντεβλέσκε. Κα σικλιόν λένγκε χαρίσματα ντα λένγκε λατσσέ ιδιότητες, ντα αντικάς κα αβέν τουμαρέ-ντα αμαλά. Τουμέν κα μανγκέν λεν ντα βον κα μανγκέν τουμέν. (1 Κορινθίους 13:8) Η ευκαιρία σο κα τθερέν τι τζουβντιόν για πάντα κα ντελ-τουμέν ο χρόνος για τι αβέν αμαλά με κάθε τζενό κι πφουβ! Ντα ο πιο σημαντικός ισί ότι τουμαρί φιλία ι Ιεχωβάσαρ κα αβέλ ατζέκ πιο ζουρανί καζόμ κα νακχέν ο μπρεσά. Μακάρι τι αβέν αμαλά ι Ντεβλέσκε για πάντα!