Μπορίνενα τι Αβέν Αμαλά ι Ντεβλέσκε!

Ανταλά πληροφορίες κερντιλέ για τι βοηθίνεν-τουμέν τι σικλιόν σαρ τι αβέν αμαλά ι Ντεβλέσκε.

ΜΑΘΗΜΑΣ 1

Ο Ντεβέλ Μανγκέλα Τουμένταρ τι Αβέν Λέσκε Αμαλά

Αντιβές, τζενέ σαρέ κατά τθεμά αβιλέ αμαλά ι Ντεβλέσκε. Τουμέν-ντα μπορίνενα τι αβέν αμαλά ι Ντεβλέσκε.

ΜΑΘΗΜΑΣ 2

Ο Ντεβέλ Ισί ο πιο Λατσσό Αμάλ σο κα Μπορίνενας τι Τθερέν

Βοβ κα βοηθίνελ-τουμέν τι τζουβντιόν ευτυχισμέ, χωρίς τι νταρέν ή τι νιωθίνεν μπέτι.

ΜΑΘΗΜΑΣ 3

Χρειαζίντιβελα τι Σικλιόν ι Ντεβλέσκε

Ανταβά κα βοηθίνελ-τουμέν τι τζανέν σο μανγκέλα ντα σο μισίνελα.

ΜΑΘΗΜΑΣ 4

Σαρ Μπορίνενα τι Σικλιόν ι Ντεβλέσκε

Βοβ ντινάς-αμέν ι ευκαιρία τι σικλιάς σο κερντάς κο πουρανέ μπρεσά, σο κερέλα ακανά ντα σο κα κερέλ ανγκλ’ αμέντε.

ΜΑΘΗΜΑΣ 5

Ο Αμαλά ι Ντεβλέσκε κα Τζουβντιόν κο Παράδεισος

Ο Παράδεισος να κα αβέλ σαρ ανταλέ ντουνιάστε σο τζουβντιάσα ακανά. Σαρ κα αβέλ;

ΜΑΘΗΜΑΣ 6

Ο Παράδεισος Ισί Πασέ!

Σαρ μπορίνασα τι αβάς σίγουροι;

ΜΑΘΗΜΑΣ 7

Εκ Προειδοποίηση Κατά Πουρανέ Μπρεσά

Σο μανγκένα τι βακερέν αμένγκε αντιβές ο εδάφια κατά Γραφή σο κερένα λάφι για τον Νώε;

ΜΑΘΗΜΑΣ 8

Κον Ισί ο Ντουσμάνια ι Ντεβλέσκε;

Μπορίνενα τι αγαβέν κον ισί για μα τι χουχάντιβεν λένταρ.

ΜΑΘΗΜΑΣ 9

Κον Ισί Αμαλά ι Ντεβλέσκε;

Ντα σο μανγκένα τι σικλιόν ο τζενέ ι Ιεχωβάσκε;

ΜΑΘΗΜΑΣ 10

Σαρ τι Αρακχέν ι Αληθινή Θρησκεία

Υπαρχίντιβενα πράγματα σο κα βοηθίνεν-τουμέν τι αγαβέν ι αληθινή θρησκεία.

ΜΑΘΗΜΑΣ 11

Νασέν Κατά Ψεύτικη Θρησκεία!

Σαρ μπορίνενα τι αγαβέν ι ψεύτικη θρησκεία; Σόσκε ισί αζόμ κακός;

ΜΑΘΗΜΑΣ 12

Σο Αβέλα-πες Όταν Μεράσα;

Η Γραφή να μουκχέλα αμένγκε καέκ αμφιβολία.

ΜΑΘΗΜΑΣ 13

Η Μαγεία ντα σο Τθερέλα τι Κερέλ Λάσαρ Ισί Μπέτι Πράγματα

Σόσκε ο Ντεβέλ μισίνελα ανταλά πράγματα;

ΜΑΘΗΜΑΣ 14

Ο Αμαλά ι Ντεβλέσκε να Κερένα Μπέτι Πράγματα

Καλά ισί μερικά πράγματα σο μισίνελα ο Ντεβέλ;

ΜΑΘΗΜΑΣ 15

Ο Αμαλά ι Ντεβλέσκε Κερένα ο Λατσσό

Καλά ισί μερικά λατσσέ πράγματα σο μπορίνενα τι βοηθίνεν-αμέν τι αβάς λέσκε αμαλά;

ΜΑΘΗΜΑΣ 16

Τι Σικαβέν Τουμαρί Αγάπη ι Ντεβλέσκε

Για τι ατσσικιαρέν εκχέ αμαλές, πρέπει τι συζητίνεν λέσαρ, τι ασουνέν-λες ντα τι βακερέν λατσσέ πράγματα τουμαρέ αμαλέσκε κο γιαβερά τζενέ. Ο ίδιος αβέλα-πες με τη φιλία σο τθερένα ι Ντεβλέσαρ.

ΜΑΘΗΜΑΣ 17

Για τι Ατσσικιαρέν Εκχέ Αμαλές, Πρέπει τι Αβέν Τουμέν-ντα Αμάλ

Καζόμ πιο μπουτ σικλιόνα ι Ντεβλέσκε, αζόμ πιο μπαρί κα αβέλ τουμαρί αγάπη λέσκε.

ΜΑΘΗΜΑΣ 18

Τι Αβέν Αμαλά ι Ντεβλέσκε για Πάντα!

Η αιώνια ζωή ισί εκ μπουτ σημαντικός δώρος σο κα ντελ πι αμαλέντε.