Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΜΑΘΗΜΑΣ 4

Ο Ντεβέλ Κερέλα εκ Συμφωνία με τον Αβραάμ

Ο Ντεβέλ Κερέλα εκ Συμφωνία με τον Αβραάμ

Ο Αβραάμ κερέλα με πίστη οντουλά σο βακερέλα λέσκε ο Ντεβέλ, ντα ο Ιεχωβά ντέλα πο λάφι ότι κα ευλογίνελ-λες ντα ότι λέσταρ κα αβέλ εκ σαστό λαός

ΝΑΚΧΛΕΑΣ περίπου 350 μπρεσά αφού τελειωσάλο ο Κατακλυσμός σο αβιλόας αζομάν σο τζουβντιόλας ο Νώε. Ο πατριάρχης Αβραάμ μπεσέλας σε εκ μπουτ χουλανό τθεμ σο βακέρντιβελας Ουρ, οτθέ σο ισί αντιβές ο Ιράκ. Ο Αβραάμ ισινέ εκ τζενό σο τθερέλας μπαρί πίστη. Ακανά, όμως, κα χρειαζίντιβελας τι σικαβέλ καζόμ ζουρανί πίστη τθερέλας.

Ο Ιεχωβά βακερντάς κο Αβραάμ τι νασέλ κατά τθεμ σο μπιάντιλοας ντα τι τζαλ εκχέ γιαβερέ τθεμέστε σο να τζανέλας, σο ισινέ τελικά η Χαναάν. Ο Αβραάμ, χωρίς τι νταρέλ, κερντάς οντουβά σο βακερντάς λέσκε ο Ντεβέλ. Λιντάς ο πράγματα σο τθερέλας ντα ι τζενέν σο μπεσένας λέσκε κχερέστε. Ντούι λένταρ ισινέ λέσκι ρομνί η Σάρρα ντα λέσκο ανιψιός ο Λωτ. Μετά από εκ μπαρό ταξίδι σο κερντάς, αρχισάλο τι μπεσέλ σε τσαντίρια κι Χαναάν. Ο Ιεχωβά κερντάς εκ συμφωνία με τον Αβραάμ ντα ντινάς-λες πο λάφι ότι λέσκε τσσαβέ κα αβένας εκ μπαρό λαός ντα ότι κα λένας πουμένγκε ο τθεμ σο βακέρντιβελας Χαναάν. Επίσης, ο Ντεβέλ βακερντάς ότι σαρέ ο φαμιλιά ι πφουβιάκε κα ευλογίντιβενας κατά Αβραάμ.

Ο πράγματα γκιλέ λατσσές για τον Αβραάμ ντα για τον Λωτ ντα οτθάρ τθερένας μπουτ μπρακέν, γκουρουμνιέν ντα γιαβερά ζώα. Χωρίς τι ντικχέλ πο συμφέρον, ο Αβραάμ μουκχλάς τι τραμπίνελ ο Λωτ καγιά περιοχή μανγκέλας. Ο Λωτ τραμπιντάς ο πιο λατσσό τθαν σο ισινέ ντονταλάι κατά Ιορδάνης Ποταμός ντα μπεσλό πασέ σε εκ πόλη σο βακέρντιβελας Σόδομα. Ο μουρσά σο μπεσένας κο Σόδομα κερένας λουμνικανέ πράγματα​—μπαρέ αμαρτίες σο κερένας ι Ιεχωβάς τι χολιάνελ.

Πιο σοράν, ο Ιεχωβά Ντεβέλ βακερντάς κο Αβραάμ ότι σίγουρα λέσκε προσάγγονα κα αβένας αζόμ μπουτ καζόμ ισί ο αστέρια-ντα οπρέ κο ουρανός. Ο Αβραάμ πακιασάλο ανταλέ λαφίστε σο βακερντάς λέσκε ο Ντεβέλ. Όμως, η αγαπημέ ρομνί λέσκι, η Σάρρα, να κερέλας τσσαβέν. Αζομάν, παρόλο σο ο Αβραάμ ισινέ 99 μπρεσένγκο ντα η Σάρρα ισινέ πασέ κο 90, ο Ντεβέλ βακερντάς λένγκε ότι κα κερένας τσσαβές. Σαρ βακερντάς ο Ντεβέλ, αντικάς αβιλό-πες, η Σάρρα μπιαντάς τον Ισαάκ. Ο Αβραάμ κερντάς γιαβερέ-ντα τσσαβέν, αλλά Οντουβά σο κα ελευθερώνελας ι τζενέν, σαρ βακερέλας η υπόσχεση σο ντινάας-λεν ο Ντεβέλ κι Εδέμ, κα αστάρντιβελας κατά Ισαάκ.

Αζομάν, ο Λωτ ντα λέσκι φαμιλί μπεσένας κο Σόδομα, αλλά ο Λωτ ισινέ δίκαιος ντα να κερέλας ο μπέτι πράγματα σο κερένας ο γιαβερά τζενέ οντουλέ τθεμέσκε. Όταν ο Ιεχωβά λιντάς ι απόφαση τι καταστραφίνελ ο Σόδομα, μπουτσσαντάς πιο τζανγκλέ αγγελόν για τι βακερέν-λες κο Λωτ. Ο άγγελοι βακερένας λέσκε ντα λέσκε φαμιλιάκε ότι έπρεπε τι νασέν σουγκό κατά Σόδομα ντα μα τι ντικχέν παλάλ. Αζομάν ο Ντεβέλ κερντάς τι περέλ γιακ ντα θειάφι κατά ουρανός οπράλ κο Σόδομα ντα σε εκ γιαβέρ-ντα πφιρνί πόλη σο ισινέ οτθέ πασέ, κο Γόμορρα. Αντικάς, μουλέ σαρέ ο τζενέ σο μπεσένας οτθέ. Ο Λωτ ντα λέσκε ντούι τσσαγιά σωσάλε. Αλλά η ρομνί λέσκι ντικχλάς παλάλ, ίσως επειδή μανγκέλας μπουτ ο πράγματα σο μουκχλάας. Αφού να ασουντάς, ποκιντάς-λες πι ζωγιάσαρ.

—Στηρίντιβελα κο εδάφια Γένεση 11:​10–19:38.