Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΜΑΘΗΜΑΣ 3

Κάποια Τζενέ Σώντιβενα Κατά Κατακλυσμός

Κάποια Τζενέ Σώντιβενα Κατά Κατακλυσμός

Ο Ντεβέλ καταστραφίνελα εκχέ πφιρνέ ντουνιάς αλλά σώνελα τον Νώε ντα λέσκι φαμιλί

ΚΑΖΟΜ νακχένας ο μπρεσά ντα αβένας ατζέκ πιο μπουτ ο τζενέ, η πφουβ πφερντιόλας αμαρτία ντα πφιρνιπέ. Ο Ενώχ, σο ισινέ ο μόνος προφήτης αζομάν, βακερντάας ότι εκ ντιβές ο Ντεβέλ κα καταστραφίνελας ι πφιρνέν. Όμως, ο πιο μπουτ τζενέ ισινέ γκεραλέ ντα καζόμ νακχέλας ο καιρός ο πράγματα αβένας χειρότερα. Κάποιοι άγγελοι γκιλέ κόντρα ι Ιεχωβάσαρ όταν μουκχλέ πουμαρί θέση σο τθερένας οπρέ κο ουρανός ντα, επειδή ισινέ μπίτσαλε γιακχίνγκε, λιντέ τζενένγκε σώματα για τι παντρίνεν τζουβλιέν κι πφουβ. Αντικάς, οντουλά άγγελοι κερντέ τσσαβέν σο να ισινέ φυσιολογικοί​—βακέρντιβενας Νεφιλείμ ντα ισινέ μπουτ βουτσσέ, ζουρανέ ντα γκεραλέ. Οτθάρ, σαρί η πφουβ πφερντιλί με φασαρίες ντα μουνταρίματα. Ο Ντεβέλ στεναχωρίντιβελας μπουτ όταν ντικχέλας τι καταστραφίντιβεν σαρέ οντουλά σο κερντάς ατθέ κι πφουβ.

Μετά κατά μεριπέ του Ενώχ, εκ τζενό ξεχωρίνελας αντρέ οντουλέ πφιρνέ ντουνιάστε. Ο ναβ λέσκο ισινέ Νώε. Ο Νώε ντα λέσκι φαμιλί προσπαθίνενας τι κερέν οντουβά σο ισινέ σωστός κι Ντεβλέσκε γιακχά. Όταν ο Ντεβέλ λιντάς ι απόφαση τι καταστραφίνελ ι πφιρνέ τζενέν οντουλέ ντουνιάσκε, μανγκλάς τι αρακχαβέλ τον Νώε ντα ο ζώα σο ισινέ κι πφουβ. Οτθάρ, ο Ντεβέλ βακερντάς λέσκε τι κερέλ εκ κιβωτός​—εκ μπουτ μπαρό καράβι σο ισινέ ορθογώνιος. Όταν κα αβέλας ο κατακλυσμός, αντρέ οντουλέ καραβίστε κα σώντιβενας ο Νώε ντα λέσκι φαμιλί αλλά μπουτ ζώα-ντα. Ο Νώε ασουντάς ι Ντεβλές. Για μπουτ μπρεσά, όχι μόνο κερέλας ι κιβωτός αλλά βακερέλας-ντα ι Ντεβλέσκε ντα για τη δικαιοσύνη λέσκι. (2 Πέτρου 2:5) Βακερέλας ι τζενένγκε για το Κατακλυσμός σο κα αβέλας, αλλά βον να ντένας-λες σημασία. Τελικά, αβιλό ο σαάτι τι τσσουβέλ-πες ο Νώε πι φαμιλιάσαρ κι κιβωτός μαζί με το ζώα. Όταν τσσουντέ-πες αντρέ κι κιβωτός, ο Ντεβέλ πφαντάς ι πόρτα. Αζομάν, αρχισάλο ο μπρισίμ.

Ντέλας μπουτ μπρισίμ εμ ντισάρα εμ ιράτ για 40 ντιβεσά. Αντικάς, σαρί η πφουβ ιτσσάρντιλι κατά πανί. Ο πφιρνέ χασάρντιλε. Καζόμ νακχένας ο μασεκά ντα ο πανιά γουλίνας, η κιβωτός ατσσιλί οπράλ εκχέ βεσέστε. Νακχλό εκ σαστό μπρες για τι μπορίνεν τι νικιόν αβρί με ασφάλεια ο τζενέ σο ισινέ αντρέ κι κιβωτός. Για τι ευχαριστίνελ ι Ντεβλές, ο Νώε κερντάς εκ θυσία κο Ιεχωβά. Ο Ντεβέλ μπεϊντιντάς οντουβά σο κερντάς ο Νώε ντα βακερντάς λέσκε αλλά εμ λέσκε φαμιλιάκε ότι να κα ανέλας ποτές πάλι ασακό κατακλυσμός για τι εξαφανίνελ ι ζωή κατά πφουβ. Οτθάρ, ο Ιεχωβά κερντάς ο ουράνιος τόξος για τι ντικχέν-λες ο τζενέ ντα τι ντεν-πες γκοντί ανταγιά υπόσχεση.

Αφού τελειωσάλο ο Κατακλυσμός, ο Ντεβέλ ντινάς κο τζενέ κάποιες εντολές σο να τθερένας-λεν πριν. Βακερντάς λένγκε ότι μπορίνενας τι χαν μας, αλλά δεν έπρεπε τι χαν-λες ρατέσαρ. Επίσης, ντινάς ι εντολή σαρέ κο τζενέ σο αβιλέ κατά Νώε μα τι μπεσέν σαρέ μαζί εκχέ τθεμέστε αλλά τι τρουγίντιβεν σαρί κι πφουβ. Μερικοί όμως να ασουντέ. Ντινέ καν εκχέ βασιλιάς σο βακερένας λέσκε Νεβρώδ ντα αρχισάλε τι χτίνεν εκ μπαρό πύργος κι πόλη της Βαβέλ, σο βακέρντιλι πιο σοράν Βαβυλώνα. Οντουβά σο τθερένας πουμαρέ γκοντιάτε ισινέ μα τι ασουνέν ι Ντεβλές. Βον μανγκένας τι μπεσέν σαρέ μαζί εκχέ τθεμέστε ντα μα τι τρουγίντιβεν σαρί κι πφουβ. Οτθάρ, ο Ντεβέλ χαλαντάς ο σχέδιος οντουλένγκο σο γκιλέ λέσαρ κόντρα όταν αλλαντάς ι τσσιπ σο κερένας ντα κερντάς-λεν τι κερέν λάφι γιαβερέ τσσιμπέντε. Αφού να μπορίνενας τι αγαβέν ο εκ ι γιαβερές, μουκχλέ ο πύργος σο χτίνενας ντα τρουγίντιλε σαρί κι πφουβ.

—Στηρίντιβελα κο βιβλίος Γένεση, κεφάλαια 6 μέχρι 11, ντα κο εδάφια Ιούδα 14, 15.