Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΜΑΘΗΜΑΣ 24

Ο Παύλος Γραφίνελα κο Εκκλησίες

Ο Παύλος Γραφίνελα κο Εκκλησίες

Ο επιστολές σο γραφίνελα ο Παύλος βοηθίνενα ι Χριστιανόν τι αβέν οργανωμέ

Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ εκκλησία κα βοηθίνελας τι αβέλ-πες ο σκοπός ι Ιεχωβάσκο. Αλλά μερικά τζενέ γκιλέ κόντρα κο Χριστιανοί σο τζουβντιόνας κο πρώτος αιώνας. Κα ατσσόνας πιστοί κο Ντεβέλ παρόλο σο τθερένας προβλήματα αντρέ κι Χριστιανική εκκλησία ντα παρόλο σο τζάνας λέντζαρ κόντρα οντουλά σο να ισινέ Χριστιανοί; Ο Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές τθερένα αντρέ 21 επιστολές, δηλαδή γράμματα, σο ντινέ-λεν σημαντικές συμβουλές ντα θάρρος.

Ο ντεσουστάρ επιστολές​—κατά Επιστολή προς τους Ρωμαίους μέχρι την Επιστολή προς τους Εβραίους—​γραφιντάς-λεν ο απόστολος Παύλος. Η κάθε επιστολή τθερέλα ο ναβ είτε ι τζενέσκο είτε ι εκκλησιάκο σο λέλας-λα. Ντικχέν μερικά πράγματα σο βακερένα ο επιστολές ι Παυλόσκε.

Συμβουλές για τι συμπεριφερίντιβας σωστά ντα τι αβάς πάκι κι Ντεβλέσκε γιακχά. Οντουλά σο κερένα λουμνιπέ ή τζάνα γιαβερέντζαρ ενώ ισί παντριμέ ή κερένα γιαβερά σοβαρές αμαρτίες «να κα νακχέν κι βασιλεία κι Ντεβλέσκι». (Γαλάτες 5:​19-21· 1 Κορινθίους 6:​9-11) Οντουλά σο ντένα λατρεία ι Ντεβλές πρέπει τι αβέν ενωμέ καλέ τθεμέσταρ-ντα τι αβέν. (Ρωμαίους 2:​11· Εφεσίους 4:​1-6) Πρέπει τι ντεν πουμαρέ νεαυτόσταρ με χαρά για τι βοηθίνεν οντουλέν σο τθερένα ι ίδια πίστη λέντζαρ όταν τθερένα ανάγκη. (2 Κορινθίους 9:7) «Τι προσευχίντιβεν συνέχεια», βακερέλα ο Παύλος. Μπαγιά, οντουλά σο ντένα λατρεία κο Ιεχωβά μανγκένα τι προσευχίντιβεν λέστε αντράλ πουμαρέ γκίσταρ. (1 Θεσσαλονικείς 5:​17· 2 Θεσσαλονικείς 3:1· Φιλιππησίους 4:6, 7) Για τι ασουνέλ ο Ντεβέλ ο προσευχές, πρέπει τι βακέρντιβεν με πίστη.​—Εβραίους 11:6.

Σο κα βοηθίνελ ο φαμιλιά τι αβέν ευτυχισμέ; Ο μουρσά πρέπει τι μανγκέν πουμαρέ ρομνιέν σαρ πουμαρέ σώματα. Ο τζουβλιά πρέπει τι τθερέν μπαρό σεβασμός πουμαρέ ρομένγκε. Ο τσσαβέ ντα ο τσσαγιά πρέπει τι ασουνέν πουμαρέ νταντές ντα πουμαρέ νταγιά, σόσκε ανταβά μανγκέλα ο Ντεβέλ. Ο νταντά ντα ο νταγιά πρέπει τι καθοδηγίνεν πουμαρέ τσσαβέν ντα τι σικλιαρέν-λεν ο νόμοι ι Ντεβλέσκε με αγάπη.​—Εφεσίους 5:​22–6:4· Κολοσσαείς 3:​18-21.

Εξηγίνενα ι Ντεβλέσκο σκοπός ξεκάθαρα. Μπουτ εντολές σο ισινέ κο Μωσαϊκός Νόμος γραφισάλεας για τι αρακχαβέν ντα τι καθοδηγίνεν ι Ισραηλιτέν μέχρι τι αβέλας ο Χριστός. (Γαλάτες 3:​24) Όμως, ο Χριστιανοί να χρειαζίντιβελα τι κερέν οντουβά Νόμος για τι ντεν λατρεία ι Ντεβλές. Όταν ο Παύλος γραφιντάς κο Εβραίοι, σο πριν τι αβέν Χριστιανοί κερένας ο πράγματα σο βακερέλας ο Μωσαϊκός Νόμος, εξηγιντάς λένγκε σο σημασία τθερέλας οντουβά Νόμος ντα σαρ ο Χριστός βοηθίνελα τι αβέλ ι Ιεχωβάσκο σκοπός. Ο Παύλος εξηγιντάς ότι μερικά πράγματα σο βακερέλας ο νόμος τι αβέν-πες μανγκένας τι  σικαβέν οντουλά σο κα αβένας-πες κο μέλλον. Για παράδειγμας, όταν θυσιάνενας ζώα, οντουβά μανγκέλας τι σικαβέλ ότι ο Ιησούς κα ντέλας πι ζωή σαρ θυσία ντα αντικάς κα συγχωρίντιβενας μπαγιά ο αμαρτίες ι τζενένγκε. (Εβραίους 10:​1-4) Ι Ιησούσκε μεριμάσαρ, ο Ντεβέλ σταματιντάς ι συμφωνία του Νόμου σο κερντάας ι Ισραηλιτέντζαρ, επειδή ακανά να κα χρειαζίντιβελας.​—Κολοσσαείς 2:​13-17· Εβραίους 8:13.

Οδηγίες για τι μπορίνελ η εκκλησία τι αβέλ οργανωμέ. Ο μουρσά σο μανγκένα τι τθερέν ευθύνες αντρέ κι εκκλησία πρέπει τι αβέν πάκι κο γιακχά κι Ιεχωβάσκε ντα τι αβέν πνευματικά τζενέ. (1 Τιμόθεο 3:​1-10, 12, 13· Τίτο 1:​5-9) Οντουλά σο ντένα λατρεία ι Ιεχωβάς πρέπει τι γκιντίντιβεν γιεκ οντουλέντζαρ σο τθερένα ι ίδια πίστη λέντζαρ για τι ντεν θάρρος ο εκ κο γιαβέρ. (Εβραίους 10:​24, 25) Ο συναθροίσεις σο αβένα για τι ντας λατρεία κο Ντεβέλ πρέπει τι μπαριαρέν αμαρί πίστη ντα τι σικλιαρέν-αμέν.​—1 Κορινθίους 14:​26, 31.

Ο απόστολος Παύλος ισινέ πάλι κι Ρώμη όταν γραφιντάς ι δεύτερη κατά ντούι επιστολές σο μπουτσσαντάς κο Τιμόθεος. Ισινέ κι φυλακή ντα μπεσέλας τι νικιόλ απόφαση κατά δικαστήριος. Σάντε χάνικ τζενέ σο τθερένας θάρρος τσσουντέ σε κίνδυνος πουμαρί ζωή ντα γκιλέ τι ντικχέν-λες. Ο Παύλος τζανέλας ότι τθερέλας χάνικ χρόνος ανγκλά-πέστε. «Τσσιντιντόμ μπουτ για το λατσσό αγώνας», βακερντάς. «Τθαβντισάλομ μέχρι κο τέρμας, ατσσιλόμ πιστός». (2 Τιμόθεο 4:7) Μάλλον χάνικ πιο σοράν βασανιντέ ντα μουνταρντέ ι Παυλός. Αλλά λέσκε επιστολές καθοδηγίνενα ι αληθινέ Χριστιανόν μέχρι αντιβές.

—Στηρίντιβελα κο επιστολές Ρωμαίους, 1 Κορινθίους, 2 Κορινθίους, Γαλάτες, Εφεσίους, Φιλιππησίους, Κολοσσαείς, 1 Θεσσαλονικείς, 2 Θεσσαλονικείς, 1 Τιμόθεο, 2 Τιμόθεο, Τίτο, Φιλήμονα ντα Εβραίους.