Η Αγία Γραφή—Σο Ισί Οντουβά σο Μανγκέλα τι Βακερέλ;

Καβά ισί ο πιο σημαντικός πράγμας σο μανγκέλα τι βακερέλ η Γραφή;

Σόσκε Ισί Λατσσό τι Διαβάνεν Προσεκτικά ι Αγία Γραφή;

Διαβάνεν μερικά σημαντικά πράγματα ι Γραφιάκε, ο βιβλίος σο τζανένα-λες ο πιο μπουτ τζενέ σαρό κο ντουνιάς.

ΜΑΘΗΜΑΣ 1

Οντουβά σο Κερντάς-λεν Σαρέ Ντέλα κο Τζενό εκ Παράδεισος

Σο βακερέλα η Αγία Γραφή για το τρόπος σο κερντιλέ ο τζενέ; Σο εντολές ντινάς ο Ντεβέλ κο πρώτος ζευγάρι;

ΜΑΘΗΜΑΣ 2

Ο Παράδεισος Χασάρντιβελα

Όταν ο Ντεβέλ ντινάς βίκος τον Αδάμ ντα την Εύα για τι ντεν λόγος οντουλένγκε σο κερντέ, σο ελπίδα ντινάς κο τζενέ σο κα μπιάντιβενας σοράν;

ΜΑΘΗΜΑΣ 3

Κάποια Τζενέ Σώντιβενα Κατά Κατακλυσμός

Σαρ πφερντιλί η πφουβ πφιρνιπέ; Σαρ σικαντάς ο Νώε ότι ισινέ πιστός τζενό;

ΜΑΘΗΜΑΣ 4

Ο Ντεβέλ Κερέλα εκ Συμφωνία με τον Αβραάμ

Σόσκε γκιλό ο Αβραάμ κι Χαναάν; Σο συμφωνία κερντάς ο Ιεχωβά με τον Αβραάμ;

ΜΑΘΗΜΑΣ 5

Ο Ντεβέλ Ευλογίνελα τον Αβραάμ ντα Λέσκι Φαμιλί

Σο μανγκέλας τι σικαβέλ ο Ιεχωβά όταν βακερντάς κο Αβραάμ τι θυσιάνελ τον Ισαάκ; Σο βακερντάς ο Ιακώβ πριν τι μερέλ;

ΜΑΘΗΜΑΣ 6

Ο Ιώβ Ατσσόλα Πιστός

Σαρ σικαβέλα ο βιβλίος Ιώβ ότι κον τθερέλα ι ικανότητα τι σκεφτίνελ μπορίνελα τι κερέλ κάτι για τι σικάντιβελ ότι ο Ντεβέλ τθερέλα ο δικαίωμας τι κερέλ κουμάντος;

ΜΑΘΗΜΑΣ 7

Ο Ντεβέλ Ελευθερώνελα ι Ισραηλιτέν

Σαρ ο Ντεβέλ τσσουντάς ι Μωυσής τι νικαβέλ ι Ισραηλιτέν κατά Αίγυπτος σο ισινέ δούλοι; Σόσκε κερένας ο Ισραηλίτες ο Πάσχας;

ΜΑΘΗΜΑΣ 8

Ο Ισραηλίτες Λένα ι Χαναάν

Όταν ο Ισραηλίτες λιντέ ι Χαναάν, σόσκε ο Ιεχωβά σωντάς τη Ραάβ ντα λάκι φαμιλί;

ΜΑΘΗΜΑΣ 9

Ο Ισραηλίτες Μανγκένα τι Τθερέν Βασιλιάς

Όταν ο Ισραηλίτες μανγκλέ τι τθερέν βασιλιάς, ο Ιεχωβά τραμπιντάς τον Σαούλ. Σόσκε όμως ο Ντεβέλ τσσουντάς τον Δαβίδ λέσκε θεσιάτε;

ΜΑΘΗΜΑΣ 10

Ο Σολομών Κυβερνίνελα με Σοφία

Καλά ισί μερικά παραδείγματα σο σικαβένα ότι ο Σολομών τθερέλας σοφία; Καβά ισινέ ο αποτέλεσμας όταν νασλό κατά ντρομ ι Ιεχωβάσκο;

ΜΑΘΗΜΑΣ 11

Ύμνοι Κατά Ντεβέλ σο Σικλιαρένα ντα Ντένα Παρηγοριά

Καλά ύμνοι σο ισί κο Ψαλμοί σικαβένα σαρ ο Ντεβέλ βοηθίνελα ντα παρηγορίνελα οντουλέν σο μανγκένα-λες; Σο βακερντάς ο Βασιλιάς Σολομών κο βιβλίος Άσμα Ασμάτων;

ΜΑΘΗΜΑΣ 12

Σοφία Κατά Ντεβέλ για τι Τζουβντιάς Σωστά

Ντικχέν σαρ μπορίνενα ι Ντεβλέσκε συμβουλές σο ισί κο βιβλία Παροιμίες ντα Εκκλησιαστής τι βοηθίνεν-αμέν ντα τι ντεν-αμέν λόγος τι τθεράς εμπιστοσύνη κο Ντεβέλ.

ΜΑΘΗΜΑΣ 13

Λατσσέ ντα Γκεραλέ Βασιλιάδες

Σαρ ερεσλό κο σημείος τι χωρίντιβελ σε ντούι βασίλεια ο Ισραήλ;

ΜΑΘΗΜΑΣ 14

Ο Ντεβέλ Χρησιμοποιήνελα πι Προφητέν για τι Κερέλ Λάφι

Καλέ πραγματένγκε κερένας λάφι ι Ντεβλέσκε προφήτες; Ντικχέν σταρ σημαντικά πράγματα σο βακερντέ.

ΜΑΘΗΜΑΣ 15

Εκ Προφήτης σο Λιντέ-λες Ντουρ Λέσκε Τθεμέσταρ Ντικχέλα σο κα Αβέλ-πες κο Μέλλον

Σο σικλιλό ο Δανιήλ ι Χριστόσκε ντα ι Ντεβλέσκε Βασιλειάκε;

ΜΑΘΗΜΑΣ 16

Αβέλα ο Χριστός

Σαρ χρησιμοποιηντάς ο Ιεχωβά ι αγγελόν ντα τον Ιωάννη τον Βαφτιστή για τι σικαβέλ ότι ο Ιησούς ισινέ ο Χριστός; Σαρ σικαντάς ότι λέσκο Τσσαβό ισινέ ο Χριστός;

ΜΑΘΗΜΑΣ 17

Ο Ιησούς Σικλιαρέλα ι Τζενέν για τη Βασιλεία ι Ντεβλέσκι

Καλέ πραγμάσκε κερέλας πιο μπουτ λάφι ο Ιησούς; Σαρ σικαντάς ότι κα κυβερνίνελας με αγάπη ντα με δικαιοσύνη;

ΜΑΘΗΜΑΣ 18

Ο Ιησούς Κερέλα Θαύματα

Σο σικαβένα ο θαύματα ι Ιησούσκε ότι κα κερέλ όταν κα κυβερνίνελ ι πφουβ ντα για τη ζορ σο τθερέλα;

ΜΑΘΗΜΑΣ 19

Ο Ιησούς Βακερέλα εκ Προφητεία σο Επηρεάνελα Μπουτέ Τζενέν

Σο μανγκέλα τι σικαβέλ ο σημείος σο ντινάς ο Ιησούς πι αποστολέντε;

ΜΑΘΗΜΑΣ 20

Μουνταρένα ι Ιησού Χριστός

Καγιά νεβί γιορτή κερντάς ο Ιησούς πριν τι προδόνελ-λες ο Ιούδας ντα τι καρφώνεν-λες κο κας;

ΜΑΘΗΜΑΣ 21

Ο Ιησούς Τζουβντιόλα!

Σαρ λιντέ αμπέρι ο μαθητές ι Ιησούσκε ότι ο Ντεβέλ αναστιντάας-λες;

ΜΑΘΗΜΑΣ 22

Ο Απόστολοι Κερένα Λάφι ι Ντεβλέσκε κο Τζενέ Χωρίς τι Νταρέν

Σο αβιλό-πες κι γιορτή της Πεντηκοστής; Σο κερντέ ο ντουσμάνια επειδή ο μαθητές ι Ιησούσκε κερένας λάφι ι Ντεβλέσκε;

ΜΑΘΗΜΑΣ 23

Ο Λατσσέ Αμπέρια Βακέρντιβενα Μπουτέ Τθεμέντε

Σο αβιλό-πες όταν ο Παύλος κερντάς λατσσές εκχέ τζενές κο Λύστρα; Σαρ γκιλό τελικά ο Παύλος κι Ρώμη;

ΜΑΘΗΜΑΣ 24

Ο Παύλος Γραφίνελα κο Εκκλησίες

Σο οδηγίες ντινάς ο Παύλος για τι σικαβέλ σαρ πρέπει τι αβέλ οργανωμέ η εκκλησία; Σο βακερντάς ι Προσαγγονέσκε σο βακέρντιλο ότι κα αβέλας;

ΜΑΘΗΜΑΣ 25

Συμβουλές για την Πίστη, τη Συμπεριφορά ντα την Αγάπη

Σαρ μπορίνελα τι σικαβέλ πίστη ο Χριστιανός; Σαρ μπορίνελα τι σικαβέλ εκ τζενό ότι μανγκέλα μπαγιά ι Ντεβλές;

ΜΑΘΗΜΑΣ 26

Ο Παράδεισος Αβέλα Πάλι!

Σαρ ολοκληρώνελα ο βιβλίος της Αποκάλυψης οντουβά σο μανγκέλα τι βακερέλ η Αγία Γραφή;

Οντουβά σο Μανγκέλα τι Βακερέλ η Αγία Γραφή—Χάνικ Λαφίντζαρ

Σαρ σικαντάς ο Ιεχωβά σιγά σιγά ότι ο Ιησούς κα αβέλας ο Χριστός—οντουβά σο κα κερέλας πάλι ι πφουβ παράδεισος;

Χρονοδιάγραμμας ι Γραφιάκο

Ντικχέν εκ χρονοδιάγραμμας σο σικαβέλα ι ιστορία ι Γραφιάκι, κατά 4026 Π.Κ.Χ. μέχρι κο 100 Κ.Χ. περίπου