Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

 ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Σο ισί Οντουβά σο Μανγκέλα τι Βακερέλ Αμένγκε η Αγία Γραφή;

Σο ισί Οντουβά σο Μανγκέλα τι Βακερέλ Αμένγκε η Αγία Γραφή;

«Με κα κεράβ τι τθερέν έχθρα τούι ντα η τζουβέλ ντα το προσάγγονα ντα λάκε προσάγγονα. Βοβ κα ντελ-τουτ κο σορό ντα τούι κα ντες-λες κι πατούμ».

Γένεση 3:15

«Αντράλ τι προσαγγονένταρ σαρό ο ντουνιάς οπράλ κι πφουβ κα ευλογίντιβελ επειδή ασουντάν μι φωνή».

Γένεση 22:18

«Τι αβέλ τι βασιλεία. Τι αβέλ οντουβά σο μανγκέσα, σαρ αβέλα-πες κο ουρανός, αντικάς τι αβέλ-πες οπράλ κι πφουβ-ντα».

Ματθαίος 6:10

«Ο Ντεβέλ σο ντέλα ειρήνη κα καταστραφίνελ μπουτ σουγκό ι Σατανάς τελάλ τουμαρέ τσανγκίνταρ».

Ρωμαίους 16:20

«Όταν σαρέ κα δεχτίνεν λέσκι εξουσία, αζομάν ο ίδιος ο Τσσαβό-ντα κα ντελ ι εξουσία Οντουλέστε σο ντινάας-λες ο δικαίωμας τι τθερέλ εξουσία σαρέ κο πράγματα, για τι αβέλ ο Ντεβέλ τα πάντα σαριλένγκε».

1 Κορινθίους 15:28

 «Ο υποσχέσεις βακέρντιλεας κο Αβραάμ ντα λέσκε προσαγγονέστε . . . , σο ισί ο Χριστός. Επίσης, άμα ισινέν γιεκ ι Ιησού Χριστόσαρ, ισινέν προσάγγονα του Αβραάμ».

Γαλάτες 3:16, 29

«Η βασιλεία ι ντουνιάσκι αβιλί βασιλεία αμαρέ Κυριόσκι ντα λέσκε Χριστόσκι, ντα βοβ κα κυβερνίνελ για πάντα».

Αποκάλυψη 11:15

«Φουρτίντιλο τελέ ο μπαρό δράκος, ο σαπ σο ισινέ κι αρχή, οντουβά σο βακέρντιβελα Διάβολος ντα Σατανάς, σο χουχαβέλα σαρέ ι ντουνιάς· φουρτίντιλο τελέ κι πφουβ, ντα λέσκε άγγελοι φουρτίντιλε λέσαρ».

Αποκάλυψη 12:9

«Ασταρντάς ι δρακός, ι σαπές σο ισινέ κι αρχή, σο ισί ο Διάβολος ντα ο Σατανάς, ντα πφαντάς-λες για χίλια μπρεσά».

Αποκάλυψη 20:2