Σο Μπορίνασα τι Σικλιάς Κατά Ντεβλέσκο Λάφι

Σο Μπορίνασα τι Σικλιάς Κατά Ντεβλέσκο Λάφι

Αρακχέν ο απαντήσεις σο ντέλα η Αγία Γραφή σε 20 σημαντικές ερωτήσεις.

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Κον Ισί ο Ντεβέλ;

Μπουτ θρησκείες βακερένα ότι ναστί αγαβάσα σαρ ισί ο Ντεβέλ ή ότι βοβ ισί απλώς εκ δύναμη. Η Γραφή, όμως, σικαβέλα ότι ο Ντεβέλ νανέ αντικάς.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Σαρ Μπορίνενα τι Σικλιόν ι Ντεβλέσκε;

Ερεσέλα σάντε τι διαβάνας ι Γραφή;

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Κον Γραφιντάς ι Αγία Γραφή;

Ισί η Αγία Γραφή βιβλίος σο τθερέλα τζενένγκε λάφια ή νανέ σάντε ανταβά;

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Συμφωνίνελα η Αγία Γραφή με την Επιστήμη;

Άμα η Αγία Γραφή ισί κατά Ντεβέλ, σο-ντα βακερέλα για την επιστήμη πρέπει τι αβέλ σωστός.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Σο ισί Οντουβά σο Μανγκέλα τι Βακερέλ Αμένγκε η Αγία Γραφή;

Ντες εδάφια εξηγίνενα σο ισί οντουβά μανγκέλα τι βακερέλ η Αγία Γραφή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Σο Βακερντάας η Αγία Γραφή ι Χριστόσκε Πριν τι Αβέλ κι Πφουβ;

Ο προφητείες ι Χριστόσκε νικίστιλε μπαγιά, παρόλο σο ο Ιησούς να ισινέ οντουβά σο κερντάς τι νικιόν μπαγιά μπουτ οντουλέ προφητειένταρ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Σο Βακερέλα η Αγία Γραφή Αμαρέ Ντιβεσένγκε;

Σόσκε υπαρχίντιβενα αζόμ μπουτ τζένγκια, παρανομίες μπέτι πράγματα ντα μποκχ;

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Φταίνελα ο Ντεβέλ ι Προβληματένγκε σο Τθερένα ο Τζενέ;

Ανέλα ο Ντεβέλ ο προβλήματα για τι δοκιμάνελ-αμέν;

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Σόσκε Τθερένα Αζόμ Μπουτ Βάσανα ο Τζενέ;

Άμα να φταίνελα ο Ντεβέλ ι προβληματένγκε, κον φταίνελα;

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Σο Υπόσχεση Ντέλα η Αγία Γραφή Οντουλένγκε σο κα Αβέν-πες Ανγκλ’ αμέντε;

Κα μπεϊντίνεν μπουτ ι σουκάρ ελπίδα σο ντέλα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Σο Αβέλα-πες Όταν Μερέλα Κάποιος;

Υπαρχίντιβελα ζωή μετά κατά μεριπέ;

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Καγιά Ελπίδα Τθεράσα ι Μουλένγκε;

Κάνα μεράσα, τελειώνενα σαρέ;

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Σο βακερέλα η Αγία Γραφή ι Μπουτιάκε;

Μπουτ τζενέ να μπεϊντίνενα τι κερέν μπουτί ντα μπεσένα σαρ σαρ τι αβέλ ο καιρός σο να κα κερέν μπουτί. Ανταβά μανγκέλας ο Ντεβέλ ι τζενένγκε;

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

Σαρ Μπορίνενα τι Κερέν Κουμάντος Οντουλά σο Τθερένα;

Ο συμβουλές ι Γραφιάκε σο ισί σοφές πάντα μπορίνενα τι βοηθίνεν-τουμέν τι κερέν κουμάντος ο πράγματα σο τθερένα ντα όχι τι κερέν-τουμέν κουμάντος ο πράγματα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

Σαρ Μπορίνενα τι Αρακχέν Ευτυχία;

Η Αγία Γραφή σικαβέλα ο ντρομ σο οδηγίνελα κι χαρά ντα κι ευτυχία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 16

Σαρ Μπορίνενα τι Αντιμετωπίνεν o Προβλήματα;

Άμα μερικές φορές νιωθίνενα ότι να μπορίνενα τι αντιμετωπίνεν ο άγχος, η Αγία Γραφή μπορίνελα τι βοηθίνελ-τουμέν.

ΕΡΩΤΗΣΗ 17

Σαρ Μπορίνελα τι Βοηθίνελ η Αγία Γραφή Τουμαρί Φαμιλί;

Συμβουλές για τι τθερέν ειρήνη ντα χαρά τουμαρέ φαμιλιάτε.

ΕΡΩΤΗΣΗ 18

Σαρ Μπορίνενα τι Πλησιάνεν ι Ντεβλές;

Μπορίνενα τι αβέν λατσσέ αμαλά ι Ντεβλέσαρ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 20

Σαρ Μπορίνενα τι Βοηθίντιβεν πιο Μπουτ Όταν Διαβάνενα ι Αγία Γραφή;

Όταν διαβάνενα ι Αγία Γραφή, τι αρακχέν ι απάντηση σε 4 απλές ερωτήσεις.