1. Kastar avela i Biblija?

O šukar haberi so o manuša ka živinen večno ki Phuv, pisimo tano ki Biblija (Psalam 37:29). I Biblija tani čerdi ando 66 potikne knjige. Pisijela 40 verna manuša koljen birija o Devel. O prva pandž knjige pisija o Mojsie angljeder 3 500 berš. I paluni knjiga pisija o apostol Jovan angljeder 1 900 berš. Kase lafija tane pisime ki Biblija? O Devel vačerdža prekalo po sveto duho e manušenca kola pisije i Biblija (2. Samueleso 23:2). On pisije e Devljese lafija a na peklje lafija. Odoljese i Biblija avela ando Jehova. Čitinen 2. Timotejese 3:16 hem 2. Petareso 1:20, 21.

2. Sar šaj te džana so i Biblija čače avela ando Devel?

Amen džana so i Biblija tani ando Devel sose vačeri tačno sa okova so valjani te ovel. Nijekh manuš našti odova te čerel (Ješua 23:14). Jedino o Moćno Devel šaj te džanel sa so ka ovel e manušenca ko vakti so avela. Čitinen Isaija 42:9; 46:10.

I Biblija čače avela ando Devel sose tani posebno knjiga hem nane nijekh aver sar olate. Štampime hine milionja Biblije ko prekalo šel čhibja. But buča kola o manuša avdije džanena andi nauka hine čirla mothovde ki Biblija. Isto adžahar, o 40 manuša kola pisijela vačerdže andi jekh tema. * Ki Biblija šaj te dikha kobor o Devel mangelamen hem kozom oj isila moć te promini e manušengo dživdipe ko pošukar. Sa akala buča uverinena buten manušen so i Biblija tani e Devljeso Lafi. Čitinen 1. Solunskonendže 2:13.

 3. Sostar vačeri i Biblija?

O najšukar haberi kova tano ki Biblija vačeri ando odova so ka čerel o Devel e manušendže. E Devljeso Lafi vačeri sar o manuša našaldže o dživdipe ko raj ki Phuv hem sar odova raj palje ka ovel. Čitinen Pučaribe 21:4, 5.

E Devljeso Lafi isilje zakonija, sikljoviba hem savetija. Isto adžahar, ki Biblija isi primerija kola mothovena amendže sar o Devel hine premalo manuša. Ando odola primerija sikljova savo tano o Devel. Odoljese i Biblija šaj te pomožiniče te pendžare e Devlje hem te ove oljeso amal. Čitinen Psalam 19:7, 11 hem Jakoveso 2:23; 4:8.

4. Sar šaj te haljova i Biblija?

Akija brošura ka pomožiniče te haljove i Biblija, adžahar so ka čere isto sar so čerdža o Isus. Ov objasnija o stihija andi Biblija hem adžahar pomožija e manušen „te haljoven o Ljila“. Čitinen Luka 24:27, 45.

Nane ništa pošukar ando haberi kova avela ando Devel. Ama disave manuša na mangena te šunen, a disave čak hem holjanena. Odoljese ma obeshrabrintu. Toklo večno dživdipe zavisini ando odova kobor hor pendžareja e Devlje. Čitinen Jovan 17:3.

 

^ odl. 3 Dikh i brošura Knjiga za sve ljude.