Dža ko sadržaj

Ko so verujinena e Jehovase svedokija?

Ko so verujinena e Jehovase svedokija?

Sar e Jehovase svedokija, amen trudinaja amen te ićera odova so sikavđa o Isus hem te služina e Devlese sar so ćerđe o apostolija. Akava članko vaćeri ko so verujinaja.

 1.   O Devel. Amen služinaja e ćaćutne Devlese, kova tano Najzoralo hem kova ćerđa sa. Ov vićini pe Jehova (Psalam 83:18; Otkrivenje 4:11) Ov hine Devel e Avrahameso, e Mojsijeso hem e Isuseso (Izlazak 3:6; 32:11; Jovan 20:17).

 2.   I Biblija. Amen dikhaja ki Biblija sar knjiga koja avela ando Devel dindi sa e manušenđe (Jovan 17:17; 2. Timoteju 3:16). Amare verovanja temeljinaja ko sa o 66 knjige so isi ano late, kola tane deo ando „Purano zavet“ hem „Nevo zavet“. O profesor Džejson D. Bedun vaćerđa so e Jehovase svedokija temeljinena „pekle verovanja hem postupkija samo ko odova so pisini ki Biblija, bizo odova angleder te ovel len poklo mišljenje odolestar so šaj te pisini ano late“. *

   Amen prihvatinaja celo Biblija, ama odova na značini so svako lafi haljovaja bukvalno. Haljovaja so disave delija ki Biblija tane pisime simbolično hem na valjani doslovno te haljova len (Otkrivenje 1:1).

 3.   O Isus. Amen ićeraja amen ko odova so sikavđa o Isus, đaja palo oleso primer hem poštujinaja le sar amare Spasitelje hem sar e Devlese Ćhave (Matej 20:28; Dela apostolska 5:31). Premalo odova, amen hijam hrišćanija (Dela apostolska 11:26). Ama, andi Biblija sikljiljam so o Isus nane Svemoćno Devel hem so nigde ki Biblija na vaćeri pe ando Trojstvo (Jovan 14:28).

 4.   E Devleso Kraljevstvo. Odija tani ćaćutni vladavina ko nebo, a na ko vilo e hrišćanengo. E Devleso Kraljevstvo ka menjini sa e manušenge vladavine hem ka ćerel te ispunini pe e Devlesi namera e phuvjaja (Danilo 2:44; Matej 6:9, 10). Odova ka ovel pana hari sose e biblijake proročanstvija mothovena so živinaja ko „poslednja dive“ (2. Timoteju 3:1-5; Matej 24:3-14).

   O Isus tano Kralj ko e Devleso Kraljevstvo ko nebo. Ov počminđa te vladini kotar 1914. berš (Otkrivenje 11:15).

 5.   Spasenje. Prekali e Isusesi otkupno žrtva, amen šaj te ova oslobodime ando greh hem meribe (Matej 20:28; Dela apostolska 4:12). Te šaj o manuša te ovel len korist andi odija žrtva, on valjani te ćeren promene ko poklo đivdipe hem te krstinen pe, a na samo te verujinen ko Isus (Matej 28:19, 20; Jovan 3:16; Dela apostolska 3:19, 20). I vera mothovi pe ko delija (Jakov 2:24, 26). Ama, odova na značini so zaslužinđam o spasenje, nego odova tano e Devleso šukaripe kova na zaslužinaja le (Galatima 2:16, 21).

 6.   O nebo. O Jehova o Devel, o Isus Hrist hem o verna anđelija tane ko duhovno područje * (Psalam 103:19-21; Dela apostolska 7:55). Samo jekh tikno broj ando 144 000 manuša ka živinen ko nebo, te šaj te vladinen e Isuseja ko e Devleso Kraljevstvo (Danilo 7:27; 2. Timoteju 2:12; Otkrivenje 5:9, 10; 14:1, 3).

 7.   I Phuv. O Devel ćerđa amari Phuv te šaj o manuša večno te živinen ki late (Psalam 104:5; 115:16; Propovednik 1:4). O Devel ka del e manušenđe kola šunena le savršeno sastipe hem večno đivdipe ko raj ki phuv (Psalam 37:11, 34).

 8.   O lošnipe hem o muke. On ulje ked jekh anđeo pobuninđa pe protiv o Devel (Jovan 8:44). Odova anđeo, kova palo odova dobinđa anav „Satana“ hem „Beng“, ubedinđa e prvonen manušen te đan ki olesi strana hem odova anđa bare posledice sa e manušenđe (Postanak 3:1-6; Rimljanima 5:12). Te šaj te rešini pe odova sporno pućibe, o Devel dozvolinđa te oven o lošnipe hem o muke, ama nane te mukhel te trajinen večno.

 9.   O meribe. O manuša kola merena više na postojinena (Psalam 146:4; Propovednik 9:5, 10). On na mučinena pe ko pakao.

  O Devel ka irini ko đivdipe bute manušen so mulje (Dela apostolska 24:15). Ama, okola so palo uskrsenje na ka mangen te ićeren pe ko e Devlese merilija ka oven večno uništime, niked na ka oven palem uskrsnime (Otkrivenje 20:14, 15).

 10.   I porodica. Amen živinaja premalo e Devleso merilo aso brak. O brak valjani te ovel zajednica maškaro jekh murš hem jekh đuvli. Jedino razlog aso razvod tani i preljuba (Matej 19:4-9). Amen hijam sigurna so i mudrost andi Biblija šaj te pomožini e porodicen te oven bahtale (Efešanima 5:22–6:1).

 11.   Amaro obožavanje. Na koristinaja krst, ikone ili kipija (Ponovljeni zakoni 4:15-19; 1. Jovanova 5:21). Amen služinaja e Devlese ko akala načinja:

 12.   Amari organizacija. Amen hijam organizujime ko skupštine hem svako skupština nadgledinena nekobor starešine. Ama, akala starešine nane sveštenikija hem nane platime sebepi odova so ćerena (Matej 10:8; 23:8). Na daja desetak hem na ćedaja prilogija ko amare sastankija (2. Korinćanima 9:7). Sa amare aktivnostija finansirinena pe prekalo dobrovoljna prilogija.

   O Vodeće telo tano jekh tikni grupa ando zrela hrišćanija kola ćerena buti ko amaro glavno sedište. On dena uputstvija e Jehovase svedokonenđe ko celo sveto (Matej 24:45).

 13.   Amaro jekhipe. Ko celo sveto amen verujinaja ko ista buća (1. Korinćanima 1:10). Maškaro amende na delinaja amen ko socijalna, etnička, rasna hem klasna grupe (Dela apostolska 10:34, 35; Jakovljeva 2:4). Ama, odova so hijam ko jekhipe na značini so nane amen amaro lično mišljenje ja izbor. Svako e Jehovaso svedoko odlučini kokri pese, premali pikli savest koja tani oblikujimi premalo biblijake merilija (Rimljanima 14:1-4; Jevrejima 5:14).

 14.   Amaro ponašibe. Trudinaja amen te ćera sa ando mangipe (Jovan 13:34, 35). Na ćeraja odova so na mangela o Devel. Na primer, na laja rat sose ađahar o rat koristini pe ko neispravno način (Dela apostolska 15:28, 29; Galatima 5:19-21). Amen hijam mirno narodo hem na đaja ko maribe (Matej 5:9; Isaija 2:4). Poštujinaja i vlast kaj živinaja hem šunaja o zakon sa đi na rodena amendar te na šuna e Devlese zakonja (Matej 22:21; Dela apostolska 5:29).

 15.   Amare odnosija averencar. O Isus phenđa: „Mang te pašutne sar kokri tut“. Isto ađahar, phenđa so o hrišćanija „nane deo kotar akava sveto“ (Matej 22:39; Jovan 17:16). Odolese, amen trudinaja amen „te ćera šukaripe sarinenđe“, na mešinaja amen ko politička buća hem na hijam povezime avere religijencar (Galatima 6:10; 2. Korinćanima 6:14). Ama, poštujinaja averengo izbor (Rimljanima 14:12).

 Ako isi tut pana pućiba ando odova ko so verujinena e Jehovase svedokija, šaj te čitine pobuter amendar ki amari internet stranica jw.org, pisin ki disavi amari podružnica, ava ko amaro sastanko ili šaj te vaćere nekasa ando e Jehovase svedokija kola tane tuće paše.

^ Dikh Truth in Translation, str. 165.

^ O lošna anđelija tane fordime ando nebo, iako on pana postojinena ko duhovno područje (Otkrivenje 12:7-9).